Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogeveen

Beleidsregels beoordelingsmethodiek geluidniveaus horecabedrijven 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogeveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels beoordelingsmethodiek geluidniveaus horecabedrijven 2009
CiteertitelBeleidsregels beoordelingsmethodiek geluidniveaus horecabedrijven v1.02
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpOpenbare orde, zedelijkheid, gezondheid, veiligheid, volkshuisvesting en milieu
Externe bijlageBeoordelingsformulier

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 18.2 van de Wet milieubeheer
 2. artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit milieubeheer
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-09-2019aanhef en artikel 2

03-09-2019

gmb-2016-154085

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels beoordelingsmethodiek geluidniveaus horecabedrijven 2009

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen;

gelet op artikel 18.2 van de Wet milieubeheer en artikel 2.17 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer;

overwegende dat het college op 5 maart 2008 het beleid ten aanzien van het meten van geluidnormen bij horecabedrijven heeft vastgelegd in de beleidsnotitie ‘Afstandsbeoordelingsmethodiek voor handhaving in de horeca’;

Besluit:

Vast te stellen de volgende beleidsregels:

Beleidsregels beoordelingsmethodiek geluidniveaus horecabedrijven 2009

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a.

  gebied: de Grote Kerkstraat in Hoogeveen;

 • b.

  waarneempunt: plaats van waarneming op minimaal 15 meter of meer vanaf de gevel van het horecabedrijf die gelegen is in het gebied;

 • c.

  beoordelingsformulier: het formulier dat door het college van Hoogeveen is vastgesteld om te kunnen beoordelen of er sprake is van een overschrijding van de wettelijke geluidnormen door een horecabedrijf;

Artikel 2 Handhaving geluidsniveaus

Het college gebruikt bij de beoordeling en handhaving van de geluidniveaus van horecabedrijven als bedoeld in artikel 2.17 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer in het gebied de in artikel 3 opgenomen beoordelingsmethodiek.

Artikel 3 Beoordelingsmethodiek

 • 1.

  Het college merkt het muziekgeluid van een horecabedrijf aan als overschrijding van de geluidniveaus zoals bedoeld in artikel 2 van deze regeling als dit muziekgeluid op het waarneempunt waarneembaar is.

 • 2.

  Het college neemt de volgende criteria in acht bij het vaststellen van een overschrijding van de geluidniveaus zoals in het eerste lid bedoeld:

  a. de beoordeling vindt plaats tussen 23.00 uur en 7.00 uur;

  b. de waarneming vindt plaats over een aaneengesloten periode van 10 seconden;

  c. op het waarneempunt is het muziekgeluid herkenbaar en

  d. op het waarneempunt is het muziekgeluid toe te wijzen aan het betreffende horecabedrijf.

Artikel 4 Beoordelingsformulier

De beoordeling van de overschrijding van de geluidniveaus zoals bedoeld in artikel van 3 van deze regeling wordt door de hiertoe bevoegde ambtenaar, die de beoordeling uitvoert vastgelegd in een volledig ingevuld en ondertekend beoordelingsformulier dat als bijlage bij deze regeling is opgenomen.

Artikel 5 Evenementen in inrichtingen

De in deze regeling opgenomen beoordelingsmethodiek is niet van toepassing op een horecabedrijf waarvoor door het college op grond van artikel 23 van de Algemene plaatselijke verordening een incidentele ontheffing is verleend.

Artikel 6 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking daags na publicatie.

 • 2.

  Op de in het eerste lid genoemde datum worden de beleidsregels Afstandsbeoordelingsmethodiek voor handhaving in de horeca van 14 juli 2009 ingetrokken.

 • 3.

  Deze regeling wordt aangehaald als: Beleidsregels beoordelingsmethodiek geluidniveaus horecabedrijven v1.02.

Aldus vastgesteld door het college van Hoogeveen op 19 oktober 2010.

de secretaris, de burgemeester,

Bijlage - Beoordelingsformulier zoals is opgenomen in artikel 4 van de Beleidsregels beoordelingsmethode geluidnormen horecabedrijven 2009