Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Het Hogeland

Regeling Georganiseerd Overleg (GO) gemeente Het Hogeland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHet Hogeland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling Georganiseerd Overleg (GO) gemeente Het Hogeland
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://www.car-uwo.nl/

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-07-201901-01-2019Nieuwe regeling

09-07-2019

gmb-2019-178875

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling Georganiseerd Overleg (GO) gemeente Het Hogeland

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland;

 

gelet op:

 • de bepalingen van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst (CAR-UWO);

overwegende:

 • dat voor de vaststelling van onder meer de samenstelling, de taak en bevoegdheden en de werkwijze van het GO regels moeten worden vastgesteld;

 • dat de vakorganisaties gehoord zijn met betrekking tot de totstandkoming van deze regeling;

 • na bereikte overeenstemming in de commissie voor Georganiseerd Overleg, 25 juni 2019;

 

besluit:

 • 1.

  over te gaan tot het instellen van een commissie voor georganiseerd overleg voor de gemeente Het Hogeland;

 • 2.

  in aanvulling op de bepalingen van hoofdstuk 12 van de CAR-UWO de na volgende Regeling Georganiseerd Overleg (GO) gemeente Het Hogeland vast te stellen:

Hoofdstuk I – Algemene bepalingen

Artikel 1  

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  commissie: de commissie voor georganiseerd overleg, als bedoeld in artikel 12, lid 1 van de CAR-UWO;

 • b.

  werkgever: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland;

 • c.

  ambtenaar: de ambtenaar in de zin van artikel 1:1 van de CAR-UWO.

 • d.

  vakorganisaties: de in artikel 12:1, onder c van de CAR-UWO bedoelde organisaties.

Hoofdstuk 2 - Samenstelling van de commissie

Artikel 2  

 • 1.

  De commissie is samengesteld uit:

 • a.

  een vertegenwoordiging, namens de werkgever, uit het college van burgemeester en wethouders (hierna het college);

 • b.

  een vertegenwoordiging van de werknemers.

 • 2.

  Voor de vertegenwoordiging van de werkgever wijst het college uit haar midden een lid aan, alsmede zijn plaatsvervanger. Dit lid fungeert als voorzitter van de commissie. De voorzitter kan zich laten bijstaan door adviseurs. Adviseurs kunnen aan de besprekingen deelnemen.

 • 3.

  Voor de vertegenwoordiging van de werknemers wijzen de vakorganisaties per centrale maximaal vier leden aan, evenals hun plaatsvervangers.

 • 4.

  De vertegenwoordiging van de vakorganisaties kan zich per vakorganisatie doen bijstaan door één adviseur.

 • 5.

  De werkgeversvertegenwoordiging wijst een secretaris en notulist van de commissie aan, alsmede hun plaatsvervangers. De secretaris van de commissie heeft geen stemrecht, maar kan wel aan de besprekingen deelnemen.

Artikel 3  

 • 1.

  De aanwijzing als bedoeld in artikel 2, leden 2, 3 en 4, vindt zo spoedig mogelijk plaats.

 • 2.

  Degene die als vertegenwoordiger door de werkgever is aangewezen, houdt op dit te zijn zodra hij niet meer werkzaam is binnen de gemeente Het Hogeland. In dit geval wordt zo spoedig mogelijk een opvolger aangewezen.

 • 3.

  Degene, die als vertegenwoordiger door de werknemers is aangewezen, houdt op dit te zijn zodra hij geen lid van de vakorganisatie of geen ambtenaar meer is binnen de gemeente Het Hogeland, dan wel de aanwijzing door de vakorganisatie wordt ingetrokken. In dit geval wordt zo spoedig mogelijk een opvolger aangewezen.

Hoofdstuk 3 - Taak en bevoegdheden

Artikel 4  

De commissie, voert met inachtneming van het tussen de commissie en de Ondernemingsraad (OR) op te stellen convenant, overleg over alle aangelegenheden van algemeen belang voor de rechtstoestand van de ambtenaren met inbegrip van de algemene regels volgens welke het personeelsbeleid zal worden gevoerd.

Artikel 5  

Het overleg in de commissie wordt door de werkgeversvertegenwoordiging gevoerd namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland en door de werknemersvertegenwoordiging namens de vakorganisaties. Partijen verbinden zich door het vaststellen van deze regeling om de bereikte overeenstemming in de commissie als zodanig te aanvaarden en formeel te bekrachtigen.

Hoofdstuk 4 – Vergaderingen

Artikel 6  

 • 1.

