Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoeksche Waard

Besluit van het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Hoeksche Waard houdende regels omtrent stage (Stageregeling gemeente Hoeksche Waard 2019)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoeksche Waard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Hoeksche Waard houdende regels omtrent stage (Stageregeling gemeente Hoeksche Waard 2019)
CiteertitelStageregeling gemeente Hoeksche Waard 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Hoeksche%20Waard/625222/CVDR625222_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-06-2019nieuwe regeling

08-05-2019

gmb-2019-153419

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Hoeksche Waard houdende regels omtrent stage (Stageregeling gemeente Hoeksche Waard 2019)

Burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard

 

overwegende, dat het in het kader van een goed personeelsbeleid aanbeveling verdient om nadere uitvoeringsregels te stellen voor het bieden van een stageplaats binnen de gemeentelijke organisatie;

 

met instemming van de Ondernemingsraad van 8 mei 2019;

 

b e s l u i t e n :

 

vast te stellen het navolgende Stageregeling gemeente Hoeksche Waard 2019.

ARTIKEL 1 Begripsbepaling

CAR/UWO :

Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en uitwerkingsovereenkomst

voor de sector gemeenten;

HRM :

De organisatie, vanuit waar de stagiair zijn stage-opdracht dient

uit te voeren.

Opleidingsinstituut :

Team Personeels en salarisadministratie

PSA :

de leerling, student of afstudeerder die om een stageplaats verzoekt.

Stagiair :

de binnen de gemeentelijke organisatie aangewezen medewerker, die

zorg draagt voor de begeleiding en beoordeling van de stagiair.

Stagebegeleider :

de standaard overeenkomst vanuit het opleidingsinstituut en de gemeente

Hoeksche Waard, waarin alle afspraken ten behoeve van de stage worden

vastgelegd en ondertekend.

Stage-overeenkomst :

Een teammanager van gemeente Hoeksche Waard.

Stagegever :

alle eventueel voor de stage in aanmerking komende betalingen aan

de stagiair.

Vergoeding :

alle eventueel voor de stage in aanmerking komende betalingen aan

de stagiair.

Vrijaf :

het genieten van verlof met behoud van vergoeding tijdens de lokaal

en landelijk erkende feestdagen en eventueel bij bedrijfssluiting.

ARTIKEL 2 CAR-UWO

 • 1.

  Deze regeling is een nadere uitwerking van artikel 1:2a CAR-UWO en geeft de kaders waarbinnen stages kunnen worden toegepast.

ARTIKEL 3 Vergoedingen

 • 1.

  Stagevergoeding

  • a.

   De vergoeding voor de onder artikel 2 genoemde stagiair bedraagt voor:

   • -

    Stages van meer dan een week tot een maand :een cadeaubon ter waarde van € 20,-.

   • -

    Stages van meer dan 1 maand: € 500,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek

  • We maken geen onderscheid naar het soort opleiding of het niveau.

  • b.

   Als de stagiair niet fulltime zijn werkzaamheden verricht, krijgt hij de vergoeding naar rato.

  • c.

   De stagevergoeding is bedoeld als tegemoetkoming in extra kosten voortvloeiend uit de stage, dus losstaand van de door de stagiair in het kader van de praktijkopleiding te verrichten werkzaamheden. Daaronder vallen in elk geval de reiskosten voor woon-werkverkeer.

  • d.

   Vanaf het moment dat de stagiair langer dan een maand ziek is, stopt het recht op stagevergoeding.

  • e.

   Als het opleidingsinstituut een (extra) vergoeding vraagt voor het ‘leveren’ van een stagiair, of als het opleidingsinstituut geld int van de stagevergoeding voor de stagiair, wordt hieraan geen medewerking verleend. Als het in bijzondere gevallen onontkoombaar blijkt te zijn, verleent de gemeente géén vergoeding aan de stagiair.

 • 2.

  Uitbetaling

  • a.

   De stagiair die langer dan een maand stage loopt, wordt voor de duur van de stage ingevoerd in het salarissysteem van de gemeente.

  • b.

   De stagevergoeding wordt maandelijks uitbetaald via de bank.

  • c.

   Wettelijk is inhouding van loonheffing verplicht.

ARTIKEL 4 Verzekeringen

 • 1.

  Sociale verzekering

  • a.

