Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogeveen

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogeveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van leges 2009
CiteertitelLegesverordening 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBelastingen en tarieven

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

1) De datum van ingang van de heffing is 2 april 2009.

2) Dit is de eerste wijziging van de Legesverordening 2009.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-04-200901-01-2010hoofdstuk I: 5.4 en 5.5

12-03-2009

Hgv. Crt. 1-4-2009

H.09.00054

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2009

 

De raad van de gemeente Hoogeveen;

Gelezen het voorstel van het college van 11 november 2008;

Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

Besluit vast te stellen de: Verordening op de heffing en de invordering van leges 2009 (Legesverordening 2009).

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  jaar: het tijdvak dat loop van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam “leges” worden rechten geheven voor het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • c.

  het in behandeling nemen van een aanvraag van de plaatselijke pers en van ten algemene nutte werkende instellingen tot het afsluiten van een abonnement tot het regelmatig verstrekken van de raadsvoorstellen.

Artikel 5 Tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • De leges moeten worden betaald, in afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990, ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

 • 1.

   

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiking van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid onder b geldt, ingeval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan, niet meer dan € 5.000,-- bedraagt en, zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslag moet worden betaald in drie termijnen, waarvan twee gelijke termijnen en een derde termijn waarin de compensatiebetaling plaats zal hebben.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges terzake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Nadere regels door het college

Het college kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de leges.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De Legesverordening 2008 van 22 november 2007, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 26 juni 2008, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2009.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als “Legesverordening 2009”.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hoogeveen, gehouden op 27 november 2008.

De griffier, de voorzitter,

J.P. Wind, W.P.M. Urlings

Tarieventabel  

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2009

Indeling tarieventabel in hoofdstukken

I.

Bestuurzaken

 

1.Leges algemeen

2.Leges bestuursstukken

3.Leges gemeentearchief

4.Leges Drank- en horecawet

5.Leges speelautomaten

6.Leges bordeelvergunning

II

Burgerzaken

 

1.Leges huwelijken/partnerschap

2.Leges diverse uittreksels

3.Leges rijbewijzen

4.Leges reisdocumenten

III

Brandweer

 

1.Leges gebruiksvergunningen

2.Brandveiligheid

IV

Wegen, straten en pleinen

 

1.Leges Telecommunicatiewet

V

Gehandicaptenparkeerkaarten en verkeersontheffingen

 

1.Leges gehandicaptenparkeerkaart

2.Leges ontheffingen

VI

Markt

 

1.Leges wachtlijst goederenmarkten

VII

Milieubeheer

 

1.Leges bodemgesteldheidonderzoek

VIII

Bouwvergunningen

 

1.Leges bouwvergunningen c.a.

IX

Kadaster

 

1.Leges Kadaster

Hoofdstuk 1. Interne zaken

 

Leges algemeen 

 

1.

Voorzover daarvoor niet in een ander hoofdstuk van deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, bedraagt het tarief:

 

 

a.Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot de afgifte van afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken per bedrukte pagina op papier van A-4 formaat

€ 0,25

 

b.Voor een kopie van een bouwtekening

€ 6,20

 

c.Voor een beschikking op verzoek

€ 26,70

 

Leges bestuursstukken 

 

2.

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afsluiten van een abonnement met een geldigheidsduur van één jaar tot het regelmatig verstrekken van de raadsstukken

€ 62,10

2.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder een pagina verstaan een enkelvoudige bedrukte bladzijde. Bij verstrekking van meerdere boekwerken wordt het totaal van het aantal pagina's in rekening gebracht.

 

2.2

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

2.3

bestuursstukken en dergelijke bestaande uit:

 

 

1 t/m 25 pagina's

26 t/m 50 pagina's

51 t/m 75 pagina's

76 t/m 100 pagina's

101 t/m 150 pagina's

151 t/m 200 pagina's

201 pagina's of meer en

per pagina

€ 4,35

€ 8,70

€ 13,20

€ 17,55

€ 21,90

€ 26,35

€ 26,35

€ 0,08

 

Leges Gemeentearchief

 

3.

