Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heusden

Regeling budgethouderschap van de gemeente Heusden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling budgethouderschap van de gemeente Heusden
CiteertitelRegeling budgethouderschap van de gemeente Heusden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinanciëring en belastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 212
 2. Financiële Beheers- en Controleregeling, art. 13, lid 2
 3. Financiële verordening gemeente Heusden, art. 26, lid c/d/e

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-11-200618-02-2014nieuwe regeling

21-11-2006

-

B200613592

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling budgethouderschap van de gemeente Heusden

 

 

 

Regeling budgethouderschap van de gemeente Heusden.

Doel: het vastleggen van de verantwoordelijkheden, verplichtingen en bevoegdheden in het kader van het budgetbeheer zoals bedoeld in het Financiële Beheers- en Controleregeling art 13 lid 2 en in het kader van de financiële verordening gemeente Heusden (volgens artikel 212 Gemeentewet), artikel 26 lid c/d/e.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen. 2

Artikel 2. Budgethouderschap ambtelijk apparaat. 2

Artikel 3. Budgethouderschap: bevoegdheden (deel-)budgethouders. 3

Artikel 4. Eigen verantwoordelijkheid van budgethouder. 4

Artikel 5. Uitoefening budgettaak bij afwezigheid (deel-)budgethouder en budgetondersteuner. 4

Artikel 6. Budgethouderschap: plichten (deel-)budgethouders. 4

Artikel 7. Informatie-uitwisseling. 5

Artikel 8. Rapporteren door budgethouders. 5

Artikel 9. Beëindiging van het budgethouderschap. 5

Artikel 10. Administratief-organisatorische voorschriften uitvoering budgethouderschap. 6

Artikel 11. Bekendmaking/ inwerkingtreding. 6

Artikel 12. Citeertitel. 6

Artikel 1. Begripsomschrijvingen.

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • ·

  Budgettaak: de aanwijzing aan een budgethouder van een deel van de naar programma’s en producten ingedeelde begroting. Een budgettaak heeft betrekking op een product of in de begroting benoemd onderdeel van het product. Bij aanwijzing van een budget worden alle factoren die betrekking hebben op product en voorzover ze kunnen worden beïnvloed door de budgethouder, als een geheel aan de budgethouder opgedragen. Dit met inachtneming van de uitgangspunten opgesteld door de bedrijfseconomisch controller. Tot de budgettaak worden tevens gerekend de in de begroting opgenomen prestatie-eenheden, kostendekkingspercentages, overige kengetallen en de inzet van mensuren, technische middelen en financiën. Ook de door de gemeenteraad bij afzonderlijk besluit gevoteerde middelen (de zogenaamde kredieten) worden hieronder begrepen.

 • ·

  Budget: de financiële middelen die behoren bij een budgettaak.

 • ·

  Hoofdbudgethouder: teammanager die door opdracht van de coördinerend managers de bevoegdheid en verantwoordelijkheid heeft gekregen over een budgettaak.

 • ·

  Budgethouder: de functionaris die door opdracht van de hoofdbudgethouder de bevoegdheid en verantwoordelijkheid van de uitvoering heeft gekregen om binnen de vastgestelde budgettaak verplichtingen aan te gaan.

 • ·

  Deelbudgethouder de functionaris die door opdracht van de budgethouder de bevoegdheid en verantwoordelijkheid voor de uitvoering heeft gekregen om binnen een afgesproken budget verplichtingen aan te gaan.

 • ·

  Budgetondersteuner: de functionaris die door opdracht van de (deel-) budgethouder de bevoegheid heeft gekregen om administratieve taken over te nemen van de (deel-) budgethouder.

Artikel 2. Budgethouderschap ambtelijk apparaat.

 • 1.

  Het college van B&W draagt de directeur de realisatie op van de programbegroting en productbegroting, met toekenning van de bijbehorende budgetten en de bevoegdheid tot het aangaan van verplichtingen.

 • 2.

  Hoofdbudgethouderschap.

  De directeur draagt aan de coördinerend managers en deze dragen aan de hoofdbudgethouder die onder hun verantwoordelijkheid functioneren op, de realisatie van de in de programbegroting en productbegroting opgenomen programma’s en producten met toekenning van de bijbehorende budgettaken en de bevoegdheid tot het aangaan van verplichtingen.

 • 3.

  Budgethouderschap.

  De hoofdbudgethouders dragen op, aan bepaalde functionarissen die onder hun verantwoordelijkheid werkzaam zijn, de realisatie van de in de productbegroting opgenomen delen van producten. Hiertoe behoren de bijbehorende budgettaken inclusief budgetten en de bevoegdheid tot het aangaan van verplichtingen.

