Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogeveen

Subsidieverordening Energiebesparing gemeente Hoogeveen 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogeveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieverordening Energiebesparing gemeente Hoogeveen 2013
CiteertitelSubsidieregeling Energiebesparing gemeente Hoogeveen 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpOpenbare orde, zedelijkheid, gezondheid, veiligheid, volkshuisvesting en milieu

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Artikel 7, onderdeel C is gewijzigd met terugwerkende kracht tot en met 14 oktober 2013

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147;
 2. Gemeentewet, art. 149.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Uitvoeringsbesluit subsidieregeling energiebesparing gemeente Hoogeveen 2013.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-03-201414-10-201301-03-2014nieuwe regeling

11-04-2013

K.v.H. 16-04-2013

BBV01222
01-05-201314-10-2013nieuwe regeling

11-04-2013

K.v.H. 16-04-2013

BBV00743

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieverordening Energiebesparing gemeente Hoogeveen 2013

De raad van de gemeente Hoogeveen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet

BESLUIT:

de navolgende verordening:

Subsidieverordening Energiebesparing gemeente Hoogeveen 2013

vast te stellen:

Subsidieverstrekking

Artikel 1 Doel

De subsidieregeling heeft als doel het stimuleren van particulieren in de Gemeente Hoogeveen tot het doen van bepaalde energiebesparende maatregelen.

Artikel 2 Doelgroep

Subsidie kan worden verleend aan de bewoner van een woning, welke woning minimaal 1 jaar bewoond is en voor die bewoner als hoofdverblijf dient, mits de bewoner tevens eigenaar van de woning is.

Artikel 3 Subsidiabele activiteit

De subsidiabele activiteit is het treffen van één of meer energiebesparende maatregelen aan een woning.

Indiening van de aanvraag

Artikel 4 Subsidieaanvraag en verdeelsystematiek

 • 1.

  Voor de aanvraag van subsidie wordt een formulier opgesteld. Aanvragen worden ingediend door inzending van dit ingevulde en ondertekende formulier. Het formulier vermeldt welke bijlagen bij de aanvraag dienen te worden overlegd.

 • 2.

  Onverminderd lid 1 dient bij de aanvraag in elk geval een offerte ter onderbouwing van de kosten meegestuurd te worden.

 • 3.

  Er wordt op basis van de volgorde van ontvangst van de aanvraag besloten.

 • 4.

  Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen, die op dezelfde dag zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van aanvragen vastgesteld door middel van loting.

Subsidieverlening

Artikel 5 Subsidiabele kosten

 • 1.

  De subsidiabele kosten zijn:

  • a.

   In redelijkheid te maken kosten voor het aanschaffen en installeren van de maatregelen die in bijlage 1 zijn genoemd.

 • 2.

  Niet subsidiabele kosten zijn:

  • a.

   De kosten van investeringen waartoe verplichtingen zijn aangegaan vóór de ontvangst van de aanvraag.

Artikel 6 Bepalingen omtrent de hoogte van de subsidie

 • 1.

  De subsidie bedraagt 20% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 3.200,-- per woning.

 • 2.

  Het maximum bedrag van € 3.200,-- per woning geldt voor de subsidieregeling energiebesparing gedurende de periode 2013 – 2014.

 • 3.

  De subsidie is stapelbaar met subsidies van rijkswege en provincie gericht op energiebesparing en woningverbetering.

Artikel 7 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 8 van de Algemene subsidieverordening Hoogeveen 2013 wordt de subsidie geweigerd,

Indien:

 • a.

  Niet wordt voldaan aan de voorschriften van deze regeling;

 • b.

  De uitgevoerde maatregelen niet in overeenstemming zijn met het doel van deze regeling;

 • c.

  De subsidiabele kosten minder dan € 3.000,-- bedragen;

 • d.

  Er anderszins overwegende bezwaren bestaan;

 • e.

  De aanvraag voor de datum van inwerkingtreding is ingediend.

Artikel 8 Verplichtingen aanvrager

In aanvulling op de Algemene Subsidieverordening Hoogeveen 2013 dient binnen 9 maanden of binnen een nader vast te stellen langere termijn na de verzending van het verleningsbesluit, een aanvraag tot vaststelling van de subsidie te zijn ontvangen.

