Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogeveen

Verordening kinderopvang gemeente Hoogeveen 2007

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogeveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening kinderopvang gemeente Hoogeveen 2007
CiteertitelVerordening kinderopvang
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpmaatschappelijke zorg

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Artikel 8 lid 2 en een deel van artikel 10 zijn met ingang van 1 juli 2009 van rechtswege komen te vervallen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 25 van de Wet kinderopvang
 2. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-06-2007Nieuwe regeling

05-04-2007

Hgv.Crt. 20-06-2007

07.00064

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening kinderopvang gemeente Hoogeveen 2007

De raad van de gemeente Hoogeveen;

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders;

gelet op de Wet kinderopvang en Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit vast te stellen de Verordening kinderopvang

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  het college: het college van burgemeester en wethouders;

 • b.

  de wet: de Wet kinderopvang.

§ 2. Aanvraag van de tegemoetkoming

Artikel 2. Te verstrekken gegevens bij de aanvraag

Het college kan bepalen dat de aanvraag geschiedt met behulp van een door het college vastgesteld en beschikbaar gesteld aanvraagformulier.

§ 3. Verlening van de tegemoetkoming

Artikel 3. Beslistermijn en weigeringsgrond

 • 1.

  Het college besluit over de aanvraag binnen 4 weken na ontvangst van de aanvraag. Het college kan dit besluit met ten hoogste 4 weken verdagen. Het stelt de ouder hiervan schriftelijk in kennis.

 • 2.

  Het college weigert de tegemoetkoming indien de ouder niet behoort tot de personen als bedoeld in artikel 22 van de wet.

Artikel 4. Ingangsdatum van de tegemoetkoming

 • 1.

  De tegemoetkoming wordt verleend met ingang van de datum waarop de aanvraag voor de tegemoetkoming bij het college in ontvangst is ingediend.

 • 2.

  Als op deze datum nog geen kinderopvang plaatsvindt, wordt de tegemoetkoming verleend met ingang van de datum waarop de kinderopvang zal plaatsvinden.

Artikel 5. De periode waarvoor de tegemoetkoming wordt verleend

 • 1.

  De tegemoetkoming wordt verleend voor de periode van een kalenderjaar.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid kan het college de tegemoetkoming voor een andere periode verlenen.

Artikel 6. Omvang van de kinderopvang

 • 1.

  Het college verleent de tegemoetkoming voor het aantal uren kinderopvang dat door de ouder is aangevraagd.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid verleent het college bij een ouder als bedoeld in artikel 24, eerste lid, onderdeel a, of tweede lid, onderdeel a, van de wet de tegemoetkoming voor het aantal uren kinderopvang dat naar zijn oordeel redelijkerwijs noodzakelijk is voor de combinatie van arbeid en zorg.

Artikel 7. Inhoud van de beschikking

Het besluit tot verlening van een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang bevat in ieder geval:

 • a.

  de vaststelling tot welke van de gemeentelijke doelgroepen de ouder behoort;

 • b.

  de naam en geboortedatum van het kind of de kinderen waarop de tegemoetkoming betrekking heeft;

 • c.

  de naam en adres van het kindercentrum of gastouderbureau waar de kinderopvang plaatsvindt;

 • d.

  de periode en de omvang van de kinderopvang per tijdvak waarvoor de tegemoetkoming wordt verleend;

 • e.

  de wijze waarop het bedrag van de tegemoetkoming wordt bepaald en het bedrag dat op basis hiervan wordt verleend;

 • f.

  de wijze waarop de tegemoetkoming wordt uitbetaald;

 • g.

  de verplichtingen van de ouder.

Artikel 8. De bevoorschotting van de tegemoetkoming

 • 1.

  De tegemoetkoming wordt in de vorm van een voorschot in maandelijkse termijnen uitbetaald.

 • 2.

  [vervallen]

§ 4. Vaststelling van de tegemoetkoming

Artikel 9. Het besluit tot vaststelling van de tegemoetkoming

De ouder verstrekt binnen vier weken na afloop van de periode waarvoor de tegemoetkoming is verleend aan het college een overzicht van de feitelijke kosten van kinderopvang over deze periode, waarna het college binnen 8 weken een besluit tot vaststelling neemt.

Artikel 10. Verrekening met de voorschotten

De tegemoetkoming wordt overeenkomstig de vaststelling binnen vier weken betaald [vervallen: ', onder verrekening van de betaalde voorschotten'].

§ 5. Slotbepalingen

Artikel 11. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

 • 2.

  De verordening kinderopvang Hoogeveen vervalt met ingang van de datum van inwerkingtreding van de in het eerste lid genoemde verordening.

 • 3.

  Besluiten die genomen zijn op grond van de Verordening Kinderopvang gemeente Hoogeveen worden uitgevoerd overeenkomstig de in het tweede lid genoemde verordening.

 • 4.

  Aanvragen die zijn ingediend voor de datum van inwerkingtreding worden op grond van de in het tweede lid genoemde verordening afgehandeld.

Artikel 12. Citeertitel

De verordening wordt aangehaald als: Verordening kinderopvang gemeente Hoogeveen 2007.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hoogeveen, gehouden op 5 april 2007.

De griffier, de voorzitter,

J.P. Wind, W.P.M. Urlings