Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoeksche Waard

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Hoeksche Waard houdende regels omtrent gegevensverstrekking Basisregistratie Personen Hoeksche Waard 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoeksche Waard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Hoeksche Waard houdende regels omtrent gegevensverstrekking Basisregistratie Personen Hoeksche Waard 2019
CiteertitelVerordening Gegevensverstrekking Basisregistratie Personen Hoeksche Waard 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen
 2. artikel 3.8 van de Wet basisregistratie personen
 3. artikel 3.9 van de Wet basisregistratie personen
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-08-201901-01-2019nieuwe regeling

11-06-2019

gmb-2019-201886

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Hoeksche Waard houdende regels omtrent gegevensverstrekking Basisregistratie Personen Hoeksche Waard 2019

De raad van de gemeente Hoeksche Waard;

 

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van … …;

 

gelet op de artikelen 3.2, 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen (Wet BRP) en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG);

 

besluit

 

Vast te stellen de Verordening Gegevensverstrekking Basisregistratie Personen Hoeksche Waard 2019.

Artikel 1: Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

Het college van burgemeester en wethouders geeft, met inachtneming van het besluit als bedoeld in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen, voor de gemeente Hoeksche Waard nadere invulling aan de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Hoeksche Waard.

Artikel 2: Verstrekkingen aan derden

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan op verzoek van een derde over een ingeschrevene die ingezetene is van de gemeente Hoeksche Waard en over een overledene die op het moment van overlijden ingezetene van de gemeente Hoeksche Waard was, gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan derden, als de verstrekking voldoet aan het bepaalde in artikel 3.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan over een ingezetene van de gemeente Hoeksche Waard gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan een derde, die voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingezetene wiens gegevens worden verstrekt.

 • 3.

  De verstrekking als bedoeld in lid 1 van dit artikel vindt slechts plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan.

 • 4.

  De verstrekking als bedoeld in dit artikel kan uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

Artikel 3: Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belangen en categorieën derden

Het college van burgemeester en wethouders wijst aan:

 • 1.

  De werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt; en

 • 2.

  De categorieën van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie.

 • 3.

  Als werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang worden slechts aangewezen de werkzaamheden die samenhangen met een overheidstaak, strekken tot het in stand houden van een voorziening voor burgers die onderwerp is van overheidszorg, of waarbij anderszins gelet op de overheidsbemoeienis met die werkzaamheden, ondersteuning daarvan door gegevensverstrekking uit de basisregistratie gerechtvaardigd is.

Artikel 4 Inwerkingtreding

De Verordening Gegevensverstrekking Basisregistratie Personen Hoeksche Waard 2019 treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2019.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hoeksche Waard van …………

De voorzitter,

de raadsgriffier,

Toelichting Verordening Gegevensverstrekking Basisregistratie Personen Hoeksche Waard 2019.

 

Algemene toelichting

Sinds 1 januari 2010 zijn alle overheidsorganen, waaronder de gemeenten en haar organisatieonderdelen, verplicht om bij de verwerking van persoonsgegevens, de basisgegevens uit de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) te betrekken. Burgers hoeven sindsdien ook niet meer de bij de basisregistratie bekende gegevens opnieuw te verstrekken, bij contact met de overheid. Met ingang van 06 januari 2014 is dit de Basisregistratie Personen (BRP). De wetgever vervangt met ingang van 25 mei 2018 het wettelijk kader van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) voor de AVG. De AVG, die als Europese Verordening rechtstreekse werking heeft op de gegevensverwerkingen in de lidstaten, is in artikel 2, lid 2 van de uitvoeringswet AVG niet van toepassing verklaard op de BRP. Dit heeft tot gevolg, dat de gemeenteraad op basis van de wet BRP, de gegevensverstrekking nader dient te regelen. De wetgever laat het al dan niet functioneel toepassen van het intern gebruik maken van gegevens uit de Basisregistratie personen (BRP), aan de beoordeling van de gemeenteraad over. Informatievoorziening met inbegrip van persoonsinformatie, heeft zich ontwikkeld tot een volwaardig bedrijfsmiddel, waarvan de gemeentelijke dienstverlening en bedrijfsvoering volledig afhankelijk is geworden. Vanwege dit belang is het noodzakelijk dat de gemeenteraad meer algemene kaders stelt voor het beleid, de organisatie en het beheer van deze informatievoorziening. De onderhavige verordening voorziet erin dat het college van burgemeester en wethouders nadere invulling geeft aan de verstrekking van gegevens uit de Basisregistratie Personen aan de organen van de gemeente Hoeksche Waard. Deze verordening voorziet ook in de werkwijze aangaande het autoriseren van derden, die werkzaamheden verrichten met een groot maatschappelijk belang voor de gemeente en bij de uitvoer hiervan toegang tot de gegevens uit de Basisregistratie personen nodig hebben. Daarmee voldoet de gemeente Hoeksche Waard aan de vereisten zoals gesteld in de Wet BRP.