Het tarief bedraagt ter zake van het doen van nasporingen, ongeacht het resultaat, in de in het gemeentearchief berustende stukken door een gemeenteambtenaar voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 13,40 

 

Leges Drank- en Horecawet 

 

4.

a.Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3, eerste lid, van de Drank- en Horecawet

€ 275,90

 

b.Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot een wijziging van een reeds verleende vergunning ingevolge artikel 3, van de Drank- en Horecawet

€ 110,35

 

Leges speelautomaten 

 

5.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning ingevolge artikel 30b van de Wet op de kansspelen voor een periode van een kalenderjaar:

 

 

a.Voor één speelautomaat (behendigheidsspel)

€ 29,50

 

b.Voor twee speelautomaten (behendigheidsspelen)

€ 47,20

 

c.Voor één speelautomaat (kansspel)

€ 56,50

 

d.Voor twee speelautomaten (kansspel of één behendigheidsspel en één kansspel)

€ 79,00

5.1

Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, zijn leges verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat jaar verschuldigde leges als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 

5.2

Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde leges als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 

5.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

 

a.Tot het verkrijgen van een vergunning voor het mogen vestigen of exploiteren van een speelautomatenhal zoals bedoeld in artikel 4 van de Verordening kansspelen en speelautomatenhallen Hoogeveen 2006 bedraagt

€ 1.124,00

 

b.Voor de wijziging van een vergunning en een verlenging als bedoeld in artikel 4 van de Verordening kansspelen en speelautomatenhallen Hoogeveen 2006 bedraagt

€ 112,45

5.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van aanvraag van een aanwezigheidsvergunning die geldt voor een tijdvak van 12 maanden:

 

 

a.indien de vergunning voor één speelautomaat geldt

€ 56,20

 

b.indien de vergunning voor twee of meer speelautomaten geldt dan geldt het aantal speelautomaten maal € 34,00, en een vast bedrag van € 22,50

 

5.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een aanwezigheidsvergunning die geldt voor een tijdvak van vier jaar:

 

 

a.indien de vergunning voor één speelautomaat geldt

€ 226,50

 

b.indien de vergunning voor twee of meer speelautomaten geldt dan geldt het aantal speelautomaten maal € 136,00, en een vast bedrag van € 90,50

 

 

Leges bordeelvergunning

 

6.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemenvan een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het exploiteren van een prostitutiebedrijf of escortbedrijf zoals bedoeld in artikel 2 van de Verordening op de Prostitutiebedrijven

€ 560,80

Hoofdstuk II. Burgerzaken

 

Leges huwelijken

 

1.

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of het registreren van een partnerschap op een andere tijd dan ingevolge de Wet rechten burgelijke stand voor de kosteloze voltrekking op de woensdag om 09.00 uur en om 9.15 uur.

 

 

a.Op maandag tot en met vrijdag

€ 263,00

 

b.Op zaterdag en zondag

€ 630,00

1.1

Indien de voltrekking van een huwelijk of het registreren van een partnerschap plaatsvindt op een niet door de gemeenten aangewezen trouwlocatie worden de onder a en b. genoemde leges verhoogd met

€ 106,60

1.2

Indien men bij een omzettingakte gebruik maakt van een trouwlocatie worden de leges geheven, genoemd onder de artikelen 1 en 1.1 van dit hoofdstuk.

 

1.3

Het tarief bedraagt terzake van het omzetten van een huwelijk in een geregistreerd partnerschap of een geregistreerd partnerschap in een huwelijk

€ 56,50

1.4

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een trouw- of partnerschapsboekje:

€ 26,70

1.5

Het tarief bedraagt terzake van het verstrekken van getuigen door de gemeente voor de voltrekking van een huwelijk, per getuige

€ 16,05

 

Leges diverse uittreksels

 

2.

