Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoeksche Waard

Besluit van het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester en de heffingsambtenaar van de gemeente Hoeksche Waard houdende regels omtrent verlenen mandaat (Algemeen mandaatbesluit gemeente Hoeksche Waard 2019)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoeksche Waard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester en de heffingsambtenaar van de gemeente Hoeksche Waard houdende regels omtrent verlenen mandaat (Algemeen mandaatbesluit gemeente Hoeksche Waard 2019)
CiteertitelAlgemeen mandaatbesluit gemeente Hoeksche Waard 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020bijlage 1

19-11-2019

gmb-2019-315166

18-01-201901-01-201901-01-2020nieuwe regeling

08-01-2019

gmb-2019-11957

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester en de heffingsambtenaar van de gemeente Hoeksche Waard houdende regels omtrent verlenen mandaat (Algemeen mandaatbesluit gemeente Hoeksche Waard 2019)

Wettelijke grondslag(en) waarop de regeling is gebaseerd

 • 1.

  Gemeentewet

 • 2.

  Algemene wet bestuursrecht

 • 3.

  Collectieve Arbeidsvoorwaarden Regeling/ Uitwerkingsovereenkomst (CAR-UWO/CAO WSW)

 

Tekst van de regeling

 

Algemeen mandaatbesluit gemeente Hoeksche Waard 2019;

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard, de burgemeester, de heffingsambtenaar, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft.

Gelet op de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Regeling/ Uitwerkingsovereenkomst (CAR- UWO en CAO WSW)

Gezien het advies van de bijzondere ondernemingsraad (BORHW) van 29 oktober 2018

 

OVERWEGENDE

Dat in dit mandaatbesluit de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke bevoegdheden aan functionarissen in de organisatie worden toegekend om hen in staat te stellen deze taken rechtmatig uit te voeren;

Dat dit mandaatbesluit bestaat uit de volgende onderdelen: het mandaatbesluit, de interne instructie en de lijsten van aangelegenheden die blijven voorbehouden aan bepaalde bestuursorganen dan wel bepaalde functionarissen.

 

B E S L U I T E N:

 

Vast te stellen het navolgende:

 

Algemeen mandaatbesluit gemeente Hoeksche Waard 2019

Artikel 1 Definities

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  besluit: alle privaatrechtelijke en publiekrechtelijke besluiten zowel positief als negatief inclusief de daarbij behorende voorbereidingshandelingen;

 • b.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard;

 • c.

  de burgemeester: de burgemeester van gemeente Hoeksche Waard als bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van de gemeente in en buiten rechte;

 • d.

  de gemeentesecretaris: de (loco-)gemeentesecretaris van gemeente Hoeksche Waard;

 • e.

  de directeur: lid van de directie van gemeente Hoeksche Waard;

 • f.

  de gemeente: de gemeente als publiekrechtelijk lichaam alsmede de gemeente als privaatrechtelijk handelend;

 • g.

  de raad: de gemeenteraad van gemeente Hoeksche Waard;

 • h.

  mandaat: de bevoegdheid om namens het college of de burgemeester besluiten te nemen;

 • i.

  gemandateerde: de ambtenaar of functionaris aan wie de bevoegdheid is gemandateerd;

 • j.

  volmacht: de bevoegdheid om namens het college of de burgemeester privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 • k.

  machtiging: de bevoegdheid om namens het college of de burgemeester handelingen te verrichten die noch een publiekrechtelijk besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn;

 • l.

  operationeel leidinggevende: operationeel leidinggevende bij het werkbedrijf en bij de buitendienst;

 • m.

  teammanager: lid van het management van de gemeente Hoeksche Waard.

Artikel 2 Algemeen mandaat

Alle bevoegdheden mandateren wij aan medewerkers tenzij de bevoegdheid is opgenomen op een van de bijgevoegde lijsten. Indien medewerkers een mandaatbevoegdheid bezitten dan zijn ook teammanager, directeur en gemeentesecretaris bevoegd om in mandaat te beslissen.

Artikel 3 Grenzen aan mandaat

 • 1.

  Een in mandaat te nemen besluit dient vooraf aan het college c.q. de burgemeester te worden voorgelegd, indien:

  • a.

   bij het besluit meerdere wethouders zijn betrokken;

  • b.

   de betrokken portefeuillehouder of burgemeester dit kenbaar heeft gemaakt;

  • c.

   voorzienbaar is, dat het besluit politiek gevoelige en of publicitaire consequenties heeft of het een besluit is dat strategisch van belang is;

  • d.

   er persoonlijke betrokkenheid van de gemandateerde bij het te nemen besluit bestaat;

  • e.

   artikel 169, vierde lid van de Gemeentewet van toepassing is of indien de gemandateerde enige twijfel heeft of zulks het geval is.

