Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogeveen

Beleidsregels minimabeleid 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogeveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels minimabeleid 2012
CiteertitelBeleidsregels minimabeleid gemeente Hoogeveen 2012
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpMaatschappelijke zorg

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 35 van de Wet werk en bijstand

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201401-01-201301-01-2019Nieuwe regeling

16-07-2013

gmb-2016-154060

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels minimabeleid 2012

Het college van de gemeente Hoogeveen,

gelet op artikel 35, Wet Werk en Bijstand,

besluit vast te stellen de volgende beleidsregels:

Beleidsregels minimabeleid gemeente Hoogeveen 2012

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  belanghebbende: de persoon van 18 jaar of ouder die een aanvraag rond een minimaregeling indient;

 • b.

  ouder(s)/verzorger(s): belanghebbende(n) die aanspraak kan/kunnen maken op kinderbijslag voor een eigen of aangehuwd of pleegkind jonger dan 18 jaar;

 • c.

  65-plusser: de belanghebbende vanaf de dag van de maand waarop hij 65 jaar oud wordt;

 • d.

  WTOS: Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten;

 • e.

  WWB: Wet werk en bijstand;

 • f.

  schooljaar: een jaar dat loopt van augustus tot en met juli van het daaropvolgende jaar;

 • g.

  norminkomen: het verzamelinkomen dat de gezinsleden hebben ontvangen in de maand waarin de te declareren kosten zijn gemaakt;

 • h.

  gezinnen, alleenstaande ouders en alleenstaanden: hiervoor wordt aangesloten bij de terminologie uit de WWB.

Artikel 2 Voorwaarden algemeen

 • 1.

  De voorzieningen van het gemeentelijk minimabeleid zijn toegankelijk voor inwoners van de gemeente Hoogeveen.

 • 2.

  Het toetsingsinkomen is het (maand)inkomen op het moment van het ontstaan van de kosten.

 • 3.

  Voor de bepaling van het vermogen en de vermogensgrenzen wordt aangesloten bij het gestelde in artikel 34 WWB.

Artikel 3 regeling bijkomende studiekosten schoolgaande kinderen

 • 1.

  Ouders/verzorgers met ten laste komende schoolgaande kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs en met een toetsingsinkomen van maximaal 110% van de toepasselijke bijstandsnorm exclusief vakantiegeld, kunnen in aanmerking komen voor een (school)jaarlijkse vergoeding van schoolkosten.

 • 2.

  Het moet gaan om onvermijdbare kosten, dat wil zeggen noodzakelijke kosten waaraan men niet kan ontkomen. Denk aan een boekentas, schoolreis, fiets, computer)

 • 3.

  Voor kinderen in het basisonderwijs geldt een vergoeding van maximaal € 100,- per kind per schooljaar.

 • 4.

  Voor kinderen in het voortgezet onderwijs geldt een vergoeding van maximaal € 250,- per kind per schooljaar.

 • 5.

  Voor kinderen die van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs gaan geldt een vergoeding van maximaal € 350,- per kind per schooljaar.

 • 6.

  De vergoeding wordt ambtshalve betaald aan klanten waarvan we de gegevens hebben en er geen reden is om aan te nemen dat er een wijziging in de situatie is opgetreden.

Artikel 4 Activiteitenfonds

Zie de Verordening “Activiteitenfonds”

Artikel 5 Bijdrage collectieve zorgverzekering minima (ex art. 35 WWB)

 • 1.

  Personen van 18 jaar en ouder met een toetsingsinkomen van maximaal 110% van de toepasselijke bijstandsnorm kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage aan de kosten van een collectieve zorgverzekering.

 • 2.

  De gemeente biedt een compleet pakket van basisverzekering en aanvullende verzekeringen aan bij ZilverenKruis Achmea met korting op de maandelijkse premie.

Artikel 6 Categoriale bijzondere bijstand chronisch zieken en gehandicapten (ex art. 35 WWB)

 • 1.

  1. Personen vanaf 18 jaar met een chronische ziekte en/of handicap, met een toetsingsinkomen van maximaal 110% van de toepasselijke bijstandsnorm, kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage aan de langdurige kosten van ziektekosten wanneer:

  a. ze langdurig thuiszorg ontvangen;

  b. ze hulpmiddelen ontvangen voor wonen/werken, vervoer, lopen/rolstoel, autovoorziening;

  c. ze voor 80% tot 100% arbeidsongeschikt zijn.

 • 2.

  De bijdrage is € 200,- per huishouden per jaar.

 • 3.

  De kosten hoeven niet aangetoond te worden.

Artikel 7 Categoriale bijzondere bijstand 65+ (ex art. 35 WWB)

 • 1.

  Personen 65 jaar en ouder met een toetsingsinkomen van maximaal 110% van de toepasselijke bijstandsnorm, kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage in het kader van deze regeling.

 • 2.

  De bijdrage varieert voor gezinnen, alleenstaande ouders en alleenstaanden en is afgestemd op de hoogte van de langdurigheidstoeslag.

