Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Peilbesluit Oudeland en Indijk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingPeilbesluit Oudeland en Indijk
CiteertitelPeilbesluit Oudeland en Indijk
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpruimtelijke ordening - waterkeringen en waterbeheer
Externe bijlageKaart peilbesluit Oudeland en Indijk.pdf

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit peilbesluit vervangt het peilbesluit van waterschap Oudeland en Indijk, goedgekeurd door gedeputeerde staten van Utrecht op 24 oktober 1960.

Gedeputeerde staten van Utrecht hebben dit peilbesluit goedgekeurd bij besluit van 13 juni 1995, nr. 95440038.

De kaart waarnaar in dit peilbesluit wordt verwezen, kunt u als PDF-bestand vinden onder bijlage.

Dit peilbesluit is vervangen door het peilbesluit Oudeland en Indijk 2007, bij besluit van 6 juni 2008, onder nummer 2008INT224244.

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 20-12-1994

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: UN 24-6-1995; R&G 24-6-1995

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Interim-verordening waterhuishouding Woerden, artikel 14

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-199513-06-2008nieuwe regeling

20-12-1994

UN 24-6-1995; R&G 24-6-1995

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Peilbesluit Oudeland en Indijk

De Verenigde Vergadering van het Groot-Waterschap van Woerden;

gezien het voorstel van dijkgraaf een hoogheemraden, d.d. 05 - 12 - 1994, en de bij het ontwerp-besluit behorende toelichting;

["een" moet zijn "en"]

overwegende, dat het peilbesluit voor de polder

Oudeland en Indijk

volgens artikel 22 van de Interim-verordening waterhuishouding Woerden ten minste eenmaal in de tien jaren dienen te worden herzien;

in aanmerking nemende dat het ontwerp-peilbesluit na tijdig voorafgaande openbare bekendmaking volgens de daarvoor geldende voorschriften van 17 oktober 1994 tot 19 november 1994, op de daartoe aangewezen plaatsen voor [een] ieder ter inzage heeft gelegen;

gelet op het bepaalde in artikel 14 van de Interim-verordening waterhuishouding Woerden;

Inhoud

BESLUIT:

I. vast te stellen het navolgende peilbesluit voor de polder Oudeland en Indijk, gelegen in de gemeente Harmelen.

De in het gebied na te streven waterstanden zijn:

na te streven waterstanden

Nr.

Peilgebied

Ligging

Polderpeil in mNAP

 

 

 Zomerpeil

Winterpeil

11-A

10-T

Oudeland en Indijk

Oudeland en Indijk

(boven spoor)

-0.70 

 -1.10

-0.80 

 -1.20

Genoemde gebieden en de peilschalen waarop de peilen in die gebieden zijn af te lezen zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart.

Artikel 1

Voor de toepassing van dit besluit geldt dat peilen zijn aangegeven ten opzichte van het Normaal Amsterdamse Peil (N.A.P.).

Artikel 2

De overgang van zomerpeil naar winterpeil zal, al naar gelang de weersomstandigheden, in het algemeen en naar oordeel van dijkgraaf en hoogheemraden, plaats vinden in de loop van de maanden september, oktober. De overgang van winterpeil naar zomerpeil zal, al naar gelang de weersomstandigheden, in het algemeen en naar oordeel van dijkgraaf en hoogheemraden, plaats vinden in de loop van de maanden april, mei.

Artikel 3

Dijkgraaf en hoogheemraden zijn bevoegd, indien de weersomstandigheden dit naar hun oordeel noodzakelijk maken, bovengenoemde peilen tijdelijk:

- in droge en zeer droge perioden met 0.05 m te verhogen; en

- in natte en zeer natte perioden met 0.05 m te verlagen.

Tabel

 

 

II.

Het onder I genoemde treedt in werking, op de zevende dag nadat de bekendmaking heeft plaatsgevonden, bedoeld in artikel 21 van de Interim-verordening waterhuishouding Woerden.

Aldus vastgesteld in de op 20 december 1994 te Woerden gehouden openbare bijeenkomst van de Verenigde Vergadering voornoemd.

Dijkgraaf en hoogheemraden van het Groot-Waterschap van Woerden,

C. Datema, de dijkgraaf

A. Vervoorn, de secretaris