Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogeveen

Reglement voor de vergunningverlening op de warenmarkt in Hoogeveen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogeveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement voor de vergunningverlening op de warenmarkt in Hoogeveen
CiteertitelMarktreglement
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpOpenbare orde, zedelijkheid, gezondheid, veiligheid, volkshuisvesting en milieu

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 160 lid 1 onder h

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-07-200709-05-2012nieuwe regeling

19-06-2007

Hgv.Crt. 2007-06-27

07-392

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement voor de vergunningverlening op de warenmarkt in Hoogeveen

 

 

Marktreglement

Reglement voor de vergunningverlening op de warenmarkt in Hoogeveen

 

 • 1.

  Er is een warenmarkt op donderdag van 08.30 uur tot 13.00 uur (de verkoop dient plaats te vinden tot 13.00 uur) en op zaterdag van 09.00 uur tot 17.00 uur. (de verkoop dient plaats te vinden tot 17.00 uur). Tijdens de Pulledagen duurt de donderdagmarkt tot 17.00 uur.

   

 • 2.

  Het college van Burgemeester en Wethouders (college) is bevoegd te beslissen op aanvragen voor standplaatsen. Voor het indienen van een aanvraag voor een vaste standplaats wordt een formulier gebruikt, dat door het college is vastgesteld.

   

 • 3.

  Aanwijzingen door of namens het college gegeven dienen door vergunninghouders stipt te worden opgevolgd. Indien deze aanwijzingen niet worden opgevolgd is het college bevoegd die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn voor het handhaven van de orde of het naleven van de vergunningen.

   

 • 4.

  Het college bepaalt binnen het aangewezen marktterrein, de indeling van de markt. Daarbij worden bepaald:

  • a.

   Het aantal plaatsen.

  • b.

   De maten en indeling van standplaatsen.

  • c.

   De plaats en het aantal plaatsen voor standwerkers.

  • d.

   De branche-indeling, met eventueel een maximumaantal standplaatsen per branche.

  • e.

   Het aantal standwerkersplaatsen.

    

 • 5.

   

  • 1.

   Indien meer aanvragen voor vaste standplaatsen worden ingediend, dan er plaatsen zijn, worden de aanvragen in volgorde toegewezen voorzover de branche-indeling dat toelaat. Aanvragen die nog niet kunnen worden ingewilligd, worden door het college in volgorde van ontvangst op een wachtlijst geplaatst, met vermelding van de datum van inschrijving en de branche.

  • 2.

   De inschrijving op de wachtlijst wordt doorgehaald:

   • a.

    Op verzoek van de ingeschrevene.

   • b.

    Bij overlijden van de ingeschrevene, tenzij een partner binnen een maand meedeelt prijs te stellen op voortzetting van de inschrijving.

   • c.

    Indien de verlenging voor een volgend jaar niet voor 1 februari van dat jaar schriftelijk is gevraagd.

   • d.

    Indien een vergunning voor een vaste plaats is afgegeven.

     

  • 1.

   De vergunning kan worden ingetrokken door het college:

   • a.

    Op verzoek van de vergunninghouder.

   • b.

    Als de vergunninghouder overlijdt, tenzij zijn partner binnen één maand verzoekt om overschrijving van de vergunning op zijn naam.

   • c.

    Als niet of niet meer aan de voorwaarden van de vergunning wordt voldaan.

   • d.

    Als de vergunninghouder niet tenminste een maal per twee weken en tenminste negen maal per kwartaal zijn plaats op de markt inneemt, tenzij hij vooraf een naar het oordeel van de marktmeester, geldige reden van verhindering heeft opgegeven.

   • e.

    Als er door de vergunninghouder sprake is van wangedrag of verstoring van de orde van de markt.

   • f.

    Afwezigheid tijdens de Pulledagen is niet van invloed op de krachtens de in dit lid, sub d, vastgestelde mate van afwezigheid.

   • g.

    Als de vergunninghouder niet of niet tijdig het verschuldigde marktgeld voldoet dat wordt geheven op grond van artikel 229 van de Gemeentewet.

  • 2.

   Indien de plaats op de markt gedurende een jaar gedurende minder dan 20% van de mogelijkheden wordt ingenomen kan de vergunning eveneens worden ingetrokken.

    

 • 7.

   

  • 1.

   Toewijzing van een losse standplaats geschiedt als dagplaats, indien een plaats niet uiterlijk 8.30 uur is ingenomen door de houder van de standplaats.

  • 2.

   Toewijzing geschiedt in volgorde van de wachtlijst als bedoeld in artikel 4, rekening houdend met de branche-indeling.

    

 • 8.

  Het is verboden langer dan anderhalf uur voor het begin van de markt goederen aan te voeren. De aanvoer moet zijn beëindigd een half uur na aanvang van de markt. Het is verboden voor het einde van de markt goederen af te voeren. De afvoer moet uiterlijk anderhalf uur na de sluitingstijd zijn beëindigd.

   

 • 9.

  Standwerkers

  • a.

   Het college geeft per marktdag ten hoogste vier dagvergunningen voor standwerkers standplaatsen af. Het college kan beperkingen stellen aan het aantal standwerkers standplaatsen per branche. De volgorde van afgifte wordt bepaald door loting door of namens de marktmeester.

  • b.

   De marktmeester schrijft de deelnemers in, die willen deelnemen aan de loting.

  • c.

   Als deelnemers samenwerken loten deze mee voor één standplaats.

  • d.

   De marktmeester laat tot de loting alleen personen toe, die zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en die in het bezit zijn van een persoonlijke registratiekaart (CRK).

  • e.

   De marktmeester kan vragen een afschrift van de bescheiden genoemd onder d over te leggen.

  • f.

   De marktmeester verstrekt een dagkaart, waarop per keer wordt aangetekend of de standwerker naar het oordeel van de marktmeester behoorlijk heeft gewerkt als standwerker. Indien hij binnen drie maanden twee aantekeningen krijgt wegens onvoldoende standwerken, dan krijgt hij gedurende drie maanden na de laatste aantekening geen standwerkers standplaats toegewezen. Indien hij binnen een jaar volgende op voornoemde periode van drie maanden twee aantekeningen wegens onvoldoende standwerken krijgt dan wordt hem gedurende een jaar na de laatste aantekening geen standplaats meer toegewezen. Indien een standwerker is uitgesloten van een standplaats wordt de dagkaart ingehouden gedurende de periode van uitsluiting.

  • g.

   Het model van de dagkaart wordt door het college vastgesteld. Een uitgegeven dagkaart blijft eigendom van de gemeente Hoogeveen.

    

 • 10.

  Het college bepaalt waar voertuigen van vergunninghouders kunnen worden gestald gedurende de marktijd.

   

 • 11.

  Het reglement kan worden aangehaald als: marktreglement.

 

Aldus vastgesteld te Hoogeveen, 19 juni 2007

 

Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen,

de secretaris,

de burgemeester,

G.H. De VRIES

W.P.M. URLINGS