Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogeveen

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2007

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogeveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van leges 2007
CiteertitelLegesverordening 2007
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbelastingen en tarieven

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2006.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaren

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-200601-01-2008nieuwe regeling

09-11-2006

Hgv.Crt. 20-12-2006

Geen nummer

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2007

 

De raad van de gemeente Hoogeveen;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 september 2006;

Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

Besluit vast te stellen de: Verordening op de heffing en de invordering van leges 2007 (Legesverordening 2007).

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  jaar: het tijdvak dat loop van de n dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam “leges” worden rechten geheven ter zake van het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en in de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • b.

  het in behandeling nemen van een aanvraag van de plaatselijke pers en van ten algemene nutte werkende instellingen tot het afsluiten van een abonnement tot het regelmatig verstrekken van de raadsvoorstellen.

Artikel 5 Tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  De leges moeten worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiking van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  In afwijking van het lid b geldt, ingeval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan, niet meer dan € 2.500,-- bedraagt en, zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslag moet worden betaald in drie termijnen, waarvan twee gelijke termijnen en een derde termijn waarin de compensatiebetaling plaats zal hebben.

 • 3.

  Met betrekking tot een ingevolge artikel 2, tweede lid, onderdeel c, van de Invorderingswet 1990 met een belastingaanslag gelijkgestelde beschikking inzake een bestuurlijke boete is het eerste lid van overeenkomstige toepassing, voorzover deze gelijktijdig wordt opgelegd met de vaststelling van de aanslag.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges terzake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de leges.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De Legesverordening 2006 van 3 november 2005, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2006.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als “Legesverordening 2007”.

   

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hoogeveen, gehouden op 9 november 2006.

De griffier, de voorzitter,

J.P. Wind, W.P.M. Urlings

TARIEVENTABELbehorende bij de Legesverordening 2007

Indeling tarieventabel

Functie 004: Baten Secretarieleges Burgerzaken

Leges huwelijken/partnerschap

Leges diverse uittreksels

Leges rijbewijzen

Leges reisdocumenten

Functie 120: Brandweer

Leges gebruiksvergunningen

Brandveiligheid

Functie 210: Wegen, straten en pleinen

Leges Telecommunicatiewet

Functie 215 Baten Parkeerbelastingen

Leges invalidenparkeerkaart

Leges ontheffingen

Functie 310: Handel en Ambacht

Leges wachtlijst goederenmarkten

Functie 560: Openbaar groen en openluchtrecreatie

Leges Wet op de openluchtrecreatie

Functie 723: Milieubeheer

Leges bodemgesteldheidonderzoek

Functie 823: Bouwvergunningen

Leges bouwvergunningen c.a.

Kostenplaats 205: Interne Zaken

Leges algemeen

Leges bestuursstukken

Leges gemeentearchief

Leges vervoer bijzondere transporten

Leges Drank- en horecawet

Leges speelautomaten

Leges speelautomatenhal

Leges kadaster

Leges bordeelvergunning

Functie 004 : Baten secretarieleges Burgerzaken

Leges huwelijken

004.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of het registreren van een partnerschap op een andere tijd dan ingevolge artikel 4 van de Wet van 23 april 1879 voor de kosteloze voltrekking is bepaald op de woensdag om 09.00 uur en om 9.15 uur

 

004.1.2

op maandag tot en met vrijdag

€ 254,00

004.1.3

op zaterdag en zondag

€ 609,00

004.1.4

Indien de voltrekking van een huwelijk of het registreren van een partnerschap plaatsvindt op een alternatieve trouwlocatie worden de in 004.1.2 en 004.1.3 genoemde leges verhoogd met

€ 103,00

004.1.5

Indien men bij een omzettingakte gebruik maakt van een trouwlocatie worden leges geheven, genoemd onder de artikelen 004.1.2 tot en met 004.1.4.

 

04.1.6

Het tarief bedraagt terzake van het omzetten van een huwelijk in een geregistreerd partnerschap

€ 54,60

004.2

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een trouw- of partnerschapsboekje:

€ 25,80

004.3

Het tarief bedraagt terzake van het verstrekken van getuigen door de gemeente voor de voltrekking van een huwelijk, per getuige

€ 15,50

Leges diverse uittreksels

004.3

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

004.3.1

de legalisatie van een handtekening

€ 6,70

004.4

Voor de toepassing van verstrekkingen uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens wordt verstaan:

a.een verstrekking: een of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basis-administratie moet worden geraadpleegd.

b.selecties: het verstrekken van overzichten met geselecteerde persoonsgegevens uit de gemeentelijke basisadministratie.

