Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogeveen

Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van burgemeester en wethouders

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogeveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van burgemeester en wethouders
CiteertitelReglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van burgemeester en wethouders
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuurlijke organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het betreft een regeling met interne werking.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 52 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-10-2010nieuwe regeling

10-08-2010

n.v.t.

H.10.02088

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders van Hoogeveen,

gelet op artikel 52 Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen het volgende reglement:

Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van burgemeester en wethouders.

Artikel 1. Aantal en plaats der vergaderingen.

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders vergadert in de regel eenmaal per week en voorts zo dikwijls de voorzitter of ten minste twee wethouders dit nodig achten.

 • 2.

  De vergaderingen worden als regel in het gemeentehuis gehouden.

Artikel 2. Convocatie.

 • 1.

  Vergaderingen worden zonder schriftelijke oproeping gehouden.

 • 2.

  Indien de voorzitter een buitengewone vergadering nodig acht roept hij deze bijeen.

 • 3.

  Indien twee of meer wethouders een buitengewone vergadering nodig achten verzoeken zij de voorzitter deze bijeen te roepen. Indien de voorzitter de vergadering niet binnen 48 uur belegt, zijn de verzoekers gerechtigd zelf een vergadering bijeen te roepen.

Artikel 3.
 • 1.

  Wanneer een lid verhinderd is een vergadering bij te wonen geeft hij daarvan kennis aan de voorzitter.

 • 2.

  Wanneer de voorzitter verhinderd is een vergadering bij te wonen geeft hij daarvan kennis aan degene, die hem op grond van artikel 77 van de Gemeentewet vervangt.

Artikel 4. Orde in de vergadering.

 • 1.

  De voorzitter regelt de volgorde van de werkzaamheden en is belast met de handhaving van de orde in de vergadering.

 • 2.

  Na opening van de vergadering stelt de voorzitter de behandeling van de op de agenda vermelde onderwerpen aan de orde.

Artikel 5.
 • 1.

  De leden worden als regel in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de voorstellen voordat deze in een vergadering aan de orde worden gesteld.

 • 2.

  Voorstellen, die niet aan de leden ter inzage zijn gegeven, worden niet behandeld, wanneer een lid tegen behandeling bezwaar heeft.

Artikel 6. Behandeling voorstellen.

 • 1.

  Op de ter inzage gegeven voorstellen wordt ruimte gereserveerd, waarin de leden door het plaatsen van hun paraaf kunnen aangeven, dat zij met het voorstel instemmen, dan wel bespreking van het voorstel verlangen. Indien een van de leden of de secretaris aangeeft dat hij het voorstel wenst te bespreken, wordt het voorstel geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering.

 • 2.

  Voorstellen waarvan alle leden te kennen hebben gegeven dat zij er mee instemmen, worden niet meer in bespreking gebracht en worden akkoordstuk genoemd. De beslissing is in dat geval genomen conform het uitgebrachte voorstel.

 • 3.

  In geval van afwezigheid van één of meer collegeleden wordt het voorstel, in geval de aanwezige leden te kennen hebben gegeven in te stemmen met het voorstel, toegevoegd aan de agenda.

 • 4.

  Het in het tweede lid vermelde is van overeenkomstige toepassing op voorstellen betreffende onderwerpen, waarvan de afdoening op grond van een regeling van interne werkverdeling aan een of meer leden van het college is opgedragen.

Artikel 7. Portefeuilleverdeling.

 • 1.

  Burgemeester en wethouders bepalen ten aanzien van ieder van de leden welke zaken het lid in het bijzonder ter voorbereiding en uitvoering zullen worden toevertrouwd.

 • 2.

  Bij verhindering van een van de wethouders worden diens werkzaamheden, zo nodig, door een of meer van de overige wethouders verricht op de wijze zoals burgemeester en wethouders dit bepalen.

 • 3.

  Bij veranderde omstandigheden kan de verdeling van de werkzaamheden worden gewijzigd.

Artikel 8. Agenda.

 • 1.

  Voor elke vergadering stelt de secretaris een agenda samen, die aan de leden wordt uitgereikt op de aan de vergaderingsdag voorafgaande dag.

 • 2.

  De agenda vermeldt de te behandelen onderwerpen.

 • 3.

