Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogeveen

Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente Hoogeveen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogeveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente Hoogeveen
CiteertitelRechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente Hoogeveen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerppersoneel en organisatie
Externe bijlagei235949

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Reglement burgerlijke stand

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-01-201001-01-200901-01-2018Eerste opname

04-01-2010

B&W-besluitenlijst d.d. 12 januari 2010

H.09.01206

Tekst van de regeling

Intitulé

Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente Hoogeveen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen,

gelet op het reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand, kortweg "Reglement burgerlijke stand" genoemd, zoals vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 26 juni 2007;

gelet op de bereikte overeenstemming in de commissie voor georganiseerd overleg d.d. 7 september 2009;

besluiten:

vast te stellen de navolgende regeling:

Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente Hoogeveen  

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  buitengewoon ambtenaar: de bezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, zoals bedoeld in het Reglement burgerlijke stand;

 • b.

  CAR/UWO: de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst van de gemeente Hoogeveen.

Artikel 2 Aanstelling

 • 1.

  Aanstelling geschiedt in vaste dienst of in tijdelijke dienst voor bepaalde tijd.

 • 2.

  Een aanstelling voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege.

Artikel 3 Bezoldiging

 • 1.

  De buitengewoon ambtenaar ontvangt een bezoldiging in de vorm van een vergoeding per voltrokken huwelijk of geregistreerd partnerschap gelijk aan vijfmaal het uurloon behorende bij het hoogste bedrag van schaal 8, bijlage IIa van de CAR/UWO.

 • 2.

  De buitengewoon ambtenaar ontvangt voor het voltrekken van een formaliteitenhuwelijk een vergoeding gelijk aan 1 uur loon behorende bij het hoogste bedrag van schaal 8, bijlage IIa van de CAR/UWO.

 • 3.

  De vergoeding bedoeld in het eerste en tweede lid, wordt opgehoogd met het percentage van de vakantietoelage van artikel 6:3, tweede lid, van de CAR/UWO.

 • 4.

  De vergoeding bedoeld in het eerste en tweede lid wordt opgehoogd met het percentage van de eindejaarsuitkering van artikel 3:6 van de CAR/UWO.

 • 5.

  De vergoeding bedoeld in het eerste en tweede lid wordt opgehoogd met een percentage van 8,6% ter compensatie van het niet genieten van het vakantieverlof.

Artikel 4 Aanspraken bij ziekte

 • 1.

  Bij ziekte van de buitengewoon ambtenaar jonger dan 65 jaar zijn de artikelen 7:1 tot en met 7:3 (definities, begeleiding en recht op bezoldiging bij ziekte), 7:9 tot en met 7:14 (verplichtingen en sancties) en 7:19 tot en met 7:21 (samenloop doorbetaling bezoldiging en uitkering) van de CAR/UWO van overeenkomstige toepassing.

 • 2.

  Voor toepassing van dit artikel wordt onder bezoldiging verstaan: het gemiddelde van het totaal aan vergoedingen bedoeld in artikel 3 (Bezoldiging), over de 12 maanden onmiddellijk voorafgaande aan de eerste dag van ongeschiktheid van de buitengewoon ambtenaar. Voor zover de ambtenaar op deze datum zijn betrekking nog geen 12 maanden heeft vervuld, wordt gerekend met het bedrag dat hem gemiddeld per maand is toegekend over de periode waarin hij in dienst is.

 • 3.

  Voor de toepassing van dit artikel wordt onder de eerste dag van ongeschiktheid van de buitengewoon ambtenaar verstaan: de dag waarop de ambtenaar is aangewezen om een huwelijk of geregistreerd partnerschap te voltrekken, waarvoor hij wegens ziekte is verhinderd. Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels stellen.

Artikel 5 Ontslag en schorsing

 • 1.

  Ontslag kan worden verleend overeenkomstig de artikelen 8:1 (op verzoek), 8:2 en 8:2a (na ouderdomspensioen), 8:4 (wegens reorganisatie), 8:5 (wegens arbeidsongeschiktheid), 8:6 (wegens onbekwaamheid of ongeschiktheid), 8:7 en 8:8 (overige ontslaggronden), 8:11 (wegens FPU), 8:12 en 8:12:1 (van rechtswege en tussentijds ontslag uit tijdelijke aanstelling) en 8:13 (als disciplinaire straf) van de CAR/UWO.

 • 2.

  Schorsing van de buitengewoon ambtenaar vindt plaats overeenkomstig artikel 8:15:1 en 8:15:2 van de UWO.

