Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoeksche Waard

Regeling van college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoeksche Waard houdende regels omtrent attentie (de attentieregeling gemeente Hoeksche Waard 2019)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoeksche Waard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling van college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoeksche Waard houdende regels omtrent attentie (de attentieregeling gemeente Hoeksche Waard 2019)
Citeertitelde attentieregeling gemeente Hoeksche Waard 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Attentieregeling van de gemeente Binnenmaas vastgesteld 6 januari 2016, de Jubel- en Treurregeling Cromstrijen 2016 van de gemeente Cromstrijen vastgesteld 8 december 2015, het college besluit van de gemeente Korendijk 28 augustus 2008, de cadeauregeling 2016 van de gemeente Oud-Beijerland vastgesteld februari 2016, de Jubel- en treurregeling 2008 van de gemeente Strijen vastgesteld 29 januari 2008 en de Werkkostenregeling WIHW van Werk & Inkomen Hoeksche Waard vastgesteld 21 april 2017.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 160 van de Gemeentewet
 2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Hoeksche%20Waard/625222/CVDR625222_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-06-201901-01-201901-01-2020nieuwe regeling

13-02-2019

gmb-2019-153425

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling van college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoeksche Waard houdende regels omtrent attentie (de attentieregeling gemeente Hoeksche Waard 2019)

Deze regeling vervangt de Attentieregeling van de gemeente Binnenmaas vastgesteld 6 januari 2016; de Jubel- en Treurregeling Cromstrijen 2016 van de gemeente Cromstrijen vastgesteld 8 december 2015; het college besluit van de gemeente Korendijk 28 augustus 2008; de cadeauregeling 2016 van de gemeente Oud-Beijerland vastgesteld februari 2016; de Jubel- en treurregeling 2008 van de gemeente Strijen vastgesteld 29 januari 2008 en de Werkkostenregeling WIHW van Werk & Inkomen Hoeksche Waard vastgesteld 21 april 2017.

 

Attentieregeling gemeente Hoeksche Waard 2019

 

Burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard,

 

Gelet op

 • -

  artikel 160 Gemeentewet;

 • -

  hoofdstuk 3 CAR-UWO;

 

Gelet op de bereikte overeenstemming in de commissie voor georganiseerd overleg d.d. 1 november 2018.

 

Besluiten vast te stellen:

 

Attentieregeling gemeente Hoeksche Waard 2019

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 

Werknemer

Ambtenaar die door de gemeente is aangesteld om in openbare dienst werkzaam te zijn en hij/zij met wie een arbeidsovereenkomst is aangegaan.

 

Ambtsjubileum

25, 40 of 50 jaar in overheidsdienst. Met overheidsdienst bedoelen we de tijd die de werknemer in dienst is geweest bij een bij het ABP aangesloten werkgever.

 

Bijeenkomst

informele bijeenkomst of receptie in gemeentelijke gebouwen of op gemeentelijke terreinen. Bij een receptie kan de werknemer zijn/haar partner, kind(eren) en eventuele externe relaties uitnodigen. Het samenstellen van de gastenlijst vindt in overleg met de leidinggevende plaats.

 

Dienstjaren

Het aantal jaren in dienst van de gemeente Hoeksche Waard en daarbij opgeteld de dienstjaren bij de organisaties die betrokken waren bij de herindeling tot de gemeente Hoeksche Waard.

 

Eervol ontslag

Ontslag op grond van artikel 8:1, 8:2, 8:3 of 8:4 van de CAR-UWO.

 

Goed doel

Een gift aan een instelling met CBF-keur of CBF-

certificaat dan wel een instelling of een incidentele actie die daarmee naar het oordeel van het college van burgemeester en wethouders kan worden gelijkgesteld.

 

Familielid eerstegraads

Echtgeno(o)t(e), (geregistreerd) partner, ouders (ook adoptie- of stiefouders, schoonouders), kinderen (ook adoptie- en stiefkinderen), schoondochters- en zonen.

Artikel 2 Algemene bepalingen

 • 1.

  In deze regeling zijn de attenties en vieringen bij persoonlijke gebeurtenissen en gebeurtenissen tijdens de loopbaan bij gemeente Hoeksche Waard vastgelegd.

 • 2.

  De direct leidinggevende van de werknemer is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling.

 • 3.

  De richtlijnen geven aan op welke wijze gemeente Hoeksche Waard stil staat bij deze gebeurtenissen. Van de richtlijnen kan worden afgeweken wanneer de situatie hiertoe aanleiding geeft.

 • 4.

  De in de regeling genoemde bedragen voor:

  • bloemen zijn inclusief bezorgkosten en BTW.

