Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hilversum

Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHilversum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2014
CiteertitelVerordening rioolheffing 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 228a

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201401-01-2016Nieuwe regeling

13-11-2013

Gooi en Eembode, 28-11-2013

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2014

Aan de gemeenteraad,

Voor u ligt het voorstel tot herziening van het tarief betreffende de rioolheffing voor het belastingjaar 2014.

De gemeente is verantwoordelijk voor de riolering. De kosten hiervan worden doorberekend via een rioolheffing. De uitgangspunten voor de exploitatie van het rioolstelsel en de wijze waarop de kosten worden gedekt, zijn neergelegd in het Gemeentelijk Riolering Plan (GRP).

Met ingang van 2014 wordt een deel (€ 350.000,-) van de veegkosten meegenomen in de rioolheffing. Het is toegestaan deze kosten ten laste te brengen van de rioolheffing. Immers, als de verharding niet (goed) geveegd wordt , moeten de kolken vaker geleegd worden en hierdoor stijgen ook de kosten voor het rioleringsbeheer/onderhoud.

Niettemin wordt voor 2014 wordt het tarief verlaagd met 0,5%. Door een beperkte, maar gelijkmatige daling van het tarief voor de komende jaren, vloeit het geld uit de egalisatiereserve terug naar de burger, zonder dat dit grote tariefschommelingen tot gevolg heeft.

Het tarief komt daarmee voor 2014 uit op € 213,12 per adres.

Uitgaven:

 • 722.

  1 Exploitatiekosten € 1.556.000,-

 • 722.

  1 Personeelskosten € 695.000,-

 • 722.

  1 Organisatiekosten € 93.000,-

 • 722.

  1 Kapitaallasten € 3.580.000,-

 • 722.

  1 Mutatie egalisatievoorziening € 2.775.000,-

 • 614.

  4 Kosten Kwijtschelding € 500.000,-

  Oninbare vorderingen € 75.000,-

 • 722.

  1 Overdekking t.b.v. BTW-compensatie € 254.000,-

 • 722.

  1 Kosten afdeling Milieubeheer/Servicedienst € 35.000,-

 • 722.

  1 Bestuurskosten € 262.000,- +/+

  € 9.825.000,-

Inkomsten:

 • 722.

  1 Geraamde opbrengsten aanleg rioolaansluitingen € 110.000,-

 • 722.

  1 Overige inkomsten € 5.000,-

 • 914.

  1 Renteopbrengsten € 975.000,-

  Verrekening reserve € 8.000,-

 • 726.

  1 Geraamde opbrengsten rioolheffing 8.660.000,- +/+

  € 9.825.000,- -/-

Netto ten laste van de gemeente komende kosten € 0,-

Dekkingspercentage: 100 %

 

Voorstel

Wij stellen u voor:

het bijgevoegde ontwerp van de Verordening Rioolheffing 2014 inclusief bijbehorend tarief vast te stellen.

Burgemeester en wethouders van Hilversum,

de secretaris de burgemeester

I.C. de Vries P.I. Broertjes

 

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Hilversum;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 september 2013

gelet op de artikelen 228a van de Gemeentewet ;

BESLUIT:

Vast te stellen de:

 

Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2014  

Artikel 1

Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  gemeentelijke riolering: een voorziening of combinatie van voorzieningen voor inzameling, verwerking, zuivering of transport van afvalwater, hemelwater of grondwater, in eigendom,in beheer of in onderhoud bij de gemeente;

 • b.

  water: huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater, hemelwater of grondwater;

 • c.

  perceel: een roerende of een onroerende zaak of een zelfstandig gedeelte daarvan.

Artikel 2

Aard van de belasting

Onder de naam rioolheffing wordt een directe belastingen geheven ter bestrijding van de kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan:

 • a.

  de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, alsmede de zuivering van huishoudelijk afvalwater en

 • b.

  de inzameling van afvloeiend hemelwater en de verwerking van het ingezamelde hemelwater, alsmede het treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwater-stand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Artikel 3

Belastbaar feit en belastingplicht

 • 1.

  De belastingen worden geheven van de gebruiker van een perceel van waaruit water direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd.

 • 2.

  Met betrekking tot het gebruikersdeel, wordt als gebruiker aangemerkt:

  • a.

   degene die naar de omstandigheden beoordeeld het perceel al dan niet krachtens eigendom, bezit,

   beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt;

  • b.

   ingeval een gedeelte van een perceel – niet een gedeelte als bedoeld in artikel 4 – voor gebruik is

   afgestaan: degene die dat gedeelte voor gebruik heeft afgestaan.

Artikel 4

Zelfstandige gedeelten

Indien gedeelten van een in artikel 2 bedoeld perceel blijkens hun indeling bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, wordt de belasting geheven ter zake van elk als zodanig bestemd gedeelte, met dien verstande dat indien twee of meer van die gedeelten tezamen als één geheel worden gebruikt, deze als één perceel worden aangemerkt.

Artikel 5  

Maatstaf van heffing

De belasting wordt geheven naar een vast bedrag per perceel.

 

Artikel 6  

Belastingtarieven

De belasting als bedoeld in artikel 2 bedraagt per perceel € 213,12.

Artikel 7

Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 8

Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 9

Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting verschuldigd over zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 10

Termijn van betaling

 • 1.

  De aanslagen die worden opgelegd in het belastingjaar waarop zij betrekking hebben, moeten worden betaald uiterlijk drie maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 2.

  In afwijking in zoverre van het eerste lid geldt, in geval het totaalbedrag van de op één aan-slagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan, meer is dan € 50,-, doch minder is dan € 5.000,-, en zolang de verschuldigde bedra-gen door middel van automatische betalingsincasso van de betaalrekening van de belasting-plichtige kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in acht ge-lijke termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 3.

  Machtigingen voor een automatische incasso moeten uiterlijk drie weken na dagtekening van de aanslag door de gemeente ontvangen zijn. Machtigingen na die datum zullen het jaar erop na akkoord bevinding in werking treden.

 • 4.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het voorgaande gestelde termijnen.

Artikel 11

Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rioolheffing.

Artikel 12

Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De 'Verordening rioolheffing 2013’, van 14 november 2012, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening rioolheffing 2014'.

   

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van 13 november 2013,

De griffier, De voorzitter,

K.E. Driehuijs P.I. Broertjes