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot de legalisatie van een handtekening

€ 6,95

2.1

Voor de toepassing van verstrekkingen uit de gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens wordt verstaan:

 

 

a.Een verstrekking: het leveren van een of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie moet worden geraadpleegd..

 

 

b.Selecties: het verstrekken van overzichten met geselecteerde persoonsgegevens uit de gemeentelijke basisadministratie.

 

2.2

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens per verstrekking

€ 6,95

2.3

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van selecties

€ 44,05

 

en vermeerderd per pagina met

€ 0,49

2.4

 

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

 

Leges rijbewijzen

 

3.

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag

 

 

a.Tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 36,50

 

b.Tot het verkrijgen van gegevens uit het centraal register rijbewijzen

€ 6,95

 

c.Het tarief genoemd in sub a. en b. wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 38,75

3.1

De in artikel 3 sub a en b van dit hoofdstuk genoemde tarieven worden, indien aan de aanvrager reeds eerder een rijbewijs werd verstrekt, welk document bij de aanvraag, anders dan door overmacht, niet compleet kan worden overgelegd, verhoogd met

€ 28,95

3.2

De in artikel 3 sub a en b van dit hoofdstuk genoemde tarieven worden, indien binnen de periode van twee jaar wederom een rijbewijs als bedoeld in artikel 3.1 van dit hoofdstuk moet worden afgegeven, verhoogd met

€ 56,80

 

Leges reisdocumenten

 

4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

a.Tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 49,60

 

b.Tot het verstrekken van een nationaal paspoort een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort bedoeld onder a, (zakenpaspoort)

€ 55,43

 

c.Tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers van 9 september 1976 als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

€ 49,60

 

d.Tot het verstrekken van een Nederlandse Identiteitskaart (NIK)

€ 41,75

 

e.Tot het bijschrijven van een kind, direct bij de aanvraag van een nieuw document, per kind

€ 8,70

 

f.Tot het bijschrijven van een kind met een bijschrijvingssticker in een bestaand document, per kind

€ 20,35

4.1

Voor het in behandeling nemen van een spoedaanvraag tot het afgeven van een reisdocument worden de leges verhoogd met

€ 41,00

4.2

Voor het in behandeling nemen van een spoedaanvraag tot het bijschrijven van een kind met bijschrijvingssticker in een bestaand reisdocument, worden de leges verhoogd per bijschrijvingssticker met

€ 19,50

4.3

De in artikel 4 sub a tot en met d van dit hoofdstuk genoemde tarieven worden, indien aan de aanvrager reeds eerder een reisdocument werd verstrekt, welk document bij de aanvraag, anders dan door overmacht, niet compleet kan worden overgelegd, verhoogd met

€ 28,95

4.4

De in artikel 4 sub a tot en met d van dit hoofdstuk genoemde tarieven worden, indien binnen de periode van twee jaar wederom een reisdocument als bedoeld in artikel 4 van dit hoofdstuk moet worden afgegeven, verhoogd met

€ 56,80

Hoofdstuk III. Brandweer

 

Gebruiksvergunning in verband met brandveiligheid

 

1.

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag van een gebruiksvergunning als bedoeld in artikel 2.11.1 van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken € 201,10 vermeerderd met een toeslag als volgt:

voor een bouwwerk met een gebruiksoppervlakte van:

 

 

aantal m²

toeslag

 

 

0 t/m 100 m²

€ 102,00

 

 

101 t/m 500 m²

€ 102,00 vermeerderd met € 0,80 per m²

 

 

501 t/m 2.000 m²

€ 510,00 vermeerderd met € 0,28 per m²

 

 

2.001 t/m 5.000 m²

€ 1.275,00 vermeerderd met € 0,08 per m²

 

 

5.001 t/m 50.000 m²

€ 1.785,00 vermeerderd met € 0,01 per m²

 

 

meer dan 50.000 m²

€ 3.315,00 vermeerderd met € 0,01 per m²

 

2.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoeld in artikel 2.1.1 van de Brandbeveiligingsverordening gemeente Hoogeveen, Westerveld, De Wolden, Meppel artikel 2.1.1.: 10% van de leges zoals die berekend zijn in het kader van een aanvraag van een gebruiksvergunning als bedoeld in bovenstaande overzicht.

