Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogeveen

Beleidsregels hard- en softdrugs gemeente Hoogeveen 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogeveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels hard- en softdrugs gemeente Hoogeveen 2014
CiteertitelBeleidsregels hard- en softdrugs gemeente Hoogeveen 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpOpenbare orde, zedelijkheid, gezondheid, veiligheid, volkshuisvesting en milieu - Beleidsregels

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Opiumwet
  2. Algemene wet bestuursrecht
  3. Woningwet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-05-2014Nieuwe regeling

14-05-2014

gmb-2018-152197

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels hard- en softdrugs gemeente Hoogeveen 2014

 

Inhoud handhavingsbeleid hard-en softdrugs

 

Aanleiding

In Hoogeveen wordt met enige regelmaat een hennepkwekerij ontmanteld. Hetzij in een (huur)woning of in een bedrijfsruimte. Daarnaast komen er met enige regelmaat signalen binnen bij de politie over handel in drugs vanuit (huur)woningen en bedrijfsruimten.

 

Huidige werkwijze m.b.t. aanwezigheid van drugs in de woning

In 2008 heeft de gemeente met de politie en het Openbaar Ministerie afspraken gemaakt over hoe om te gaan met de aanwezigheid van drugs in woningen. In dit handhavingsarrangement staat beschreven welke stappen er ondernomen worden bij het aantreffen van een bepaalde hoeveelheid drugs.

 

Noodzaak tot beleidswijziging

Het is gebleken dat een aantal gemeenten in Drenthe een striktere lijn hanteren ten aanzien van handel/aanwezigheid van drugs in woningen en of voor publiek toegankelijke ruimtes. In het Bestuurlijk Veiligheidsoverleg hebben de Drentse burgemeesters zich uitgesproken voor een Drentse lijn.

 

Nieuwe werkwijze

 

*

 

Voornemen en zienswijze

Voordat de burgemeester of het college daadwerkelijk overgaan tot sluiten van een woning of lokaal wordt, wordt belanghebbende in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op het voorgenomen besluit.

Alleen als de situatie dermate spoedeisend is dat het bestuursorgaan de beslissing tot toepassing van bestuursdwang niet tevoren op schrift kan stellen, dan moet de opschriftstelling zo spoedig mogelijk plaatsvinden nadat de bestuursdwang is toegepast (art. 5:31 lid 2 Awb).

 

Begunstigingstermijn

Op grond van art. 5:24 lid 2 Awb dient in de beslissing tot toepassing van bestuursdwang een termijn gesteld te worden waarbinnen de belanghebbende de tenuitvoerlegging kan voorkomen door zelf maatregelen te nemen. Als zich echter een spoedeisende situatie voordoet kan bestuursdwang worden toegepast zonder voorafgaande last. Bij de aanpak van hennepteelt, drugshandel en -productie zal daarvan als regel sprake zijn.

 

Schrijnende gevallen

Uitgangspunt is dat tegen overtreders van het handhavingsbeleid repressieve maatregelen worden getroffen onder het motto "ja tenzij".

Als er aanwijzingen zijn dat sprake is van een schrijnend geval, waardoor bepaalde maatregelen in de gegeven omstandigheden niet geschikt zijn, kan de burgemeester ervoor kiezen om de toepasselijke maatregel voorwaardelijk te nemen met een proeftijd.

Er worden in dit kader met opzet geen bindende criteria genoemd. In de praktijk zal per casus worden bepaald of sprake is van een schrijnend geval die tot afwijking van de beleidsregel noopt.

 

Nieuwe huurder, zelfde pand

In het geval dat de burgemeester besluit om een huurpand of huurwoning voor een bepaalde tijd te sluiten en de verhuurder daarop besluit het huurcontract te ontbinden en er daarna vervolgens sprake is van een nieuwe huurder (van onbesproken gedrag), dan kan de last tot sluiting worden opgeheven.

 

Opsporingsambtenaar

De politie is aangewezen als opsporingsambtenaar in het kader van art. 8k Opiumwet.

 

Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 15 mei 2014 onder gelijktijdige intrekking van het handhavingsarrangement drugs 2008.

