Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heusden

Verordening Regeling HeusdenPas

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Regeling HeusdenPas
CiteertitelVerordening Regeling HeusdenPas
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpZorg en Welzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2013Nieuw

18-09-2012

De Scherper

OWZSB09

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Regeling HeusdenPas

De gemeenteraad van Heusden in zijn openbare raadsvergadering van 18 september 2012;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 augustus 2012, nummer OWZSB09

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de "Verordening Regeling HeusdenPas".

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a.

  Regeling HeusdenPas

  naam van de voorziening, waarvoor een aanvrager een aanvraag doet;

 • b.

  HeusdenPas

  een door of namens de gemeente Heusden verstrekt document waarvan de pashouder op vertoon recht heeft op:

  • i.

   reductie van de prijs van deelname aan incidentele activiteiten zoals bedoeld in artikel 1 lid h;

  • ii.

   een tegemoetkoming in de gemaakte kosten voor structurele activiteiten zoals bedoeld in artikel 1 lid i;

 • c.

  WWB

  de Wet werk en bijstand;

 • d.

  aanvrager

  de meerderjarige persoon die in de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente Heusden staat ingeschreven en die een HeusdenPas aanvraagt;

 • e.

  partner

  degene die met de aanvrager is gehuwd, als partner geregistreerd staat of anderszins een gezamenlijke huishouding voert, zoals bedoeld in artikel 3 van de WWB;

 • f.

  minderjarig kind

  het in de gemeente Heusden woonachtige eigen kind of stiefkind van 4 tot en met 17 jaar voor wie de aanvrager of zijn partner aanspraak op kinderbijslag maakt;

 • g.

  pashouder

  degene die in het bezit is van een HeusdenPas;

 • h.

  incidentele activiteiten

  eenmalige activiteiten of workshops die maximaal 4 lessen mogen omvatten in het kader van de vrijetijdsbesteding, die door de gemeente Heusden of derden, die daartoe een overeenkomst met de gemeente Heusden hebben gesloten, worden georganiseerd;

 • i.

  structurele activiteiten

  niet incidentele activiteiten of voorzieningen in Nederland, zoals deze zijn genoemd in artikel 4 lid c, waaraan inwoners van de gemeente Heusden deelnemen in het kader van de vrijetijdsbesteding ten behoeve van hun persoonlijk welbevinden;

 • j.

  het Jeugdsportfonds Brabant

  een provinciale stichting die tot doel heeft om kinderen van financieel minder draagkrachtige ouders of verzorgers een kans te bieden om te gaan sporten. Het Jeugdsportfonds Brabant is een onderdeel van het Jeugdsportfonds Nederland;

 • k.

  bestuursorgaan

  het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heusden;

 • l.

  inkomen

  netto-inkomen uit arbeid, uitkeringen uit sociale verzekeringen en voorzieningen, pensioenen, heffingskortingen en alimentatie of winst uit onderneming waarover wordt beschikt of redelijkerwijs beschikt kan worden door aanvrager (en partner);

 • m.

  vermogen

  de bezittingen bestaande uit banktegoeden, effecten en ondernemingsvermogen van aanvrager (en partner);

 • n.

  zelfstandige

  een persoon tussen de 18 en 65 jaar, die niet in loondienst is, maar een inkomen verdient met een eigen bedrijf, waarin hij minimaal 1225 uur per jaar werkt (met een meewerkende echtgeno(o)t(e)/partner is de verdeling minimaal 525 uur door de echtgeno(o)t(e)/partner en 875 uur door de zelfstandige). Daarnaast voldoet een zelfstandige aan alle wettelijke eisen en is het bedrijf rechtmatig in Nederland gevestigd.

Artikel 2 Voorwaarden Regeling HeusdenPas

 • a.