  • Cadeau(bonnen) worden aangemerkt als loon. Verrekening van de hierover verschuldigde loonheffing vindt plaats via het salaris van de werknemers. De kosten van loonheffing zijn voor rekening van de werkgever.

  • De in deze regeling genoemde bedragen, anders dan de genoemde bedragen voor cadeau(bonnen), worden nooit rechtstreeks aan de werknemer uitbetaald en mogen uitsluitend worden besteed aan de in de regeling genoemde doelen.

Artikel 3 Persoonlijke gebeurtenissen

 • 1.

  Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap ontvangt de werknemer:

  • bloemen ter waarde van € 25,--

  • één cadeau(bon) ter waarde van € 50,--

 • 2.

  Bij geboorte of adoptie ontvangt de werknemer:

  • bloemen ter waarde van € 25,--

  • één cadeau(bon) ter waarde van € 35,--.

 • Bij de geboorte van meerlingen of adoptie van meerdere kinderen ontvangt de werknemer bloemen ter waarde van € 25,-- en een cadeau(bon) ter waarde € 35,-- per kind.

 • 3.

  Bij ziekte kan de werknemer per keer een attentie in de vorm van bloemen en/of fruitmand ontvangen ter waarde van € 15,--. De wenselijkheid en frequentie van een attentie wordt door de direct leidinggevende en afhankelijk van de situatie, bepaald.

 • 4.

  Bij overlijden van de werknemer:

  • Het college stuurt een condoleancebrief en plaatst een overlijdensadvertentie in een regionale krant.

  • Het college verzorgt, in overleg met de nabestaanden, een laatste bloemengroet ter waarde van € 75,--.

 • 5.

  Bij overlijden van een familielid eerstegraads stuur het college een condoleancebrief.

Artikel 4 Gebeurtenissen tijdens de loopbaan

 • 1.

  Bij eervol ontslag, pensioen en arbeidsongeschiktheid > 80% ontvangt de werknemer:

  • bloemen ter waarde van € 25,--.

  • één cadeau(bon) ter waarde van € 10,-- per heel dienstjaar.

  Voor het organiseren van een bijeenkomst is budget beschikbaar. Het beschikbare budget voor de bijeenkomst bedraagt:

 •  

  Dienstjaren

  Budget

  1 tot 5

  € 50,--

  5 tot 10

  € 250,--

  » 10

  € 500,--

 •  

 • De vorm en invulling van de bijeenkomst vindt in overleg met de werknemer plaats.

 •  

 • 2.

  Bij een 25, 40 of 50 jarig ambtsjubileum ontvangt de werknemer:

  • bloemen ter waarde van € 25,--.

 • Voor het organiseren van een bijeenkomst is budget beschikbaar. Het beschikbare budget voor de bijeenkomst is maximaal € 500,--.

 • De vorm en invulling van de bijeenkomst vindt in overleg met de werknemer plaats.

Artikel 5 Nadere bepalingen

De werknemer kan in plaats van het organiseren van een bijeenkomst ervoor kiezen het beschikbare budget hiervoor te doneren aan, een door hem/haar zelf gekozen, goed doel.

Artikel 6 Overgangsrecht gemeente Binnenmaas

Met de invoering van het nieuwe hoofdstuk 3 van de CAR/UWO (per 1 januari 2016) komt de ambtsjubileumgratificatie bij het 12½-gemeentejubileum per 1 januari 2021 te vervallen.

 

Er is apart overgangsrecht voor medewerkers van gemeenten die op 31 december 2015 een lokale regeling hebben met bepalingen over de ambtsjubileumgratificatie die positief afwijken van het nieuwe artikel 3:19 van de CAR/UWO (ambtsjubileum). Dit gold voor de medewerkers van de voormalige gemeente Binnenmaas, SOHW en ISHW.

 

Medewerkers die binnen vijf jaar na verval van de lokale regeling (uiterlijk 31 december 2020) recht zouden hebben op een ambtsjubileumgratificatie als de lokale regeling niet was vervallen, krijgen de ambtsjubileumgratificatie op basis van de lokale regeling die op 31 december 2015 verviel. Het gaat hierbij om de datum van het ambtsjubileum en de hoogte van de ambtsjubileumgratificatie.

Artikel 7 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van hetgeen in deze regeling is bepaald.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in het gemeenteblad en werkt (terug) tot en met 1 januari 2019.

Artikel 9 Citeerartikel

Deze regeling wordt aangehaald als de attentieregeling gemeente Hoeksche Waard 2019.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard op 13 februari 2019

De secretaris,

De burgemeester,