€ 101,80

3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een tijdelijke aanvraag van een gebruiksvergunning als bedoeld in artikel 2.11.4 van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken: 10% van de leges zoals die berekend zijn in het kader van een aanvraag van een gebruiksvergunning als bedoeld in bovenstaande overzicht.

 

4.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, een vrijstelling of een andere beschikking voor zover daarvoor niet elders in dit hoofdstuk een tarief is opgenomen

€ 105,95

Hoofdstuk IV. Wegen, straten en pleinen

1.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een melding: tot het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering als bedoeld in artikel 5.2, derde lid, van de Telecommunicatiewet bedraagt

€ 280,50

2.

Het in artikel 1 van dit hoofdstuk genoemde bedrag wordt verhoogd:

 

 

a.Indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, met

€ 280,50

 

b.Indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt met

€ 280,50

 

c.Indien met betrekking tot de werkzaamheden van toezicht en coördinatie die plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf, met

€ 1,29

Hoofdstuk V. Gehandicaptenparkeerkaarten en verkeersontheffingen.

 

Gehandicaptenparkeerkaart

 

1.

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

€ 83,00

1.1

Wanneer bij verlenging of afwijzing kan worden volstaan met een dossieronderzoek bedraagt het tarief per aanvraag

€ 41,50

1.2

Het tarief bedraagt terzake voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken als bedoeld in artikel 26 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

 

 

a.Bij toewijzing van de gehandicaptenparkeerplaats

€ 234,65

 

b.Bij toewijzing van de gehandicaptenparkeerplaats

€ 58,05

 

Ontheffing artikel 87 van RVV

 

2.

Het tarief bedraagt terzake voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 anders dan bedoeld in artikel 3 van dit hoofdstuk in het gebied waar betaald parkeren van toepassing is voor een tijdelijke ontheffing:

 

 

a.Geldig voor één dag per dag

€ 11,60

 

b.Geldig voor ten hoogste één maand of een gedeelte daarvan, dat langer duurt dan acht dagen

€ 100,25

 

c.Geldig voor ten hoogste twee maanden of een gedeelte daarvan dat langer duurt dan één maand

€ 200,90

 

d.Geldig voor het voetgangersgebied in het centrum van Hoogeveen, per kalenderjaar

€ 26,70

 

Leges vervoer bijzondere transporten

 

3.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

a.Tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten

€ 33,10

 

b.Tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 7.1 van het Voertuigreglement

€ 33,10

Hoofdstuk VI. Markt.

1.

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het plaatsen op de wachtlijst voor het innemen van een standplaats op de goederenmarkten

€ 17,10

Hoofdstuk VII. Milieubeheer.

 

Leges bodemgesteldheidonderzoek

 

1.

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot vrijstelling van het verbod tot bouwen op verontreinigde grond als bedoeld in artikel 2.4.1 van de Bouwverordening, voorzover de resultaten van de onderzoekgegevens naar de milieu-hygiënische gesteldheid van de bodem deze vrijstelling toelaat:

 

 

a.Indien met een historisch of verkennend onderzoek van een onverdachte locatie, als bedoeld in artikel 2.4.1 van de Bouwverordening, kan worden volstaan

€ 34,20

 

b.Indien een nader of aanvullend onderzoek naar de gesteldheid van de bodem als bedoeld in artikel 2.4.1, van de Bouwverordening is vereist

€ 68,45

 

c.Indien een nader of aanvullend onderzoek met een saneringsevaluatie als bedoeld in artikel 2.4.1, van de Bouwverordening is vereist

€ 174,40

Hoofdstuk VIII. Bouwvergunningen

 

Leges Bouwvergunningen

 

1.1

Bouwkosten

Onder bouwkosten wordt in dit hoofdstuk verstaan de aannemingssom (exclusief omzetbelasting) als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken (UAV 1989), dan wel, voorzover deze ontbreekt, een raming van de bouwkosten als bedoeld in het normblad NEN 2631.