  Een aanvrager heeft recht op de Regeling HeusdenPas indien deze voldoet aan beide onderstaande voorwaarden:

  • i.

   aanvrager heeft een inkomen dat niet hoger is dan 110% van het van toepassing zijnde bijstandsniveau, zoals vastgesteld in de WWB;

  • ii.

   aanvrager heeft en vermogen van maximaal het in arikel 34 lid 3 WWB genoemde bedrag;

   

 • b.

  Bij regelmatige inkomsten is het inkomen van de maand voorafgaand aan de maand van de aanvraag bepalend. Bij onregelmatige inkomsten is het gemiddelde inkomen van de drie maanden voorafgaand aan de maand van de aanvraag bepalend;

 • c.

  de grens voor het inkomen bedraagt 110% van het op het moment van de aanvraag van toepassing zijnde bijstandsniveau. Deze wordt als volgt berekend:

  • i.

   alleenstaande in de leeftijd van 21 tot en met 64 jaar: WWB-norm + maximale toeslag (zoals bedoeld in artikel 25 WWB) x 110%;

  • ii.

   alleenstaande ouder in de leeftijd van 21 tot en met 64 jaar: WWB-norm + maximale toeslag (zoals bedoeld in artikel 25 WWB) x 110%;

  • iii.

   gehuwden/samenwonenden in de leeftijd van 21 tot en met 64 jaar: WWB-norm x 110%;

  • iv.

   voor jongeren in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar en 65+ geldt: WWB-norm x 110%;

 • d.

  het inkomen van zelfstandigen wordt berekend door het belastbaar inkomen uit werk en woning te delen door twaalf, waarbij rekening gehouden wordt met verrekenbaar verlies. Daarnaast wordt indien van toepassing gekeken naar het inkomen van aanvrager (en partner);

 • e.

  de aanvrager doet aan het bestuursorgaan op verzoek of onverwijld uit eigen beweging mededeling van alle feiten en omstandigheden waarvan hem redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat zij van invloed kunnen zijn op zijn aanvraag van de Regeling HeusdenPas;

 • f.

  inwoners die op een door het bestuursorgaan vastgestelde datum een uitkering ontvangen van de gemeente voor levensonderhoud ingevolge de WWB of de aanverwante regeling AIO ontvangen automatisch een beschikking waardoor zij voor de duur van één kalenderjaar recht hebben op de Regeling HeusdenPas;

 • g.

  in afwijking van het bepaalde in lid a van dit artikel heeft de inwoner die een beurs op grond van de Wet Studiefinanciering ontvangt of de mogelijkheid heeft om bij de Dienst Uitvoering Onderwijs te lenen, geen recht op de Regeling HeusdenPas, tenzij hij minderjarige inwonende kinderen heeft voor wie hij kinderbijslag ontvangt;

   

Artikel 3 Aanvraag Regeling HeusdenPas

 • a.

  De aanvrager kan eenmaal gedurende een kalender jaar een aanvraag indienen voor de Regeling HeusdenPas, door middel van een door het bestuursorgaan vastgesteld aanvraagformulier;

 • b.

  de aanvrager kan een HeusdenPas aanvragen ten behoeve van zichzelf, zijn partner en zijn minderjarige kinderen;

 • c.

  gewijzigde omstandigheden, zowel financieel als qua gezinssamenstelling, geven geen aanleiding om het recht op de Regeling HeusdenPas tussentijds te herzien.

 • d.

  de aanvrager wordt geacht het aanvraagformulier naar waarheid in te vullen, te ondertekenen en een geldig legitimatiebewijs te overleggen;

 • e.

  het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager zelf om te kijken of zijn inkomen en vermogen onder de gestelde norm blijven, pas in een later stadium wordt hier door het bestuursorgaan op gecontroleerd;

 • f.

  binnen zes weken na indiening van de aanvraag krijgt de aanvrager de HeusdenPas per post opgestuurd.

Artikel 4 Gebruik HeusdenPas

 • a.

