Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heusden

Reglement van orde voor de marktcommissie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement van orde voor de marktcommissie
CiteertitelReglement van orde voor de marktcommissie
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpopenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Marktverordening

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-04-2005nieuwe regeling

22-03-2005

De Scherper 13-04-2005

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement van orde voor de marktcommissie

 

 

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE MARKTCOMMISSIE

Instelling

 

Artikel 1

Burgemeester en wethouders kunnen een marktcommissie instellen.

Samenstelling

Artikel 2
 • 1.

  De marktcommissie bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 marktkooplieden die tenminste 6 maanden op de weekmarkt van Drunen en/of Vlijmen een plaats hebben.

 • 2.

  De leden van de marktcommissie worden gekozen door en uit de marktkooplieden.

 • 3.

  Tijdens een zittingsperiode van de commissie kan in principe geen wijziging worden aangebracht in het aantal leden van de commissie.

Artikel 3

De kandidatenlijst moet bij voorkeur zodanig zijn samengesteld dat zoveel mogelijk branches daarop vertegenwoordigd zijn.

Artikel 4
 • 1.

  De verkiezingen van de leden van de marktcommissie vinden plaats door middel van schriftelijke stemming

 • 2.

  Voor het uitbrengen van een geldige stem kan een marktkoopman of -vrouw slechts één stem uitbrengen.

Artikel 5
 • 1.

  De zittingsduur van de leden is 4 jaar. De aftredende leden kunnen zich opnieuw beschikbaar stellen.

 • 2.

  De zittingsduur van de leden eindigt op de dag dat de nieuwe leden in functie treden.

 • 3.

  Het commissielid dat diens werkzaamheden als marktkoopman of –vrouw op de markt in Drunen en/of Vlijmen beëindigt of het lidmaatschap van de commissie wenst op te zeggen, verliest met ingang van de datum van de beëindiging of de opzegging zijn/haar plaats in de commissie.

Artikel 6

Burgemeester en wethouders benoemen bij voorkeur uit hun midden de voorzitter van de commissie.

Artikel 7

Het secretariaat van de commissie wordt vervuld door de marktmeester.

Taken en bevoegdheden

Artikel 8
 • 1.

  De commissie adviseert burgemeester en wethouders over het te voeren beleid betreffende marktzaken.

 • 2.

  Voorts strekt het taakgebied van de commissie zich uit tot die aangelegen-heden, welke burgemeester en wethouders tot het taakgebied van de commissie rekenen.

Vergaderingen en besluitvorming

Artikel 9

Tijdstip en plaats van de commissie worden door de voorzitter bepaald.

Artikel 10

Uitnodiging, agenda en voorstellen zullen als regel twee weken voor de vergaderdatum aan de commissieleden worden toegezonden.

Artikel 11

Het advies van de commissie wordt meegenomen in de besluitvorming en het advies richting het college van burgemeester en wethouders.

Openbaarheid

Artikel 12
 • 1.

  De vergaderingen van de commissie zijn openbaar.

 • 2.

  Toehoorders wonen de vergadering bij op de voor hen bestemde plaatsen.

 • 3.

  Zowel het spreken als het geven van tekenen van goed- of afkeuring door toehoorders is tijdens de vergadering van de commissie niet toegestaan.

 • 4.

  Toehoorders die het, in het vorige lid, omschreven verbod overtreden of zich niet gedragen naar de bevelen van de voorzitter, worden op diens last onmiddellijk verwijderd.

Artikel 13
 • 1.

  De voorzitter kan omtrent het in de vergadering behandelde en omtrent de inhoud van stukken, welke aan de commissie worden overlegd, geheimhouding opleggen.

 • 2.

  De geheimhouding wordt in acht genomen, totdat de voorzitter haar opheft, door hen die bij de behandeling aanwezig waren alswel door hen die op andere wijze van het behandelde en van de stukken kennis namen.

Artikel 14
 • 1.

  De voorzitter kan een besloten vergadering beleggen, indien hij van oordeel is, dat publieke of persoonlijke belangen door een openbare beraadslaging kunnen worden geschaad. Om dezelfde redenen kan de voorzitter staande een vergadering voorstellen tot voortzetting achter gesloten deuren.

 • 2.

  De voorzitter belegt voorts een besloten vergadering indien drie leden van de commissie hem dat schriftelijk verzoeken.

 • 3.

  De vergadering wordt achter gesloten deuren voortgezet, wanneer drie leden dit vorderen of de voorzitter dit nodig acht.

 • 4.

  Wanneer door de voorzitter of genoemde drie leden van de commissie over een agendapunt een besloten vergadering wordt verlangd, vindt de beslissing over het sluiten van de deuren alsmede de behandeling van dit agendapunt plaats aan het einde van de vergadering, direct voor de afsluiting.

Artikel 15

Indien de stemmen inzake het voorstel om de vergadering achter gesloten deuren voort te zetten staken, beslist de voorzitter.

Spreekrecht

Artikel 16
 • 1.

  Voor de aanvang van de vergadering stelt de voorzitter degenen, die zich daarvoor hebben aangemeld, in een door hem bepaalde volgorde in de gelegenheid het woord te voeren over een of meerdere agendapunten.

 • 2.

  Insprekers zijn verplicht de door de voorzitter te geven aanwijzingen voor een ordelijk verloop van de vergadering stipt in acht te nemen.

Artikel 17
 • 1.

  Aanmelding voor het spreekrecht kan geschieden voorafgaande aan de vergadering bij de secretaris van de commissie.

 • 2.

  Bij de aanmelding wordt de naam en adres opgegeven van degene die het woord wil voeren; voorts wordt aangegeven over welk agendapunt men het woord wil voeren.

 • 3.

  Voor onderwerpen die geen betrekking hebben op de aan de orde zijnde agendapunten wordt geen spreektijd verleend.

Verslaglegging

Artikel 18
 • 1.

  Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt, dat een beknopte, zakelijke weergave inhoudt van het besprokene

 • 2.

  Van zaken, waaromtrent geheimhouding is opgelegd wordt een afzonderlijk verslag gemaakt.

 • 3.

  Elk verslag wordt aan burgemeester en wethouders toegezonden.

Inwerkingtreding

Artikel 19

Dit reglement treed in werking onmiddellijk nadat het bekend gemaakt is.

Vastgesteld op 22 maart 2005

Het college van Heusden

de secretaris de burgemeester

mr. J.T.A.J. van der Ven drs. H.P.T.M. Willems