Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogeveen

Besluit aanwijzing toezichthouders Brzo Noord-Nederland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogeveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit aanwijzing toezichthouders Brzo Noord-Nederland
CiteertitelBesluit aanwijzing toezichthouders Brzo Noord-Nederland
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpOpenbare orde, zedelijkheid, gezondheid, veiligheid, volkshuisvesting en milieu

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

1) Deze regeling treedt in werking met ingang van 11 september 2013 en werkt terug tot en met 1 januari 2012.

2) De aanwijzing geldt tot 1 januari 2017.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art. 5.10, lid 3;
  2. Algemene wet bestuursrecht, afdeling 5.2 en 10.1.1;
  3. Besluit risico's zware ongevallen 1999

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-09-201301-01-201201-01-2017nieuwe regeling

26-08-2013

K.v.H. 10-09-2013

BBV00940

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit aanwijzing toezichthouders Brzo Noord-Nederland

Het college van Burgemeester en wethouders van Hoogeveen:

Overwegende,

dat het in het kader van de kwaliteitsborging van een doelmatig en doeltreffend toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens het Besluit risico's zware ongevallen 1999 wenselijk is, dat daartoe gecertificeerde ambtenaren van de aan de hieronder genoemde overeenkomst deelnemende provincies en het bij gemeenschappelijke regeling ingestelde openbaar lichaam Milieuadviesdienst Noord-Friesland allen bevoegd zijn als toezichthouder in de zin van artikel 5.10 lid 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het betreft het Besluit risico's zware ongevallen 1999 (Brzo);

dat de provincies Drenthe, Friesland en Groningen, de gemeenten Achtkarspelen, Weststellingwerf, Boarnsterhim, Harlingen, Skarsterlân, Smallingerland, Sùdwest Fryslân, Groningen, Delfzijl, Hoogezand-Sappemeer, Oldambt, Leek, Veendam, Meppel, Hoogeveen, Emmen en Midden-Drenthe en het openbaar lichaam Milieuadviesdienst Noord-Friesland een overeenkomst zijn aangegaan inzake de samenwerking in de uitvoering van toezichthoudende taken met betrekking tot inrichtingen die onder het Brzo vallen;

dat het "Bestuurlijke Toezicht Programma LAT RB (Landelijke Aanpak Toezicht Risicobeheersing Bedrijven) Regio Noord voor de periode 2012-2016" is vastgesteld, waarin een planmatig en systematisch onderzoek van de in de onder het Brzo vallende inrichtingen gebruikte systemen van technische, organisatorische en bedrijfskundige aard is neergelegd;

dat, voornoemde overeenkomst en genoemd inspectieprogramma een looptijd hebben tot 1 januari 2017, het wenselijk is de geldigheidsduur van de aanwijzing van de hieronder bedoelde ambtenaren als toezichthouders te beperken tot 1 januari 2017;

dat het ter voorkoming van onnodige administratieve lasten wenselijk is, dat de colleges van bovengenoemde partijen een machtiging verlenen aan het bestuursorgaan van het openbaar lichaam, waarbij de Brzo toezichthouder als ambtenaar in dienst is, om aan die toezichthouder een legitimatiebewijs als bedoeld in artikel 5:12 van de Algemene wet bestuursrecht uit te geven;

Gezien de "Bestuursovereenkomst LAT RB Regio Noord voor de periode 2012-2016” inzake de uitvoering toezichthoudende Brzo-taken" van 13 januari 2012;

Gelezen het "Bestuurlijke Toezicht Programma LAT RB (Landelijke Aanpak Toezicht Risicobeheersing Bedrijven) Regio Noord voor de periode 2012-2016";

Gelet op Afdeling 5.2 en Afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 5.10 lid 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Besluit risico's zware ongevallen 1999;

Besluit vast te stellen het navolgende:

Besluit aanwijzing toezichthouders Brzo Noord-Nederland

Artikel 1

De NIM gecertificeerde toezichthouders Wm van de provincie Friesland, de provincie Groningen en het openbaar lichaam Milieuadviesdienst Noord-Friesland, worden met dit besluit aangewezen als toezichthouder in de zin van artikel 5:11 Awb en wel in het bijzonder artikel 5.10 lid 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het betreft het Besluit risico's zware ongevallen 1999.

Artikel 2

De aanwijzing treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2012. De aanwijzing geldt tot 1 januari 2017.

Artikel 3

De colleges van Gedeputeerde Staten van de in artikel 1 genoemde provincies en de directeur van het openbaar lichaam Milieuadviesdienst Noord-Friesland zijn met dit besluit gemachtigd namens ons college een legitimatiebewijs als bedoeld in artikel 5:12 Awb uit te geven conform de Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb.

Artikel 4

Dit besluit van algemene strekking wordt bekend gemaakt conform artikel 3:42 Awb. Voorts wordt een afschrift van dit besluit aan de bestuursorganen van de in artikel 1 genoemde openbare lichamen gezonden.

Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen,

G.H. de Vries K.B. Loohuis

Secretaris Burgemeester