Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoeksche Waard

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoeksche Waard houdende regels omtrent kiesreglement draagvlakmeting BIZ Strijen (Kiesreglement draagvlakmeting BIZ Strijen 2020-2025, gemeente Hoeksche Waard 2018)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoeksche Waard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoeksche Waard houdende regels omtrent kiesreglement draagvlakmeting BIZ Strijen (Kiesreglement draagvlakmeting BIZ Strijen 2020-2025, gemeente Hoeksche Waard 2018)
CiteertitelKiesreglement draagvlakmeting BIZ Strijen 2020-2025, gemeente Hoeksche Waard 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 4 van de Wet op de bedrijveninvesteringszones
 2. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-12-2019nieuwe regeling

05-11-2019

gmb-2019-314869

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoeksche Waard houdende regels omtrent kiesreglement draagvlakmeting BIZ Strijen (Kiesreglement draagvlakmeting BIZ Strijen 2020-2025, gemeente Hoeksche Waard 2018)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoeksche Waard;

 

Overwegende dat:

 • -

  verordeningen die op grond van de Wet op de bedrijveninvesteringszones worden vastgesteld, niet in werking treden nadat is gebleken van voldoende steun onder de bijdrageplichtingen;

 • -

  zij iedere bij de gemeente bekende bijdrageplichtige in de gelegenheid stellen zich schriftelijk voor of tegen inwerkingtreding van deze verordening uit te spreken;

 • -

  het gewenst is om voor deze procedure een kiesreglement vast te stellen.

Gelet op artikel 4 van de Wet op de bedrijveninvesteringszones en op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Besluiten vast te stellen:

 

 

Kiesreglement Draagvlakmeting Bedrijveninvesteringzone Strijen 2020-2025

Artikel 1 Organisatie draagvlakmeting

 • 1.

  Het college draagt de organisatie van de draagvlakmeting BIZ Stichting Strien…Graag gezien! op aan de bedrijvencontactfunctionaris.

 • 2.

  De draagvlakmeting en telling staan onder toezicht van een notaris.

 • 3.

  De telling geschiedt in aanwezigheid van de bedrijvencontactfunctionaris en één van de overige medewerkers van team ondernemen en de notaris.

 • 4.

  De notaris controleert het verloop van de draagvlakmeting en maakt een verslag van de uiteindelijke uitslag.

Artikel 2 Bijdrageplichtige

 • 1.

  Iedere bij de gemeente bekende bijdrageplichtige in de desbetreffende BI-zone wordt in de gelegenheid gesteld zich schriftelijk voor of tegen inwerkingtreding van de verordening uit te spreken.

 • 2.

  Als bijdrageplichtigen worden aangemerkt degenen die staan genoteerd op de daartoe door het college vastgestelde lijst BIZ Strijen en op dat moment volgens de bij de gemeente bekende WOZ gegevens een onroerende zaak in de beoogde BI-zone gebruikt, dan wel het genot daarvan heeft. Wanneer de onroerende zaak geen gebruiker kent wordt de eigenaar als bijdrageplichtige aangemerkt.

Artikel 3 Procedure draagvlakmeting

 • 1.

  Bij de uitvoering van de draagvlakmeting wordt gebruik gemaakt van stembiljetten.

 • 2.

  De stembiljetten worden genummerd.

 • 3.

  De stembiljetten worden uiterlijk twee weken voor de datum van telling bezorgd bij de bijdrageplichtige.

 • 4.

  Het stembiljet dient in een gesloten retourenveloppe te worden gezonden aan team Ondernemen t.a.v. de bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente Hoeksche Waard.

 • 5.

  Op het stembiljet staat de dag en het tijdstip vermeld waarop het uiterlijk door de bedrijfscontactfunctionaris moet zijn ontvangen.

Artikel 4 Richtlijnen onjuiste adressering/tenaamstelling en niet ontvangen stembiljet

 • 1.

  Als het papieren stembiljet zoek geraakt is of anderszins in ongerede is geraakt, kan de bijdrageplichtige tot één week vóór de sluiting van de stemmingstermijn eenmalig verzoeken om een duplicaat-stembiljet. Dit stembiljet vervangt het eerder toegestuurde stembiljet.

 • 2.

  In overige situaties zal naar bevind van zaken worden gehandeld.

Artikel 5 Procedure richtlijnen

Voor situaties als bedoeld in artikel 4 wordt de volgende procedure gevolgd:

 • 1.

  De bedrijfscontactfunctionaris stuurt de bijdrageplichtige een nieuw stembiljet met een nieuw biljetnummer toe.

 • 2.

  De bedrijfscontactfunctionaris maakt het reeds uitgegeven stembiljetnummer ongeldig en registreert het nieuw uit te geven biljetnummer.

 • 3.

  Voor de telling houdt de bedrijfscontactfunctionaris een overzicht van de ongeldig gemaakte en nieuw uitgegeven biljetnummers bij.

Artikel 6 Ongeldig stembiljet

 • 1.

  Ongeldig is het stembiljet:

  • a.

   Waar niet duidelijk de keuze van de bijdrageplichtige blijkt ‘voor’ of ‘tegen’ de inwerkingtreding van de Verordening bedrijveninvesteringzone Strijen 2020-2025;

  • b.

   Waaruit blijkt dat de bijdrageplichtige meer dan één of geen voorkeur heeft ingevuld;

  • c.

   Dat blanco retour is gezonden;

  • d.

   Dan anderszins foutief is ingevuld;

  • e.

   Dat niet, dan wel kennelijk niet, door de bevoegde persoon is ondertekend;

  • f.

   Dat niet in een gesloten retourenvelop is ingeleverd;

  • g.

   Dat te laat wordt ingeleverd;

 • 2.

  Alleen met het originele door de gemeente aan de bijdrageplichtige opgestuurde stemformulier kan een geldige stem worden uitgebracht.

 • 3.

  Per belastingobject kan maximaal één stem worden uitgebracht.

 • 4.

  Bij twijfel beslist de bedrijfscontactfunctionaris en de overige medewerker team Ondernemen die bij de stemming is betrokken na overleg met de notaris.

Artikel 7 Uitslag draagvlakmeting

 • 1.

  Van voldoende steun als bedoeld in artikel 5 van de Wet op de bedrijveninvesteringszones is sprake wanneer uit de draagvlakmeting blijkt dat:

  • a.

   Ten minste de helft van de bijdrageplichtigen zich voor of tegen de inwerkingtreding heeft uitgesproken; en

  • b.

   Ten minste tweederde deel daarvan zich voor inwerkingtreding heeft uitgesproken; en

  • c.

   De totale WOZ waarde van de voorstemmers groter is dan de WOZ waarde van de tegenstemmers.

 • 2.

  In verband met het in lid 1 onder a geregelde, tellen ongeldige stemformulieren niet mee.

 • 3.

  Op het moment dat de notaris het verslag van de uitslag, als bedoeld in artikel 1, lid 3 heeft voltooid, staat de uitslag van de draagvlakmeting vast.

Artikel 8 Bekendmaking uitslag

De uitslag van de draagvlakmeting wordt bekendgemaakt door publicatie in “Het Kompas” en de website van de gemeente Hoeksche Waard.

Artikel 9 Niet voorziene gevallen

In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist de teamleider Ondernemen.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit reglement treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  Dit reglement wordt aangehaald als Kiesreglement draagvlakmeting BIZ Strijen 2020-2025, gemeente Hoeksche Waard 2018.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoeksche Waard

Datum: 5 november 2019

Secretaris,

B.W. Silvis-de Heer

Burgemeester,

G. Veldhuijzen