Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heusden

Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2018
CiteertitelVerordening afvalstoffenheffing 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpFinanciën

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Heffing vanaf 1-1-2018

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. wet Gemeentewet
  2. wet Wet milieubeheer
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-11-201701-01-2019nieuw

09-11-2017

gmb-2017-202602

523137

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2018

 

De gemeenteraad van Heusden in zijn openbare vergadering van 9 november 2017;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 september 2017;

gelet op artikel 216 en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b en artikel 255, van de gemeentewet en artikel 15.33 van de Wet milieubeheer;

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen de:

 

Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2018

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

1. Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder “gebruik maken”; gebruik maken in de zin van artikel 15.33 van de Wet milieubeheer.

2. Medisch afval: extra huishoudelijk afval dat vanwege een medische indicatie leidt tot een substantieel extra aanbod van als restafval aan te merken huishoudelijk afval;

3. Verbruiksperiode: de periode waarop de afrekening van Brabant Water N.V. voor de levering van water betrekking heeft;

 

Artikel 2 Aard van de belasting en belastbaar feit

1. Onder de naam "afvalstoffenheffing" wordt een directe belasting geheven als bedoeld in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer.

 

2. De afvalstoffenheffing als bedoeld in deze verordening en bijbehorende tarieventabel wordt naar afzonderlijke grondslagen geheven ter zake van het feitelijk gebruik van een perceel ten aanzien waarvan krachtens artikel 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

 

Artikel 3 Belastingplicht

1. De belasting wordt geheven van degene die in de gemeente gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan ingevolge de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

2. Voor de toepassing van het eerste lid wordt als gebruiker aangemerkt:

a degene die naar de omstandigheden beoordeeld al dan niet krachtens eigendom, bezit of beperkt recht of persoonlijk recht feitelijk gebruik maakt van het perceel,

b ingeval een gedeelte van een perceel ten gebruik is afgestaan, degene die dat gedeelte ten gebruik heeft afgestaan;

c. wanneer sprake is van kamerverhuur is lid b van overeenkomstige toepassing met dienverstande dat de verhuurder als gebruiker wordt aangemerkt.

 

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

De belasting wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel met in achtneming van de overige leden van dit artikel.

 

Artikel 5 Belastingjaar

 

Met betrekking tot de belasting die per jaar wordt geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 

Artikel 6 Wijze van heffing

1. De belasting wordt geheven bij wege van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving. Deze kan worden gesteld op de afrekening van Brabant Water N.V. Als dagtekening van de kennisgeving geldt in dat geval de dagtekening van de afrekening. Als kennisgeving van voorlopig gevorderde bedragen wordt aangemerkt de jaarnota van de Brabant Water N.V. of de kennisgeving op andere wijze van betaling van voorschotbedragen.

2. De heffing van de belasting die niet wordt geheven op de in het eerste lid bedoelde wijze, geschiedt bij wege van aanslag.

 

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 

1. De belasting bedoeld in hoofdstuk 1 van de tarieventabel is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting bedoeld in hoofdstuk 1 van de tarieventabel verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

4. Het tweede lid en derde lid is niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist en aldaar een ander perceel in feitelijk gebruik neemt.

5. De belasting bedoeld in hoofdstuk 1 alsmede de belasting in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 van de tarieventabel is verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening.

 

Artikel 8 Termijnen van betalen

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de invorderingswet 1990 moet het voorlopig gevorderde bedrag, alsmede het definitief gevorderde bedrag worden betaald tegelijk met en op dezelfde wijze als die waarop het voorschotbedrag, onderscheidenlijk het definitieve bedrag van de afrekening van Brabant Water N.V. moet worden betaald.

2. Ingeval de belasting wordt geheven bij wege van aanslag, moet het bedrag worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

3. De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

 

Artikel 10 Medisch afval

De belastingplichtige kan vermindering van afvalstoffenheffing aanvragen indien in zijn gezin extra huishoudelijke afvalstoffen ontstaan als gevolg van een medische indicatie. Het verzoek om vermindering moet in geval van een chronische aandoening eenmalig voor het einde van het belastingjaar worden aangevraagd onder overlegging van een recent medisch advies van een huisarts of medisch specialist. Indien geen advies van de huisarts of medisch specialist kan worden overgelegd, moet met een eigen verklaring worden overgelegd waarbij op basis van redelijkheid wordt aangetoond dat gebruik moet worden gemaakt van materiaal dat medisch afval tot gevolg heeft, onder overlegging van aankoopnota’s of anderszins. Indien gebruik wordt gemaakt van een ondergrondse container bedraagt de te verlenen vermindering van de afvalstoffenheffing per verbruiksperiode maximaal de verschuldigde belasting voor het aantal inworpen boven het aantal van 18 inworpen. Indien gebruik wordt gemaakt van een door de gemeente gratis beschikbaar gestelde extra minicontainer zijn de ledigingen van deze minicontainer gratis. Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd om medisch advies in te winnen.

