Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogeveen

Reglement Marktcommissie Hoogeveen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogeveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement Marktcommissie Hoogeveen
CiteertitelReglement marktcommissie
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpOpenbare orde, zedelijkheid, gezondheid, veiligheid, volkshuisvesting en milieu

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 84 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-05-2012Nieuwe regeling

10-04-2012

K.v.H. 09-05-2012

BBV00188

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement Marktcommissie Hoogeveen

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoogeveen.

Gelet op artikel 84 Gemeentewet en artikel 9 van de Marktverordening Hoogeveen 2012;

Overwegende dat vorm en inhoud gegeven dient te worden aan het overleg met alle betrokkenen op de markt.

Besluit:

vast te stellen het navolgende reglement, regelende de samenstelling, de bevoegdheden en de werkwijze van de marktcommissie;

Reglement Marktcommissie Hoogeveen

Artikel 1. Taak

De marktcommissie heeft tot taak het college gevraagd en ongevraagd te adviseren over aangelegenheden met betrekking tot de warenmarkten in de gemeente.

Artikel 2 Samenstelling marktcommissie

 • 1.

  De marktcommissie bestaat uit de volgende leden:

  • a.

   een door het college aangewezen voorzitter of diens plaatsvervanger;

  • b.

   de marktmeester of diens plaatsvervanger;

  • c.

   een tweetal door de vaste standplaatshouders op de weekmarkten gekozen vertegenwoordigers of hun plaatsvervangers;

  • d.

   een vertegenwoordiger van de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (lid) of diens plaatsvervanger;

  • e.

   de centrummanager van de Stichting Centrummanagement Hoogeveen of diens vervanger.

 • 2.

  De commissie wordt bijgestaan door een secretaris, die wordt aangewezen door het college.

 • 3.

  Voor bepaalde, de voorzitter of de marktcommissie ter beoordeling staande onderwerpen, kunnen deskundigen als adviseur voor de vergadering worden uitgenodigd.

 

Artikel 3. Verkiezing vertegenwoordigers standplaatshouders

 • 1.

  Verkiezing van de leden van de marktcommissie als bedoeld in artikel 2, lid 1 onderdeel c vindt plaats in hetzelfde jaar als waarin de gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden. De verkiezing wordt door het college georganiseerd.

 • 2.

  De vergunninghouders van een vaste standplaats op de warenmarkten kunnen zich kandidaat stellen voor de marktcommissie.

 • 6.

  Het tellen van de uitgebrachte stemmen vindt plaats in het openbaar door de voorzitter, in bijzijn van tenminste twee leden van de op dat moment in functie zijnde marktcommissie.

 • 7.

  De uitslag wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk medegedeeld aan de vaste standplaatshouders op de weekmarkt.

Artikel 4. Benoeming en herkiesbaarheid

 • 1.

  De leden van de marktcommissie, als bedoeld in artikel 2, lid 1, worden telkens door het college voor de tijd van ten hoogste vier jaren benoemd.

 • 2.

  De gekozen leden kunnen zich, na de in het eerste lid genoemde periode opnieuw herkiesbaar stellen. De gekozen leden zijn ten hoogste tweemaal herbenoembaar.

 • 3.

  De in artikel 2, lid 1, onderdeel d genoemde vertegenwoordiger wordt door het college benoemd op voordracht van het bestuur van de vereniging die wordt vertegenwoordigd.

 • 4.

  De marktcommissieleden kunnen tussentijds ontslag nemen. Indien een gekozen lid voor het einde van de vierjarige periode aftreedt, kan het reservelid dat na de gekozen leden de meeste stemmen heeft behaald, de plaats innemen.

 • 5.

  Het reservelid treedt op als plaatsvervanger bij afwezigheid van de direct gekozen vertegenwoordiger.

 • 6.

  Degene die benoemd wordt ter vervulling van een tussentijdse vacature, treedt af op het tijdstip, waarop degene in wiens naam hij is benoemd, had moeten aftreden.

Artikel 5. Werkwijze marktcommissie

 • 1.

  De marktcommissie vergadert zo dikwijls de voorzitter het nodig oordeelt of tenminste twee andere leden van de commissie het nodig oordelen maar tenminste één maal per jaar. Als een vergadering is gevraagd door het vereiste aantal leden, wordt deze binnen drie weken gehouden.

 • 2.

  De voorzitter nodigt de leden schriftelijk of elektronisch uit voor de vergadering. De uitnodiging wordt, met vermelding van agendapunten, tenminste een week voor het houden van de vergadering aan de leden toegestuurd.

 • 3.

  De vergaderingen van de marktcommissie zijn openbaar. De deuren worden gesloten wanneer tenminste twee leden van de commissie hierom vragen of dit door de voorzitter nodig wordt geacht. Van de vergadering met gesloten deuren wordt een afzonderlijk verslag gemaakt dat niet openbaar wordt gemaakt. Het verslag wordt vertrouwelijk aan de leden van de marktcommissie toegezonden.

 • 4.

  De besluitvorming van de marktcommissie geschiedt bij meerderheid van stemmen.

 • 5.

  Wanneer in de vergadering van de marktcommissie de stemmen staken, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

 • 6.

  Een lid van de marktcommissie neemt niet deel aan een stemming over een aangelegenheid die hem rechtstreeks of persoonlijk aangaat.

 • 7.

  Een stemming is alleen geldig, als meer dan de helft van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is en aan de stemming heeft deelgenomen.

Artikel 6. Onvoorzien

Het college voorziet verder in alle zaken waarin dit reglement niet voorziet.

Artikel 7. Benaming en Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement marktcommissie.

 • 2.

  Dit reglement treedt in werking met ingang van de datum waarop de Marktverordening Hoogeveen 2012 in werking treedt.

Aldus besloten door het college van Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen in hun vergadering van 10 april 2012.

De secretaris De burgemeester

G.H. DE VRIES K.B. LOOHUIS.

Toelichting

De marktcommissie is een commissie die het college kan instellen op grond van artikel 84 van de Gemeentewet. Veel gemeenten kennen een marktcommissie die het college van Burgemeester en Wethouders adviseert in marktaangelegenheden. Het voordeel van de commissie is: vergroting van het draagvlak onder de marktondernemers en een betere afstemming van activiteiten en samenwerking met ondernemers in de binnenstad.

De vertegenwoordigers van de markt worden verkozen door de vaste standplaatshouders op de markt. De overige leden worden benoemd op voordracht van de landelijke brancheorganisatie.

Wij denken in samenhang met de nieuwe marktverordening en het marktreglement met de instelling van een marktcommissie tot een betere communicatie en aansturing te komen.

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1. Taak

In dit artikel wordt de taak van de marktcommissie beschreven. De marktcommissie is een adviescommissie die gevraagd en ongevraagd advies kan geven over met betrekking tot het beleid van warenmarkten.

 

Artikel 2. Samenstelling

In dit artikel wordt de samenstelling van de marktcommissie geregeld.

 

Artikel 3. Verkiezing vertegenwoordigers standplaatshouders

In het bijzonder om de vertegenwoordigers van de markt draagvlak te geven, is uitgegaan van gekozen vertegenwoordigers.

 

Artikel 4 Benoeming en herkiesbaarheid

De zittingsperiode is gekoppeld aan de reguliere zittingsperiode van de raad. Omdat in de verordening al is bepaald in de overgangsregeling dat de bestaande commissie kan blijven functioneren, zal de eerste benoeming plaatsvinden in 2014.

 

Artikel 5. Werkwijze marktcommissie

Voor een goed functionerende warenmarkt is het wenselijk minimaal een vergadering per jaar te houden.