Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Het Hogeland

Uitgangspunten publieke taak leningen en garanties gemeente Het Hogeland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHet Hogeland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitgangspunten publieke taak leningen en garanties gemeente Het Hogeland
Citeertitel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 160 van de Gemeentewet
 2. artikel 2 van de Wet financiering decentrale overheden
 3. artikel 2a van de Wet financiering decentrale overheden
 4. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-63651.html
 5. titel 14 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek
 6. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-12-2019Nieuwe regeling

27-11-2019

gmb-2019-291609

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitgangspunten publieke taak leningen en garanties gemeente Het Hogeland

gelet op artikel 160, lid 1, sub e, en artikel 169, lid 4, van de Gemeentewet, op artikel 2 en 2a van de Wet financiering decentrale overheden en artikel 3 van het ‘Treasurystatuut gemeente Het Hogeland’, op artikel 7 van de Financiële verordening gemeente Het Hogeland, op de artikelen 7:850 tot en met 7:870 van het Burgerlijk Wetboek en op titel 4.2 ('Subsidies') en titel 4.3 ('Beleidsregels') van de Algemene wet bestuursrecht;

 

besluit vast te stellen De Uitgangspunten publieke taak leningen en garanties gemeente Het Hogeland.

 

Hoofdstuk 1 - Algemeen

Artikel 1: Begripsbepalingen

 • a.

  aanvraag: een verzoek aan de gemeente om een lening te verstrekken dan wel om ten behoeve van de aanvrager een garantie af te geven ten gunste van een financiële instelling;

 • b.

  aanvrager: degene die de aanvraag indient;

 • c.

  lening: een lening die, al dan niet door de gemeente Het Hogeland kan worden verstrekt in de vorm van een hypothecaire lening of in de vorm van een onderhandse lening (afhankelijk van de gestelde zekerheden) voor onroerende respectievelijk roerende zaken;

 • d.

  garantie: onder garantie wordt in dit document verstaan een borgstelling (ook wel borgtocht genoemd) of een garantie; de garantie wordt afgegeven door de gemeente Het Hogeland ten behoeve van een door de aanvrager bij een financiële instelling aan te trekken lening ter meerdere zekerheid tot nakoming van de verplichtingen die hieruit voortvloeien;

 • e.

  financiële instelling: al dan niet commerciële instellingen zoals banken, leveranciers, leasemaatschappijen, waarborgfondsen, die bijvoorbeeld hypothecaire leningen, onderhandse leningen,(consumenten)kredieten, garanties of financial lease kunnen verstrekken.

Artikel 2: Kring van rechthebbenden

 • a.

  Leningen en garanties worden verstrekt aan organisaties die bijdragen aan de maatschappelijke doelen van de gemeente Het Hogeland;

 • b.

  Organisaties mogen geen winstoogmerk hebben;

 • c.

  Organisaties mogen geen besloten karakter hebben en niet uitsluitend zijn gericht op het uitdragen van overtuigingen en denkbeelden van religieuze levensbeschouwelijke of politieke aard;

 • d.

  Organisaties dienen rechtspersoonlijkheid te bezitten;

 • e.

  Organisaties moeten in de gemeente Het Hogeland zijn gevestigd.

Artikel 3: Inhoudelijke criteria

 • a.

  De te financieren zaken moeten nodig zijn in het kader van de uitvoering van een publieke taak in de gemeente Het Hogeland. Dat wil zeggen dat ze moeten passen binnen en bijdragen aan het gemeentelijk beleid en het openbaar belang. Tevens moet er met de financiering een voor de gemeente relevant maatschappelijk doel worden gediend. De gemeenteraad geeft door middel van de vaststelling van de programmabegroting, de begrotingswijzigingen en beleidsnota’s het richtinggevende en budgettaire kader.

  Het college van burgemeester en wethouders toetst bij een verzoek aan de gemeente om een garantie of geldlening te verstrekken of de te financieren zaken nodig zijn in het kader van de uitvoering van een publieke taak in de gemeente Het Hogeland. Het college neemt daarbij de onder sub b vermelde criteria in acht.

 • b.

  Indien voldaan wordt aan onderstaande criteria is sprake van een publieke taak:

 • 1.

  Indien de aanvrager al gebruik maakt van een structurele gemeentelijke subsidie is er een stevige indicatie dat het ook bij verstrekkingen van garanties of geldleningen gaat om een publieke taak.

 • 2.

  De aanvraag sluit aan op door de gemeenteraad van Het Hogeland vastgestelde prioriteiten, vastgelegd met een specifiek besluit, kadernota, programmabegroting of beleidsplan.

 • 3.

  De te financieren zaken moeten essentieel zijn voor het voortbestaan of het in voldoende mate kunnen functioneren van de aanvrager.

 • 4.

  De te financieren zaken moeten in overwegende mate ten goede komen aan de inwoners van de gemeente Het Hogeland en moeten fysiek in de gemeente Het Hogeland worden gerealiseerd.

 • c.

  Bij het in behandeling nemen van een aanvraag om een garantie of geldlening vindt ook een toets plaats aan de financiële mogelijkheden en financiële positie van de gemeente; uitgangspunt hierbij is het op peil houden van de ratio weerstandsvermogen (score minimaal 1), vanuit de actuele begroting van de gemeente.

Artikel 4: Inwerkingtreding

Deze uitgangspunten treden in werking op de dag na bekendmaking in het Gemeenteblad.

 

Aldus vastgesteld door de raad van Het Hogeland op 27 november 2019

De voorzitter, Henk Jan Bolding

De griffier, Pieter Norder