Artikel 9 Intrekking of wijziging besluit subsidieverlening

De subsidie kan onverminderd het bepaalde in de artikelen 4:48 en 4:50 van de Algemene wet bestuursrecht worden ingetrokken of ten nadele van de subsidieontvanger worden gewijzigd, indien het project niet wordt uitgevoerd volgens de voorschriften van deze regeling.

Subsidievaststelling

Artikel 10 Aanvraag subsidievaststelling

 • 1.

  Voor de aanvraag tot vaststelling van het subsidiebedrag wordt een formulier vastgesteld. Aanvragen worden ingediend door inzending van dit ingevulde en ondertekend formulier. Het formulier vermeldt welke bijlagen bij de aanvraag dienen te worden overlegd.

 • 2.

  In afwijking van artikel 14.lid 1 van de Algemene subsidieverordening Hoogeveen 2013 is de termijn voor het nemen van een besluit op een aanvraag tot subsidievaststelling gesteld op 8 weken na de datum van ontvangst van de aanvraag.

Artikel 11 Verplichtingen subsidieontvanger

De subsidieontvanger dient ten minste vijf jaar nadat de vaststelling van de subsidie onherroepelijk is geworden haar administratie ten aanzien van de kosten van de maatregelen als bedoeld in deze regeling, te bewaren en toegankelijk te houden.

Slotbepalingen

Artikel 12 Toezicht

 • 1.

  Ten behoeve van de uitvoering van deze regeling kunnen toezichthouders als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht worden aangewezen.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde toezichthouders zijn belast met het toezicht op de naleving van de in of krachtens de Algemene wet bestuursrecht en in of krachtens deze verordening gegeven voorschriften.

Artikel 13 Algemene subsidieverordening

De Algemene subsidieverordening Hoogeveen is van toepassing op alle te verstrekken subsidies op grond van de Subsidieregeling Energiebesparing gemeente Hoogeveen 2013 voor zover niet bij deze verordening daarvan uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 mei 2013.

Artikel 15 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Energiebesparing gemeente Hoogeveen 2013.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hoogeveen, gehouden op 11 april 2013.

De griffier, De voorzitter,

J.P. WIND K.B. LOOHUIS

Bijlage 1

Maatregelen ten behoeve van energiebesparing en gebruik van duurzame energie in woningen

Maatregel:

Voorwaarde:

·Gevel-, dak- en vloerisolatie

Rc ≥ 2,5

·Spouwmuurisolatie

Rc ≥ 1,3

·HR++ glas (incl.kozijnen)

U≤ 1,2 of een spouw ≥ 15 mm

·Leidingisolatie

 

·Lage temperatuurverwarming (LTV)

 

·Zonneboiler

 

·Warmteterugwin-eenheid voor douchewater

 

·Warmteterugwin-eenheid voor ventilatie

 

·Programmeerbare thermosstatische radiatorkranen

 

·Houtgestookte CV-ketel

 

·Drukregulerende ventilatieroosters

 

·Gelijkstroom ventilatoren

 

·Warmtepomp

 

·Ultra Hoog Rendementketel (UHR)

 

·HRe-ketel

 

Bijlage 2

Het college van de gemeente Hoogeveen;

gelet op de Subsidieregeling Energiebesparing gemeente Hoogeveen 2013,

gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening Hoogeveen en overwegende dat in dit artikel voor het college in een mogelijkheid wordt voorzien om jaarlijks een subsidieplafond vaststellen voor bepaalde subsidies;

Besluit:

vast te stellen:

 

Uitvoeringsbesluit subsidieregeling energiebesparing gemeente Hoogeveen 2013

 

Artikel 1

Het subsidieplafond van de regeling voor de periode 1 mei tot 1 oktober 2013 is € 75.000.

 

Artikel 2

Verdeling vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen, die op dezelfde dag zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van de aanvragen vastgesteld door middel van loting.

 

Artikel 3

De uitvoering van de subsidieregeling wordt gedaan door de Uitvoeringsorganisatie van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Hier kunnen vanaf 1 mei 2013 exemplaren verkregen worden van de regelingtekst en de bijbehorende aanvraagformulieren.

 

Uitvoeringsorganisatie van het SNN

Laan Corpus den Hoorn 20

Postbus 779

9700 AT Groningen

Telefoon: 050-5224900

Website: www.snn.eu/hoogeveen

 

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2013.