  De commissie vergadert, indien de voorzitter dit nodig oordeelt, op een – in overleg met partijen - door hem te bepalen tijdstip.

 • 2.

  Voorts belegt de voorzitter een vergadering indien tenminste de helft van de vertegenwoordigers in de commissie hem dit schriftelijk met opgaaf van redenen verzoekt en wel binnen twee weken na ontvangst van het verzoek, tenzij anders wordt afgesproken.

Artikel 7  

 • 1.

  De commissie wordt tijdig, in de regel tien werkdagen van tevoren, ter vergadering opgeroepen. De oproepingsbrief vermeldt zoveel mogelijk de te behandelen onderwerpen.

 • 2.

  Een vergadering kan slechts worden gehouden indien de voorzitter en van de gemeente tenminste één lid aanwezig zijn.

 • 3.

  Indien de vergadering geen doorgang kan vinden omdat niet wordt voldaan aan de vereiste als genoemd in lid 2 van dit artikel, worden de in de oproepingsbrief aan de orde gestelde onderwerpen door de voorzitter geplaatst op de agenda van een binnen tien werkdagen te houden nieuwe vergadering, in welke vergadering die onderwerpen in elk geval zullen worden behandeld, ook als er sprake is van onvoltalligheid als bedoeld in lid 2 van dit artikel.

Artikel 8  

Elk lid van de commissie heeft het recht onderwerpen ter behandeling aanhangig te maken door deze schriftelijk op te geven aan de voorzitter. De voorzitter stelt deze onderwerpen in de eerstvolgende vergadering van de commissie aan de orde.

Artikel 9  

 • 1.

  De vergaderingen van de commissie zijn besloten.

 • 2.

  De voorzitter kan - na kennisgeving aan de vertegenwoordiging van de vakorganisaties leidinggevenden, andere ambtenaren, alsmede externe adviseurs uitnodigen de vergadering bij te wonen. Deze kunnen aan de besprekingen deelnemen.

 • 3.

  De vertegenwoordiging van de vakorganisaties is bevoegd – na kennisgeving aan de voorzitter - externe adviseurs uit te nodigen de vergadering bij te wonen, alsmede de onderwerpen van de agenda binnen de grenzen van een doelmatige en vertrouwelijke behandeling van zaken aan een voorbespreking in eigen kring te onderwerpen.

 • 4.

  De voorzitter kan omtrent het in de vergadering behandelde en omtrent de inhoud van aan de commissie overlegde stukken geheimhouding voorstellen. De commissie beslist over dit voorstel en de termijn. Deze geheimhouding geldt niet ten opzichte van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Het Hogeland en de hoofdbesturen van de vakorganisaties.

 • 5.

  De voorzitter kan op verzoek van tenminste twee leden of zo dikwijls als hij dit nodig acht de vergadering schorsen voor een door hem te bepalen tijd.

Artikel 10  

 • 1.

  De commissie bereikt bij het overleg consensus.

 • 2.

  Als in het overleg blijkt dat overeenstemming niet te bereiken valt zal tenminste nog eenmaal vergaderd worden met de inzet om alsnog tot overeenstemming te komen.

 • 3.

  Indien in de vergadering moet worden gestemd, brengt elke vertegenwoordiging, bedoeld in artikel 2, eerste lid, één stem uit.

Artikel 11  

 • 1.

  Het in de vergadering behandelde wordt beknopt en zakelijk weergegeven in een concept verslag, dat binnen tien werkdagen na de vergadering aan de leden wordt toegezonden.

 • 2.

  Het concept-verslag wordt in de eerstvolgende vergadering vastgesteld.

Hoofdstuk 5 - Advies en arbitrage

Artikel 12  

Bij een geschil zijn de artikelen 12:3:2 tot en met 12:3:8 van de CAR-UWO van toepassing.

Hoofdstuk 6 - Slotbepalingen

Artikel 13  

In de gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist de werkgever in overeenstemming met de commissie.

Artikel 14  

 • 1.

  Deze regeling kan niet worden gewijzigd dan nadat het voorstel tot wijziging in de commissie is behandeld.

 • 2.

  De commissie heeft het recht voorstellen omtrent wijziging voor te leggen aan de werkgever.

Artikel 15  

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als "Regeling Georganiseerd Overleg (GO) gemeente Het Hogeland".

 • 2.

  Zij treedt in werking met ingang van de dag nadat zij door de werkgever is vastgesteld en werkt terug tot 1 januari 2019.

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Het Hogeland op 9 juli 2019

H.J. Bolding, burgemeester

P.P.M. van Vilsteren, secretaris