 

Artikel 11 Kwijtschelding

Kwijtschelding wordt verleend op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde kwijtscheldingsregeling.

 

Artikel 12 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van afvalstoffenheffing.

 

Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel

1 De “Verordening afvalstoffenheffing 2017” van 10 november 2016 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van heffing. Zij blijft van toepassing op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2 Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

3 De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

4 Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening afvalstoffenheffing 2018".

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 9 november 2017.

 

De raad voornoemd,

 

de griffier,

Mw. drs. F.E.H.M. Backerra

 

Tarieventabel behorende bij de “Verordening afvalstoffenheffing 2018”.

 Algemeen 

 Hoofdstuk 1 Maatstaven en tarieven afvalstoffenheffing

 

1.1

De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar

€ 118,20

1.2

Onverminderd het bepaalde in artikel 1.1 bedraagt de belasting voor het gebruik van een ondergrondse verzamelcontainer

een bedrag per inworp van

     

 € 2,30

1.3

Voor het verstrekken van een extra minicontainer voor het inzamelen van PMD- of GFT-afval ongeacht het volume bedraagt het tarief

   

 € 66,00

 

Hoofdstuk 2 Maatstaven en tarieven omwisselen minicontainers

  

2.1

De belasting bedraagt voor het op aanvraag omwisselen van een minicontainer per keer

€ 27,85

2.2

In afwijking van het bepaalde in 2.1 kan:

 

2.2.1

een nieuwe ingezetene van de gemeente, die als belastingplichtige wordt aangemerkt, gedurende een periode van zes maanden nadat de belastingplicht is ontstaan kosteloos éénmaal per soort van containervolume wisselen

 

2.2.2

een belastingplichtige, of de voor het eerst belastingplichtige, die binnen de gemeente verhuist gedurende een periode van zes

maanden nadat de verhuizing heeft plaatsgevonden kosteloos éénmaal per soort van containervolume wisselen.

 

 

2.3

In afwijking van het bepaalde in 2.1 bedraagt de belasting wanneer een container vervangen moet worden als deze door onzorgvuldig handelen van de gebruiker onbruikbaar is geworden, dit naar het oordeel van degene die de vervangende container bij belastingplichtige aflevert.

     

€ 55,75

2.4

In afwijking van het bepaalde in 2.1 wordt een container bij een woning gratis vervangen wanneer de container vermist wordt en de bewoner een bewijs van aangifte van vermissing bij de politie kan overleggen.

 

2.5

In afwijking van het bepaalde in 2.1 kan een container gedurende zes maanden nadat sprake is van wijziging van de gezinssamenstelling en deze wijziging van de gezinssamenstelling blijkt uit de registratie in de gemeentelijke basisadministratie, kosteloos éénmaal per soort van containervolume worden gewisseld.

 

2.6

Als er binnen 1 jaar na inwerkingtreding van omgekeerd inzamelen voor het betreffende adres een verzoek komt voor omwisseling van de container, ongeacht het volume of soort van de container, worden hier geen kosten voor gerekend

 

    

Hoofdstuk 3 Maatstaven en overige tarieven

 

 

De belasting bedraagt:

 

3.1

voor het op aanvraag verwijderen van grove huishoudelijke afvalstoffen per kubieke meter of gedeelte daarvan

  

 € 55,75

3.2

voor het op aanvraag verwijderen van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

 

€ 19.50

3.3

voor het achterlaten op een daartoe van gemeentewege ter beschikking gestelde plaats:

 

3.3.1

composteerbaar groenafval, oud papier en karton, textiel, glas, metalen, wit- en bruingoed, klein chemisch afval (KCA), kadavers van kleine huisdieren en asbest  voor zover deze gescheiden worden aangeleverd en niet zijn vervuild met andere afvalstoffen.

 

gratis

3.3.2

a. alle overige huishoudelijke afvalstoffen,

puin en hout per aanlevering € 0,13 per kg met een

minimum tarief van € 2,40  per aanlevering

  

 

b. van een personenautoband zonder velg

(maximaal 4 per aanlevering)

Gratis

 

c. van een personenautoband met velg

(maximaal 4 per aanlevering)

€ 3,60

 

d. band groot model (maximaal 1 per  aanlevering)

€ 16,70

3.4

Afvalpas

  • 1.

    eerste verstrekking

 

Gratis

 

b. iedere volgende verstrekking als gevolg van verlies of niet functioneren door oneigenlijk gebruik

€ 10,00

3.5

voor het verstrekken van PMD afvalzakken aan bezoekers van de milieustraat (rol van 10 stuks)

€ 0,55

 

  Deze tarieventabel behoort bij de Verordening Afvalstoffenheffing 2018.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 9 november 2017.

 

De raad voornoemd,

 

De griffier,

Mw. drs. F.E.H.M. Backerra