Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoeksche Waard

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoeksche Waard houdende regels omtrent reiskosten (regeling reiskosten gemeente Hoeksche Waard 2019)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoeksche Waard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoeksche Waard houdende regels omtrent reiskosten (regeling reiskosten gemeente Hoeksche Waard 2019)
Citeertitelregeling reiskosten gemeente Hoeksche Waard 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Reiskostenregeling woon-werkverkeer, dienstreizen en reizen bij studie of ziekte van de gemeente Binnenmaas vastgesteld 19 november 2015, de Reiskostenregeling gemeente Cromstrijen 2016 vastgesteld 1 december 2015, de Regeling reis- en verblijfskosten 2015 gemeente Korendijk vastgesteld 7mei 2015, de Reiskostenregeling woon- werkverkeer, dienstreizen en reizen bij studie of afwezigheid van de gemeente Oud-Beijerland vastgesteld 27 februari 2017, de beleidsregel Vergoeding reis- en verblijfkosten in verband met dienstreizen 2017 van de gemeente Strijen vastgesteld 17 januari 2017 en de Werkkostenregeling WIHW 2017 (artikel 4.2) van Werk & Inkomen Hoeksche Waard vastgesteld 21 april 2017 en de regeling reiskostenvergoeding woon-werkverkeer WIHW van Werk & Inkomen Hoeksche Waard vastgesteld 14 februari 2017.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 160 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-06-201901-01-201901-01-2020nieuwe regeling

13-02-2019

gmb-2019-153436

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoeksche Waard houdende regels omtrent reiskosten (regeling reiskosten gemeente Hoeksche Waard 2019)

Deze regeling vervangt de Reiskostenregeling woon-werkverkeer, dienstreizen en reizen bij studie of ziekte van de gemeente Binnenmaas vastgesteld 19 november 2015; de Reiskostenregeling gemeente Cromstrijen 2016 vastgesteld 1 december 2015; de Regeling reis- en verblijfskosten 2015 gemeente Korendijk vastgesteld 7mei 2015; de Reiskostenregeling woon- werkverkeer, dienstreizen en reizen bij studie of afwezigheid van de gemeente Oud-Beijerland vastgesteld 27 februari 2017; de beleidsregel Vergoeding reis- en verblijfkosten in verband met dienstreizen 2017 van de gemeente Strijen vastgesteld 17 januari 2017 en de Werkkostenregeling WIHW 2017 (artikel 4.2) van Werk & Inkomen Hoeksche Waard vastgesteld 21 april 2017 en de regeling reiskostenvergoeding woon-werkverkeer WIHW van Werk & Inkomen Hoeksche Waard vastgesteld 14 februari 2017.

 

Regeling reiskosten gemeente Hoeksche Waard 2019

 

Burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard,

 

Gelet op

artikel 160 van Gemeentewet;

hoofdstuk 3 en hoofdstuk 18 CAR-UWO;

 

Gelet op de bereikte overeenstemming in de commissie voor georganiseerd overleg d.d. 1 november 2018.

 

Besluiten vast te stellen:

 

Regeling reiskosten gemeente Hoeksche Waard

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 

Afstand woonadres tot standplaats (eigen vervoer)

De afstand van deur woonadres tot deur standplaats gemeten volgens de ANWB routeplanner kortste route, via het postcodesysteem. Als dit tot een onredelijke uitkomst leidt, dan is toepassing van de snelste route mogelijk.

 

Afstand woonadres tot standplaats (openbaar vervoer)

De afstand waarop het OV vervoer voor reizen van woonadres naar standplaats betrekking heeft.

 

Dienstreis

Een dienstreis is een zakelijke reis die de werknemer maakt (in opdracht van zijn/haar leidinggevende). Er is sprake van een dienstreis naar een andere plek dan de standplaats.

 

Motorvoertuig

Gemotoriseerd vervoersmiddel waarvan de werknemer eigenaar is.

 

Standplaats

Het adres waar de werknemer de werkzaamheden uitvoert (het gebouw of terrein). Als er meerdere vestigingen zijn, geldt de vestiging waar de werkzaamheden hoofdzakelijk plaatsvinden.

 

Tol- en veergelden

De kosten die de medewerker maakt voor het gebruik van tunnel of veer.

 

Voertuig

Vervoersmiddel waarvan de werknemer eigenaar is.

 

Werkgever

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard.

 

Werknemer

Ambtenaar die door de gemeente is aangesteld om in openbare dienst werkzaam te zijn en hij/zij met wie een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht is aangegaan.

 

Woon-werkverkeer

Het heen en weer reizen van het woonadres naar de standplaats met eigen vervoer of openbaar vervoer.

 

Woonadres

Het adres waar de medewerker woont en geregistreerd staat in het BRP (Basisregistratie Personen).

Artikel 2 Algemene bepalingen

 • 1.

  Reiskosten voor woon-werkverkeer worden niet aangemerkt als dienstreis. Reiskosten naar een vestiging anders dan de standplaats zijn dienstreizen.

 • 2.

  Verkeersboetes worden niet aangemerkt als reiskosten. Deze kosten komen volledig voor rekening van de medewerker.