  De HeusdenPas kan gebruikt worden voor het verkrijgen van korting bij aanbieders van incidentele activiteiten, die daartoe een overeenkomst met de gemeente Heusden hebben gesloten. De aanbieders die aangesloten zijn worden op de gemeentelijke website vermeld;

 • b.

  de HeusdenPas kan tevens gebruikt worden om kosten van structurele activiteiten (gedeeltelijk) te declareren;

 • c.

  structurele activiteiten die voor bijdrage in aanmerking komen:

  • i.

   de kosten van contributie van een sport- of culturele vereniging of stichting dan wel van een particulier instituut waarbij aan een sport- of culturele activiteit kan worden deelgenomen;

  • ii.

   de kosten van een seizoensabonnement of meerbadenkaart ten behoeve van zwembadbezoek;

  • iii.

   de cursuskosten bij deelname aan lessen van een Muziekschool;

  • iv.

   de kosten van deelname aan een cursus bij een educatieve instelling zoals een Educatief Centrum, een Creativiteitscentrum, een Volksuniversiteit e.d.;

  • v.

   de kosten van een abonnement op internet, krant, tijdschrift of leesmap;

  • vi.

   de kosten van een abonnement van een Openbare Bibliotheek of speel-o-theek;

  • vii.

   de kosten van een museumjaarkaart of cultureel jongerenpaspoort;

  • viii.

   de kosten van een jaarabonnement van recreatieparken;

 • d.

  geen bijdrage wordt verleend voor de kosten van kleding, schoeisel, materiaal, sportartikelen, reis- en verblijfkosten, vergunningen en/of licenties verband houdende met een onder lid c genoemde activiteit. Voorts wordt geen vergoeding verleend ten behoeve van deelname aan activiteiten waarvoor andere subsidiemogelijkheden aanwezig zijn, met uitzondering van het Jeugdsportfonds;

 • e.

  voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar, die in het bezit zijn van een HeusdenPas, is er de mogelijkheid om deel te nemen aan het Jeugdsportfonds in plaats van een bijdrage voor structurele activiteiten te ontvangen.

Artikel 5 Toekenning Regeling HeusdenPas

 • a.

  Door het bestuursorgaan kan, binnen een termijn van drie maanden na het verstrekken van de HeusdenPas, worden gecontroleerd of de aanvrager daadwerkelijk recht heeft op de Regeling HeusdenPas;

 • b.

  de aanvrager is verplicht, bij uitvoering van de controle, alle voor het vaststellen van het recht op de Regeling HeusdenPas noodzakelijke gegevens en bewijsstukken omtrent inkomen, vermogen, gezinssamenstelling en BSN binnen de aangegeven termijn aan het bestuursorgaan te verstrekken en hen te machtigen gegevens omtrent inkomen en gezinssamenstelling op te vragen bij de Belastingdienst, de Informatie Beheergroep, Sociale Verzekeringsbank en het GBA;

 • c.

  het niet voldoen aan enige verplichtingen gesteld in lid b van dit artikel leidt automatisch tot een invordering van de HeusdenPas, daarnaast kunnen de door gemeente gemaakte onverschuldigde kosten worden teruggevorderd;

 • d.

  na invordering van de HeusdenPas vervalt het recht op het opnieuw aanvragen van een Regeling HeusdenPas door aanvrager (en partner) voor het lopende kalenderjaar;

 • e.

  wanneer een aanvrager gecontroleerd wordt ontvangt deze binnen zes maanden na aanvraag de resultaten van de controle. Indien blijkt dat geen recht bestond op het gebruik van de Regeling HeusdenPas treedt artikel 7 in werking;

 • f.

  voor volgende kalenderjaren stelt het bestuursorgaan de geldigheidstermijn van de Regeling HeusdenPas vast.

 • g.

  de HeusdenPas wordt kosteloos verstrekt. Duplicaten worden in geval van verlies, beschadiging of diefstal verstrekt tegen een door het bestuursorgaan vast te stellen vergoeding;

 • h.

  de HeusdenPas blijft gedurende de looptijd eigendom van de gemeente Heusden.