 • 2.

  Ingeval artikel 169, vierde lid van de Gemeentewet van toepassing is, neemt het college het besluit zelf.

 • 3.

  Als door de gemandateerde wordt gehandeld in strijd met het bepaalde in het eerste lid van dit artikel, doet dit niets af aan de rechtsgeldigheid van het in mandaat genomen besluit, met uitzondering van het besluit dat is genomen in strijd met datgene wat is opgenomen onder lid 1 sub c van dit artikel.

 • 4.

  Aan het college en de burgemeester blijft voorbehouden de bevoegdheid tot het nemen van de volgende beslissingen:

  • a.

   het doen van voorstellen aan de raad;

  • b.

   het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels, voor zover deze niet door de raad worden vastgesteld;

  • c.

   het besluit tot het aangaan van overeenkomsten met derden, indien:

   • a)

    op grond van de Gemeentewet het college de raad vooraf over de overeenkomst moet informeren, omdat de raad daarom heeft verzocht;

   • b)

    op grond van de Gemeentewet de raad in de gelegenheid moet worden gesteld zijn wensen en bedenkingen ten aanzien van deze overeenkomst ter kennis van het college te brengen omdat deze ingrijpende gevolgen voor de gemeente kan hebben;

  • d.

   het besluit tot de oprichting van of deelneming in rechtspersonen;

  • e.

   het besluit tot aanvaarding of afwijzing van erfstellingen/legaten/schenkingen;

  • f.

   het benoemen van personen als vertegenwoordiger van gemeente Hoeksche Waard van publiek- en privaatrechtelijke rechtspersonen;

  • g.

   het benoemen van personen in adviesorganen van het college;

  • h.

   het benoemen van personen in bestuurscommissies als bedoeld in artikel 83 van de Gemeentewet;

  • i.

   het benoemen van personen in commissies als bedoeld in artikel 84 van de Gemeentewet.

Artikel 4 Reikwijdte mandaat

 • 1.

  Mandaatverlening van een bevoegdheid geschiedt in de ruimste zin van het woord. Naast het nemen van besluiten in positieve of in negatieve zin wordt hieronder ook verstaan:

  • a.

   het nemen van alle voorbereidende besluiten c.q ontwerpbesluiten;

  • b.

   het uitreiken van een gespecificeerd bewijs van ontvangst e.d.;

  • c.

   het vaststellen van formulieren voor het indienen van aanvragen e.d.;

  • d.

   het verdagen en/of uitstellen;

  • e.

   verzoeken om aanvullende informatie;

  • f.

   het voeren van correspondentie, die direct te maken heeft met de opgedragen taken;

  • g.

   het stellen van nadere voorwaarden;

  • h.

   het toekennen van bedragen in termijnen;

  • i.

   het toekennen van voorschotten;

  • j.

   het afleggen van verantwoording aan het Rijk;

  • k.

   het bekend maken van beschikkingen/besluiten, daar waar de verplichting daartoe in de wetgeving is opgenomen;

  • l.

   het toezenden van besluiten/beschikkingen, daar waar de verplichting daartoe in de wet is opgenomen;

  • m.

   alle andere besluiten die genomen moeten worden en alle andere handelingen die moeten verricht binnen het kader van de uitvoering van de verleende bevoegdheid.

 • 2.

  Correspondentie in het kader van de voorbereiding en/ of uitvoering van door het gemeentebestuur te nemen/genomen besluiten. Kortom alle gewone correspondentie die geen rechtgevolgen heeft, kan de gemandateerde zelf (in eigen naam) ondertekenen, tenzij in dit besluit anders is geregeld. Tevens is de gemandateerde bevoegd tot algemene voorbereidingshandelingen die geen besluit opleveren. Dit is inherent aan de uitoefening van de functie van de betreffende ambtenaar. Onder algemene correspondentie en algemene handelingen worden bijvoorbeeld verstaan:

  • -

   het opvragen van inlichtingen, bescheiden en kosteloze adviezen aan derden;

  • -

   het schriftelijk verstrekken en toezenden van gegevens en informatie;

  • -

   het versturen van uitnodigingen voor een hoorzitting;

  • -

   het publiceren van besluiten;

  • -

   verzoeken om aanvullende informatie;

  • -

   uitvoeren van de doorzendplicht.