 

Tabel indicatieve dwangsomhoogten m.b.t. illegale activiteiten op basis van de Opiumwet

*

 

Tabel indicatieve dwangsomhoogten, activiteit bouwen

 

*

(zie bijlage 1 voor uitleg hoogte dwangsom)

 

Aldus vastgesteld door B&W respectievelijk Burgemeester dd. 14 mei 2014

 

secretaris en Burgemeester

Burgemeester

Bijlage 1 Bepalen hoogte last onder dwangsom

Richtlijn dwangsomhoogte m.b.t. bevoegdheden college resp. de burgemeester

1. Algemeen: nut en noodzaak beleidsregel

Om gebruik te maken van de dwangsombevoegdheid is het geen wettelijke eis dat het college respectievelijk de burgemeester daarvoor een richtlijn heeft vastgesteld. Om reden van uniforme handhavingspraktijk, rechtszekerheid en transparantie richting alle belanghebbenden heeft dit echter wel de voorkeur van het college.

Deze beleidsregel geeft de afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving houvast bij het bepalen van de hoogte van een dwangsom en het maximum te verbeuren bedrag.

 

2. Richtlijn; indicatief, niet uitputtend

In het algemeen is de hoogte van de dwangsom afhankelijk van de aard van de overtreding en is niet bij voorbaat exact aan te geven hoe deze wordt berekend.

Samengevat hebben het college en de burgemeester bij het bepalen van de hoogte van de dwangsom en het maximum van het te verbeuren bedrag een ruime mate van beleidsvrijheid. De dwangsomhoogte moet op de ernst van de overtreding worden afgestemd (evenredigheid) en tot doel hebben de overtreding tegen te gaan of te voorkomen (effectiviteit, art. 5:32 Awb).

Verder is de hoogte van de dwangsom afhankelijk van verschillende factoren:

• de dwangsom moet voldoende pressie voor de overtreder tot gevolg hebben om de overtreding op te heffen of te beëindigen;

• de (geschatte) kosten die de overtreder moet maken om de overtreding op te heffen; de dwangsom moet hoger zijn dan het door de overtreding door de overtreder behaalde (geschatte) financiële voordeel;

• het wegnemen van ongerechtvaardigd voordeel dat de overtreder heeft behaald met de overtreding;

• voorkoming van herhaling, beperking van schade en herstel in de oorspronkelijke toestand;

• de bevestiging van normen gesteld in het belang van o.a. regelgeving en ruimtelijke ordening;

• de financiële draagkracht van de overtreder.

 

3. Verlagende en verhogende factoren

Een situatie waarbij de overtreding zelf klein is, kan leiden tot bijstellen naar beneden (de tabel is indicatief). Ook naar aanleiding van ingediende zienswijzen of heroverweging in de bezwaarprocedure kan de hoogte naar beneden worden bijgesteld.

Als de overtreding is begaan door een bedrijf, kan bij bepaling van de hoogte van de dwangsom(men) gekeken worden o.a. naar rechtsvorm, kapitaal, draagkracht (financiële positie), het aantal werknemers, de omzet en de winst van de onderneming.

De hoogte van de gekozen bedragen en het maximum te verbeuren bedrag hebben primair tot doel de overtreding tegen te gaan of te voorkomen (reparatoir karakter van de dwangsom), waarbij het gaat om maatwerk van geval tot geval. In het handhavingsbeleid van de gemeente Emmen is dit ook steeds uitgangspunt. De dwangsom mag dus niet het karakter van een straf krijgen (niet punitief).

Een maximum te verbeuren bedrag is gekozen omdat de overtreding waarvoor de dwangsom wordt verbeurd wel telkens door de eenheid Handhaving geconstateerd en vastgelegd moet worden.

Mocht de overtreding niet ongedaan zijn gemaakt, of verdere overtreding dan wel herhaling niet kunnen worden voorkomen dan kan het zijn dat de hoogte van de dwangsom te laag is gekozen.

Het is dan mogelijk om na het bereiken van het maximum een nieuwe (hogere) last onder dwangsom op te leggen. Ook de hoogte van deze hogere dwangsom moet in de dwangsombeschikking gemotiveerd worden. In dat geval bijv. in de beschikking vermelden dat uit onderzochte/ geconstateerde feiten/omstandigheden is gebleken dat de eerder opgelegde en verbeurde dwangsombedragen niet hebben geleid tot het beëindigen van de overtreding(en).

De eerder verbeurde dwangsommen blijven natuurlijk wel verschuldigd als (binnen 6 maanden na de dag waarop het bedrag is verbeurd) de invordering is aangevangen.

