Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogeveen

Besluit mandaat, volmacht en machtiging

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogeveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit mandaat, volmacht en machtiging
CiteertitelBesluit mandaat, volmacht en machtiging
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagenLijst 0 Directie mei 2020 Lijst 1 Advies en Control Lijst 2 Advies en Services Lijst 3 Strategisch beleidscentrum Lijst 4 Dienstverlening Budgethouders en beheerders Lijst 5 Dienstverlening en Activering Lijst 6 Fysieke leefomgeving Lijst 7 Vertegenwoordiging

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-06-2020gewijzigde regeling

16-06-2020

gmb-2020-147949

08-06-201912-06-2020nieuwe regeling

26-05-2019

gmb-2019-139894

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit mandaat, volmacht en machtiging

 

Burgemeester en wethouders onderscheidenlijk de burgemeester van Hoogeveen;

Burgemeester en wethouders onderscheidenlijk de burgemeester van De Wolden;

Het bestuur onderscheidenlijk de voorzitter van de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen;

Ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft;

 

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

BESLUITEN:

vast te stellen,

 

Besluit mandaat, volmacht en machtiging

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

In het kader van dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. bestuursorgaan: het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester, het bestuur danwel de voorzitter;

 • b. directie: de directie als bedoeld in de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen.

 

Artikel 2. Lijsten
 • 1.

  Bij dit besluit behoren lijsten waarin nader de bevoegdheden zijn omschreven die aan daar genoemde functionarissen zijn toegekend, onder de daar genoemde voorwaarden en/of beperkingen.

 • 2.

  De bevoegdheid tot het geven van een positief besluit, houdt tevens de bevoegdheid in tot het geven van een negatief besluit, tenzij expliciet anders is aangegeven.

Artikel 3. Algemene beperkingen
 • 1.

  Bevoegdheden die in beginsel onder het bereik van dit besluit vallen worden niet in mandaat uitgeoefend voor zover sprake is van:

  • a.

   strijdigheid met een beleidsregel, een richtlijn of een wettelijk voorschrift;

  • b.

   het instellen van beroep bij een bij de wet ingesteld orgaan dat is belast met rechtspraak;

  • c.

   tegenstrijdige adviezen;

  • d.

   ingrijpende financiële gevolgen, zoals het overschrijden van een krediet of het ontstaan van meerjarige financiële verplichtingen.

 • 2.

  Ingeval twijfel bestaat over het van toepassing zijn van het eerste lid overlegt de ambtenaar tenminste met zijn leidinggevende.

Artikel 4. Ondermandaat, vervanging, volmacht, machtiging
 • 1.

  Het verlenen van ondermandaat en het aanwijzen van een of meerdere plaatsvervangers geschiedt schriftelijk.

 • 2.

  De besluiten inzake het verlenen van ondermandaat en de aanwijzingen van plaatsvervangers worden in afschrift aan de juridisch controller gezonden.

 • 3.

  Algemene bestuursbevoegdheden kunnen in ondermandaat worden uitgeoefend na instemming van de directie.

 • 4.

  In geval van ondermandaat, plaatsvervanging, volmacht of machtiging zijn de bepalingen van dit besluit van overeenkomstige toepassing.

 • 5.

  Vervanging bij afwezigheid geschiedt hiërarchisch naar boven, in die zin dat bij afwezigheid van een medewerker diens leidinggevende vervangt, voor de leidinggevende de eenheidsmanager en voor een eenheidsmanager een lid van de directie.

Artikel 5 Ondertekening

 • 1.

  De bevoegdheid om op grond van artikel 2 beslissingen te nemen impliceert de bevoegdheid tot ondertekening namens het bestuursorgaan.

 • 2.

  In geval van uitoefening van de bevoegdheden als bedoeld in de bijlagen van dit besluit, worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

Namens burgemeester en wethouders,’’

gevolgd door de naam van de (onder)mandataris en zijn handtekening,

c.q.

Namens de burgemeester,”

gevolgd door de naam van de (onder)mandataris en zijn handtekening

c.q.

“Namens het bestuur,”

gevolgd door de naam van de (onder)mandataris en zijn handtekening

c.q.

“Namens de voorzitter,”

gevolgd door de naam van de (onder)mandataris en zijn handtekening.

 

 • 3.