 • 3.

  De bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld en gepubliceerd in het Torentje en op de website van de gemeente Hoogeveen.

 • 4.

  De kosten hoeven niet aangetoond te worden.

 • 5.

  Artikel 2 lid 3 van deze beleidsregel is niet van toepassing indien belanghebbende kan aantonen dat er gereserveerd is voor de kosten van begrafenis of crematie en het gereserveerde bedrag niet meer bedraagt dan € 6.000,00.

Artikel 8 Aanvraagprocedure

 • 1.

  De aanvrager moet ten tijde van het ontstaan van de kosten woonachtig zijn in de gemeente Hoogeveen.

 • 2.

  De aanvraag kan tot uiterlijk drie maanden na afloop van het kalenderjaar (voor de schoolkostenregeling) en/of kalenderjaar(voor de regeling) worden ingediend. Latere aanvragen worden niet meer in behandeling genomen.

Artikel 9 Voorliggende voorzieningen

Er bestaat geen recht op een voorziening uit het minimabeleid als een beroep gedaan kan worden op een voorliggende voorziening in de zin van artikel 15, eerste lid WWB.

Artikel 10 Terugvordering

Verstrekkingen die ten onrechte dan wel tot een te hoog bedrag zijn uitgekeerd, kunnen van de belanghebbende worden teruggevorderd.

Artikel 11 Inwerkingtreding en tenaamstelling

Deze beleidsregels treden in werking op de datum van de inwerkingtreding van de Wet tot Wijziging van de Wet werk en bijstand en samenvoeging van die wet met de Wet investeren in jongeren gericht op bevordering van deelname aan de arbeidsmarkt en vergroting van de eigen verantwoordelijkheid van uitkeringsgerechtigden.

 

Aldus vastgesteld door het college op 1 december 2011.

Toelichting op de beleidsregels  

Voorwoord

1.Wettelijk kader en beleidsvrijheid

Het gemeentelijk minimabeleid

Naast de wettelijke mogelijkheden van individuele bijzondere bijstand op grond van de Wet werk en bijstand heeft de gemeente Hoogeveen de bevoegdheid om een eigen minimabeleid te voeren om zo de leefsituatie en het toekomstperspectief van haar burgers te verbeteren. Het beleid is gericht op een volwaardige participatie van burgers in de samenleving. De gemeente mag zelf bepalen hoe zij invulling geeft aan de voorzieningen van het minimabeleid, zolang ze maar binnen de grenzen van de Wet werk en bijstand blijft. Zo mag een gemeente bijvoorbeeld door middel van het minimabeleid geen inkomenspolitiek bedrijven.

De minimaregelingen zoals die door de gemeente Hoogeveen worden aangeboden, worden beschreven in deze beleidsregels gemeentelijk minimabeleid en voldoen aan de wettelijke bepalingen.

 

2.Visie op het minimabeleid

Het minimabeleid is onderdeel van het beleid waarmee de gemeente Hoogeveen armoede wil voorkomen en bestrijden. Het uitgangspunt van de gemeente Hoogeveen is dat iedere burger moet kunnen participeren in de samenleving. Bij het uitgangspunt dat iedereen mee moet kunnen doen, past een actief en stimulerend minimabeleid. Het minimabeleid heeft ten doel een bijdrage te leveren aan de participatie van burgers in de samenleving.

 

Toelichting

Artikel 2 Voorwaarden algemeen

lid 2, sub b: Het toetsingsinkomen is het maandinkomen dat de belanghebbende en zijn/haar eventuele partner hebben ontvangen in de maand waarin de kosten die zijn gemaakt.

 

Artikel 3 Regeling tegemoetkoming bijkomende studiekosten

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

 

Artikel 4 Activiteitenfonds

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

 

Artikel 5 Collectieve ziektekostenverzekering

De gemeente Hoogeveen koopt een collectief pakket in bij ziektekostenverzekeraar Zilveren Kruis Achmea voor huishoudens met een inkomen tot 110% van de voor hen geldende bijstandsnorm.

 

Artikel 6 Categoriale bijzondere bijstand chronisch zieken en gehandicapten (ex art. 35 WWB)

Voor deze regeling is de declaratieplicht afgeschaft. Dit is gedaan vanuit het oogpunt van administratieve lastenverlichting voor zowel inwoners als de gemeentelijke organisatie.

 

Artikel 7 Categoriale bijzondere bijstand 65+ (ex art. 35 WWB)

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

 

Artikel 8 Aanvraagprocedure

lid 2

Er is één aanvraagformulier beschikbaar voor de schoolkosten/declaratieregeling. Declaraties kunnen door middel van dit aanvraagformulier worden ingediend.

 

Artikel 9 voorliggende voorzieningen

Een voorbeeld van een voorliggende voorziening als bedoeld in de zin van artikel 15, eerste lid WWB is de tegemoetkoming in de zin van hoofdstuk 3 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.