Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogeveen

Beleidsregels ten aanzien van de uitvoering van de verordening leerlingenvervoer Hoogeveen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogeveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels ten aanzien van de uitvoering van de verordening leerlingenvervoer Hoogeveen
CiteertitelBeleidsregels leerlingenvervoer
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpVolksontwikkeling, -opvoeding en religie
Externe bijlageAanvraagprocedure leerlingenvervoer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-04-201101-08-2014Nieuwe regeling

16-04-2011

gmb-2016-154064

11.0015439

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels ten aanzien van de uitvoering van de verordening leerlingenvervoer Hoogeveen

Het college van Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen,

Gelet op de artikelen 4, 5, 6 van de verordening leerlingenvervoer

Overwegende dat:

 • -

  de aanvraag- en behandelingsprocedure efficiënter en klantvriendelijker kan;

 • -

  het wenselijk is dat de aanvraag en behandelingsprocedure inzichtelijk is.

Besluit:

Vast te stellen de navolgende beleidsregels ten aanzien van het leerlingenvervoer:

 • 1.

  Indien een aanvraag voor 1 juni voorafgaand aan het betreffende schooljaar wordt ingediend, volledig is en voor toewijzing in aanmerking komt, beslist het college binnen 6 weken na ontvangst daarvan op de aanvraag.

 • 2.

  Indien een aanvraag voor 1 juni voorafgaand aan het betreffende schooljaar wordt ingediend, volledig is en niet voor toewijzing in aanmerking komt, maakt het college binnen 3 weken na ontvangst van de aanvraag het voornemen tot geheel of gedeeltelijke weigering bekend aan de aanvrager.

 • 3.

  De aanvrager krijgt 2 weken om een zienswijze in te dienen tegen het voornemen.

 • 4.

  Het college beslist binnen 2 weken na ontvangst van de zienswijze definitief op de aanvraag indien het college geen aanvullend medisch onderzoek nodig acht.

 • 5.

  Indien het college naar aanleiding van een zienswijze een aanvullend medisch onderzoek nodig acht, verdaagt het college binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag de beslistermijn met 4 weken en stelt de aanvrager hiervan schriftelijk van de verdaging en het medisch onderzoek in kennis. Het college beslist in die gevallen uiterlijk binnen 12 weken op de aanvraag.

Deze beleidsregels treden in werking daags na publicatie.

 

Aldus vastgesteld door Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen,

 

de secretaris, de burgemeester,