Artikel 5 Bevoegdheden college/burgemeester

Het college dan wel de burgemeester behoudt de bevoegdheden zoals genoemd in lijst 1.

Artikel 6 Mandaat gemeentesecretaris

De gemeentesecretaris is bevoegd om besluiten te nemen zoals genoemd in lijst 2.

Artikel 7 Mandaat directeuren

De directeuren zijn bevoegd om besluiten te nemen zoals genoemd in lijst 3. De directeuren maken van het aan hen verleende mandaat slechts gebruik voor onderwerpen die behoren tot hun werkterrein.

Artikel 8 Mandaat teammanager

De teammanager is bevoegd om besluiten te nemen zoals genoemd in lijst 4. De teammanagers maken van het aan hen verleende mandaat slechts gebruik voor onderwerpen die behoren tot hun werkterrein.

Artikel 9 Mandaat operationeel leidinggevende

De operationeel leidinggevende is bevoegd om besluiten te nemen zoals genoemd in lijst 5. De operationeel leidinggevenden maken van het aan hen verleende mandaat slechts voor onderwerpen die behoren tot hun werkterrein.

Artikel 10 Algemene uitzonderingen van mandaat

 • 1.

  Aan het college en de burgemeester blijft de bevoegdheid voorbehouden tot het nemen van beslissingen die zijn neergelegd in een document, gericht tot:

  • a.

   de raad;

  • b.

   de Koning en andere leden van het Koninklijk Huis;

  • c.

   de raad van ministers van het Koninkrijk, de ministerraad of een daaruit gevormde onderraad of commissie, ministers en staatssecretarissen;

  • d.

   de voorzitter van de Eerste of Tweede Kamer der Staten-Generaal of van een uit die Kamer gevormde commissie;

  • e.

   de vice-president van de Raad van State;

  • f.

   de president van de Algemene Rekenkamer;

  • g.

   enig bestuursorgaan van een provincie;

  • h.

   enig bestuursorgaan van een waterschap of een hoogheemraadschap.

Artikel 11 Volmacht en machtiging

Voor de toepassing van deze regeling en de daarop berustende bepalingen worden met mandaat gelijkgesteld de verlening van:

 • a.

  volmacht;

 • b.

  machtiging.

Artikel 12 Vervangingsregeling

 • 1.

  De directie mag elkaar horizontaal vervangen en teammanagers mogen elkaar horizontaal vervangen. Het bestuur stelt een eigen vervangingsregeling vast.

 • 2.

  De teammanager vervangt de operationeel leidinggevende.

 • 3.

  Als de bevoegdheid is uitgeoefend door een plaatsvervanger moet dit in de ondertekening tot uitdrukking te worden gebracht door gebruikmaking van de letters ‘plv’ (plaatsvervanger).

Artikel 13 Wijze van ondertekening

Bij uitoefening van het mandaat worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

 

"Bestuursorgaan (b.v. namens Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoeksche Waard),

gevolgd door de functieaanduiding en naam van de gemandateerde en zijn handtekening.

 

In geval dat er slechts een ondertekeningmandaat geldt, dient uit het besluit te blijken, dat het besluit door het bestuursorgaan zelf is genomen.

 

Daarom worden bij uitoefening van het ondertekeningmandaat de uitgaande stukken als volgt ondertekend:

 

"Bestuursorgaan (b.v. Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoeksche Waard),

“ondertekend namens,"

gevolgd door de functieaanduiding en naam van de gemandateerde en zijn handtekening.

Artikel 14 Voorrang

 • 1.

  De regeling ‘budgethouderschap gemeente Hoeksche Waard’ geeft een specifieke mandaatregeling voor privaatrechtelijke rechtshandelingen (sluiten contracten) binnen het budget. Als de in die regeling opgenomen bepalingen afwijken van de bepalingen opgenomen in het Algemeen mandaatbesluit Hoeksche Waard 2019, gaat de ‘regeling budgethouderschap gemeente Hoeksche Waard’ voor.

 • 2.

  Het ‘Treasurystatuut 2019’ geeft een specifieke mandaatregeling voor treasury-activiteiten. Als de in die regeling opgenomen bepalingen afwijken van de bepalingen opgenomen in het Algemeen mandaatbesluit Hoeksche Waard 2019, gaat het ‘Treasurystatuut 2019’ voor.

