Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogeveen

Reglement betreffende de werkwijze en bevoegdheden van het presidium van de raad

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogeveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement betreffende de werkwijze en bevoegdheden van het presidium van de raad
CiteertitelReglement betreffende de werkwijze en bevoegdheden van het presidium van de raad
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBestuurlijke organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Betreft regeling met interne werking. Derhalve geen datum bekendmaking

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 52

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-201124-10-2014Wijziging artikelen 2, 5 en 8

31-03-2011

Nvt

Geen
28-03-2003Nieuwe regeling (laatst gewijzigd in 2014)

27-03-2003

Nvt

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement betreffende de werkwijze en bevoegdheden van het presidium van de raad

De raad van de gemeente Hoogeveen,

gelezen het voorstel van de fractievoorzitters van 17 maart 2003;

gehoord het presidium van de raad;

gelet op artikel 5 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden voor de raad en artikel 52 van de Gemeentewet;

vast te stellen het volgende reglement:

Reglement betreffende de werkwijze en bevoegdheden van het presidium van de raad.

I.

Artikel 1.

 Het presidium van de raad vergadert tenminste eenmaal per maand tenzij er in de betreffende maand geen vergadering van de raad is.

Artikel 2.

De besluitenlijsten van het presidium worden gepubliceerd.

Artikel 3.

Het presidium stelt de conceptagenda’s voor de raadsavonden vast.

Artikel 4.

Het presidium stelt jaarlijks een jaarschema voor raads- en commissievergaderingen en andere activiteiten voor de raadsavonden op.

Artikel 5.

Het presidium bespreekt regelmatig de planningsdocumenten waarop wordt aangegeven welke onderwerpen in de raad naar verwachting zullen worden behandeld.

Artikel 6.

Het presidium ziet toe op de nakoming van toezeggingen aan de raad.

Artikel 7.

Het presidium organiseert voor de raad de hoorzittingen, werkbezoeken, excursies, workshops, cursussen en dergelijke.

Artikel 8.  

(vervallen)

Artikel 9.  

(vervallen)

Artikel 10.

Het presidium evalueert de vergaderingen van de raad in technische zin en geeft blijk van zijn bevindingen aan eenieder die het aangaat.

Artikel 11.

Het presidium is bevoegd beslissingen te nemen ten aanzien van verder voorkomende huishoudelijke zaken van de raad waarbij geen sprake is van een grote politieke gevoeligheid.

II.

Dit reglement treedt in werking op de dag nadat het is vastgesteld.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hoogeveen, gehouden op 27 maart 2003.

De griffier, de voorzitter,

J.P. Wind, W.P.M. Urlings