Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoeksche Waard

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoeksche Waard houdende regels omtrent de gegevensverstrekking basisregistratie personen (Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Hoeksche Waard 2019)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoeksche Waard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoeksche Waard houdende regels omtrent de gegevensverstrekking basisregistratie personen (Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Hoeksche Waard 2019)
CiteertitelRegeling Gegevensverstrekking Basisregistratie Personen Hoeksche Waard
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 3.8 van de Wet basisregistratie personen
 2. artikel 3.9 van de Wet basisregistratie personen
 3. artikel 156 van de Gemeentewet
 4. Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming
 5. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/actueel/Hoeksche%20Waard/CVDR627061.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-12-201901-01-2019nieuwe regeling

19-11-2019

gmb-2019-298408

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoeksche Waard houdende regels omtrent de gegevensverstrekking basisregistratie personen (Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Hoeksche Waard 2019)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoeksche Waard

 

Gelet op de

 • -

  Artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen (BRP)

 • -

  Verordening gegevensverstrekking Basisregistratie Personen Hoeksche Waard 2019

 • -

  Artikel 156 Gemeentewet

 • -

  Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Besluiten:

 

Vast te stellen:

Regeling Gegevensverstrekking Basisregistratie Personen Hoeksche Waard 2019

Artikel 1 Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

 • 1.

  Met in achtneming van het besluit als bedoeld in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen, kunnen gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Hoeksche Waard worden verstrekt, voor zover deze organen deze nodig hebben voor de uitvoering van de aan hen opgedragen taken.

 • 2.

  De verstrekkingen als bedoeld in lid 1, kunnen plaatsvinden door middel van rechtstreekse raadpleging van de basisregistratie personen (ad hoc verstrekkingen), door spontane verstrekkingen en selectie (bijlage 3).

 • 3.

  De organen van de gemeente aan wie gegevens worden verstrekt, de categorie van personen die het betreft, de gegevensset en wie de wijze van verstrekken (bijlage 1).

Artikel 2 Verstrekkingen aan derden

 • 1.

  Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3, kunnen over een ingeschrevene die ingezetene is van de gemeente Hoeksche Waard en over een overledene die op het moment van overlijden ingezetene van de gemeente Hoeksche Waard was, gegevens uit de basisregistratie worden verstrekt aan derden die werkzaamheden uitvoeren met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente.

 • 2.

  Over een ingezetene van de gemeente Hoeksche Waard kunnen gegevens uit de basisregistratie worden verstrekt aan een derde, die voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingezetene wiens gegevens worden verstrekt.

 • 3.

  De verstrekking als bedoeld in lid 1 van dit artikel vindt slechts plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan.

 • 4.

  De verstrekking als bedoeld in dit artikel kan uitsluitend betrekking hebben op de algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerd partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

Artikel 3 Aanwijzing gewichtigde maatschappelijke belang en categorieën derden

 • 1.

  Als werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijke belangen worden aangewezen de werkzaamheden als genoemd in bijlage 2 van deze regeling.

 • 2.

  Als categorieën van derden die in lid 1 genoemde werkzaamheden uitvoeren, worden aangewezen de categorieën als genoemd in bijlage 2.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeerartikel

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2019.

 • 2.

  Deze regeling kan worden aangehaald als Regeling Gegevensverstrekking Basisregistratie Personen Hoeksche Waard.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van

19 november 2019

De secretaris

B.W. Silvis-de Heer

de burgemeester,

G. Veldhuijzen