Artikel 15 Intrekking vorige besluiten

Met ingang van het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit worden alle eerder genomen besluiten waarin mandaat wordt verleend aan functionarissen werkzaam bij de gemeente Cromstrijen, Korendijk, Binnenmaas, Strijen en Oud-Beijerland, alsmede de inliggende gemeenschappelijke regelingen (WIHW, SOHW en ISHW) ingetrokken.

Artikel 16 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking de dag na publicatie en werkt terug tot 1 januari 2019.

Artikel 17 Citeertitel

De besluit wordt aangehaald als ‘Algemeen mandaatbesluit gemeente Hoeksche Waard 2019’.

 

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoeksche Waard d.d. 8 januari 2019

Burgemeester van de gemeente Hoeksche Waard

d.d. xx

Heffingsambtenaar van de gemeente Hoeksche Waard

d.d. xx

Bijlage 1 Lijsten van uitzonderingen mandaat

Lijst 1 Onderwerpen die op grond van artikel 5 van het algemeen mandaatbesluit gemeente Hoeksche Waard 2019 blijven voorbehouden aan het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester.

 

Bestuurlijk-Juridische aangelegenheden

 • Het doen van voorstellen aan de raad.

 • Het vaststellen (regelingen rechtspositie in) personeelshandboek.

 • Het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels, voor zover deze niet door de raad worden vastgesteld.

 • Het nemen van een besluit tot het al dan niet verlenen van inspraak op grond van de inspraakverordening.

 • Het vaststellen van een subsidieplafond en de wijze van verdeling ervan.

 • Het opstellen van beleid met uitzondering van beleid op basis van de CAO – gemeenten.

 • Het opstellen van belonings- en reiskostenbeleid op basis van de CAO –gemeenten.

 • Het vaststellen van een hogere grenswaarde.

 • Het afdoen van c evenementen.

 • Het aanwijzen van een monument.

 • Het nemen van de beslissing op bezwaar na advies van de externe commissie bezwaarschriften.

 • Het nemen van de beslissing op bezwaar indien primaire besluit door bestuursorgaan zelf is genomen.

 • Het afdoen van klachten over de ambtenaren, gemeentesecretaris, het college, de burgemeester, de wethouders en de commissieleden (door college ingestelde commissie).

 • Prestatie afspraken met woningcorporatie.

 • Vaststellen algemeen verbindende voorschriften.

 • Vaststellen functiewaardering.  

Rechtspositionele besluiten

 • Rechtspositionele besluiten1 voor de gemeentesecretaris.2 

 • Het verlenen van ontslag wegens reorganisatie..2 

Privaatrecht 

 • Het besluit tot het aangaan van convenanten, intentieverklaringen, bestuursovereenkomsten etc..

 • Het besluit tot het aangaan van overeenkomsten als:

  • °

   op grond van de Gemeentewet het college de raad vooraf over de overeenkomst moet informeren, omdat de raad daarom heeft verzocht;

  • °

   op grond van de Gemeentewet de raad vooraf in de gelegenheid moet worden gesteld zijn wensen en bedenkingen ten aanzien van de overeenkomst ter kennis van het college te brengen omdat deze ingrijpende gevolgen voor de gemeente kan hebben.

  • °

   de raad daarover om informatie heeft gevraagd.

    

 • Het besluit tot de oprichting van of de deelneming in rechtspersonen.

 • Het besluit tot aanvaarding of afwijzing van erfstellingen, legaten en schenkingen.

 • Het aanvragen van surseance van betaling en faillissement.

 • Het afgeven van borgstellingen.

 • Het nemen van besluiten over geldleningen en beleggingen op de kapitaalmarkt.

 • Overeenkomsten buiten het beschikbaar gestelde budget en buiten programma (artikel 3 lid 4 budgethoudersregeling Hoeksche Waard).

 

Civiele– en strafrechtelijke procedures 

 • Het besluit tot het aangaan van civiele procedures.

 • Het besluit hoger beroep of cassatie aan te tekenen namens de gemeente of het gemeentebestuur in civiele procedures. 

   

 • Het nemen van besluiten t.a.v. alternatieve geschillenbeslechting  zijnde arbitrage of het voorleggen van geschillen aan scheidslieden voor zover afspraken daarover vooraf schriftelijk zijn vastgelegd.

 • Het treffen van een schikking in een strafzaak.

 

Overige aangelegenheden

 • Het benoemen van personen als vertegenwoordiger van de gemeente Hoeksche Waard in bestuurs- en toezichthoudende organen van publiekrechtelijke- en privaatrechtelijke rechtspersonen.

