Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogeveen

Regeling melding financiële belangen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogeveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling melding financiële belangen
CiteertitelRegeling melding financiële belangen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerppersoneel en organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Ambtenarenwet, artikel 125
 2. Gemeentewet, artikel 160
 3. Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling, artikel 15:1f

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-10-200816-02-2016Nieuwe regeling

02-09-2008

P&O-nieuws, jaargang 3, nr. 11

H.08.00605

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling melding financiële belangen

 

 

Regeling melding financiële belangen

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoogeveen,

gelet op het gestelde in de Ambtenarenwet, Gemeentewet en artikel 15:1f Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) betreffende melding financiële belangen;

mede gelet op de wens in het kader van ambtelijke integriteit de melding en registratie van financiële belangen te protocolleren;

rekening houdend met het gestelde in artikel 125 Ambtenarenwet en artikel 160, lid 1, sub c Gemeentewet;

gehoord de Ondernemingsraad;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de navolgende

 

Regeling melding financiële belangen

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 

 • 1.

  Medewerker: de ambtenaar in de zin van artikel 1:1 lid 1 sub a van de CAR, alsmede de personen die anderszins in dienst van de gemeente werkzaamheden verrichten.

   

 • 2.

  Financiële belangen: het bezit van effecten als bedoeld in Wet toezicht Effectenverkeer, vorderingsrechten, onroerend goed, bouwgrond, financiële deelneming in ondernemingen, maar ook negatieve financiële belangen zoals schulden.

   

 • 3.

  Registratie: de registratie van financiële belangen zoals bedoeld in artikel 15:1f lid 3 CAR.

Artikel 2 Financiële belangen

Het is de medewerker overeenkomstig artikel 15:1f, lid 4 van de CAR verboden financiële belangen te hebben, effecten te bezitten en transacties in effecten te verrichten waardoor de goede vervulling van zijn functie of de goede functionering van de openbare dienst, voor zover deze in verband staat met zijn functievervulling, niet in redelijkheid zou zijn verzekerd.

Het is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de medewerker om te voorkomen dat hij in een situatie terecht komt waarbij zijn functievervulling wordt beïnvloed door persoonlijke financiële belangen.

Artikel 3 Aanwijzing functies/werkzaamheden waarvoor de meldingsplicht geldt

Onderstaande functies/werkzaamheden wordt aangewezen als functies/werkzaamheden waaraan een bijzonder risico op financiële belangenverstrengeling is verbonden. Het gaat hierbij om het functioneel of feitelijk betrokken zijn bij:

 • ·

  grondzaken

 • ·

  subsidieverstrekking

 • ·

  sponsoring

 • ·

  verstrekking van leningen

 • ·

  verstrekking van garanties

 • ·

  inkoop en aanbesteding

 • ·

  belastingen

 • ·

  gunnen van onderzoeks- en adviesopdrachten

 • ·

  vergunningverlening

 • ·

  handhaving en toezicht

 • ·

  acquisitie

Artikel 4 Melding financiële belangen

 • 1.

  De medewerker die functioneel of feitelijk betrokken is bij de uitvoering van de werkzaamheden genoemd in artikel 3, meldt aan het college en zijn direct leidinggevende zijn financiële belangen respectievelijk bezit van en transacties in effecten, voor zover deze in verband staan met de functievervulling en de belangen van de dienst kunnen raken.

 • 2.

  Financiële belangen, zoals genoemd in lid 1, moeten schriftelijk worden gemeld, hiervoor kan gebruik worden gemaakt van het formulier “Financieel belang”, dat beschikbaar is via HuisNet.

 • 3.

  Het formulier met de melding moet worden ingeleverd bij de heer A. Middelveld.

 • 4.

  De medewerker is verplicht eventueel aanvullende informatie te verstrekken of inzage in relevante stukken te geven, voor zover nodig om te beoordelen of de gemelde belangen een risico opleveren bij de uitvoering van de werkzaamheden.

Artikel 5 Registratie van financiële belangen

De opgave en registratie van financiële belangen zal niet openbaar worden gemaakt.

De registratie zal jaarlijks getoetst worden op actualiteitswaarde.

Artikel 6 Besluit college

 • 1.

  Indien het college van mening is dat de financiële belangen, effectenbezit en effectenverkeer, in strijd zijn met artikel 15:1f van de CAR ontvangt de medewerker een gemotiveerd besluit over het verbod op een financieel belang.

 • 2.

  Het college kan in plaats van het opleggen van een verbod nadere afspraken maken met de medewerker of beperkingen opleggen aan de medewerker, zodanig dat de mogelijkheid van belangenverstrengeling zich niet meer voordoet.

 • 3.

  Wordt het financiële belang of effectenbezit niet toelaatbaar geacht en aanpassing van de taakinhoud of overplaatsing in een andere functie niet mogelijk is, is de medewerker verplicht het financiële belang af te stoten.

 • 4.

  Bij voortzetting van een verboden financieel belang kan een disciplinaire straf worden opgelegd.

Artikel 7 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan het college een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 8 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als “Regeling melding financiële belangen”.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking de dag nadat het besluit bekend is gemaakt.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 2 september 2008.

De secretaris, De burgemeester,