  De bevoegdheid om namens het college of het bestuur te besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van de gemeente of de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen, houdt tevens de bevoegdheid in om namens de burgemeester of de voorzitter de daarop betrekking hebbende stukken te ondertekenen.

Artikel 6 Vertegenwoordiging in rechte

 • 1.

  De op de lijst ‘vertegenwoordiging in rechte’ aangewezen personen zijn bevoegd het bestuursorgaan te vertegenwoordigen:

 • a. bij hoorzittingen van een adviescommissie als bedoeld in artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • b. bij zittingen van een bij de wet ingesteld orgaan dat is belast met rechtspraak;

 • c. in civielrechtelijke procedures in het kader van de Jeugdwet.

 • d. in civielrechtelijke procedures in het kader van boek 7 titel 10 van het Burgerlijk Wetboek.

 • 2.

  De directie is bevoegd anderen dan de in lijst genoemde personen incidenteel te machtigen tot vertegenwoordiging van het bestuursorgaan en de in het eerste lid bedoelde lijst te herzien.

Artikel 7 Slotbepaling

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2.

  Het Besluit, mandaat, volmacht en machtiging 2015 wordt ingetrokken.

 

Burgemeester en wethouders onderscheidenlijk de burgemeester van De Wolden,

 

Burgemeester en wethouders onderscheidenlijk de burgemeester van Hoogeveen,

 

Het bestuur onderscheidenlijk de voorzitter van de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen, Hoogeveen/ Zuidwolde, 26 mei 2019.

 

 

Besluit mandaat, volmacht en machtiging

Algemeen

Onder mandaat moet volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) worden verstaan: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen. Onder besluit wordt verstaan: beslissingen inhoudende publiekrechtelijke rechtshandelingen (zie artikel 1:3 Awb).

 

Als er geen besluiten worden genomen, is er volgens de terminologie geen sprake van mandaat maar van machtiging of volmacht. Onder volmacht wordt in dit verband verstaan: het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen namens het college dan wel de burgemeester. Onder machtiging wordt verstaan het verrichten van alle overige handelingen die geen besluit of privaatrechtelijke rechtshandeling zijn. Gedacht kan worden aan feitelijke handelingen.  

De regels van mandaat zijn ook van toepassing op volmacht en machtiging (artikel 10:12 Awb). In het vervolg wordt onder mandaat tevens verstaan volmacht en machtiging. 

Het Besluit mandaat, volmacht en machtiging heeft betrekking op mandatering door twee gemeentelijke bestuursorganen namelijk van de gemeente De Wolden en de gemeente Hoogeveen maar ook de bestuursorganen van de Samenwerkingsorganisatie de Wolden Hoogeveen, te weten het bestuur en de voorzitter van de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen. Dit betreft de mandatering door de colleges van burgemeester en wethouders van de aan hen toegekende bevoegdheden en mandatering door de burgemeesters van de aan hen als bestuursorgaan toegekende bevoegdheden. Daarnaast worden bevoegdheden van het bestuur en de voorzitter gemandateerd.  

Ontbreken van een rechtsgeldige mandaatverlening dan wel overschrijding van de grenzen van de mandaatverlening heeft tot gevolg dat het in mandaat genomen besluit onbevoegd is genomen.  

Als mandaat is verleend wil dat niet zeggen dat het bestuursorgaan zelf de gemandateerde bevoegdheid niet meer mag uitoefenen. Het bestuursorgaan blijft te allen tijde zelf bevoegd. 

Het Besluit mandaat, volmacht en machtiging is een verzamelbesluit bestaande uit een regeling en bijbehorende lijsten. De lijsten geven overzicht van de bevoegdheden die in mandaat zijn overgedragen. De regeling geeft aan onder welke voorwaarden de bevoegdheden in mandaat mogen worden uitgeoefend en hoe terugkoppeling richting het betreffende bestuursorgaan plaatsvindt.

 

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1

Dit artikel geeft enkele begripsomschrijvingen.

 

Artikel 2

In dit artikel wordt een koppeling gelegd tussen het besluit en de bijbehorende lijsten. Voor elke eenheid is een lijst opgesteld. 