 

1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een lichte bouwvergunning als bedoeld in artikel 44, derde lid, juncto het eerste lid van de Woningwet bedraagt

 

 

a.Een vast bedrag van

€ 39,10

 

b.Vermeerderd met 2,08 % over de totale bouwkosten.

 

1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een reguliere bouwvergunning, als bedoeld in artikel 44, eerste lid van de Woningwet, indien de bouwkosten

 

 

1.Minder bedragen dan € 15.000,00

 

 

a.Een vast bedrag van

b.Vermeerderd met 2,96 % van die bouwkosten

€ 39,10

 

2.€ 15.000,00 bedragen of meer, doch minder dan € 50.000,00

 

 

a.Een vast bedrag van

b.Vermeerderd met 2,70 % van het bedrag waarmee de bouwkosten de € 15.000,00 te boven gaan

€ 483,10

 

3.€ 50.000,00 bedragen of meer, doch minder dan € 500.000,00

 

 

a.Een vast bedrag van

b.Vermeerderd met 2,30 % van het bedrag waarmee de bouwkosten € 50.000,00 te boven gaan.

€ 1.428,10

 

4.€ 500.000,00 bedragen of meer, doch minder dan € 5.000.000,00

 

 

a.Een vast bedrag van

b.Vermeerderd met 1,98 % van het bedrag waarmee de bouwkosten € 500.000,00 te boven gaan.

€ 11.778,10

 

5.€ 5.000.000,00 bedragen of meer

 

 

a.Een vast bedrag van

b.Vermeerderd met 1,64 % van het bedrag waarmede de bouwkosten € 5.000.000,00 te boven gaan.

€ 100.878,10

1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning eerste fase, als bedoeld in artikel 56a, tweede lid, van de Woningwet, indien de bouwkosten:

 

 

1.Minder bedragen dan € 15.000,00

 

 

a.Een vast bedrag van

b.Vermeerderd met 2,68 % van die bouwkosten;

€ 39,10

 

2.€ 15.000,00 bedragen of meer doch minder dan € 50.000,00

 

 

a.Een vast bedrag van

b.Vermeerderd met 2,42 % van het bedrag waarmee de bouwkosten € 15.000,00 te boven gaan.

€ 441,10

 

3.€ 50.000,00 bedragen of meer doch minder dan € 500.000,00

 

 

a.Een vast bedrag van

b.Vermeerderd met 2,07 % van het bedrag waarmee de bouwkosten € 50.000,00 te boven gaan.

€ 1.288,10

 

4.€ 500.000,00 bedragen of meer doch minder dan € 5.000.000,00

 

 

a.Een vast bedrag van

b.Vermeerderd met 1,77 % van het bedrag waarmede de bouwkosten € 500.000,00 te boven gaan.

€ 10.603,10

 

5.€ 5.000.000,00 bedragen of meer

 

 

a.Een vast bedrag van

b.Vermeerderd met 1,51 % van het bedrag waarmede de bouwkosten € 5.000.000,00 te boven gaan.

€ 90.253,10

1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning tweede fase, als bedoeld in artikel 56a, derde lid, van de Woningwet, indien de bouwkosten:

 

 

1.Minder bedragen dan € 15.000,00

 

 

a.Een vast bedrag van

b.Vermeerderd met 0,88 % van die bouwkosten.

€ 39,10

 

2.€ 15.000,00 bedragen of meer, doch minder dan € 50.000,00

 

 

a.Een vast bedrag van

b.Vermeerderd met 0,82 % van het bedrag waarmee de bouwkosten € 15.000,00 te boven gaan.

€ 171,10

 

3.€ 50.000,00 bedragen of meer, doch minder dan € 500.000,00

 

 

a.Een vast bedrag van

b.Vermeerderd met 0,68 % van het bedrag waarmee de bouwkosten € 50.000,00 te boven gaan.