 

004.5

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens,per verstrekking

€ 6,70

004.6

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot

-het verstrekken van selecties

-en vermeerderd per pagina

€ 42,55

€ 0,47

Leges rijbewijzen

004.7

Het tarief bedraagt terzake van het inbehandeling nemen van een aanvraag:

004.7.1

tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 35,00

04.7.1.1

Het tarief genoemd in onderdeel 004.7.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 40,00

004.7.2

tot het verkrijgen van gegevens uit centraal register rijbewijzen

€ 6,70

004.7.3

De in de artikelen 004.7.1 en 004.7.2 genoemde tarieven worden, indien aan de aanvrager reeds eerder een rijbewijs werd verstrekt, welk document bij de aanvraag, anders dan door overmacht, niet compleet kan worden overlegd, verhoogd met

€ 28,00

004.7.4

De in de artikelen 004.7.1 en 004.7.2 genoemde tarieven worden, indien binnen de periode van twee jaar wederom een rijbewijs als bedoeld in artikel 004.7.3 moet worden afgegeven, verhoogd met

€ 54,90

Leges reisdocumenten

004.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

004.8.1

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 47,45

004.8.2

tot het verstrekken van een nationaal paspoort een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort bedoeld in 004.8.1 (zakenpaspoort)

€ 51,90

004.8.3

tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers van 9 september 1976 als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

€ 47,45

004.8.4

tot het verstrekken van een Nederlandse Identiteitskaart (NIK)

€ 31,25

004.8.5

tot het bijschrijven van een kind, direct bij de aanvraag van een nieuw document, per kind

€ 8,40

004.8.6

tot het bijschrijven van een kind met een bijschrijvingssticker in een bestaand document, per kind

€ 19,50

004.8.7

voor het in behandeling nemen van eenspoedaanvraag tot het afgeven van een reisdocument worden de leges verhoogd met

€ 40,40

004.8.8

voor het in behandeling nemen van een spoedaanvraag tot het bijschrijven van een kind met bijschrijvingssticker in een bestaand reisdocument, worden de leges verhoogd per bijschrijvingssticker met

€ 19,50

004.8.9

De in de artikelen 004.8.1 t/m 004.8.4 genoemde tarieven worden, indien aan de aanvrager reeds eerder een reisdocument werd verstrekt, welk document bij de aanvraag, anders dan door overmacht, niet compleet kan worden overlegd, verhoogd met

€ 28,00

004.8.10

De in de artikelen 004.8.1 t/m 004.8.4 genoemde tarieven worden, indien binnen de periode van twee jaar wederom een reisdocument als bedoeld in artikel 004.8.9 moet worden afgegeven, verhoogd met

€ 54,90

Functie 120 : Brandweer

Leges gebruiksvergunningen brandveiligheid

120.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een gebruiksvergunning ingevolge de Brand-beveiligingsverordening en de Bouwverordening

€ 198,15

120.2

Indien de vergunning de hierna genoemde inrichtingen of gebouwen betreft, wordt het onder 120.1 genoemde bedrag verhoogd met de bij elk van die inrichtingen of gebouwen aangegeven bedragen.

 

120.3

Theaters, schouwburgen, congresgebouwen, vergaderzalen, bioscopen, gebedshuizen, kantoren, horecagelegenheden, ziekenhuizen, hotels, nacht- en dagverblijven, bejaardenoorden, dierenverblijven, apotheken, gezondheidscentra, fitnesscentra, clubhuizen, zwembaden, sauna’s, scholen en bibliotheken met een bruto vloeroppervlakte:

 

 

-tot 100 m²

-van 100 m² tot 500 m² per m²

-van 500 m² tot 2.000 m², en

vermeerderd per m² met

-van 2.000 m² tot 5.000 m², en

vermeerderd per m² met

-van 5.000 m² tot 50.000 m², en

vermeerderd per m² met

-van 50.000 m² of meer, en

vermeerderd per m² met

€ 119,45

€ 1,19

€ 339,35

€ 0,52

€ 1.019,30

€ 0,18

€ 1.698,00

€ 0,05

€ 2.265,00

€ 0,04

120.4

Loodsen, vemen, opslagplaatsen, fabrieken, garages, tentoonstellingsruimten, musea, sport- en evenements-hallen, winkels, warenhuizen, winkelcentra, kampeerplaatsen en jachthavens met een bruto vloeroppervlakte:

 

 

-tot 100 m²

-van 100 m² tot 500 m² per m²

-van 500 m² tot 2.000 m², en

vermeerderd per m² met

-van 2.000 m² tot 5.000 m², en

vermeerderd per m² met

-van 5.000 m² tot 50.000 m², en

vermeerderd per m² met

-van 50.000 m² of meer, en

vermeerderd per m² met

€ 59,35

€ 0,62

€ 169,15

€ 0,25

€ 509,65

€ 0,10

€ 849,05

€ 0,02

€ 1.132,50

€ 0,02

120.5

Loodsen, vemen, opslagplaatsen, fabrieken, voorzover het betreft niet bebouwd terrein, in gebruik voor bedrijfsdoeleinden met een bruto vloeroppervlakte:

 

 

-tot 500 m²

-van 500 m² tot 2.000 m²

-van 2.000 m² tot 5.000 m²

-van 5.000 m² of meer, en

vermeerderd per 5.000 m²

€ 59,35

€ 118,75

€ 177,00

€ 177,00

€ 28,00

120.6

Tijdelijke bouwsels c.a.

Voor het toetsen bij de aanvraag en controle op de naleving van de vergunningsvoorwaarden bij tijdelijke bouwwerken, kermissen, markten, circussen e.d. bedraagt het tarief per brandweerfunctionaris per uur

€ 51,85

120.7

Overschrijving vergunning

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het overschrijven van de vergunning op een andere naam, zonder dat de vergunning wordt gewijzigd bedraagt

€ 100,30

120.8

Revisievergunningen

Voor het wijzigen, aanvullen of intrekken van beperkingen waaronder een oude gebruiksvergunning is verleend of voorschriften die daaraan zijn verbonden dan wel het alsnog verbinden van voorschriften wordt in afwijking van hetgeen is gesteld in de bepalingen voor permanente bouwsels c.a. de volgende tarieven gehanteerd.

 

120.9

Omzetten oude gebruikstoestemming

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het geschikt maken van de oude gebruikstoestemming bedraagt

€ 100,30

120.10

Veranderen indeling bouwwerk

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een nieuwe gebruiksvergunning als gevolg van een veranderd bouwwerk waarbij de indeling ingrijpend wijzigt zonder dat er sprake is van een uitbreiding bedraagt

-en 50% van de verhogingen voor zover van toepassing in de artikelen 120.2 t/m 120.5 van deze tarieventabel.

€ 197,60

120.11

Uitbreiding bouwwerken

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een nieuwe gebruiksvergunning als gevolg van een veranderd bouwwerk waarbij sprake is van een uitbreiding bedraagt

-en de verhogingen voor zover van toepassing in de artikelen 120.2 t/m 120.5 van deze tarieventabel voor dat gedeelte van het bouwwerk betreffende de uitbreiding.

€ 197,60

120.12

Wijziging van gebruik bouwwerk

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een nieuwe gebruiksvergunning als gevolg van veranderd bouwwerk waarbij sprake is van een wijziging van het gebruik bedraagt

-en de verhogingen voor zover van toepassing in de artikelen 120.2 t/m 120.5 van deze tarieventabel voor dat gedeelte van het bouwwerk betreffende de wijziging van het gebruik.

€ 197,60

Functie 210 : Wegen, straten en pleinen

210.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een melding:

 

210.1.1

tot het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering als bedoeld in artikel 5.2, derde lid, van de Telecommunicatiewet

€ 270,90

210.2

Het in artikel 210.1.1 genoemde bedrag wordt:

 

210.2.1

indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

€ 270,90

210.2.2

indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met

€ 270,90

210.2.3

met betrekking tot de werkzaamheden van toezicht en coördinatie die plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf, verhoogd met

€ 1,24

Functie 215 : Baten Parkeerbelastingen

215.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

215.1.1

het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

€ 80,20

215.1.2

In afwijking van het bepaalde in artikel 215.1.1 bedraagt het tarief bij:

 

 

a.verlenging van de gehandicaptenparkeerkaart

b.afwijzing van de aanvraag

wanneer bij verlenging of afwijzing kan worden volstaan met een dossieronderzoek bedraagt het tarief per aanvraag

€ 80,20

€ 80,20

€ 40,10

215.2

Het tarief bedraagt terzake voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

215.2.1

het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 anders dan bedoeld in onderdeel 205.6 van deze tarieventabel of in het gebied waar betaald parkeren van toepassing is voor een tijdelijke ontheffing:

 

 

a.geldig voor één dag

b.geldig voor ten hoogste één maand of een gedeelte daarvan, dat langer duurt dan acht dagen

c.geldig voor ten hoogste twee maanden of een gedeelte daarvan dat langer duurt dan één maand

€ 11,20

€ 96,85

€ 194,05

215.3

Het tarief bedraagt terzake voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken als bedoeld in artikel 26 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

 

 

a.bij toewijzing van de gehandicaptenparkeerplaats

b.bij afwijzing van de gehandicaptenparkeerplaats

€ 226,65

€ 56,05

Functie 310 : Handel en ambacht

310.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het plaatsen op de wachtlijst voor het innemen van een standplaats op de goederenmarkten

€ 16,50

Functie 560 : Openbaar groen en openluchtrecreatie

Leges Wet op de openluchtrecreatie

560.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

560.1.1

het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 8, eerste lid van de Wet op de openluchtrecreatie

€ 236,90

560.1.1

het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 8, tweede lid van de Wet op de openluchtrecreatie

€ 116,00

Functie 723 : Milieubeheer

Leges bodemgesteldheidonderzoek

723.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot vrijstelling van het verbod tot bouwen op verontreinigde grond als bedoeld in artikel 2.4.1 van de Bouwverordening, voor zover de resultaten van de onderzoekgegevens inzake de milieu-hygiënische gesteldheid van de bodem deze vrijstelling toelaat:

 

723.1.1

indien met een historisch of verkennend onderzoek van een onverdachte locatie, als bedoeld in artikel 2.4.1 van de Bouwvergunning, kan worden volstaan

€ 33,05

723.1.2

indien is vereist een nader of aanvullend onderzoek inzake de gesteldheid van de bodem als bedoeld in artikel 2.4.1, van de Bouwverordening

€ 66,10

723.1.3

indien is vereist een nader of aanvullend onderzoek met een saneringsevaluatie als bedoeld in artikel 2.4.1, van de Bouwverordening

€ 168,45

Functie 823 : Bouwvergunningen

823.1

Bouwkosten

Onder bouwkosten wordt in dit hoofdstuk verstaan de aannemingssom (exclusief omzetbelasting) als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken (UAV 1989), dan wel, voorzover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten als bedoeld in het normblad NEN 2631 of zoals dit normblad laatstelijk is gewijzigd of vervangen waarbij van toepassing is het bepaalde onder 3.2 van dit normblad exclusief omzetbelasting.

 

823.2

Bouwvergunningen

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van:

 

823.3

een verzoek tot beoordeling van een schetsplan met betrekking tot de vraag of op een, op basis van genoemd schetsplan, uitgewerkt bouwplan een vergunning zou kunnen worden verleend 25% van het tarief als genoemd onder 823.4.1, onderscheidenlijk, 823.4.2 en 823.4.3 met inachtneming van een maximum van € 2.266,00.

Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning voor een op basis van het schetsplan uitgewerkt bouwplan in behandeling wordt genomen, worden de daarvoor geheven leges met deze leges verrekend.

 

823.4.1

een aanvraag tot het verkrijgen van een lichte bouwvergunning als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel q, van de Woningwet bedragen de leges € 36,00, vermeerderd met 1,91 % over de totale bouwkosten.

 

823.4.2

een aanvraag tot het verkrijgen van een reguliere bouwvergunning, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel p, van de Woningwet, indien de bouwkosten:

 

 

a.minder bedragen dan € 15.000,00

vermeerderd met 2,72 % van die bouwkosten;

€ 36,00

 

b.€ 15.000,00 bedragen of meer, doch minder dan € 50.000,00

vermeerderd met 2,48 % van het bedrag waarmede de bouwkosten € 15.000,00 te boven gaan.