Binnen de lijsten is onderscheid gemaakt tussen bevoegdheden omtrent het personeel (rechtspositionele bevoegdheden) en bestuursbevoegdheden. De rechtspositionele bevoegdheden lenen zich in beginsel niet voor ondermandaat. Rechtspositionele bevoegdheden worden gemandateerd door het bestuur.  

In de bestuursbevoegdheden is een onderscheid gemaakt tussen algemene bestuursbevoegdheden en bijzondere bestuursbevoegdheden. De algemene bestuursbevoegdheden zijn algemeen omdat deze binnen alle eenheden nodig kunnen zijn. Deze zijn voor alle eenheden gelijk. De bijzondere bestuursbevoegdheden betreft bevoegdheden die specifiek zijn voor de betreffende eenheid en gekoppeld zijn aan de specifieke taken binnen de eenheid. 

Er is ook een lijst met mandaten aan niet onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan werkzame personen, aangeduid als externen. Mandaat aan externen behoeft in beginsel instemming van de externe en in voorkomende gevallen ook van degene onder wiens verantwoordelijkheid de externe werkt. 

Tenslotte is er ook nog een lijst met een opsomming van personen die zijn aangewezen het bestuursorgaan te vertegenwoordigen in bestuursrechtelijke procedures. Van deze vertegenwoordiging moet worden onderscheiden de bevoegdheid van de burgemeester om de rechtspersoon gemeente in en buiten rechte te vertegenwoordigen (artikel 171 Gemeentewet).  

Degene die het meerdere mag, mag ook het mindere. Dat is de strekking van het tweede lid van dit artikel.

 

Artikel 3

Op grond van artikel 10:6 Awb kan de mandaatgever per geval of in het algemeen instructies geven ter zake van de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid. De randvoorwaarden genoemd in dit artikel 3 zijn aan te merken als algemene instructies waarbinnen het mandaat mag worden uitgeoefend.

 

Artikel 4

Plaatsvervangers treden in beginsel in de rechten en plichten van degene die zij vervangen. Mandaatverlening aan plaatsvervangers is daarom niet nodig. Vanuit het oogpunt van mandaat is helderheid over plaatsvervanging wenselijk. Het aanwijzen van plaatsvervangers gebeurt daarom schriftelijk.

De gemandateerden kunnen ondermandaat verlenen aan onder hun verantwoordelijkheid werkzame personen. Dit ondermandaat is niet onbeperkt.

 

Artikel 5

Het eerste lid bepaalt dat een beslismandaat van een bestuursorgaan tevens inhoudt een mandaat om namens het bestuursorgaan te ondertekenen. Naar buiten moet kenbaar worden gemaakt dat het besluit in mandaat is genomen, dus dat de bevoegdheid wordt uitgeoefend onder verantwoordelijkheid van de mandaatgever. In de Awb staat dat in een besluit dat krachtens mandaat wordt genomen, moet worden aangegeven namens welk bestuursorgaan de gemandateerde handelt. Dit geldt ook bij ondermandaat, zij het dat daarbij in ieder geval de oorspronkelijke mandaatgever moet worden vermeld. 

De bevoegdheid van het college om te besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van de gemeente (artikel 160 Gemeentewet) moet worden onderscheiden van de bevoegdheid van de burgemeester om de gemeente in rechte te vertegenwoordigen (artikel 171 Gemeentewet). Onder dit laatste valt bijvoorbeeld het ondertekenen van contracten. In het derde lid van dit artikel is bepaald dat degene die namens het college mag besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen tevens door de burgemeester gemachtigd is om de stukken te ondertekenen. Voor de bevoegdheid van het bestuur om te besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen geldt ook dat deze moet worden onderscheiden van de bevoegdheid van de voorzitter om deze samenwerkingsorganisatie in rechte te vertegenwoordigen.

 

Artikel 6

De lijst met algemene machtigingen met betrekking tot vertegenwoordiging in rechte leent zich niet voor koppeling aan een functie. Daarom zijn in deze lijst geen functies maar namen genoemd. Daarnaast is in het eerste lid van dit artikel voor de Jeugdwet uitdrukkelijk een uitzondering gemaakt, waardoor het mogelijk is om het bestuursorgaan te vertegenwoordigen in civielrechtelijke procedures.

 

Aan de directie is de bevoegdheid gegeven om personen incidenteel te machtigen en deze lijst te herzien.