 

4. Criteria voor een dwangsom afgestemd op het financiële voordeel dat een overtreder kan verwachten

De hoogte van het bedrag van de dwangsom kan ook worden afgestemd op het financiële voordeel dat een overtreder kan verwachten bij het niet naleven van deze regels. Met de financiële omstandigheden van de wetsovertreder hoeft in beginsel geen rekening te worden gehouden.

De vraag die de rechter is voorgelegd, is hoe bepaald moet worden of de hoogte van een dwangsom – die een overtreder moet betalen als hij geen gehoor geeft aan de hem opgelegde last – redelijk is.

Criteria voor de hoogte van de dwangsom

Volgens de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State geldt daarvoor het volgende criterium. Aangezien de last onder dwangsom het doel heeft de overtreder te bewegen tot naleving van de voor hem geldende wettelijke voorschriften, kan de hoogte van het bedrag worden afgestemd op het financiële voordeel dat een overtreder kan verwachten bij niet naleving van die voorschriften. Van belang daarbij is dat de dwangsom een financiële prikkel moet zijn om het strijdige gebruik te staken.(1) De Afdeling kijkt dus of er een voldoende financiële prikkel is. Voor de rest gelden er geen zware motiveringseisen voor het bestuursorgaan met betrekking tot de hoogte van de dwangsom. Een schatting van het ten onrechte verkregen voordeel is voldoende. Maar dat wil niet zeggen het bestuursorgaan het motiveringsbeginsel helemaal opzij kan zetten. Zij moet wel duidelijk kunnen maken hoe de hoogte van de dwangsom zich verhoudt tot de zwaarte van het geschonden belang en de beoogde werking van de dwangsomoplegging.(2) Een motivering die overigens slechts marginaal wordt getoetst. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen, bijvoorbeeld in de uitspraak van 19 september 1996 in zaak nr. H01.95.0638, AB 1997, 91, bestaat bij het opleggen van een last onder dwangsom geen aanleiding voor een indringende toetsing aan de evenredigheidsmaatstaf die in artikel 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht besloten ligt, ook niet wat betreft de toetsing van de hoogte van het bedrag waarop de dwangsom is vastgesteld.(3)

Het doel van een herstelsanctie als de last onder dwangsom, is dat wetsovertreders worden bewogen tot naleving van de voor hen geldende regels. Om dit doel te bereiken kan de hoogte van het bedrag van de dwangsom worden afgestemd op het financiële voordeel dat een overtreder kan verwachten bij het niet naleven van deze regels. Maar ook andere factoren kunnen een rol spelen, zoals: geen gehoor geven aan eerdere verzoeken van het bestuursorgaan de onrechtmatige situatie te herstellen en een cumulatie van overtredingen.

Voetnoten

1 ABRvS 4 april 2007, LJN: BA2199 Ov. 2.4.1. (Coffeeshop te Bergen op Zoom).

2 ABRvS 29 november 2007, LJN: BB9446 Ov. 2.6. (Glastuinbouw)

3 ABRvS 25 juli 2007, LJN: BB0391 Ov. 2.13. (Apeldoornse Poeren)

 

5. Toelichting tabellen

Bij dwangsombeschikkingen gelden voor het bepalen van de dwangsomhoogte de in de onderstaande tabellen genoemde indicatieve dwangsomhoogten. De tabellen vermelden richtinggevende voorbeelden.

De geconstateerde feiten/omstandigheden zijn bepalend voor de individuele vaststelling van de hoogte en het maximaal te verbeuren bedrag. Afwijkingen naar boven/beneden van de dwangsomhoogte volgens de tabellen, waarvoor in het concrete geval goede reden kan zijn, moet steeds goed onderbouwd zijn en in de beschikking worden gemotiveerd.

Deze tabellen kunnen niet leiden tot calculerend gedrag van overtreders. Aan deze tabellen kunnen geen rechten worden ontleend in die zin dat€ het college respectievelijk de burgemeester in een concreet geval niet rechtens gehouden kan zijn om op grond van de tabel een bepaalde dwangsomhoogte te bepalen.

