Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogeveen

Besluit compensatieregeling CER 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogeveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit compensatieregeling CER 2014
CiteertitelBesluit compensatieregeling CER 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpmaatschappelijke zorg

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, art. 2.1.7
 2. Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015, art. 17

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201501-07-2015Nieuwe regeling

12-12-2014

Gemeenteblad Hoogeveen, nr. 73800

BBV01598

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit compensatieregeling CER 2014

Het college van de gemeente Hoogeveen;

gelet op de Wet van 4 juni 2014 tot afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten en de tegemoetkoming specifieke zorgkosten en wijziging van de grondslag van de tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten, artikel 2.1.7 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en artikel 17 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015;

besluit vast te stellen het volgende:

 

Besluit compensatieregeling CER 2014 

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  college: college van burgemeester en wethouders gemeente Hoogeveen;

 • b.

  Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

 • c.

  collectieve zorgverzekering: collectieve zorgverzekering minima van de gemeente Hoogeveen;

 • d.

  inwoner: inwoner van de gemeente Hoogeveen;

 • e.

  tegemoetkoming: eenmalige tegemoetkoming zoals bedoeld in artikel 2;

 • f.

  inkomen: gezinsinkomen van het huishouden waartoe inwoner behoort.

 

Artikel 2. Doel

 • 1.

  Het realiseren van enige financiële verlichting voor inwoners met een laag inkomen én een chronische ziekte of handicap door middel van een eenmalige tegemoetkoming.

 • 2.

  Dit besluit heeft tot doel duidelijkheid te verschaffen over de wijze waarop deze tegemoetkoming gerealiseerd wordt.

 

Artikel 3. Doelgroep

De tegemoetkoming wordt uitgekeerd aan inwoners van 18 jaar of ouder:

 • a.

  met een inkomen tot 110% van het wettelijk minimumloon in 2014 en

 • b.

  met aantoonbare meerkosten als gevolg van een chronische ziekte of handicap.

 

Artikel 4. Hoogte tegemoetkoming

 • 1.

  De hoogte van de tegemoetkoming bedraagt het beschikbare bedrag van € 190.000,- gedeeld door het aantal inwoners dat voldoet aan alle in artikel 3 gestelde eisen.

 • 2.

  De hoogte van de uitkering bedraagt maximaal € 99,-.

 

Artikel 5. Vaststelling inkomen

Een inwoner voldoet aan de inkomenseis zoals gesteld is in artikel 3 onder a als de inwoner:

 • a.

  in 2014 een uitkering in het kader van de WWB ontvangt of

 • b.

  in 2014 gebruik maakt van de collectieve zorgverzekering of

 • c.

  uit de inkomensgegevens van november 2014 blijkt dat het inkomen voldoet aan de inkomenseis zoals gesteld in artikel 3 onder a.

 

Artikel 6. Vaststelling meerkosten

Een inwoner voldoet aan de meerkosteneis zoals gesteld is in artikel 3 onder b als de inwoner:

 • a.

  in 2014 één of meerdere voorzieningen in het kader van de Wmo heeft of

 • b.

  in 2014 gebruikt maakt van de collectieve zorgverzekering met aanvullende clausules of

 • c.

  in 2014 minimaal 6 maanden verblijft in een AWBZ-instelling of

 • d.

  door middel van een overzicht van de zorgverzekeraar aantoont dat het wettelijk eigen risico in 2013 of 2014 volledig is gebruikt.

 

Artikel 7. Procedure

 • 1.

  De tegemoetkoming wordt ambtshalve toegekend door middel van een beschikking aan inwoners die voldoen aan alle in artikel 3 gestelde eisen en die bekend zijn bij de gemeente in het kader van een WWB-uitkering, Wmo-voorziening of de collectieve zorgverzekering.

 • 2.

  Overige inwoners vragen de tegemoetkoming aan door middel van het in bijlage I vastgestelde aanvraagformulier, ondertekend en voorzien van de gevraagde bewijsstukken.

 • 3.

  Een aanvraag voor de tegemoetkoming kan tot uiterlijk 15 februari 2015 worden ingediend.

 • 4.

  Het college stelt voor 1 april 2015 de hoogte van de tegemoetkoming vast op basis van artikel 4.

 • 5.

  De tegemoetkoming wordt uiterlijk in mei 2015 uitbetaald op de bij de gemeente bekende rekeningnummers van de betrokken inwoners.

 

Artikel 8. Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager afwijken van de bepalingen van dit besluit, indien toepassing van dit besluit tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

 

Artikel 9. Slotbepalingen

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015 en geldt tot en met 1 juli 2015.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit compensatieregeling CER 2014.

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van Hoogeveen,

 

de secretaris, de burgemeester,

 

G.H. DE VRIES, K.B. LOOHUIS

 

 

Toelichting op de Besluit compensatieregeling CER 2014  

 

Artikel 5

Het inkomen van inwonende kinderen van 18 jaar of ouder telt niet mee met het gezinsinkomen. Met behulp van de inkomensgegevens wordt het jaarinkomen van het gezin geschat door het totaal van het inkomen tot en met november 2014 te delen door 11 en te vermenigvuldigen met 12.

