Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogeveen

Besluit tarieven Jeugdhulp Hoogeveen 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogeveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit tarieven Jeugdhulp Hoogeveen 2018
CiteertitelRegeling tarieven jeugdhulp Hoogeveen 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpMaatschappelijke zorg - Besluiten en regelingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 8.1.1 van de Jeugdwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-01-201801-01-201801-01-2020Nieuwe regeling

09-01-2018

gmb-2018-10139

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit tarieven Jeugdhulp Hoogeveen 2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen,

Gelet op:

 • -

  Artikel 8.1.1. van de Jeugdwet;

 • -

  De verordening Jeugdhulp Hoogeveen;

 • -

  De regeling toegang Jeugdhulp Hoogeveen;  

Besluiten

Vast te stellen het Besluit tarieven Jeugdhulp 2018 Hoogeveen

Artikel 1
 • 1.

  Het college stelt de hoogte van het pgb vast in de beschikking toekenning jeugdhulp.

 • 2.

  De hoogte wordt berekend aan de hand van de toegekende bouwstenen, conform het model dat gehanteerd is voor de inkoop van zorg in natura per 1 januari 2017.

Artikel 2
 • 1.

  De tarieven voor een pgb voor jeugdhulp die wordt ingekocht bij een professionele jeugdhulp aanbieder zijn als volgt:

 

Meedoen en zelfredzaamheid (inclusief persoonlijke verzorging en vervoer)

Licht en midden

€43,70

Per uur

Zwaar

€55,80

Per uur

Dagbesteding basis

€45,70

Per dagdeel

Dagbesteding specialistisch

€86,40

Per dagdeel

Verblijf basis (zonder inzet gedragswetenschapper)

€116,80

Per etmaal

Verblijf specialistisch (met inzet gedragswetenschapper)

€142,20

Per etmaal

Zelfstandigheidstraining

€71,10

Per etmaal

Logeren basis

€172,20

Per etmaal

Logeren specialistisch

€198,10

Per etmaal

Gezond zijn

 

 

Ambulante GGZ-behandeling

€96,60

Per uur

Verblijf basis inclusief behandeling

€203,20

Per etmaal

Verblijf specialistisch inclusief behandeling

€248,90

Per etmaal

Gezond opgroeien

 

 

Gezinshuis

142,20

Per etmaal

Time-out

91,40

Per etmaal

 

 • 2.

  De inhoud van de dienstverlening passend bij de onder lid 1 benoemde PGB-bedragen is gelijk aan de dienstverlening beschreven in het inkoopdocument Jeugdhulp 2017 in Zuid-Drenthe.

Artikel 3

Het PGB-tarief voor jeugdhulp die geleverd wordt door naasten of niet professionele jeugdhulpaanbieders bedraagt:

Meedoen en zelfredzaamheid (inclusief persoonlijke verzorging en vervoer)

Persoonlijke verzorging

Licht en midden

€20,-

Per uur

Begeleiding individueel

Licht en midden

€17,-

Per uur

Persoonlijke verzorging

Zwaar

€27,50

Per uur

Begeleiding individueel

Zwaar

€27,50

Per uur

Dagbesteding basis en basis intensief

€51,-

Per dagdeel

Kortdurend verblijf (logeren)

Per etmaal:

 

€8,- +

€51,-

Per etmaal:

 

1 nacht +

1 dagdeel

Artikel 4
 • 1.

  Voor vervoer van en naar jeugdhulp vindt geen vergoeding plaats, zoals dat ook beschreven is in het inkoopdocument Jeugdhulp 2017 in Zuid-Drenthe.

 • 2.

  In uitzonderlijke en onredelijke situaties kan het college overgaan tot vergoeding van kosten, bijvoorbeeld kosten van openbaar vervoer, taxikosten of een reiskostenvergoeding van €0,19 per kilometer.

Artikel 5 Overgangsregeling

 • 1.

  Deze regeling is van toepassing op aanvragen ingediend na inwerkingtreding van dit besluit.

 • 2.

  Lopende indicaties worden niet geherindiceerd, tenzij er bijzondere en gewijzigde omstandigheden zijn.

 • 3.

  Nieuwe indicaties waarbij de hulpverlener gekwalificeerd wordt van professionele zorgverlener naar naasten (niet professionele zorgverlener) krijgen een overgangstermijn van 6 maanden waarin het oude tarief gehanteerd blijft. Na deze zes maanden wordt het naastentarief zoals vastgesteld in dit besluit gehanteerd.

Artikel 6 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2018.

 • 2.

  Deze regeling is van toepassing op meldingen en aanvragen ingediend vanaf 1 januari 2018.

 • 3.

  De Regeling tarieven jeugdhulp Hoogeveen 2017 wordt ingetrokken.

 • 4.

  Deze regeling kan worden aangehaald als Regeling tarieven jeugdhulp Hoogeveen 2018.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Hoogeveen

 

Secretaris, burgemeester

T.N. Kramer K.B. Loohuis