Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogeveen

Verordening regelende de tarieven voor verleende diensten en/of werkzaamheden die van gemeentewege ten behoeve van derden worden verricht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogeveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening regelende de tarieven voor verleende diensten en/of werkzaamheden die van gemeentewege ten behoeve van derden worden verricht
CiteertitelTarievenverordening 2008
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbelastingen en tarieven

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Tarievenverordening 2007.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet , art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Tarieventabel

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200801-01-2009nieuwe regeling

22-11-2007

Hgv.Crt. 19-12-2007

07.00616

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening regelende de tarieven voor verleende diensten en/of werkzaamheden die van gemeentewege ten behoeve van derden worden verricht

 

De raad van de gemeente Hoogeveen;

Gelezen het voorstel van het college van 25 september 2007;

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

Besluit vast te stellen de:

Verordening regelende de tarieven voor verleende diensten en/of werkzaamheden die van gemeentewege ten behoeve van derden worden verricht (Tarievenverordening 2008)

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  werkelijke kosten: de kosten van materialen, salarissen en overhead;

 • b.

  voorschot: aanbetaling op basis van de geraamde kosten;

 • c.

  derden: degenen op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verleend of degenen die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maken.

Artikel 2 Algemeen tarief

Voor het van gemeentewege verrichten van werkzaamheden ten behoeve van derden worden, voorzover hiervoor geen tarief is opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieven tabel, de werkelijke kosten in rekening gebracht.

Artikel 3 Voorschotten

Betrokkenen kunnen worden verplicht op basis van de geraamde kosten een voorschot te betalen. Dit voorschot wordt naderhand verrekend met de in artikel 2 bedoelde kosten.

Artikel 4 Wijze van heffing

 • 1.

  De tarieven die zijn opgenomen in de bij deze verordending behorende tarieventabel worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke nota.

 • 2.

  Voor de berekening wordt een gedeelte van een in de tabel genoemde eenheid voor een volle eenheid aangemerkt.

 • 3.

  Boven de in de bij deze verordening behorende tabel vermelde tarieven en het algemeen tarief wordt, voor zover van toepassing, het wettelijk vastgesteld percentage aan omzetbelasting in rekening gebracht.

Artikel 5 Wijze en termijnen van betaling

In de bij deze verordening behorende tarieventabel is per onderdeel de wijze en het tijdstip waarop of waarbinnen de verschuldigde bedragen moeten worden betaald aangegeven.

Artikel 6 Bevoegdheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet en bij enig geschil over de toepassing daarvan beslist het college.

Artikel 7 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De Tarievenverordening 2007, vastgesteld door de gemeenteraad van Hoogeveen op 9 november 2006 vervalt met ingang van de in het tweede lid genoemde datum van ingang van werking, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2008.

 • 3.

  Deze verordening kan worden aangehaald als de "Tarievenverordening 2008".

   

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hoogeveen, gehouden op 22 november 2007.

De griffier, de voorzitter,

J.P. Wind, W.P.M. Urlings

Tarieventabel behorende bij de Tarievenverordening 2008  

Indeling tarieventabel

Hoofdstuk 1: Brandweer

Tarieven brandweerdiensten

Hoofdstuk 2: Sport

Tarieven zwembad

Tarieven sporthallen

Tarieven gymlokalen

Hoofdstuk 3: Oudheidkunde en musea

Tarieven museum 5000 morgen

Hoofdstuk 4: Interne zaken

Tarieven diversen

Dienstverleningen

 

Hoofdstuk 1 : Brandweerdiensten

Het tarief bedraagt voor:

1.

Bewakings- en andere diensten

Het houden van wachtdiensten (veiligheidsvoorschriften) per brandweerfunctionaris, per uur € 52,65

2.

Brandslangen

a.verhuur per dag € 11,00

b.reinigen en controleren, per strekkende meter € 0,73

c.reparatie slagen, per pleister € 7,35

d.bendelen, per bendeling € 7,35

3.

Ademluchtapparatuur

vullen van ademluchtcilinders tot een druk van:

-200 bar per cilinder, per liter water € 1,04

-300 bar per cilinder, per liter water € 1,56

4.

Motorvoertuigen en spuiten

a.brandweerfunctionaris, per uur € 52,65

b.verhuur dompelpomp, per uur € 8,30

c.verhuur motorspuit, per uur € 35,80

d.trekkend voertuig, per uur € 28,40

e.autospuit, per uur € 80,60

f.autoladder, per uur € 149,60

g.waterkanon, per dag € 14,70

5.

Overige hulpmiddelen en/of diensten

a.beschikbaar stellen van:

-slangenbrug, per dag € 3,05

-verzamelstuk, per dag € 3,05

-verloopkoppeling, per dag € 3,05

-straalpijp, per dag € 3,05

-noodstroomaggregaat, per uur € 59,70

-dekzeilen inclusief, aanbrengen en afhalen, per dag € 38,80

b.het aanwezig zijn van: auto- of motorspuit, per uur € 42,25

c.het leveren van: vloeistof voor rookmachine, per liter € 42,25

Betaling c.a.

Facturen voor de in functie 120 verleende diensten moeten binnen dertig dagen na dagtekening van de nota worden voldaan.

Hoofdstuk 2: Sport

Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van het onderdeel sportaccommodaties wordt verstaan onder:

Basistarief: Dit tarief geldt voor alle huurders, behalve als men in aanmerking komt voor toepassing van het trainingstarief of het dalurentarief.

Trainingstarief: Dit tarief geldt voor trainingen van erkende sportverenigingen, bij een landelijke bond aangesloten.