 

Begripsbepalingen

De begrippen uit de Wet BRP die relevant zijn voor de inhoud van deze verordening, zijn integraal overgenomen uit artikel 1.1 van de Wet BRP. Dit betreft de begrippen: basisregistratie, ingeschrevene, ingezetene en derde.

 

Basisregistratie

Juridisch gezien is sprake van één Basisregistratie personen, die vooralsnog bestaat uit centrale door het Rijk beheerde en lokale door gemeenten beheerde voorzieningen. In de loop van de komende jaren zullen de lokale voorzieningen opgaan in één centrale voorziening.

 

Ingeschrevene en ingezetene

Een ingeschrevene is een persoon van wie een persoonslijst is opgenomen in de BRP. Dat kan ook een persoon betreffen die niet in Nederland woonachtig is, maar wel een relatie heeft met de Nederlandse overheid. De ingezetene is de ingeschrevene die in de gemeente Hoeksche Waard woont.

 

Derde

Een derde is elke natuurlijke persoon, niet zijnde een overheidsorgaan of een ingeschrevene en elke rechtspersoon, die niet krachtens publiekrecht is ingesteld, noch met enig openbaar gezag is bekleed.

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1. Verstrekking aan een orgaan van de gemeente.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) verstrekt de gegevens van personen die wel in de BRP ingeschreven zijn, maar niet in de gemeente Hoeksche Waard woonachtig zijn, aan de gemeente, ten behoeve van de uitvoering haar taken. Deze systematische verstrekking van gegevens naar de gemeente is gebaseerd op een autorisatiebesluit van de Minister van BZK voor de gemeente Hoeksche Waard, op grond van artikel 3.2 Wet BRP. Zolang de Wet BRP door de gemeente Hoeksche Waard wordt uitgevoerd met behulp van systemen die gebruikt werden tijdens de Wet GBA, is er geen sprake van systematische verstrekking van persoonsgegevens door de minister van BZK, met betrekking tot de eigen inwoners. De gemeente Hoeksche Waard heeft in dat geval zelf beschikking over de persoonsgegevens van haar eigen inwoners. Voor het gebruik van gegevens van personen die in de BRP zijn ingeschreven, maar niet in de gemeente Hoeksche Waard woonachtig zijn (de niet-ingezetenen), dient de gemeente Hoeksche Waard het autorisatiebesluit van de minister van BZK in acht te nemen.

 

Artikelen 2 en 3. Gegevensverstrekking aan derden

Derden die werkzaamheden verrichten met gewichtig maatschappelijk belang

De wetgever heeft de verstrekking van toegang tot gegevens uit de BRP aan derden deels al voorzien in de Wet BRP. Desondanks kan er sprake zijn van een lokale situatie die het gemeenschappelijk belang dient, waarin de wetgever niet heeft voorzien. In gevallen waarbij sprake is van gemeentelijke werkzaamheden die gelijktijdig het gemeentebelang en het maatschappelijk belang dienen, is de gemeenteraad bevoegd te bepalen dat aan nader te bepalen categorieën van derden verstrekking van gegevens van inwoners van de gemeente Hoeksche Waard kan plaatsvinden. De verantwoordelijkheid voor de bepaling hiervan is door de gemeenteraad gedelegeerd aan burgemeester en wethouders op grond van artikel 156 Gemeentewet. Voor de aanwijzing van de werkzaamheden dienen burgemeester en wethouders een aantal criteria als uitgangspunt te nemen.

Het moet hierbij gaan om werkzaamheden:

die samenhangen met een overheidstaak;

gericht zijn op het in stand houden van voorzieningen voor burgers waarbij sprake is van overheidsverantwoordelijkheid;

waarbij gelet op overheidsverantwoordelijkheid, ondersteuning daarvan door gegevensverstrekking uit de Basisregistratie personen gerechtvaardigd is.

 

Derden met schriftelijke toestemming

Naast de toegestane verstrekking van gegevens aan derden die werkzaamheden met een gemeentelijk en maatschappelijk belang uitvoeren mogen gegevens ook verstrekt worden aan derden, die voorafgaande toestemming hebben verkregen van de persoon waar gegevens over worden opgevraagd. Het college kan de geldigheidstermijn, vorm en inhoud van deze toestemming nader bepalen.

 

Beperkte gegevensverstrekking

Op grond van artikel 3.9, lid 4 van de Wet BRP kan de verstrekking van gegevens uitsluitend betrekking hebben op de algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot/geregistreerd partner, de eerdere echtgenoot of geregistreerd partner, het al dan niet gebruiken van de geslachtsnaam van de echtgenoot/geregistreerd partner of de eerdere echtgenoot/geregistreerd partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

 

Artikel 4. Inwerkingtreding en citeertitel

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.