   De stagiair is verzekerd volgens de hiervoor geldende bepalingen in de Sociale Verzekeringswetten.

  • b.

   Volgens de bepalingen van de momenteel geldende sociale verzekeringswetten is de stagiair verzekerd voor de Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten (Wajong) en de Zorgverzekeringswet (ZvW).

  • c.

   De stagiair is niet verzekerd ingevolge de Werkloosheidswet (WW).De stagiair neemt géén deel aan een pensioenregeling.

 • 2.

  Schoolverzekering

  • a.

   Voor iedere stagiair is de mogelijkheid aanwezig om via het betrokken opleidingsinstituut een zogenaamde stage ongevallen- en WA-verzekering af te sluiten.

  • b.

   Als de onderwijsinstelling een dergelijke verzekeringsmogelijkheid niet kent, heeft de gemeente een WA en ongevallenverzekering waaronder de stagenemer kan vallen.

 • 3.

  Gewetensbezwaren

  Als stagiair gewetensbezwaren heeft, waardoor het niet mogelijk is voor verzekering zorg te dragen, geeft deze een verklaring af aan stagegever, waarmee stagiair afziet van enige aansprakelijkheidstelling jegens stagegever.

ARTIKEL 5 Vrijaf en verlof

 • 1.

  Door het karakter van de leersituatie heeft de stagiair geen recht op vakantietoeslag en betaalde vakantiedagen.

 • 2.

  De stagiair krijgt vrijaf met behoud van de vergoeding tijdens de algemeen binnen de gemeente Hoeksche Waard erkende landelijke en plaatselijke feestdagen en bij eventueel voorkomende bedrijfssluiting zoals vastgelegd in de regeling werktijden en verlof gemeente Hoeksche Waard.

 • 3.

  Als de stagiair vrijaf wil nemen buiten de hierboven genoemde dagen, dan kan dat alleen in overleg met de stagebegeleider van de gemeente.

 • 4.

  Als de stagiair verlof wil nemen voor bijzondere situaties, zoals een begrafenis van een 1e of 2e –graads familielid, doet hij dit in overleg met de stagebegeleider.

ARTIKEL 6 Ziekmelding

 • 1.

  Bij ziekte meldt de stagiair zich ’s morgens vóór 9:00 uur telefonisch ziek bij de stagebegeleider.

 • 2.

  De stagebegeleider brengt PSA op de hoogte van de ziekmelding.

ARTIKEL 7 Aan- en afmelden stagiair

 • 1.

  Iedere stagiair overlegt een Verklaring Omtrent Gedrag voordat de gemeente de stageovereenkomst tekent.

 • 2.

  Alle belanghebbenden ondertekenen de stageovereenkomst die het opleidingsinstituut verstrekt.

 • 3.

  Stagegever en stagenemer ondertekenen de overeenkomst die de gemeente opstelt.

 • 4.

  De stagiair overlegt naast de stageovereenkomst

  • -

   een loonbelastingverklaring,

  • -

   staat van Inlichtingen,

  • -

   een kopie van een identiteitsbewijs,

  • -

   integriteitsverklaring.

 • 5.

  Al deze bescheiden moet hij uiterlijk één week voor aanvang van de stage bij HRM inleveren.

 • 6.

  Wanneer de stagiair op een andere datum dan op het meldingsformulier voor het laatst bij stagegever werkzaam is, moet de stagebegeleider dat melden aan PSA.

ARTIKEL 8 Geheimhouding en integriteit

 • 1.

  De stagiair is zowel tijdens de stage als na afloop van de stage verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem tijdens de stageperiode ter kennis komt en/of waarvan hij weet of redelijkerwijs behoort te weten dat het vertrouwelijk is.

 • 2.

  De stagiair neemt geen gelden of gunsten aan van derden in verband met zijn stage. Hiervoor tekent hij een geheimhoudingsverklaring die onderdeel uitmaakt van de overeenkomst.

ARTIKEL 9 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2019 en kan worden aangehaald als "Stageregeling gemeente Hoeksche Waard 2019".

 • 2.

  In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, beslissen burgemeester en wethouders in de geest van deze regeling.

Aldus vastgesteld door het college van

burgemeester en wethouders van Hoeksche Waard

d.d.

de secretaris,

de burgemeester,