 • Het benoemen van personen in adviesorganen van het college.

 • Het benoemen van personen in bestuurscommissies als bedoeld in artikel 83 van de Gemeentewet.

 • Het benoemen van personen in commissies als bedoeld in artikel 84 van de Gemeentewet.

 • Het aanwijzen van een gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b en c van de Gemeentewet.

 

Lijst 2. Onderwerpen die op grond van artikel 6 van het algemeen mandaatbesluit gemeente Hoeksche Waard 2019 blijven voorbehouden aan de gemeentesecretaris.

Rechtspositionele besluiten

 

 • Ontslag medewerkers niet op eigen verzoek.2

 • Rechtspositionele besluiten1 voor de directeuren.2

 

Overige aangelegenheden.

 • Het uitvoeren van de regeling klokkenluiders

   

Lijst 3. Onderwerpen die op grond van artikel 7 van het algemeen mandaatbesluit gemeente Hoeksche Waard 2019  blijven voorbehouden aan de directeuren.

Rechtspositionele besluiten1

 

 • Rechtspositionele besluiten1 voor de aan hen ondergeschikte teammanagers.*

 

Overige aangelegenheden

 • Machtiging vertegenwoordiging rechtsgeding

 • Het kwijtschelden en buiten invordering stellen van vorderingen met een financieel belang hoger dan € 10.000,-, niet zijnde vorderingen in het kader van belastingheffing.

 • Aanwijzen klachtencoördinator.

 • Buiten behandeling laten van een klacht.

 

Privaatrecht

 • Overeenkomsten buiten het beschikbaar gestelde budget maar binnen programma en budgetverschuivingen tussen taakvelden binnen één programma passend binnen het bestaande beleid (artikel 3 lid 5 budgethoudersregeling |Hoeksche Waard)

 

Lijst 4. Onderwerpen die op grond van artikel 8 van het algemeen mandaatbesluit gemeente Hoeksche Waard 2019 blijven voorbehouden aan de teammanagers.

 

Rechtspositionele besluiten1

 • Rechtspositionele besluiten1 voor de aan hen ondergeschikte medewerkers.2

 

Overige aangelegenheden

 • Uitwerking vastgesteld beleid (|bijvoorbeeld handboek of gebiedsaanwijzingsbesluiten).

 • Beslissen op verzoeken bij negatief Bibob advies.

 • Beslissen op verzoeken in afwijking van het geldende beleid.

 • Ontheffingen Winkeltijdenwet.

 • Beslissing op bezwaar: teammanager JZ na ambtelijk horen en niet ontvankelijk verklaring met uitzondering van beslissingen op bezwaar op besluiten die de teammanager JZ zelf heeft genomen.

 • Opleggen last onder dwangsom/bestuursdwang/ bestuurlijke boete.

 • De bevoegdheid tot het verlenen, wijzigen of intrekken van vergunningen, ontheffingen en vrijstellingen ten behoeve van de gemeente zelf.

 • Subsidieverstrekking voor bedragen hoger dan € 10.000,00.

 • Toepassen hardheidsclausule.

 • Het vaststellen van formulieren voor het indienen van aanvragen voor besluiten.

 

Lijst 5. Onderwerpen die op grond van artikel 9 van het algemeen mandaatbesluit gemeente Hoeksche Waard 2019 blijven voorbehouden aan de operationeel leidinggevende

 

 • Het communiceren van de vastgestelde jaarlijkse prijslijst.

 • Het in goed onderling overleg, beëindigen van relatie met een opdrachtgever.

 • Het besluit op alle mogelijke verlofaanvragen van ondergeschikte medewerkers.

 • Accordering declaraties ondergeschikte medewerkers.

 

1  Onder rechtspositionele besluiten wordt verstaan het aangaan van arbeidsovereenkomsten, ontslag, toekennen van verlof etc.

2 Hiervoor geldt tevens volmacht voor ondertekening door adviseurs/specialisten en medewerkers HRM

.* Hiervoor geldt tevens een ondertekeningsmandaat voor P & O.

 

Bijlage 2 Interne instructie

 

Algemeen.

 

In wettelijke regelingen zijn bevoegdheden toegekend aan bestuursorganen. Om deze bestuursorganen te ontlasten en sneller te komen tot afdoening van zaken, zijn veel van deze bevoegdheden gemandateerd. Dit betekent dat onder de naam van het bestuursorgaan de bevoegdheden worden toegepast afgedaan. Het bestuursorgaan blijft verantwoordelijk.