 • 4.

  Deelbudgetbeheerderschap.

  De budgethouders kunnen aan andere bepaalde functionarissen de realisatie van een deel van het hen toegewezen budget opdragen.

 • 5.

  Budgetondersteuners.

Budgetondersteuners dragen voor hun toegewezen deel van het budget zorg voor de administratieve afhandeling van het aangaan van verplichtingen en de opdrachtgeving voor betaling.

Artikel 3. Budgethouderschap: bevoegdheden (deel-)budgethouders.

Ter uitvoering van het budgethouderschap komen aan de in deze regeling genoemde (deel)budgethouders de bevoegdheden toe zoals genoemd onder a.t/m e. De bevoegdheden genoemd onder d en e gelden niet voor deelbudgethouders.

 • a.

  de aanwending en inzet van mensuren tot de in de vastgestelde teamplannen, programbegroting en productbegroting aangegeven aantallen per (deel van) product;

 • b.

  de aanwending van het budget tot de in de vastgestelde productbegroting aangegeven -en door de budgethouder te beïnvloeden- bedragen per product;

 • c.

  het in naam van burgemeester en wethouders nemen van besluiten tot het aangaan van verplichtingen tot levering van goederen en/of diensten en/of de aanneming van werken voor zover noodzakelijk voor de uitoefening van het in deze regeling omschreven budgethouderschap;

 • d.

  het compenseren van een overschrijding van een budget binnen de ene budgettaak met een onderschrijding bij het budget van een andere budgettaak onder de volgende voorwaarden:

  • -

   de compensatie vindt plaats binnen het in de productbegroting benoemd product .

  • -

   de compensatie mag in totaal niet meer bedragen dan € 10.000,-.

  • -

   met het budget waaraan de compensatie wordt onttrokken, moet de budgettaak reeds zijn gerealiseerd, dan wel alsnog met het resterende budget gerealiseerd kunnen worden;

 • e.

  indien compensatie als genoemd onder d. niet mogelijk is, dient de budgethouder contact op te nemen met de hoofdbudgethouder, de hoofdbudgethouder rapporteert de overschrijding en onderschrijding aan de teammanager bedrijfseconomische control.

Artikel 4. Eigen verantwoordelijkheid van budgethouder.

Om de budgethouder ten volle te kunnen aanspreken op zijn eigen verantwoordelijkheid voor de toegekende budgettaak, zullen burgemeester en wethouders of een hoger ambtelijk niveau zich onthouden van het aangaan van verplichtingen zonder tussenkomst van of tijdige informatieverstrekking aan de betrokken budgethouder.

Artikel 5. Uitoefening budgettaak bij afwezigheid (deel-)budgethouder en budgetondersteuner.

Bij afwezigheid van de (deel-)budgethouder worden zijn bevoegdheden uitgeoefend door zijn/ haar teammanager of door een medewerker die is aangewezen door de hiervoor genoemde teammanager.

Artikel 6. Budgethouderschap: plichten (deel-)budgethouders.

 • 1.

  Ter uitoefening van het budgethouderschap hebben de (deel-)budgethouders de volgende plichten:

  • a.

   de (deel-)budgethouder is zowel kwantitatief als kwalitatief verantwoordelijk voor de realisatie van de budgettaak;

  • b.

   de budgethouder maakt zo nodig afspraken met deelbudgethouders. Met deze afspraken wordt bepaald, welke diensten, uitgedrukt in kwantiteiten (aantallen uren en bedrag), tegen welke kwaliteit wanneer worden geleverd. Indien geen overeenstemming kan worden bereikt, overlegt de budgethouder met de hoofdbudgethouder;

  • c.

   de (deel-)budgethouder zorgt ervoor dat de budgetten uitsluitend worden ingezet voor de daaraan ten grondslag liggende budgettaak;

  • d.

   de (deel-)budgethouder mag slechts een verplichting aangaan indien terzake een toereikend budget aanwezig is;

  • e.

   de (deel-)budgethouder is verantwoordelijk voor de uitgaven respectievelijk inkomsten die voortvloeien uit de door hem aangegane verplichtingen, respectievelijk rechten;

  • f.

   de budgethouder is verplicht overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 te rapporteren;

  • g.

   de budgethouder verstrekt de teammanager alle gegevens en stukken die nodig zijn voor een juiste verzorging van de financiële administratie, de begrotingsbewaking en de (jaar)verslaggeving;

  • h.

   de (deel-)budgethouder legt de op een budgettaak betrekking hebbende verplichtingen vast, zodat te allen tijde de actuele stand van de reeds aangegane verplichtingen ten opzichte van het totale budget duidelijk is.