€ 444,00

 

c.€ 50.000,00 bedragen of meer, doch minder dan € 500.000,00

vermeerderd met 2,11 % van het bedrag waarmede de bouwkosten € 50.000,00 te boven gaan.

€ 1.312,00

 

d.€ 500.000,00 bedragen of meer doch minder dan € 5.000.000,00

vermeerderd met 1,82 % van het bedrag waarmede de bouwkosten € 500.000,00 te boven gaan.

€ 10.807,00

 

e.€ 5.000.000,00 bedragen of meer

vermeerderd met 1,54 % van het bedrag waarmede de bouwkosten € 5.000.000,00 te boven gaan.

€ 92.707,00

823.4.3

een aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning eerste fase, als bedoeld in artikel 56a, tweede lid, van de Woningwet, indien de bouwkosten:

 

 

a.minder bedragen dan € 15.000,00

vermeerderd met 2,45 % van die bouwkosten;

€ 36,00

 

b.€ 15.000,00 bedragen of meer, doch minder dan € 50.000,00

vermeerderd met 2,23 % van het bedrag waarmede de bouwkosten € 15.000,00 te boven gaan.

€ 403,50

 

c.€ 50.000,00 bedragen of meer, doch minder dan € 500.000,00

vermeerderd met 1,90 % van het bedrag waarmede de bouwkosten € 50.000,00 te boven gaan.

€ 1.219,00

 

d.€ 500.000,00 bedragen of meer doch minder dan € 5.000.000,00

vermeerderd met 1,64 % van het bedrag waarmede de bouwkosten € 500.000,00 te boven gaan.

€ 9769,00

 

e.€ 5.000.000,00 bedragen of meer

vermeerderd met 1,39 % van het bedrag waarmede de bouwkosten € 5.000.000,00 te boven gaan.

€ 83569,00

823.4.4

een aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning tweede fase, als bedoeld in artikel 56a, derde lid, van de Woningwet, indien de bouwkosten:

 

 

a.minder bedragen dan € 15.000,00

vermeerderd met 0,81 % van die bouwkosten;

€ 36,00

 

b.€ 15.000,00 bedragen of meer, doch minder dan € 50.000,00

vermeerderd met 0,75 % van het bedrag waarmede de bouwkosten € 15.000,00 te boven gaan.

€ 157,50

 

c.€ 50.000,00 bedragen of meer, doch minder dan € 500.000,00

vermeerderd met 0,63 % van het bedrag waarmede de bouwkosten € 50.000,00 te boven gaan.

€ 420,00

 

d.€ 500.000,00 bedragen of meer doch minder dan € 5.000.000,09

vermeerderd met 0,55 % van het bedrag waarmede de bouwkosten € 500.000,00 te boven gaan.

€ 3.255,00

 

e.€ 5.000.000,00 bedragen of meer

vermeerderd met 0,48 % van het bedrag waarmede de bouwkosten € 5.000.000,00 te boven gaan.

€ 28.005,00

823.4.5

Het in 823.4.1, onderscheidenlijk 823.4.2, 823.4.3 en 823.4.4 berekende bedrag kan worden verhoogd met het bedrag van de advieskosten, blijkend uit een begroting die terzake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld om de in 823.1 genoemde bouwkosten door een extern adviseur te herberekenen.

 

823.4.6

Indien een begroting als bedoeld in 823.4.5 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de aanvrager voor deze vijfde werkdag aangeeft niet accoord te gaan met de begroting van het inschakelen van de extern adviseur, dan worden de door de gemeente vastgestelde bouwkosten gehanteerd.

 

823.4.6.1

Indien de door de extern adviseur berekende bouwkosten gelijk of lager zijn aan de door de aanvrager opgegeven bouwkosten, worden de advieskosten niet in rekening gebracht

 

823.4.7

Indien de werkelijke kosten van het extern advies minder bedragen dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, wordt voor het verschil verrekend.

 

823.5

Wijziging

Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning betrekking heeft op het bouwen in afwijking van een eerder ingediend bouwplan, waarvoor reeds vergunning is verleend, maar waarvan nog geen gebruik is gemaakt, worden de voor de oorspronkelijke vergunning geheven leges verrekend met het bedrag dat verschuldigd is door toepassing van het tarief als vermeld in 823.4.1, onderscheidenlijk 823.4.2, 823.4.3 en 823.4.4 met dien verstande dat zij nimmer minder zullen bedragen dan

Het vorenstaande vindt geen toepassing indien de afwijking zodanig is dat naar de omstandigheden beoordeeld van een nieuw bouwplan sprake is.