 

Regels over mandatering zijn opgenomen in hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De schakelbepaling van artikel 10:12 Awb geeft aan dat de bepalingen over mandaat van overeenkomstige toepassing zijn voor de privaatrechtelijke volmacht en machtiging. De term mandaat geeft dus niet alleen het krachtens mandaat uitoefenen van een bestuursrechtelijke bevoegdheid (verlenen omgevingsvergunning) aan maar ook voor het uitoefenen van een privaatrechtelijke bevoegdheid (bijvoorbeeld het sluiten van een overeenkomst) en de machtiging tot het verrichten van feitelijke handelingen (bijvoorbeeld het neerzetten van een wegversperring).

 

Bij het gebruik van een gemandateerde bevoegdheid is de functionaris gebonden aan het algemeen mandaatbesluit gemeente Hoeksche Waard 2019, wettelijke regels, de hieronder aangegeven aanwijzingen en incidentele aanwijzingen van de mandaatgever.

 

 

Uitgangspunten en aanwijzingen.

 

 • Het mandaatbesluit bestaat uit een algemeen mandaatbesluit gemeente Hoeksche Waard 2019, een interne instructie en een verzameling mandaatlijsten.

 

 • Het betreft een negatief mandaatbesluit. In een negatief mandaatstelsel worden alle bevoegdheden gemandateerd uitgezonderd de bevoegdheden die wel worden omschreven.

 

 • Een functionaris dient alleen krachtens mandaat een besluit te nemen als het voor hem of haar vast staat dat het bestuursorgaan zonder enig voorbehoud hetzelfde besluit zou nemen. Bij elke twijfel hierover dient hij of zij het te nemen besluit aan het bestuursorgaan voor te leggen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • 1.

   het voornemen bestaat om af te wijken van het tot dan toe gevoerde beleid of van een eerder gestelde gedragslijn.

  • 2.

   het voornemen bestaat tot afwijking van een door een adviesinstantie uitgebracht advies.

  • 3.

   het te nemen besluit is bestuurlijk gevoelig.

  • 4.

   uit het te nemen besluit kunnen niet – voorziene financiële of ander belangrijke consequenties voortvloeien.

 

 • Elk besluit is voorzien van een schriftelijke en begrijpelijke motivering ( artikel 3:46 Awb). Daarnaast is het noodzakelijk dat er teruggelezen kan worden hoe een besluit tot stand is gekomen. In een dossier over het besluit moet een schriftelijke voorbereiding aanwezig zijn. Mondelinge overleggen dienen schriftelijk te worden vastgelegd in het dossier.

 

 • Op grond van artikel 10:6 Awb dient de gemandateerde op verzoek van het bestuursorgaan inlichtingen te verschaffen over de uitvoering van het mandaat.

 

 • Bij rechtspositionele besluiten is het uitgangspunt dat uit het dossier blijkt dat twee functionarissen het besluit eensluidend hebben beoordeeld.

 

Overleg met ander domein.

 

Indien bij een te nemen besluit een ander gemeentelijk domein belang heeft dan wel de betreffende zaak het taakgebied van een ander gemeentelijk domein raakt, voert de gemandateerde vooraf overleg met een medewerker van dit domein. Indien met deze geen overeenstemming wordt bereikt, legt de gemandateerde de zaak aan de directeur voor. Indien zij geen overeenstemming bereiken, beslist het bestuursorgaan.

 

Soort mandaat.

 

Er is een onderscheid tussen een

 • 1.

  Afdoeningsmandaat (beslissing én ondertekening van beschikking door gemandateerde), aan te duiden met een A.

 • 2.

  Ondertekeningsmandaat (beslissing door bestuursorgaan (of andere gemandateerde) en ondertekening van de beschikking door gemandateerde), aan te duiden met een O.

 

Op grond van artikel 10:11 Awb dient uit het besluit duidelijk te zijn of er sprake is van een ondertekenings- of afdoeningsmandaat.

 

Bij afdoeningsmandaat wordt als volgt ondertekend:

 

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Hoeksche Waard

 

 

Bij ondertekeningsmandaat wordt als volgt ondertekend:

 

 

Ondertekend namens burgemeester en wethouders van de gemeente Hoeksche Waard,

 

 

burgemeester en wethouders van de gemeente Hoeksche Waard,

de secretaris, de burgemeester,

 

 

de burgemeester van de gemeente Hoeksche Waard,

 

 

de heffingsambtenaar van de gemeente Hoeksche Waard,