Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Het Hogeland

Werktijdenregeling gemeente Het Hogeland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHet Hogeland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWerktijdenregeling gemeente Het Hogeland
CiteertitelWerktijdenregeling gemeente Het Hogeland 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 160 van de Gemeentewet
 2. https://caruwo.vng.nl/IntegraleVersie.htm
 3. Arbeidstijdenwet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-05-201901-01-2019Nieuwe regeling

03-01-2019

gmb-2019-114053

Tekst van de regeling

Intitulé

Werktijdenregeling gemeente Het Hogeland

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland;

 

Besluit:

- Gelet op hoofdstuk 4 van de CAR-UWO

- Gelet op de Arbeidstijdenwet;

- Gelet op het gestelde in artikel 160 Gemeentewet;

- Na verkregen instemming van de Bijzondere Ondernemingsraad, d.d. 5 december 2018;

 

Tot vaststelling van de navolgende Werktijdenregeling gemeente Het Hogeland

 

 

PARAGRAAF 1 – ALGEMENE BEPALINGEN

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Werkgever: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland;

 • b.

  Medewerker: de ambtenaar in de zin van artikel 1:1, eerste lid, sub a, van de CAR-UWO, of die de CAR-UWO volgt.

 • c.

  Leidinggevende: de functionaris die als teamleider/teamcoach is aangesteld;

 • d.

  Formele arbeidsduur: de vastgestelde omvang van het aantal uren dat de medewerker in een bepaalde periode arbeid moet verrichten;

 • e.

  Feitelijke arbeidsduur: het aantal uren dat de medewerker in een bepaalde periode arbeid heeft verricht;

 • f.

  Dagvenster: tijden waarbinnen de medewerker zijn werkzaamheden verricht. Het dagvenster loopt van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 22.00 uur;

 • g.

  Bereikbaarheid: de medewerker is minimaal telefonisch te bereiken;

Artikel 2 Toepassing

 • 1.

  De werktijdenregeling is van toepassing op alle medewerkers.

 • 2.

  De regeling bestaat uit een standaard en een bijzondere regeling.

 • 3.

  Uitgangspunt is dat teams, in overleg met de leidinggevende, zelf afspraken maken over de werktijden. De bijzondere regeling geldt alleen voor functies waarvoor het college heeft bepaald dat de werktijden eenzijdig worden vastgesteld.

Artikel 3 Arbeidsduur

 • 1.

  De formele arbeidsduur bedraagt bij een voltijd dienstverband gemiddeld 36 uur per week.

 • 2.

  Bij een deeltijd dienstverband is de formele arbeidsduur per week het aantal uren als in de aanstelling is vermeld.

Artikel 4 Werktijden

 • 1.

  De werktijd bedraagt per dag maximaal 11 uur en per week ten hoogste 50 uur.

 • 2.

  De medewerker die minimaal 5,5 uur, maar maximaal 9 uur per dag werkt, moet tenminste een half uur pauze nemen. De pauze kan ineens of in twee delen worden opgenomen (2 x 15 minuten).

 • 3.

  Wanneer een medewerker meer dan 9 uur per dag werkt, moet hij tenminste 45 minuten pauze nemen. De pauzetijd moet minimaal in twee delen worden opgenomen.

Artikel 5 Dagvenster

Het dagvenster is op maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 – 22.00 uur.

Artikel 6 Bezoek aan arts, specialist, etc.

Het bezoek aan huisarts, tandarts, specialist, fysiotherapeut, etc. vindt buiten werktijd plaats, met dien verstande dat artikel 4.1 van de WAZ van toepassing is.

 

PARAGRAAF 2 – DE STANDAARDREGELING

 

Artikel 7 De standaardregeling

De standaardregeling is van toepassing op alle medewerkers met uitzondering van medewerkers in functies die vallen onder de bijzondere regeling van paragraaf 3.

Artikel 8 Bezetting en werkafspraken

 • 1.

  Eenmaal per jaar leggen de teams basisafspraken over de bezetting, werktijden, verlof en werkplanning vast.

 • 2.

  Uitgangspunt bij het maken van de afspraken is een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, een goede procesgang van de werkzaamheden, bereikbaarheid voor interne en externe klanten en een optimale samenwerking binnen het team en tussen de organisatieonderdelen.