Artikel 6 Declaratie structurele activiteiten

 • a.

  Gedurende het kalenderjaar waarin de HeusdenPas geldig is, kunnen declaraties voor structurele activiteiten, die betaald zijn in datzelfde kalenderjaar, worden ingediend;

 • b.

  tot uiterlijk 31 januari kunnen declaraties worden ingediend om in aanmerking te komen voor een bijdrage in de kosten van deelname aan structurele activiteiten welke zijn betaald in het voorafgaande kalenderjaar;

 • c.

  bij het bepalen van de hoogte van de bijdrage voor structurele activiteiten, als bedoeld in lid c van artikel 4, geldt voor een huishouden de volgende maximale bijdrage van €150,- per pashouder per kalenderjaar , met dien verstande dat de individuele maximale bijdragen ten behoeve van afzonderlijke gezinsleden bij elkaar opgeteld mogen worden.

 • d.

  wanneer een pashouder kiest voor deelname aan het Jeugdsportfonds vervalt hiermee de bijdrage voor structurele activiteiten van deze pashouder, waardoor budget voor het huishouden met €150,- daalt;

 • e.

  declaraties van structurele activiteiten worden getoetst aan de volgende twee voorwaarden:

  • i.

   Aan de hand van de in artikel 4 lid c vastgestelde lijst wordt bepaald of de declaratie die door een pashouder wordt ingediend, voldoet aan de eisen;

  • ii.

   Aan de hand van eventuele eerdere declaraties of deelname aan het Jeugdsportfonds in het kalenderjaar wordt bepaald of de declaratie die door een pashouder ingediend is (gedeeltelijk) binnen het maximale bedrag zoals gesteld in artikel 6 lid c valt;

 • f.

  als bij de eerste declaratie nog niet het maximale bedrag als bedoeld in lid c van dit artikel is toegekend, kan aanvrager op declaratiebasis in aanmerking komen voor het resterend gedeelte van de bijdrage. Hiervoor dient dan een nieuwe declaratie te worden gedaan;

 • g.

  het bestuursorgaan beoordeelt de declaratie binnen zes weken nadat deze is ingediend;

 • h.

  bij beoordeling behoudt het bestuursorgaan de mogelijkheid tot verdaging met zes weken (gerekend vanaf het einde van de beoordelingstermijn);

 • i.

  de uitbetaling vind plaats binnen zes weken na beoordeling van de declaratie.

Artikel 7 Terugvorderingparagraaf

 • a.

  In het geval van fraude of misbruik bij aanvraag van de Regeling HeusdenPas of gebruik van de HeusdenPas, wordt de HeusdenPas ingevorderd en kunnen de door gemeente gemaakte onverschuldigde kosten worden teruggevorderd;

 • b.

  na invordering van de HeusdenPas vervalt het recht op het aanvragen van een Regeling HeusdenPas door aanvrager (en partner) voor het lopende kalenderjaar.

Artikel 8 Hardheidsclausule

 • a.

  In bijzondere gevallen, en voor zover toepassing van deze verordening zal leiden tot een onrechtvaardigheid van overwegende aard, kan het bestuursorgaan afwijken van het in deze verordening bepaalde;

 • b.

  in gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het bestuursorgaan.

Artikel 9 Inwerkingtreding

 • a.

  De verordening treedt in werking op 1 januari 2013;

 • b.

  met de inwerkingtreding van deze verordening wordt de “Verordening Regeling HeusdenPas”, welke is vastgesteld op 14 februari 2012, ingetrokken.

Artikel 10 Citeertitel

Deze Regeling kan worden aangehaald als: “Verordening Regeling HeusdenPas”.

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 18 september 2012.

De raad voornoemd,

 

de griffier, mw. Drs. E.J.M. de Graaf

de voorzitter, Drs. J. Hamming