 

6. Actuele prijzen illegale drugs

 

 

Wiet per gram

€ 8

Hash per gram

€ 10

Een joint

€ 2 tot € 3

XTC per pil

€ 3 tot € 5 euro bij dealer. In club € 10

Cocaïne per gram

€ 50 tot € 60

Cocaïne per lijntje

Gemiddeld € 7

GHB per buisje

€ 5

Poppers flesje 10 ml

€ 12.50 tot € 15

LSD

€ 5 tot € 10

Base coke

€ 10

Heroïne per gram

€ 25 tot € 30

 

Bron: Jellinek september 2012


*

Handhavingsrichtlijn

Constatering

1e constatering

2e constatering

3e constatering

Verkoop van drugs vanuit dan wel aanwezigheid in een lokaal van een handelshoeveelheid drugs

Bestuursdwang (sluiting) op basis van 13b Opiumwet voor de duur van 6 maanden

Bij overtreding Woningwet dwangsom op grond van Woningwet

Binnen twee jaren na 1e constatering: bestuursdwang (sluiting) op basis van 13b Opiumwet voor 12 maanden

Bij herhaalde overtreding Woningwet, verbeuring dwangsom Woningwet

Bij overtreding Woningwet aankondiging dwangsom op grond van Woningwet

Bestuursdwang (sluiting) op basis van 13b Opiumwet voor onbepaalde tijd

 

Bij herhaalde overtreding Woningwet, verbeuring dwangsom Woningwet

Verkoop van kleine hoeveelheid drugs in een woning dan wel aanwezigheid van een kleine handelshoeveelheid drugs in een woning

Kleine (handels)hoeveelheid is:

1. minder dan 50 gram

2. 5 tot 20 hennepplanten

Bij overtreding Opiumwet dwangsom op grond van 13b Opiumwet

Bij overtreding Woningwet dwangsom op grond van Woningwet

Ontmanteling op basis van Wetboek van Strafvordering

Bij herhaalde overtreding Opiumwet, verbeuring dwangsom Opiumwet

Bij herhaalde overtreding Woningwet, verbeuring dwangsom Woningwet

Binnen twee jaren na 1e constatering: bestuursdwang (sluiting op basis van 13b Opiumwet (sluiting) voor de duur van 6 maanden

Bij overtreding Woningwet dwangsom op grond van Woningwet

Bestuursdwang op basis van 13b Opiumwet (sluiting) voor de duur van 12 maanden

 

 

Bij herhaalde overtreding Woningwet, verbeuring dwangsom Woningwet

Verkoop van drugs vanuit dan wel aanwezigheid in een woning van een handelshoeveelheid drugs van meer dan:

1. 50 gram

2. 20 of meer hennepplanten

Bestuursdwang (sluiting) op basis van 13b Opiumwet voor de duur van 3 maanden

Bij overtreding Woningwet dwangsom op grond Woningwet

Binnen twee jaren na 1e constatering: bestuursdwang (sluiting) op basis van 13b Opiumwet voor de duur van 6 maanden

Bij herhaalde overtreding Woningwet, verbeuring dwangsom Woningwet

Bestuursdwang op basis van 13b Opiumwet (sluiting) voor de duur van 12 maanden

Bij herhaalde overtreding Woningwet, verbeuring dwangsom Woningwet

*

Overtreding/Prioriteit

Hoogte dwangsom

Hennepkwekerij

Hoogte van de dwangsom wordt afgestemd op het financiële voordeel dat een overtreder kan verwachten bij het niet naleven van deze regels.

Hierbij wordt ervan uitgegaan dat 1 plant gemiddeld 30 gram oplevert. Voor de bepaling van de kiloprijs wordt uitgegaan van de inkoopprijs. De inkoopprijs ligt medio 2012 ronde de € 3600 tot € 3800.

Dwangsomhoogte (indicatief): € 2.800 per kg.

Verkoop/aanwezigheid kleine (handels)-hoeveelheid drugs in een woning

1. minder dan 50 gram;

2. 5 tot 20 hennepplanten

Dwangsomhoogte (inidcatief):

Minimum: € 1.000.

Maximum: € 2.200.

*

Overtreding/Prioriteit

Minimum hoogte dwangsom per week

Maximum

Begunstigingstermijn: Variërend van per direct (gevaarzetting) tot t weken

(ver)bouwen/vergroten woning/gebouw/ in strijd met de Woningwet, Bouwbesluit of de Bouwverordening, dan wel in strijd met de bestemmingsplanvoorschriften of andere gemeentelijke verordening resp. beleidsregels

 

 

 

Licht

€ 1.500,-

€ 7.500,-

 

Matig

€ 3.000,-

€ 15.000,-

 

Ernstig

€ 5.000,-

€ 25.000,-

 

buitencategorie

€ 10.000,-

€ 50.000,-