Het geschatte jaarinkomen wordt vergeleken met de inkomensgrenzen in de volgende tabel (gebaseerd op de wml-inkomens zoals die gelden vanaf 1 juli 2014):

 • leeftijd

   Wml per maand

   

  Wml per jaar

  110% Wml

   

   

  23 jaar en ouder

   € 1.495,20

   

   € 17.942,40

   € 19.736,64

   

  22 jaar

   € 1.270,90

   

   € 15.250,80

   € 16.775,88

   

  21 jaar

   € 1.084,00

   

   € 13.008,00

   € 14.308,80

   

  20 jaar

   € 919,55

   

   € 11.034,60

   € 12.138,06

   

  19 jaar

   € 785,00

   

   € 9.420,00

   € 10.362,00

   

  18 jaar

   € 680,30

   

   € 8.163,60

   € 8.979,96

   

 

Bij het bepalen of een inwoner in 2014 een WWB uitkering ontvangt, wordt november 2014 als peilmaand genomen.

 

Artikel 7

Om alle inwoners te bereiken die mogelijk tot de doelgroep behoren, vinden de volgende acties plaats:

 • 1.

  Inwoners die bekend zijn bij de gemeente met hun bankrekeningnummer en in aanmerking komen voor de tegemoetkoming ontvangen een beschikking met het bedrag van de tegemoetkoming en krijgen het bedrag uitgekeerd.

 • 2.

  De gemeente heeft een lijst van inwoners die zich via de antwoordkaart van het CAK hebben gemeld bij de gemeente. Inwoners die op deze lijst staan en die in de eerste stap geen bericht hebben gekregen, ontvangen een aanvraagformulier. Op basis van het ingevulde aanvraagformulier en de bewijsstukken beoordeelt het college of de inwoner in aanmerking komt voor een tegemoetkoming. De inwoners ontvangt een beschikking en eventueel een uitkering van de tegemoetkoming.

 • 3.

  Overige inwoners kunnen een aanvraagformulier aanvragen bij het Wmo-loket. Vervolgens geldt de procedure van punt 2. De inwoners worden op de hoogte gebracht van deze mogelijkheid door publicatie in het Torentje en via de website van de gemeente Hoogeveen.

 

Voor de overige artikelen is een toelichting niet van toepassing.

 

Bijlage I

 

Aanvraag eenmalige tegemoetkoming compensatieregeling CER 2014

 

Mijn gegevens

Naam : ………………………………………………………………….

Geboortedatum : ……………………………………………………………......

Burgerservicenummer : …………………………………………………………………

IBAN : …………………………………………………………………

Ten name van : …………………………………………………………………

 

Ik vraag de eenmalige tegemoetkoming aan omdat ik voldoe aan:

 • a.

  de inkomenseis en ik een (gezins)inkomen tot 110% van het wml in 2014 heb en

 • b.

  de meerkosteneis en ik aantoonbare meerkosten heb als gevolg van een chronische ziekte of handicap.

 

Voor de inkomenseis overleg ik één of meerdere van de volgende bewijsstukken*:

 • 1.

  Beschikking van mijn WWB-uitkering in 2014

 • 2.

  Polis van de collectieve zorgverzekering minima van de gemeente Hoogeveen van 2014

 • 3.

  Gegevens over het gezinsinkomen:

  • a.

   Salarisstro(o)k(en) van november 2014

  • b.

   Een inkomensoverzicht van de SVB

  • c.

   Pensioenoverzicht

  • d.

   Overige documenten waaruit het inkomen in 2014 blijkt

 

Voor de meerkosteneis overleg ik één of meerdere van de volgende bewijsstukken*:

 • 1.

  Een beschikking voor een Wmo-voorziening waarvan ik in 2014 gebruikt maak

 • 2.

  Een polis van de collectieve zorgverzekering minima van de gemeente Hoogeveen van 2014 met aanvullende clausules

 • 3.

  Een AWBZ-indicatie waaruit blijkt dat ik in 2014 minimaal 6 maanden verbleven heb in een AWBZ-instelling

 • 4.

  Een overzicht van mijn zorgverzekeraar waaruit blijkt dat mijn wettelijk eigen risico in 2013 of 2014 volledig is gebruikt

 

Kopieën van de bewijsstukken voeg ik bij deze aanvraag.

 

 

Ik verklaar, dat ik bovenstaande vragen volledig en naar waarheid heb beantwoord en ingevuld.

 

Datum: …………………………………………………………..

Handtekening: …………………………………………………………….

 

U kunt het formulier terugsturen naar: Wmo-loket, Postbus 20.000 PA, Hoogeveen.

 

 

 

* Graag aankruisen wat van toepassing is.