  Aan de agenda wordt als bijlage toegevoegd een overzicht van de besluiten die zijn genomen op grond van het bepaalde in artikel 6, tweede lid.

Artikel 9. Besluitenlijst.

 • 1.

  De secretaris draagt er zorg voor dat:

  • a.

   de genomen beslissingen in het kort op de voorstellen worden vermeld;

  • b.

   aantekening wordt gehouden van alle overige in bespreking gebrachte onderwerpen en de daarop genomen beslissingen;

  • c.

   een lijst wordt aangelegd waarin alle genomen beslissingen zijn vermeld;

  • d.

   indien bij het nemen van beslissingen is afgeweken van de aan het college voorgelegde voorstellen wordt zo nodig in de aantekening op het voorstel de reden, die tot deze afwijking heeft geleid, vermeld;

  • e.

   op de in sub c. bedoelde lijst de namen van de aanwezige en afwezige leden worden vermeld.

 • 2.

  De lijst bedoeld onder 1. sub c. wordt als regel in de volgende vergadering aan het college ter vaststelling voorgelegd.

 • 3.

  De secretaris draagt er zorg voor dat de openbare beslissingen zo spoedig mogelijk na de vergadering openbaar worden gemaakt.

 • 4.

  Voorstellen of andere stukken voor de agenda van het college, waarop is aangegeven dat ze niet-openbaar zijn, worden als geheim in de zin van artikel 55 Gemeentewet aangemerkt, totdat het college de geheimhouding opheft.

Artikel 10. Stemmingen.

 • 1.

  Nadat de beraadslaging over een onderwerp is gesloten, wordt zo nodig tot stemming overgegaan.

 • 2.

  Wanneer geen van de leden stemming vraagt wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen.

 • 3.

  Ieder lid dat zich tegen een voorstel heeft uitgesproken kan verlangen dat daarvan aantekening wordt gemaakt.

Artikel 11.
 • 1.

  Bij het doen van aanbevelingen, voordrachten of keuzen van personen wordt bij gesloten en ongetekende briefjes gestemd, indien een van de leden een schriftelijke stemming verlangt.

 • 2.

  Indien tot schriftelijke stemming wordt overgegaan, hebben er evenveel stemmingen plaats als er personen aan te bevelen, voor te dragen of te kiezen zijn.

 • 3.

  De voorzitter leest de inhoud van elk stembriefje voor, waarna hij het stembriefje aan een van de wethouders ter inzage geeft.

 • 4.

  De secretaris houdt aantekening van de uitslag van de stemming.

 • 5.

  Niet of niet behoorlijk ingevulde briefjes worden bij de bepaling van de volstrekte meerderheid buiten beschouwing gelaten. Ingeval van twijfel over de inhoud van een briefje beslist de vergadering.

Artikel 12.
 • 1.

  Indien bij de eerste vrije stemming geen volstrekte meerderheid wordt verkregen, heeft een tweede vrije stemming plaats.

 • 2.

  Wordt ook daarbij geen volstrekte meerderheid verkregen dan heeft herstemming plaats tussen de twee personen, die bij de tweede stemming de meeste stemmen hebben gehaald.

  Indien door gelijkheid van stemmen meer dan twee personen voor herstemming in aanmerking komen, beslist het lot, wie van degenen, die een gelijk aantal stemmen hebben behaald, tot het tweetal, waarover de herstemming zal plaats hebben, zal of zullen behoren.

Artikel 13. Geheimhouding.

 • 1.

  Indien het college geheimhouding heeft opgelegd, wordt op de betreffende stukken de aanduiding VERTROUWELIJK geplaatst, tenzij het voorstellen of andere stukken voor de agenda van het college betreft, waarop reeds is vermeld dat ze niet openbaar zijn.

 • 2.

  Indien geheimhouding is opgelegd wordt indien nodig een afzonderlijke besluitenlijst van de als geheim gekwalificeerde voorstellen of andere stukken gemaakt, die door de secretaris wordt bewaard tot de geheimhouding is opgeheven.

Artikel 14. Inwerkingtreding.

 • 1.

  Dit reglement treedt in werking met ingang van 19 oktober 2010.

 • 2.

  Met ingang van deze datum vervalt het reglement van orde, vastgesteld bij besluit van 7 januari 2009.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van Hoogeveen op 10 augustus 2010.

De secretaris, De voorzitter,

G.H. de Vries, M. de Boer