 

Reiskosten woon-werkverkeer

Artikel 3 Eigen vervoer

 • 1.

  Voor de afstand tussen woonadres en standplaats wordt een vergoeding van € 0,19 per kilometer toegekend.

 • 2.

  Kosten voor tol- en veergelden worden vergoed op basis van declaratie achteraf.

 • 3.

  De vaste vergoeding per maand is afhankelijk van het aantal dagen dat per week gereisd wordt tussen woonadres en standplaats. De rekenregel van de belastingdienst voor een vaste onbelaste vergoeding is van toepassing.

 • 4.

  Bij verhuizing van de werknemer vindt, met ingang van de datum van de verhuizing, een herberekening van de vaste vergoeding plaats op basis van de nieuwe afstand.

 • 5.

  Geen aanspraak op tegemoetkoming in de kosten van tol- en veer bestaat als de declaratie van de in een kalendermaand gemaakte kosten niet binnen drie maanden na die kalendermaand is ingediend.

Artikel 4 Openbaar vervoer

 • 1.

  Voor het reizen met openbaar vervoer tussen woonadres en standplaats vergoedt werkgever een OV abonnement.

 • 2.

  De hoogte van de vergoeding van de kosten van het zakelijke deel bepaalt de werkgever met behulp van de OV-prijswijzer.

 • 3.

  Bij verhuizing van de werknemer, vindt een berekening van de vergoeding plaats op basis van de nieuwe afstand.

Artikel 5 Afwezigheidsituaties

Als er bij vakantie, verlof en ziekte gedurende een aaneengesloten periode van ten minste 6 weken niet is gereisd, wordt na deze 6 weken geen tegemoetkoming uitbetaald. De eerstvolgende maand na terugkomst of na start van de re-integratie wordt de uitbetaling hervat.

 

Dienstreizen

Artikel 6 Afstand

 • 1.

  Tenzij een andere opdracht is gegeven, wordt een dienstreis via de snelste route gemaakt.

 • 2.

  De standplaats wordt als begin- en eindpunt aangemerkt. Het aantal kilometers wordt naar boven afgerond tot het naast hogere gehele getal.

 • 3.

  In afwijking van het bepaalde in het vorige lid kan het woonadres van de medewerker of een andere plaats als beginpunt of eindpunt van de dienstreis worden aangemerkt.

Artikel 7 Vergoeding reiskosten

 • 1.

  Voor het gebruik van een eigen voertuig wordt een vergoeding van € 0,37 per kilometer toegekend (€ 0,19 netto en € 0,18 bruto).

 • 2.

  De vergoeding van de reiskosten met openbaar vervoer vindt plaats op grond van de daadwerkelijk gemaakte kosten voor een plaats in de tweede klasse, tenzij de werkgever een OV kaart beschikbaar stelt.

 • 3.

  Boven de vergoeding als bedoeld in lid 1 van dit artikel, worden de daadwerkelijk gemaakte kosten voor tunnel-, tol- veer- en parkeerkosten onder overlegging van betaalbewijs vergoed.

 • 4.

  Als een werknemer een dienstreis maakt vanaf of naar zijn woonadres dan wordt de vergoeding die hij ontvangt voor reiskosten woon-werkverkeer in mindering gebracht op de declaratie dienstreizen.

Artikel 8 Vergoeding verblijfskosten

 • 1.

  De in verband met een dienstreis noodzakelijk gemaakte kosten voor maaltijden en logies worden vergoed op basis van de Reisregeling binnenland.

 • 2.

  De werknemer die na de officiële openingstijden van de locaties moet werken in verband met een avondvergadering komt in aanmerking voor:

  • a.

   Vergoeding van kosten voor een maaltijd voor ten hoogste het vergoedingsbedrag als vermeld in artikel 5 van de Reisregeling binnenland, of;

  • b.

   Vergoeding van de gereden kilometers tussen de locatie en huisadres om thuis de maaltijd te nuttigen, op basis van een ingediende declaratie.

 • 3.

  De kosten voor de maaltijd als bedoeld in lid 2, sub a worden vergoed indien deze genuttigd zijn in een daarvoor bestemde gelegenheid en na overlegging van een nota.

Artikel 9 Declaratie

Uitbetaling van reis- en verblijfskosten gebeurt achteraf, op declaratiebasis. Declaraties moeten voorzien zijn van originele, deugdelijke bewijsstukken.

Artikel 10 Termijn

Geen aanspraak op tegemoetkoming in reis- en/of verblijfskosten bestaat als de declaratie van de in een kalendermaand gemaakte kosten niet binnen drie maanden na die kalendermaand is ingediend.

Artikel 11 Aansprakelijkheid bij schade

Bij schade aan het eigen motorvoertuig tijdens uitoefening van de dienst, als gevolg van eigen verwijtbaar gedrag van de werknemer is de werkgever niet aansprakelijk te stellen voor die schade.

Artikel 12 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van hetgeen in deze regeling is bepaald.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in het gemeenteblad en werkt (terug) tot en met 1 januari 2019.

Artikel 14 Citeerartikel

Deze regeling wordt aangehaald als de regeling reiskosten gemeente Hoeksche Waard 2019.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard op 13 februari 2019

De secretaris,

De burgemeester,