Artikel 6 Overige rechten en verplichtingen

 • 1.

  De artikelen 15:1, 15:1b tot en met 15:1g (verplichtingen rond integriteit), 15:1:12 (vergoeding van schade), 15:1:15 (beoordeling van de ambtenaar), 15:1:16 (uniform of dienstkleding), 15:1:19 (verbod betreden arbeidsterrein), 15:1:20 (infectieziekten), 15:1:22 (reis- en verblijfkosten), 15:1:23 tot en met 15:1:25 (vergoeden van schade), 15:2 (klokkenluiders) van de CAR/UWO evenals de gedragscode Integriteit zijn van overeenkomstige toepassing.

 • 2.

  Het is niet toegestaan om privé op commerciële basis een huwelijk/partnerschap te voltrekken

Artikel 7 Reiskostenvergoeding

Reiskosten gemaakt voor het huisbezoek en het voltrekken van een huwelijk of geregistreerd partnerschap worden aangemerkt als dienstreizen. Voor de vergoeding van deze dienstreizen wordt het Reisbesluit Binnenland gevolgd (op dit moment bedraagt de vergoeding € 0,28 per kilometer, waarvan € 0,19 onbelast en € 0,09 belast),

Artikel 8 Mobiele telefoon alleen voor zakelijk gebruik

Op aanvraag wordt de buitengewoon ambtenaar voor de uitoefening van zijn ambt een mobiele telefoon in bruikleen ter beschikking gesteld die uitsluitend bestemd is voor zakelijk gebruik. De buitengewoon ambtenaar ondertekent daartoe een bruikleenovereenkomst met de gemeente.

Artikel 9 Gebruikmaken faciliteiten

 • 1.

  De buitengewoon ambtenaar kan zich aanmelden als lid van de personeelsvereniging.

 • 2.

  Op verzoek wordt aan de buitengewoon ambtenaar papier en cartridges beschikbaar gesteld bestemd voor het uitoefenen van hun ambt.

 • 3.

  Tevens wordt de buitengewoon ambtenaar, na een dienstverband van 6 maanden, aangemerkt als interne sollicitant.

Artikel 10 Plichtsverzuim

De buitengewoon ambtenaar die de hem opgelegde verplichtingen niet nakomt of zich overigens schuldig maakt aan plichtsverzuim, kan disciplinair worden gestraft, overeenkomstig hoofdstuk 16 van de CAR/UWO.

Artikel 11 Overgangsbepaling

De buitengewoon ambtenaar die is aangesteld voor 1 januari 2009 ontvangt:

 • 1.

  een vergoeding per voltrokken huwelijk of geregistreerd partnerschap gelijk aan zesmaal het uurloon behorende bij het hoogste bedrag van schaal 8, bijlage IIa van de CAR/UWO;

 • 2.

  voor het voltrekken van een formaliteitenhuwelijk een vergoeding gelijk aan 1 uur loon behorende bij het hoogste bedrag van schaal 8, bijlage IIa van de CAR/UWO.

Artikel 12 Slotbepalingen

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2009.

Artikel 13

Deze regeling kan worden aangehaald als de rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Hoogeveen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 4 januari 2010.

Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen,

de secretaris, de burgemeester,

Toelichting op de rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

Toelichting artikel 1 Begripsomschrijving

De wet-Mulder heeft met ingang van 1 januari 1995 de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) geïntroduceerd. De buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (babs) wordt aangesteld door het college van burgemeester en wethouders (Burgerlijk Wetboek, Boek 1: artikel 16).

 

De babs is een ambtenaar in de zin van de Ambtenarenwet. Omdat de CAR/UWO niet op hem van toepassing is dient een afzonderlijke rechtspositieregeling te gelden (art. 125 Ambtenarenwet). Doorgaans is de functie van babs een nevenfunctie, die in omvang sterk kan variëren.

 

Toelichting artikel 2 Aanstelling

In het Reglement burgerlijke stand kan een benoemingstermijn geregeld zijn, vaak is dat 5 of 10 jaar. Het kan wenselijk zijn om kortere aanstellingen te verlenen. Het gevolg van kortere aanstellingsduur is onder meer dat de verplichtingen van de gemeente jegens de ambtenaar in het kader van ziekte (doorbetaling bezoldiging, reïntegratie) eerder ophouden te bestaan, namelijk bij einde dienstverband. Bovendien geldt voor de duur van het nog resterende dienstverband dat van de werkgever geen onredelijke inspanningen gevergd worden door het UWV. Op de toepasselijkheid van de arbeidsongeschiktheidswetgeving op de babs wordt verder ingegaan bij de toelichting op artikel 4.