€ 65,00

823.6

Teruggaaf

Indien van een verleende vergunning geen gebruik wordt gemaakt wordt op verzoek teruggaaf van 20 % van de geheven leges, als bedoeld in artikel 823.4.1 onderscheidenlijk 823.4.2, 823.4.3 en 823.4.4 verleend, tenzij het bedrag van de teruggaaf € 25,00 of minder bedraagt.

 

823.7

Indien binnen één maand na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning doch voor het verlenen van de vergunning, deze aanvraag wordt ingetrokken, wordt op verzoek teruggaaf van 60 % van de geheven leges, als bedoeld in artikel 823.4.1 onderscheidenlijk 823.4.2, 823.4.3 en 823.4.4 verleend, tenzij het bedrag van de teruggaaf € 25,00 of minder bedraagt.

 

823.8

Indien op een later tijdstip dan in 823.7 bedoeld na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning doch voor het verlenen van de vergunning deze aanvraag wordt ingetrokken wordt op verzoek teruggaaf van 40 % van de geheven leges, als bedoeld in artikel 823.4.1 onderscheidenlijk 823.4.2, 823.4.3 en 823.4.4 verleend, tenzij het bedrag van de teruggaaf € 25,00 of minder bedraagt.

 

823.9

Indien de gevraagde vergunning niet wordt verleend wordt al dan niet op verzoek teruggaaf van 30 % van de geheven leges, als bedoeld in artikel 823.4.1 onderscheidenlijk 823.4.2, 823.4.3 en 823.4.4 verleend, tenzij het bedrag van de teruggaaf € 25,00 of minder bedraagt.

 

823.10

Overschrijving bouwvergunning

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het overschrijven van een verleende bouwvergunning

€ 36,00

 

Verhogingen in verband met bestemmingsplanwijzigingen c.q vrijstellingen

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van:

 

823.11

Een aanvraag tot herziening van een geldend bestemmingsplan ingevolge artikel 10 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO), waarbij geen relatie met een bouwplan bestaat

€ 2.614,00

823.11.1

Een aanvraag tot herziening van een geldend bestemmingsplan ingevolge artikel 10 van de WRO, waarbij een relatie met een bouwplan bestaat, 0,32 % van de bouwkosten, met een minimum van € 2.614,00 tot een maximum van € 50.000,00.

 

823.11.2

Een aanvraag tot wijziging of uitwerking van een geldend bestemmingsplan ingevolge artikel 11 van de WRO, waarbij geen relatie met een bouwplan bestaat

€ 1.485,00

823.11.3

Een aanvraag tot wijziging of uitwerking van een geldend bestemmingsplan ingevolge artikel 11 op de WRO, waarbij een relatie met een bouwplan bestaat, 0,32 % van de bouwkosten, met een minimum van € 1.485,00 tot een maximum van € 50.000,00.

 

823.11.4

Een aanvraag om vrijstelling ingevolge artikel 19 lid 1 WRO waarbij geen relatie met een bouwplan bestaat

€ 265,30

823.11.5

Een aanvraag om vrijstelling ingevolge artikel 19 lid 1 WRO waarbij een relatie met een bouwplan bestaat, 0,32 % van de bouwkosten met een minimum van € 265,30 tot een maximum van € 50.000,00.

 

823.11.6

Een aanvraag om vrijstelling ingevolge artikel 19 lid 1 WRO waarbij een voorbereidingsbesluit ingevolge artikel 21 WRO door de gemeenteraad moet worden genomen, wordt het in 823.11.4, onderscheidenlijk 823.11.5 berekende bedrag verhoogd met

€ 742,00

823.11.7

Een aanvraag om vrijstelling ingevolge artikel 15, 16, 17 of artikel 19 lid 3 van de WRO, waarbij geen relatie met een bouwplan bestaat

€ 106,10

823.11.8

een aanvraag om vrijstelling ingevolge artikel 15, 16, 17 of artikel 19 lid 3 van de WRO, waarbij een relatie met een bouwplan bestaat, 0,32 % van de bouwkosten, met een minimum van € 106,10 tot een maximum van € 50.000,00.