€ 458,10

 

4.€ 500.000,00 bedragen of meer, doch minder dan € 5.000.000,00

 

 

a.Een vast bedrag van

b.Vermeerderd met 0,60 % van het bedrag waarmee de bouwkosten € 500.000,00 te boven gaan.

€ 3.518,10

 

5.€ 5.000.000,00 bedragen of meer

 

 

a.Een vast bedrag van

b.Vermeerderd met 0,52 % van het bedrag waarmede de bouwkosten € 5.000.000,00 te boven gaan.

€ 30.518,10

1.6

Het in 1.5 sub 1 tot en met 5 berekende bedrag kan worden verhoogd met het bedrag van de advieskosten, blijkend uit een begroting die terzake door of vanwege het college is opgesteld om de genoemde bouwkosten door een extern adviseur te herberekenen.

 

1.6.1

Indien een begroting als bedoeld in 1.6 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht,tenzij de aanvrager voor deze vijfde werkdag aangeeft niet accoord te gaan met de begroting van het inschakelen van de extern adviseur, dan worden de door de gemeente vastgestelde bouwkosten gehanteerd.

 

1.6.2

Indien de door de extern adviseur berekende bouwkosten gelijk of lager zijn aan de door de aanvrager opgegeven bouwkosten, worden de advieskosten niet in rekening gebracht.

 

1.6.3

Indien de werkelijke kosten van het extern advies minder bedragen, dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, wordt het verschil verrekend.

 

 

Wijziging bouwvergunning

 

2

Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunnig betrekking heeft op het bouwen in afwijking van een eerder ingediend bouwplan, waarvoor reeds vergunning is verleend, maar waarvan nog geen gebruik is gemaakt, worden de voor de oorspronkelijke vergunning geheven leges verrekend met het bedrag dat verschuldigd is door toepassing van het tarief als vermeld in artikel 1.2 tot en met 1.5 van dit hoofdstuk met dien verstande dat zij nimmer minder zullen bedragen dan

Het vorenstaande vindt geen toepassing indien de afwijking zodanig is dat naar de omstandigheden beoordeeld van een nieuw bouwplan sprake is.

€ 71,75

 

Teruggaaf

 

3.

Indien van een verleende bouwvergunning geen gebruik wordt gemaakt en deze wordt ingetrokken, dan wordt 25%

van de betaalde leges als bedoeld in de artikelen 1.2 tot en met 1.5 van dit hoofdstuk terugbetaald.

 

3.1

Indien een aanvraag voor een bouwvergunning wordt ingetrokken voordat de vergunning verleend is wordt 50%

van de betaalde leges als bedoeld in de artikelen 1.2 tot en met 1.5 van dit hoofdstuk terugbetaald

 

3.2

Indien de gevraagde vergunning niet wordt verleend wordt 25%

van de betaalde leges als bedoeld in de artikelen 1.2 tot en met 1.5 van dit hoofdstuk terugbetaald.

 

 

Overschrijving bouwvergunning

 

4.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het overschrijven van een verleende bouwvergunning

€ 39,10

 

Verhogingen in verband met bestemmingsplanwijzigingen c.q vrijstellingen

 

5.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van: een aanvraag tot herziening van een geldend bestemmingsplan ingevolge artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro)

€ 1.550,00

5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging of uitwerking van een geldend bestemmingsplan ingevolge artikel 3.6 lid 1 sub a. of b. Wro

€ 1.479,00

5.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een projectbesluit ingevolge artikel 3.10 Wro

€ 1550,00

5.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een ontheffing van het verbod tot wijziging van het gebruik van gronden of bouwwerken als bedoeld in artikel 3.7 lid 4 Wro

€ 78,85

5.3.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffing of het stellen van nadere eisen ingevolge artikel 3.6 lid 1 sub c. of d. of artikel 6.12 lid 6 Wro

€ 78,85

5.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffing ingevolge artikel 3.22, 3.23 Wro of indien artikel 50 lid 3 of 51 lid 3 van de Woningwet wordt toegepast.

