Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Het Hogeland

Regeling stagiair(e)s Het Hogeland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHet Hogeland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling stagiair(e)s Het Hogeland
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 160, eerste lid, van de Gemeentewet
 2. https://caruwo.vng.nl/IntegraleVersie.htm
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-12-2019Nieuwe regeling

03-12-2019

gmb-2019-297042

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling stagiair(e)s Het Hogeland

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland;

• gelet op artikel 160 van de Gemeentewet en op artikel 1:2a van de CAR-UWO;

• na verkregen instemming van de Ondernemingsraad, d.d. 15 oktober 2019;

 

besluit vast te stellen de

Regeling stagiair(e)s Het Hogeland

 

Artikel 1 Begripsbepaling

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Werkgever: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland;

 • b.

  Stage: De mogelijkheid om werkervaring op te doen overeenkomstig de doelstellingen van de onderwijsinstelling waar de stagiair onderwijs volgt.

 • c.

  Stagiair: Een student van een onderwijsinstelling.

 • d.

  Rechtspositie: Een stagiair heeft geen dienstverband met de werkgever en kan geen rechten ontlenen aan de rechtspositieregeling die van toepassing is op medewerkers van de werkgever, tenzij dit nadrukkelijk wordt vermeld in de stageovereenkomst.

Artikel 2 Doel van de stage

Een stage is een middel om doelen te realiseren van het onderwijs, van stagiair en van de gemeente:

 • a.

  voor het onderwijs is het doel het bevorderen van praktijkgericht onderwijs;

 • b.

  de stagiair heeft als doel bij te dragen aan de beroepskeuze en de integratie van beroep en praktijk;

 • c.

  voor de gemeente is het doel bij te dragen aan de realisering van de doelen van het onderwijs en de stagiair en het bevorderen van het imago van de gemeente als werkgever.

Artikel 3 Procedure

De teamcoach of directeur beslist over het aangaan van een stageovereenkomst na advies te hebben ingewonnen bij de HRM adviseur.

Artikel 4 Criteria

Een beslissing over een stageverzoek wordt genomen op basis van de volgende criteria:

 • a.

  de aard van het onderwijs en de kennis van de stagiair sluiten aan bij de te verrichten werkzaamheden bij de werkgever;

 • b.

  de stage past in het onderwijsprogramma en bij de kennis en de vaardigheden van de stagiair;

 • c.

  zowel door de onderwijsinstelling als door de gemeente wordt stagebegeleiding gegeven;

 • d.

  er is voldoende mogelijkheid om de gewenste begeleiding te bieden.

Artikel 5 Stageprogramma en begeleiding

 • 1.

  Met de stagiair en de onderwijsinstelling worden afspraken gemaakt over de duur en de inhoud van de stage. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd in de stageovereenkomst.

 • 2.

  Naast de begeleiding vanuit de onderwijsinstelling zorgt ook de werkgever voor een goede begeleiding van de stagiair, opdat de stagiair zo goed mogelijk zijn stageopdracht kan vervullen. Zo nodig vindt er gedurende de stage bijsturing plaats.

Artikel 6 Stagevergoeding

 • 1.

  De stagiair ontvangt bij een stage die tenminste twee maanden duurt een maandelijkse stagevergoeding ter hoogte van € 250,00 bruto per maand voor stages op LBO/MBO en HBO/WO niveau.

 • 2.

  De stagevergoeding is gebaseerd op een fulltime-stage, dat wil zeggen 36 uur per week. Bij een deeltijdstage wordt de vergoeding naar rato berekend.

 • 3.

  Indien de stagiair niet kan beschikken over een OV-kaart ontvangt hij een reiskostenvergoeding op basis van de regeling die de organisatie hanteert voor de eigen medewerkers.

Artikel 7 Afspraken met stagiair

 • 1.

  De afspraken met de stagiair zijn geregeld in de individuele stageovereenkomst.

 • 2.

  In bijzondere omstandigheden kan afgeweken worden van de gemaakte afspraken, ter beoordeling van de onderwijsinstelling, verleent de stageverlener hieraan medewerking.

Artikel 8 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan de werkgever een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 9 Voorbehoud wijzigingen en uitvoering

Het college van burgemeester en wethouders kan deze regeling in geval van fiscale wijzigingen aanpassen of intrekken.

Artikel 10 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  De regeling treedt in werking de dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De regeling wordt aangehaald als “Regeling stagiair(e)s Het Hogeland”.

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Het Hogeland op 3 december 2019.

H.J. Bolding, burgemeester

P.P.M. van Vilsteren, secretaris