  • i.

   de (deel-)budgethouder legt op een door hem te bepalen wijze de voortgang van de productie vast door registratie van gerealiseerde prestaties per nader bepaalde tijdstippen.

 • 2.

  Een activiteit mag niet worden aangevangen eerder dan er budget beschikbaar is gesteld via de begroting of vastgestelde begrotingswijziging.

 • 3.

  Voor de bouwgrondexploitatie geldt dat vooraf de grondexploitatie voor de gehele planperiode is voorgelegd aan de raad. Afhankelijk van de omvang en samenstelling en de looptijd van het plan kan het krediet nader worden onderverdeeld in jaarlijks door het college van B&W te verstrekken budgetten voor deelactiviteiten die in dat jaar aanvangen.

Artikel 7. Informatie-uitwisseling.

 • 1.

  De financieel consulenten binnen het team bedrijfseconomisch control worden tijdig en schriftelijk op de hoogte gesteld van alle door de Raad en het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de leiding van de organisatie-eenheden voorgenomen besluiten waaraan financiële consequenties voor hun werkorganisatie zijn verbonden.

 • 2.

  Het team bedrijfseconomisch control verstrekt aan de budgethouders tijdig de informatie die van belang is voor een goede vervulling van het budgethouderschap en de daarover af te leggen verantwoording.

 • 3.

  De in deze regeling genoemde (deel-)budgethouders verstrekken elkaar bij voortduring de informatie die van belang is voor een goede uitoefening van het budgethouderschap en de daarover af te leggen verantwoording.

 • 4.

  In geval van compensatie, genoemd in artikel 3 lid d, informeert de budgethouder de financieel consulent.

Artikel 8. Rapporteren door budgethouders.

 • 1.

  Budgethouders dragen zorg voor het tijdig uitbrengen van een juiste en volledige verantwoordingsrapportage aan de hoofdbudgethouder;

 • 2.

  De hoofdbudgethouders dragen zorg voor het tijdig uitbrengen van een juiste en volledige verantwoordingsrapportage aan de coördinerend manager.

 • 3.

  Er wordt uitsluitend gerapporteerd over gesignaleerde c.q. verwachte afwijkingen tussen de in de begroting per budgettaak geraamde aantallen en/of bedragen en de voorziene realisatie daarvan aan het einde van het jaar; voor zover deze afwijkingen de in lid 3 van dit artikel gestelde grenzen te boven gaan.

 • 4.

  De budgethouder rapporteert over afwijkingen ten aanzien van prestaties per budgettaak en over de afwijkingen bij de hiervoor aangewende mensuren indien deze afwijkingen groter zijn dan € 10.000. Bij financiële middelen geldt dat afwijkingen gelijk of groter dienen te zijn dan een bedrag van € 10.000.

 • 5.

  De coördinerend manager rapporteert aan de directeur. De hoofdbudgethouders doen dit overeenkomstig de vastgestelde procedures, voorschriften en modellen.

 • 6.

  Bij te rapporteren afwijkingen dienen te worden vermeld:

  • -

   oorzaak van de afwijking;

  • -

   incidenteel of structureel karakter;

  • -

   de wijze van bijsturing.

Artikel 9. Beëindiging van het budgethouderschap.

De opdracht tot uitoefening van een (deel)budgethouderschap alsmede de daarbij toegekende budgettaak, kunnen door de teammanager of coördinerend manager worden beëindigd indien op enig moment blijkt dat onvoldoende waarborgen bestaan, dat die opdracht voldoende bekwaam en zorgvuldig zal worden uitgevoerd.

Artikel 10. Administratief-organisatorische voorschriften uitvoering budgethouderschap.

 • 1.

  De in artikel 3 genoemde bevoegdheden, die voortvloeien uit het in deze regeling omschreven budgethouderschap, worden uitgeoefend overeenkomstig de bij of krachtens de bij financiële verordening gemeente Heusden en daaruit volgende regelingen.

 • 2.

  De in lid 1 bedoelde voorschriften bevatten in ieder geval bepalingen omtrent:

  • -

   aanbestedingen

  • -

   offertes

  • -

   het plaatsen van een bestelling

  • -

   controle van een levering

  • -

   behandeling van facturen

  • -

   onverenigbaarheid van functies.

Artikel 11. Bekendmaking/ inwerkingtreding.

Dit besluit wordt intern bekend gemaakt en treedt onmiddellijk in werking.

Met ingang van dezelfde datum vervalt:

Regeling budgethouderschap van de gemeente Heusden van 1 januari 2006.

Artikel 12. Citeertitel.

Dit besluit kan worden aangehaald als: Regeling budgethouderschap van de gemeente Heusden.