Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hilversum

Verordening Mobiliteitsfonds Hilversum 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHilversum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Mobiliteitsfonds Hilversum 2009
CiteertitelVerordening Mobiliteitsfonds Hilversum 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 147

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-07-200925-07-2019nieuwe regeling

24-06-2009

De Gooi en Eembode, 09-07-2009

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Mobiliteitsfonds Hilversum 2009

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Hilversum,

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders;

Gelet op het bepaalde in artikel 147 van de Gemeentewet;

BESLUIT:

Op te nemen in het gemeentelijk rekeningschema een balanspost transitorische passiva aan te duiden als ‘Mobiliteitsfonds’ en vast te stellen de daarop betrekking hebbende Verordening Mobiliteitsfonds Hilversum 2009, luidende als volgt:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • ·

  Mobiliteitsfonds: een gemeentelijke financiële rekening voor nog te betalen bedragen en vooruitontvangen bedragen waarvan de besteding wordt aangewend om het openbare parkeren in brede zin te accommoderen en verbeteren.

 • ·

  Mobiliteit: het geheel van verplaatsingen van personen en voertuigen, evenals het parkeren van voertuigen.

Artikel 2. Mobiliteitsfonds

 • 1.

  Door de gemeente Hilversum wordt een rekening geadministreerd onder de naam ‘‘Mobiliteitsfonds’’.

 • 2.

  Het ‘‘Mobiliteitsfonds’’ heeft tot doel het parkeren in berde zin te accommoderen en de bereikbaarheid van de gemeente Hilversum te vergroten. Indien in plannen niet voldaan kan worden aan de door de gemeente opgelegde parkeereis, kunnen Burgemeester en wethouders onder voorwaarden ontheffing van de parkeereis verlenen. Als aan deze ontheffing een financiële verplichting is verbonden vloeien de gelden in het mobiliteitsfonds. Het saldo wordt aangewend voor het verbeteren van de openbare parkeersituatie wat mede kan bestaan uit flankerende mobiliteitsmaatregelen die aantoonbaar bijdragen aan het verbeteren van de parkeersituatie in Hilversum.

Artikel 3. Beheer van het mobiliteitsfonds

 • 1.

  Het college is belast met het beheer van het mobiliteitsfonds.

 • 2.

  Het college legt jaarlijks via de reguliere P&C-cyclus verantwoording af over de voeding van en de voorgestelde en gerealiseerde bestedingen uit het mobiliteitsfonds.

Artikel 4. Inkomsten van het mobiliteitsfonds

Het mobiliteitsfonds bevat de volgende gelden en inkomsten:

 • 1.

  Ontvangen financiële bijdragen op grond van de door Burgemeester en wethouders vastgestelde Parkeerbijdrageregeling Hilversum 2009.

 • 2.

  Overige gelden die bij besluit van de raad uitdrukkelijk zijn of worden bestemd voor storting in het mobiliteitsfonds.

 • 3.

  Rente-inkomsten over de onder sub a en b van dit artikel genoemde gelden.

Artikel 5 Besteding van de gelden

Aan het mobiliteitsfonds zijn de volgende bestedingscriteria gekoppeld:

 • -

  Gelden worden alleen ingezet ten behoeve van buurten waar de parkeerdruk op één of meerdere momenten hoger is dan 80%.

 • -

  De inzet en besteding van gelden moet een aantoonbare verbetering van de parkeersituatie tot gevolg hebben op in ieder geval die momenten dat de parkeerdruk hoog is.

 • -

  Minimaal 50% van de gelden wordt ingezet voor het creëren van extra parkeergelegenheid, bijvoorbeeld door:

  • ·

   De aanleg van fysieke openbare parkeervoorzieningen;

  • ·

   Het financieren van de extra kosten voor ruimere openingstijden van openbare parkeervoorzieningen;

  • ·

   Het financieren van de kosten om een private parkeervoorziening bij bijvoorbeeld een kantoor geschikt te maken voor openstelling buiten kantooruren als openbare parkeervoorziening.

 • -

  Maximaal 50% van de gelden wordt ingezet voor bereikbaarheidsverbeterende matregelen waardoor de openbare parkeersituatie aantoonbaar verbetert. Bijvoorbeeld door:

  • ·

   Het beter benutten van de openbare parkeervoorzieningen door verbetering van het parkeerverwijssysteem;

  • ·

   Het verbeteren van de openbaarvervoer- en fietsverbindingen.

 • -

  Gelden kunnen in ieder geval niet ingezet worden:

  • ·

   Ten behoeve van een negatieve grondexploitatie;

  • ·

   Om een private parkeervoorziening te financieren.

Jaarlijks zal door de directeur dienst Stad een bestedingsvoorstel bij het college worden ingediend.

Artikel 6
 • 1.

  De directeur dienst Stad is budgethouder van het mobiliteitsfonds.

 • 2.

  De directeur dienst Stad draagt zorg voor een zorgvuldig beheer van de in het mobiliteitsfonds gestorte gelden en houdt een overzicht bij van alle ontvangsten en uitgaven van het mobiliteitsfonds. Dit overzicht wordt jaarlijks ter beschikking gesteld van het College.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na bekendmaking.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Mobiliteitsfonds Hilversum 2009.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad,

van 24 juni 2009,

 

De griffier,

K.E. Driehuijs

 

de voorzitter,

E.C. Bakker