Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogeveen

Beleid verlagen uitkering in verband met de woonsituatie en inkomsten uit commerciële verhuur Participatiewet gemeente Hoogeveen 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogeveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleid verlagen uitkering in verband met de woonsituatie en inkomsten uit commerciële verhuur Participatiewet gemeente Hoogeveen 2015
CiteertitelBeleidsregels woonsituatie Participatiewet gemeente Hoogeveen 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpMaatschappelijke zorg

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 147, derde lid, van de Gemeentewet
 2. artikel 27 van de Participatiewet
 3. artikel 33, vierde lid, van de Participatiewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015Nieuwe regeling

12-12-2014

gmb-2016-154042

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleid verlagen uitkering in verband met de woonsituatie en inkomsten uit commerciële verhuur Participatiewet gemeente Hoogeveen 2015

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen;

gelet op artikel 147, derde lid van de Gemeentewet, en de artikelen 27 en 33, vierde lid van de Participatiewet;

overwegende dat het noodzakelijk is regels vast te stellen voor het gebruik maken van de bevoegdheid tot het verlagen van uitkeringen in verband met de woonsituatie en inkomsten uit commerciële verhuur;

besluit:

vast te stellen de navolgende Beleidsregels Verlaging bijstand i.v.m. woonsituatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Participatiewet;

 • b.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen

 • c.

  kostganger: degene die tegen een commerciële huurprijs een gedeelte van een woning huurt inclusief maaltijdvoorziening van iemand die de woning in zijn geheel huurt dan wel in eigendom heeft waarbij huurder/eigenaar en kostganger geen bloedverwanten zijn in de eerste of tweede graad;

 • d.

  onderhuurder: degene die tegen een commerciële huurprijs een gedeelte van een woning huurt van iemand die de woning in zijn geheel huurt dan wel in eigendom heeft waarbij huurder/eigenaar en onderhuurder geen bloedverwanten zijn in de eerste of tweede graad;

 • e.

  woning: het woonhuis, woonschip of de woonwagen zoals genoemd in art.3 lid 6 van de wet;

 • f.

  woonkosten:

  a. Als een huurwoning wordt bewoond, de per maand geldende huurprijs als bedoeld in artikel 1d van de Wet op de huurtoeslag;

  b. als een eigen woning wordt bewoond, de totale verschuldigde hypotheekrente per maand en de in verband met het eigendom van de woning verschuldigde zakelijke lasten zoals rioolrechten, eigenaarsgedeelte onroerend zaak belasting, opstalverzekering, eigenaarsgedeelte waterschapslasten en vastgesteld bedrag voor groot onderhoud;

 • g.

  woonlasten: Alle kosten die verbonden zijn aan het bewonen van een woning, zoals woonkosten, energielasten etc. conform constante jurisprudentie en op grond van de wet.

 • h.

  commerciële huurprijs: de onderhuurgrens voor huurtoeslag .

 

Alle begrippen die in deze beleidsregel worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet en de Algemene wet bestuursrecht.

Hoofdstuk 2 Verlaging van bijstand wegens kunnen delen van de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan

Artikel 2 Inwonende persoon jonger dan 21 jaar

Indien een alleenstaande, alleenstaande ouder of gehuwden van 21 jaar of ouder een woning bewoont waar een ander meerderjarig persoon die de leeftijd van 21 jaar nog niet heeft bereikt eveneens zijn hoofdverblijf heeft en wiens maandelijkse inkomen, niet zijnde studiefinanciering, meer bedraagt dan 50% van het wettelijk minimumloon inclusief vakantiegeld, wordt de uitkeringsnorm verlaagd met 10% van het wettelijk minimumloon inclusief vakantiegeld.

Artikel 3 Huurder, onderhuurder of kostganger

Indien een alleenstaande, alleenstaande ouder of gehuwden van 21 jaar of ouder in dezelfde woning als waar hij/zij het hoofdverblijf heeft/hebben één of meerdere ruimten (onder)verhuurt/verhuren aan een derde of in dezelfde woning een kostganger heeft, waarbij sprake is van een commerciële huurprijs , wordt de bijstandsnorm verlaagd met 10% van het wettelijk minimumloon.

Hoofdstuk 3 Verlaging wegens ontbreken woonkosten en woonlasten

Artikel 4 Ontbreken woonkosten en woonlasten

 • 1.

  Indien door een alleenstaande, alleenstaande ouder of gehuwden van 21 jaar of ouder een woning wordt bewoond waaraan geen woonkosten zijn verbonden, wordt de uitkeringsnorm met 10% van het wettelijk minimumloon inclusief vakantietoeslag verlaagd.

 • 2.

  Indien door een alleenstaande, alleenstaande ouder of gehuwden van 21 jaar of ouder een woning wordt bewoond waaraan geen woonlasten zijn verbonden, wordt de uitkeringsnorm met 20% van het wettelijk minimumloon inclusief vakantietoeslag verlaagd.

 • 3.

  Indien door een alleenstaande, alleenstaande ouder of gehuwden geen woning wordt bewoond, wordt de uitkeringsnorm met 20% van het wettelijk minimumloon inclusief vakantietoeslag verlaagd.

Hoofdstuk 4 Schoolverlaters

Artikel 5 Schoolverlaters

In verband met recente beëindiging van het onderwijs of beroepsopleiding zoals genoemd in artikel 28 van de wet wordt geen verlaging toegepast.

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

Artikel 6 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen, ten gunste van de belanghebbende, afwijken van de bepalingen in deze beleidsregels, indien toepassing van deze regels tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2015.

Artikel 8 Citeertitel

Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als ‘Beleidsregels woonsituatie Participatiewet gemeente Hoogeveen 2015’.

Aldus vastgesteld door het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen, op 12 december 2014

De secretaris, De burgemeester,

ALGEMENE TOELICHTING

De verplichting van de gemeenteraad om een toeslagenverordening vast te stellen vervalt met ingang van 1 januari 2015. In artikel 20, 21 en 22 Participatiewet wordt immers de toeslag in verband met het niet kunnen delen van kosten in de basisnorm voor een alleenstaande (ouder) opgenomen. Artikel 22a Participatiewet (kostendelersnorm) zorgt ervoor dat de bepalingen over verlaging wegens het kunnen delen van kosten ook overbodig zijn. Alleen artikel 27 Participatiewet (verlaging wegens lagere woonkosten) en artikel 28 Participatiewet (schoolverlaters) blijven bestaan. Met betrekking tot deze 2 artikelen kan het college beleid formuleren. De toeslagenverordening blijft gelden tot 6 maanden na de dag van inwerkingtreding (1 juli 2015) op grond van artikel 8a Participatiewet (artikel 78z lid 6 Participatiewet). Met ingang van 1 juli 2015 vervalt de Toeslagenverordening van rechtswege. De gemeenteraad is daarom niet gehouden deze verordening in te trekken per 1 juli 2015.

Daarnaast kan het college inkomsten uit (woning)verhuur aanmerken als inkomsten zoals bedoeld in artikel 33, vierde lid, van de Participatiewet als daarmee nog geen rekening is gehouden bij de vaststelling van de norm, bedoeld in artikel 22a, eerste tot en met derde lid van de wet. Bijvoorbeeld als er geen sprake is van commerciële verhuur.