Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Het Hogeland

Uitvoeringsregeling hoofdstuk 3 CAR-UWO gemeente Het Hogeland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHet Hogeland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsregeling hoofdstuk 3 CAR-UWO gemeente Het Hogeland
CiteertitelUitvoeringsregeling hoofdstuk 3 CAR-UWO
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 125 van de Ambtenarenwet
 2. artikel 160 van de Gemeentewet
 3. http://car-uwo.nl/
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-05-201901-01-201904-01-2020Uitvoeringsregeling hoofdstuk 3 CAR-UWO

03-01-2019

gmb-2019-114750

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregeling hoofdstuk 3 CAR-UWO gemeente Het Hogeland

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland;

 

overwegende dat:

- met ingang van 1 januari 2016 hoofdstuk 3 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR)

voor de sector gemeenten is gewijzigd;

- de bepalingen in hoofdstuk 3 CAR, in beperkte mate, de mogelijkheid bieden om lokaal beloningsbeleid vast te stellen.

 

besluit:

- gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet;

- gelet op hoofdstuk 3 van de CAR-UWO;

- gelet op het gestelde in artikel 160 Gemeentewet;

- na bereikte overeenstemming in de commissie voor Bijzonder Georganiseerd Overleg, d.d.14 november 2018;

 

tot vaststelling van de navolgende Uitvoeringsregeling hoofdstuk 3 CAR-UWO

Artikel 1 Begripsomschrijving

 • a.

  In deze regeling wordt verstaan onder:

 • b.

  medewerker: de ambtenaar, als bedoeld in artikel 1.1, lid 1, sub a van de CAR-UWO;

 • c.

  college: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 Vergoeding lokale crisisorganisatie

Een medewerker die is aangewezen taken te verrichten in het kader van de wet Veiligheidsregio’s ontvangt een vergoeding conform Artikel 3:17 lid 2 van de CAR-UWO.

Artikel 3 Buitendagvenstervergoeding

Conform artikel 10 lid 2 van de Werktijdenregeling geldt specifiek voor de medewerkers die belast zijn met de gladheidsbestrijding dat de gedeclareerde overuren tot een maximum van 80 uur als verlof kan worden toegekend. Voor de overige overuren bestaat de vergoeding uitsluitend uit een bedrag.

Artikel 4 Beloning uitstekend functioneren en/of bijzondere prestaties

Indien een medewerker een uitstekende prestatie heeft geleverd, kan aan hem een gratificatie als bedoeld in artikel 3:20 van de CAR-UWO worden toegekend.

De hoogte van de gratificatie bedraagt maximaal € 1.000,00 netto.

Artikel 5 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan het college, in overleg met het GO, een bijzondere regeling treffen.

Artikel 6 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  De regeling treedt in werking de dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2019.

 • 2.

  De regeling wordt aangehaald als “Uitvoeringsregeling hoofdstuk 3 CAR-UWO”.

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Het Hogeland op 3 januari 2019.

H.J. Bolding, burgemeester

P.P.M. van Vilsteren, secretaris