 

823.11.9

Een aanvraag om vrijstelling ingevolge artikel 19 lid 2 WRO waarbij geen relatie met een bouwplan bestaat

€ 159,25

823.11.10

Een aanvraag om vrijstelling ingevolge artikel 19 lid 2 WRO waarbij een relatie met een bouwplan bestaat, 0,32 % van de bouwkosten, met een minimum van € 159,25 tot een maximum van € 50.000,00.

 

823.12.

Het in 823.11, onderscheidenlijk in 823.11.1 t/m 823.11.10 berekende bedrag kan worden verhoogd met het bedrag van de advieskosten, blijkend uit een begroting die terzake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

823.12.1

Indien een begroting met betrekking tot advieskosten als bedoeld in 823.12 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de aanvrager voor deze vijfde werkdag aangeeft niet accoord te gaan met de begroting van het inschakelen van de extern adviseur.

 

823.12.2

Indien de werkelijke kosten van het extern advies minder bedragen dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, wordt het verschil verrekend.

 

823.13

Aanlegvergunningen

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 14 of 21, derde lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (aanlegvergunning)

€ 76,15

823.13.1

Indien de aanvraag betrekking heeft op werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning moet worden verleend met toepassing van artikel 16 of 46, zesde, achtste of tiende lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, wordt het overeenkomstig 823.13 berekende bedrag verhoogd met

€ 76,15

823.13.2

Indien de aanvraag betrekking heeft op werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning moet worden verleend met toepassing van artikel 46, zevende lid, van de Wet op de Ruimtelijke ordening, wordt het overeenkomstig 823.13 berekende bedrag verhoogd met

€ 84,25

823.14

Sloopvergunning

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een sloopvergunning als bedoeld in artikel 8.1.1 van de bouwverordening

€ 76,15

823.15

Meldingsplichtige sloopwerken

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 8.2.1 van de Bouwverordening

€ 18,00

823.16

Inlichtingen

Voor de toepassing van dit onderdeel wordt verstaan onder een handeling: het verstrekken van één of meer gegevens omtrent één kadastraal perceel waarvoor het archief van de afdeling Gemeentewinkel moet worden geraadpleegd.

 

823.16.1

In afwijking van het bepaalde in artikel 205.5 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen uit het archief van de afdeling Gemeentewinkel, per handeling

€ 18,00

823.16.2

Onverminderd het bepaalde in artikel 823.16.1 bedraagt het tarief voor het verstrekken van een fotokopie van een bouwtekening, per kopie

€ 6,00

823.17

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het doen van nasporingen in de bij de afdeling Gemeentewinkel berustende stukken, ongeacht het resultaat, per object

€ 52,25

Kostenplaats 205 : Interne zaken

Leges algemeen

205.1

Voorzover daarvoor niet in een ander hoofdstuk van deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, bedraagt het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot de afgifte van:

 

205.1.1

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, per pagina

€ 0,25

205.1.2

een beschikking op verzoek

€ 25,80

Leges bestuursstukken

205.2

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder een pagina verstaan een enkelvoudige bedrukte bladzijde. Bij verstrekking van meerdere boekwerken wordt het totaal van het aantal pagina's in rekening gebracht.

 

205.3

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

205.3.1

bestuursstukken en dergelijke bestaande uit:

 

 

-1 t/m 25 pagina's

-26 t/m 50 pagina's

-51 t/m 75 pagina's

-t/m 100 pagina's

-t/m 150 pagina's

-t/m 200 pagina's

-201 pagina's of meer en

-per pagina

€ 4,20

€ 8,35

€ 12,75

€ 16,95

€ 21,15

€ 25,45

€ 25,45

€ 0,08

205.4

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afsluiten van een abonnement met een geldigheidsduur van één jaar tot het regelmatig verstrekken van:

 

205.4.1

de raadsstukken

€ 60,00

Leges Gemeentearchief

205.5

Het tarief bedraagt ter zake van het doen van nasporingen, ongeacht het resultaat, in de in het gemeentearchief berustende stukken door een gemeenteambtenaar:

voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 12,96

Leges vervoer bijzondere transporten

205.6

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

205.6.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten

€ 31,95

205.6.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 7.1 van het Voertuigreglement