 

De aanstelling kan opnieuw tijdelijk verleend worden. De flexwetbepaling geldt niet omdat noch de CAR/UWO, nog het Burgerlijk Wetboek (7:615 BW) van toepassing is.

Toelichting artikel 3 Bezoldiging

Artikel 125 van de Ambtenarenwet stelt dat voor ambtenaren nadere regels voor bezoldiging moeten worden getroffen. Artikel 3 van deze regeling voorziet hierin. Per huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt een vergoeding uitbetaald waarin de vakantietoelage en eindejaarsuitkering zijn verdisconteerd. De berekeningssystematiek is dezelfde als die in de CAR/UWO; dat wil zeggen vakantie-uitkering wordt gebaseerd op de bezoldiging en de eindejaarsuitkering op het salaris.

Voorbeeld salarisberekening

Afkopen niet genoten vakantie

In het vierde lid wordt het recht op vakantie-uren afgekocht door het toekennen van een vergoedingvan 8,6%. Vakantieaanspraken worden afgekocht vanwege het oproepkarakter van dewerkzaamheden.

 

Toelichting artikel 4 Aanspraken bij ziekte

De regeling verklaart de CAR/UWO op het punt van doorbetaling bezoldiging bij ziekte van toepassing op de babs jonger dan 65 jaar. Achtergrond hiervan is het dwingende karakter van de sociale wetgeving die aan zieke werknemers rechten en plichten toekent.

 

Eerste dag van ongeschiktheid:

In lid 3 is bepaald, welke dag als eerste ziektedag geldt, waarover doorbetaling van bezoldiging plaatsvindt. Niet het moment van aanvang ziekte, maar pas vanaf het tijdstip dat de babs een huwelijk of geregistreerd partnerschap zou sluiten als hij niet ziek was geweest.

 

Toelichting Artikel 5 Ontslag en schorsing

De babs wordt geschorst en ontslagen door het college van burgemeester en wethouders (Burgerlijk Wetboek, Boek 1: artikel 16). Artikel 125 van de Ambtenarenwet stelt dat voor schorsing, ontslag en uitkering nadere regels worden gesteld. Er wordt een limitatieve opsomming gegeven van de ontslaggronden voor de babs, onder verwijzing naar de CAR/UWO. Schorsing is in artikel 8:15:1 van de CAR/UWO geregeld en kan om uiteenlopende redenen plaatsvinden. Ontslag na ouderdomspensioen is niet verplicht. Artikel 8:2 tweede lid en 8:2a bieden de mogelijkheid om een gepensioneerde in dienst te houden dan wel te nemen.

Toelichting artikel 6 Overige rechten en plichten

De rechten en plichten van hoofdstuk 15 van de CAR/UWO worden voor een groot gedeelte van toepassing verklaard. De eed of belofte wordt niet van toepassing verklaard omdat eedaflegging al op grond van het BW verplicht is. De gedragscode Integriteit zoals die door de gemeente is vastgesteld wordt wel van toepassing verklaard. De personeelsbeoordeling is van toepassing omdat in de ontslaggrond 'onbekwaamheid/ongeschiktheid anders dan' aan de orde kan zijn. Een beoordeling kan bij toepassing van die ontslaggrond van belang zijn.

De vergoeding van kosten bij dienstreizen is van toepassing verklaard. Deze vergoeding geniet de voorkeur boven een vaste onkostenvergoeding die aan belastingheffing is onderworpen.

De reguliere bepalingen over schadevergoeding door en aan de ambtenaar zijn eveneens van toepassing verklaard.

 

De artikelen 7 (Reiskostenvergoeding), 8 (Telefoonkostenvergoeding) en 9 (gebruikmaken faciliteiten gemeentelijk personeel) spreken voor zich en hebben geen nadere toelichting nodig.

 

Toelichting op het artikel 10 Plichtsverzuim

Bij het niet nakomen van verplichtingen ofbij plichtsverzuim kunnen disciplinaire maatregelen worden genomen tegen de buitengewoon ambtenaar, die uiteenlopen van een schriftelijke berisping tot ontslag. Hierbij is aansluiting gezocht bij hoofdstuk 16 van de CAR/UWO. In dit hoofdstuk is ook de strafprocedure geregeld.