Dalurentarief: Dit tarief is van toepassing voor alle huurders/vaste gebruikers van maandag tot en met vrijdag tot 16.30 uur.

Huurder/vaste gebruiker: Degene die minimaal zes maanden aaneengesloten (met uitzondering van de schoolvakanties) gebruik maakt van de dienstverlening.

Het tarief bedraagt:

1.

Verhuur zwembad

a.plaatselijke vereniging, per uur € 33,65

b.voor wedstrijden, per uur € 59,30

c.buitenvereniging, per uur € 59,30

Entreegelden zwembad, per persoon:

a.enkel bad kind (t/m twee jaar) € 0,75

b.enkel bad kind (van drie t/m twaalf jaar) € 2,05

c.enkel bad personen vanaf dertien jaar € 3,15

d.12-badenkaart voor kind (t/m twaalf jaar) € 19,90

e.12-badenkaart voor personen vanaf dertien jaar € 31,10

f.25-badenkaart voor kind (t/m twaalf jaar) € 39,80

g.25-badenkaart voor personen vanaf dertien jaar € 62,85

h.50-badenkaart voor kind (t/m twaalf jaar) € 69,00

i.50-badenkaart voor personen vanaf dertien jaar € 107,70

k.weekendtarief, ouder(s) met kinderen € 8,30

Entreegelden zwembad van 07.00 tot 08.30 uur en van 12.00 tot 13.00 uur van maandag t/m vrijdag, per persoon:

a.enkel bad € 2,25

b.12-badenkaart € 21,90

c.25-badenkaart € 43,95

d.50-badenkaart € 73,70

Lesgelden zwembad, per persoon:

a.inschrijfgeld voor particulier zwemles € 7,95

Onder begeleiding van een ouder kan het kind op zaterdag- en zondagmorgen gratis zwemmen tijdens de wachtlijstperiode voor zwemles.

b.zwemlessen (inclusief entreegeld) per 10 lessen € 33,65

c.diplomazwemmen € 6,30

d.lesgeld diploma A, incl. diplomazwemmen en diploma € 292,15

e.lesgeld dipl. A en B, incl dipl.zwemmen en dipl. € 358,55

f.schoolzwemmen basisonderwijs, per les € 1,85

g.schoolzwemmen voortgezet onderwijs, per les € 1,10

h.bijdrage leerlingenvervoer, per leerling € 1,30

i.babyzwemmen per les, inclusief ouder € 6,00

j.babyzwemmen 10-badenkaart, inclusief ouder € 50,30

k.aqua jogging per keer € 5,20

l.aqua jogging 10-badenkaart € 33,85

m.aqua wetbelt 10-badenkaart € 44,55

n.meer bewegen voor ouderen per 10 lessen € 26,90

o.diplomazwemmen school € 5,20

p.enkele zwemles € 4,05

Overige tarieven:

a.voor de afgifte van pasje voor de meerbadenkaart wordt een statiegeld geheven van € 5,45

b.whirlpool, per bad € 1,00

c.zonnebank € 4,55

d.10 x zonnebankkaart € 37,10

e.begeleiding gehandicapten € 17,40

2.

Verhuur sporthal

a.basistarief, per uur € 27,20

b.trainingstarief, per uur € 13,60

c.daluurtarief, per uur € 10,85

3.

Verhuur 1/2 sporthal

a.basistarief, per uur € 18,10

b.trainingstarief, per uur € 9,10

c.daluurtarief, per uur € 7,25

4.

Verhuur gymlokaal

a.basistarief, per uur € 9,10

b.trainingstarief, per uur € 4,40

c.daluurtarief, per uur € 3,65

5.

Verhuur sportterreinen

a.basistarief, per uur € 21,50

b.trainingstarief, per uur € 10,75

c.per voetbalwedstrijd, per factor € 23,45

d.belijning sportveld € 185,95

Betaling c.a.

De bedragen voor de verleende diensten zoals vermeld in artikel 2 lid 1 moeten contant worden voldaan.

Facturen voor de hierboven verleende diensten zoals vermeld artikel 2 lid 2 t/m 5 moeten binnen dertig dagen na dagtekening van de nota worden voldaan.

Hoofdstuk 3: Oudheidkunde en musea

Entreegelden museum 5000 Morgen

Het tarief bedraagt, per persoon:

a.voor een kind € 1,00

b.voor een volwassene € 2,00

c.voor een volwassene (65+) € 1,00

d.voor groepen van meer dan tien personen € 1,00

Betaling c.a.

De bedragen voor de hierboven verleende diensten moeten contant worden voldaan.

Hoofdstuk 4: Interne zaken, diverse dienstverleningen

Het tarief bedraagt voor:

1.

Doorspuiten riolering

a.arbeidsloon, per 1/2 uur € 26,30

b.hogedrukapparatuur, per 1/2 uur € 23,70

2.

Rioolaansluitingen

a.arbeidsloon, per uur € 52,65

b.huur vrachtauto, per uur € 19,85

3.

Uitwegvergunningen

arbeidsloon, per uur € 52,65

4.

Vervoer materialen

a.arbeidsloon, per uur € 52,65

b.huur vrachtauto, per uur € 19,85

5.

Wijk- en Dorpsbeheer

a.arbeidsloon, per uur € 52,65

b.huur vrachtauto, per uur € 19,85

c.huur tractor, per uur € 12,50

d.huur auto, per uur € 10,00

Betaling c.a.

Voornoemde bedragen moeten binnen dertig dagen na dagtekening van de nota worden voldaan.

Behorende bij raadsbesluit van 22 november 2007.

De griffier,

J.P. Wind