€ 31,95

Leges Drank- en Horecawet

205.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3, eerste lid, van de Drank- en Horecawet

€ 266,50

205.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot een wijziging van een reeds verleende vergunning ingevolge artikel 3, van de Drank- en Horecawet

€ 106,60

Leges speelautomaten

205.8

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning ingevolge artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

205.8.1

voor een periode van twaalf maanden:

 

205.8.1.1

voor één speelautomaat (behendigheidsspel)

€ 29,50

205.8.1.2

voor twee speelautomaten (behendigheidsspelen)

€ 47,20

205.8.1.3

voor één speelautomaat (kansspel)

€ 56,50

205.8.1.4

voor twee speelautomaten (kansspel of één behendigheidsspel en één kansspel)

€ 79,00

205.8.2.1

Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, zijn leges verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat jaar verschuldigde leges als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 

205.8.2.2

Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde leges als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 

Leges speelautomatenhal

205.8.4

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het mogen vestigen of exploiteren van een speelautomatenhal zoals bedoeld in artikel 4 van de Verordening kansspelen en speelautomatenhallen Hoogeveen 2006 bedraagt

€ 1.086,--

205.8.4.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van aanvraag voor de wijziging van een vergunning en een verlenging als bedoeld in artikel 4 van de Verordening

speelautomatenhallen Hoogeveen 2006 bedraagt

€ 108,60

Leges Kadaster c.a.

205.9.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kadastrale informatie/afschriften e.d. bedraagt:

 

205.9.1.1

kadastrale kaart:

 

 

a.inzage, kopie A3/A4

b.bijkomende kosten per fax

€ 6,90

€ 3,15

205.9.1.2

perceelinformatie uit de kadastrale registratie

 

 

a.perceelgegevens: per perceel

b.bijkomende kosten per fax

€ 6,90

€ 3,15

205.9.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van geografische informatie/afschriften e.d. bedraagt:

 

205.9.2.1

grootschalige basiskaart Hoogeveen

levering GBKH in digitale vorm:

 

 

a.vaste leveringskosten

b.informatiekosten:

-- per ha. landelijk gebied

-- per ha. bebouwd gebied

extra kosten:

€ 27,20

€ 12,80

€ 95,15

 

-levering op diskette, per diskette

-levering op cd-rom

€ 4,00

€ 5,80

205.9.2.2

levering GBKH in analoge vorm:

vaste leveringskosten

informatiekosten per formaat op papier:

€ 27,20

 

A0 0,84 x 1,20

A1 0,60 x 0,84

A2 0,42 x 0,60

A3 0,30 x 0,42

A4 0,21 x 0,30

extra kosten: levering per fax

€ 95,15

€ 63,60

€ 32,20

€ 15,25

€ 10,15

€ 3,15

205.9.3

a.stadsplattegronden in kleur:

 

 

analoog formaat

papier

glossy

 

overzichtskaart Hoogeveen

A0

A3

€ 138,05

€ 80,50

€ 161,05

€ 103,55

 

detailkaart buitendorpen

A1

A4

€ 138,05

€ 80,50

€ 161,05

€ 103,55

 

detailkaart Hoogeveen

A0

A3

€ 138,05

€ 80,50

€ 161,05

€ 103,55

 

detailkaart centrum Hoogeveen

A3, A4

€ 80,50

€ 103,55

 

b.stadsplattegronden

 

 

digitaal formaat

 

 

 

overzichtskaart Hoogeveen

ia, pdf

€ 1.139,95

 

 

detailkaart buitendorpen

ia, pdf

€ 230,05 /

per bestand

 

detailkaart Hoogeveen

ia, pdf

€ 1.725,40

 

 

detailkaart centrum Hoogeveen

ia, pdf

€ 230,05

 

205.9.4

Bestemmingsplan

Bestemmingsplan per exemplaar

€ 46,00

205.9.5

Overzichts- en bestemmingsplankaarten

per kaart

€ 18,45

205.9.6

Voor levering van de digitale produkten dient vooraf een een gebruiksovereenkomst gesloten te zijn.

 

Leges bordeelvergunning

205.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het exploiteren van een prostitutiebedrijf of escortbedrijf zoals bedoeld in artikel 30 b van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 541,65

Behorende bij raadsbesluit van 9 november 2006.

De griffier,

J.P. WIND.