 • 3.

  Bijstelling van de afspraken kan in overleg plaatsvinden.

Artikel 9 Buitendagvenstervergoeding

 • 1.

  Indien de medewerker buiten het dagvenster werkzaamheden moet verrichten, komt hij in aanmerking voor de buitendagvenstervergoeding conform artikel 3:12 CAR-UWO.

 • 2.

  De gewerkte uren buiten het dagvenster worden in tijd gecompenseerd. De medewerker maakt hierover afspraken met zijn leidinggevende.

 • 3.

  De medewerker die een functie bekleedt waaraan een functieschaal 11 of hoger verbonden is heeft conform artikel 3:12 CAR-UWO geen recht op een buitendagvenstervergoeding.

Artikel 10 Tijd- en plaats onafhankelijk werken

 • 1.

  Tijd- en plaats onafhankelijk werken is alleen mogelijk als de functie van de medewerker zich daarvoor leent en de leidinggevende en de medewerker hiermee instemmen.

 • 2.

  Leidinggevende en medewerker spreken af hoe de bereikbaarheid van de medewerker wordt bewaakt. De medewerker is hiervoor verantwoordelijk.

 • 3.

  Als de medewerker die tijd- en plaats onafhankelijk werkt, werkzaamheden in de avonduren, op zaterdag of zondag verricht, vallen deze niet onder het begrip onregelmatige dienst of overwerk.

 

PARAGRAAF 3 – BIJZONDERE REGELING

 

Artikel 11 - Bijzondere regeling

 • 1.

  De bijzondere regeling is van toepassing op de in de bijlage opgenomen functiegroep(en) en functies.

 • 2.

  Het college stelt voor deze groep eenzijdig de werktijden vast conform artikel 4:4 CAR-UWO.

 • 3.

  Het college kan met instemming van de ondernemingsraad de in de bijlage genoemde functiegroep(en) wijzigen.

 • 4.

  Het college en de OR evalueren jaarlijks de regels en afspraken over de werktijden in de organisatie. De OR heeft de bevoegdheid om verbetervoorstellen in te dienen, waarvan het college alleen gemotiveerd kan afwijken.

 • 5.

  Medewerkers in de bijzondere regeling kunnen conform de bepalingen in de CAR-UWO aanspraak maken op de toelage onregelmatige dienst (artikel 3:11 CAR-UWO) en de overwerkvergoeding (artikel 3:18 CAR-UWO).

 

PARAGRAAF 4 – SLOTBEPALINGEN

 

Artikel 12 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  De regeling treedt in werking de dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2019.

 • 2.

  De regeling wordt aangehaald als “Werktijdenregeling gemeente Het Hogeland 2019”.

 

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Het Hogeland op 3 januari 2019.

H.J. Bolding, burgemeester

P.P.M. van Vilsteren, secretaris

Bijlage 1 bij Werktijdenregeling gemeente Het Hogeland

 

Overzicht van functies waarvoor de bijzondere regeling geldt

 

Functienaam

Beheer en Onderhoud

Normfunctie

Voorman

medewerker technische uitvoering I, schaal 7

Medewerker openbare ruimte

medewerker technische uitvoering III, schaal 5

Monteur

medewerker technische uitvoering III, schaal 5

Beheerder locatie

medewerker locatie V, schaal 5

Ondersteunend medewerker openbare ruimte

medewerker Algemeen I, schaal 2

Medewerker Toezicht

medewerker toezicht V, schaal 7

 

 

 

Werkplein Ability

 

werkleider Industrie

operationeel leidinggevende III, schaal 9

werkleider Industrie

lok functie, operationeel leidinggevende IV, schaal 8

werkleider Industrie

lok functie operationeel leidinggevende V, schaal 7

werkleider Groen

lok functie operationeel leidinggevende V, schaal 7

werkleider/werkvoorbereider Groen

lok functie operationeel leidinggevende IV, schaal 8

uitvoerder GWW

operationeel leidinggevende III, schaal 9

voorman Industrie

lok functie sector Industrie, schaal 5

medewerker facilitair

medewerker facilitair III, schaal 5