€ 204,00

 

Aanlegvergunningen

 

6.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3.3 Wro (aanlegvergunning)

€ 78,85

 

Sloopvergunning

 

7.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een sloopvergunning als bedoeld in artikel 8.1.1 van de Bouwverordening of artikel 3.3 Wro

€ 78,85

7.1

Meldingsplichtige sloopwerken

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 8.2.1 van de Bouwverordening

€ 18,65

 

Inlichtingen

 

8.

Voor de toepassing van dit onderdeel wordt verstaan onder een handeling: het verstrekken van één of meer gegevens omtrent één kadastraal perceel waarvoor het archief van de afdeling Gemeentewinkel moet worden geraadpleegd.

 

8.1

In afwijking van het bepaalde in artikel 3 van hoofdstuk 1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen uit het archief van de afdeling Gemeentewinkel, per handeling

€ 18,65

8.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het doen van nasporingen in de bij de afdeling Gemeentewinkel berustende stukken, ongeacht, het resultaat per object

€ 54,10

Hoofdstuk XI. Kadaster

9.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kadastrale informatie/afschriften e.d. bedraagt:

 

9.1.1

Kadastrale kaart

 

 

a.Inzage, kopie A3/A4

€ 7,15

 

b.Bijkomende kosten per fax

€ 3,25

9.1.2

Perceelinformatie uit de kadastrale registratie

 

 

a.Perceelgegevens: per perceel

€ 7,15

 

b.Bijkomende kosten per fax

€ 3,25

9.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van geografische informatie/afschriften e.d. bedraagt:

 

9.2.1

Grootschalige basiskaart Hoogeveen

levering GBKH in digitale vorm:

 

 

a.Vaste leveringskosten

€ 28,15

 

b.Informatiekosten

 

 

-per ha. landelijk gebied

-per ha. bebouwd gebied

€ 13,25

€ 98,55

 

extra kosten:

 

 

-levering op diskette, per diskette

-levering op cd-rom

€ 4,15

€ 6,00

9.2.2

levering GBKH in analoge vorm:

 

 

a.Vaste leveringskosten

€ 28,15

 

b.Informatiekosten per formaat op papier:

 

 

-A0 0,84 x 1,20

-A1 0,60 x 0,84

-A2 0,42 x 0,60

-A3 0,30 x 0,42

-A4 0,21 x 0,30

€ 98,55

€ 65,85

€ 33,35

€ 15,80

€ 10,50

 

c.extra kosten:

 

 

-levering per fax

€ 3,25

9.3

a.Stadsplattegronden in kleur

 

 

 

analoog formaat

papier

 

-overzichtskaart Hoogeveen

A0

€ 142,90

 

 

A3

€ 83,35

 

-detailkaart buitendorpen

A1

€ 142,90

 

 

A4

€ 83,35

 

-detailkaart Hoogeveen

A0

€ 142,90

 

 

A3

€ 83,35

 

-detailkaart centrum Hoogeveen

A3, A4

€ 83,35

 

b.Stadsplattegronden

 

 

 

 

digitaal

 

 

-overzichtskaart Hoogeveen

ia, pdf

€ 1.180,20

 

-detailkaart buitendorpen

ia, pdf

€ 238,15 / per bestand

 

-detailkaart Hoogeveen

ia, pdf

€ 1.786,35

 

-detailkaart centrum Hoogeveen

ia, pdf

€ 238,15

9.4

Bestemmingsplan

 

 

 

Bestemmingsplan per exemplaar

 

€ 47,65

9.5

Overzichts- en bestemmingsplankaarten

 

 

 

per kaart

 

€ 19,15

9.6

Voor levering van de digitale produkten dient vooraf een een gebruiksovereenkomst gesloten te zijn.

 

 

 

 

 

 

Behorende bij raadsbesluit van 27 november 2008

De griffier,

J.P. Wind

Nota-toelichting

2009-04-29