Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heusden

Gedragscode voor de leden van de raad

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGedragscode voor de leden van de raad
CiteertitelGedragscode voor de leden van de raad
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuur en communicatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art.15

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-10-200907-11-2013art. 1 tweede lid, art. 7

29-09-2009

De Scherper

2009000795BVPC

Tekst van de regeling

Intitulé

Gedragscode voor de leden van de raad

 

 

 

De gemeenteraad van Heusden in zijn openbare vergadering van 29 september 2009;

gezien het raadsvoorstel doc. Nr. 2009000795BVPC;

gelet op het bepaalde in artikel 15, lid 3, Gemeentewet;

b e s l u i t :

tot het vaststellen van de navolgende gedragscode voor de leden van de raad:

Artikel 1 Algemene bepalingen

 • 1.

  Deze gedragscode geldt voor de leden van de raad.

 • 2.

  Deze gedragscode is van overeenkomstige toepassing op commissieleden, niet zijnde raadsleden en op fractieondersteuners.

 • 3.

  In gevallen waarin de code niet voorziet of waarbij de toepassing niet eenduidig is, vindt bespreking plaats in het presidium.

 • 4.

  De code is openbaar en voor derden te raadplegen.

 • 5.

  De leden van de raad ontvangen bij hun aantreden een exemplaar van de code.

Artikel 2 Belangenverstrengeling

 • 1.

  Een lid van de raad doet opgave van zijn financiële belangen in ondernemingen en organisaties, waarmee de gemeente zakelijk betrekkingen onderhoudt. De opgave is openbaar en door derden te raadplegen.

 • 2.

  Bij privaat-publieke samenwerkingsrelaties voorkomt een raadslid (de schijn van) bevoordeling in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen.

 • 3.

  Een oud-lid van de raad wordt het eerste jaar na de beëindiging van zijn raadsperiode uitgesloten van het tegen beloning verrichten van werkzaamheden voor de gemeente.

 • 4.

  Een lid van de raad die familie- of vriendschapsbetrekkingen of anderszins persoonlijke betrekkingen heeft met een aanbieder van diensten aan de gemeente, onthoudt zich van deelname aan de besluitvorming over opdrachten aan die betreffende aanbieders.

 • 5.

  Een lid van de raad neemt van een aanbieder van diensten aan de gemeente geen faciliteiten of diensten aan die zijn onafhankelijke positie ten opzichte van de aanbieder kan beïnvloeden.

Artikel 3 Nevenfuncties

 • 1.

  Een lid van de raad vervult geen nevenfuncties, waarbij strijdigheid is of kan zijn met het belang van de gemeente.

 • 2.

  Een lid van de raad maakt melding van al zijn nevenfuncties, waarbij tevens wordt aangegeven of de functie wel of niet bezoldigd is. De hoogte van de bezoldiging behoeft niet te worden vermeld. Deze gegevens worden openbaar gemaakt.

 • 3.

  De kosten die een lid van de raad maakt in verband met een nevenfunctie uit hoofde van het raadslidmaatschap (qualitate-qua-nevenfunctie) worden vergoed door de instantie waar de nevenfunctie wordt uitgeoefend.

 • 4.

  Een lid van de raad die een nevenfunctie wil vervullen anders dan uit hoofde van het raadslidmaatschap meldt dit voornemen aan de voorzitter van het presidium.

Artikel 4 Informatie

 • 1.

  Een lid van de raad gaat zorgvuldig en correct om met informatie, waarover hij uit hoofde van zijn raadslidmaatschap beschikt. Hij verstrekt geen informatie waarop geheimhouding rust.

 • 2.

  Een lid van de raad houdt geen informatie achter, tenzij hierop geheimhouding rust of deze vertrouwelijk is en indien op de gevraagde informatie het bepaalde in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur van toepassing is.

 • 3.

  Een lid van de raad maakt niet ten eigen bate of ten bate van zijn persoonlijke betrekkingen gebruik in de uitoefening van zijn functie verkregen informatie.

Artikel 5 Aannemen van geschenken

 • 1.

  Geschenken die een lid van de raad uit hoofde van zijn functie ontvangt, worden gemeld en geregistreerd en zijn eigendom van de gemeente. Er wordt een gemeentelijke bestemming voor gezocht.

 • 2.

  Geschenken worden niet op het huisadres ontvangen. Indien dit toch is gebeurd, wordt dit gemeld aan het presidium, waar een besluit over de bestemming van het geschenk wordt genomen.

 • 3.

  Indien een lid van de raad geschenken ontvangt die een waarde van minder dan €50,-- vertegenwoordigen, kunnen deze, in afwijking van het eerste lid, worden behouden. Zij dienen wel gemeld en geregistreerd te worden.

 • 4.

  Een lid van de raad neemt geen geschenken aan van partijen, waarmee een overleg- of onderhandelingsfase nog niet is afgerond. Om elke schijn van bevoordeling te vermijden geldt deze regel ook voor lunchbesprekingen en etentjes.

 • 5.

  Een lid van de raad aanvaardt alleen dan uitnodigingen voor excursies, werkbezoeken, evenementen, etentjes, lunchbesprekingen e.d. wanneer het belang van de gemeente daarmee gediend is en de uitnodiging voortvloeit uit de functie.

Artikel 6 Declaraties

 • 1.

  Een lid van de raad declareert geen kosten die reeds op andere wijze worden vergoed.

 • 2.

  Declaraties worden afgewikkeld volgens een daartoe vastgestelde administratieve procedure.

 • 3.

  Een declaratie wordt ingediend door middel van een daartoe vastgesteld formulier. Bij het formulier wordt een betalingsbewijs gevoegd en op het formulier wordt de functionaliteit van de uitgave vermeld.

 • 4.

  Gemaakte kosten worden binnen een maand gedeclareerd. Eventuele voorschotten worden voorzover mogelijk binnen een maand afgerekend.

 • 5.

  De griffier is verantwoordelijk voor een deugdelijke administratieve afhandeling en registratie van declaraties. Declaraties van een lid van de raad worden administratief afgehandeld door een daartoe aangewezen ambtenaar.

 • 6.

  In geval van twijfel omtrent een declaratie, wordt deze voorgelegd aan het presidium. Zonodig wordt de declaratie ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

Artikel 7 Gebruik van gemeentelijke voorzieningen

Gebruik van gemeentelijke eigendommen of voorzieningen voor privé-doeleinden is niet toegestaan.

Artikel 8

Deze gedragscode treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van bekendmaking.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 29 september 2009;

De raad voornoemd,

 

De griffier,

de voorzitter,

 

 

E.J.M. de Graaf

drs. H.P.T.M. Willems