Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Peilbesluit boezemstelsel Oude Rijn

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingPeilbesluit boezemstelsel Oude Rijn
CiteertitelPeilbesluit boezemstelsel Oude Rijn
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpruimtelijke ordening - waterkeringen en waterbeheer
Externe bijlageKaart peilbesluit Boezemstelsel Oude Rijn.pdf

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben dit peilbesluit goedgekeurd bij besluit van 23 oktober 1997, nr. 97441126.De kaart waarnaar in dit peilbesluit wordt verwezen, kunt u als PDF-bestand vinden onder bijlage.

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 18-6-1997

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: R&G, UN, BoN, RD 29-12-1997, IJsb, WN, WoC 30-12-1997, Vs 31-12-1997

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Interim-verordening waterhuishouding Woerden, artikel 14

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-01-199812-03-2015nieuwe regeling

18-06-1997

R&G, UN, BoN, RD 29-12-1997, IJsb, WN, WoC 30-12-1997, Vs 31-12-1997

97.030F

Tekst van de regeling

Intitulé

Peilbesluit boezemstelsel Oude Rijn

Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden;

op het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 12 mei 1997, nr. 97.030 F;

gelet op artikel 14 van de Interim-verordening waterhuishouding Woerden;

Besluit :

I. vast te stellen het navolgende peilbesluit voor het boezemstelsel Oude Rijn;

Inhoud

Artikel 1 Gebied

Tot het boezemstelsel Oude Rijn behoren de Oude Rijn, de Lange Linschoten, de Korte Linschoten, de Montfoortse Vaart, de Kromwijkerwetering, de Jaap Bijzerwetering, de Grecht, de Dubbele Wiericke, de Enkele Wiericke en alle gebieden die door middel van vrije afwatering of riolering en/of riooloverstorten hierop afwateren.

Artikel 2

De in het gebied of in de afzonderlijke gebiedsdelen na te streven waterstanden zijn:

na te streven waterstanden

peilgebied nummer

naam peilgebied

polderpeil in m. NAP

 

 

 winterpeil

 zomerpeil

00-A

boezemstelsel Oude Rijn

-0,47 

Genoemde gebieden en de peilschalen waarop de peilen in die gebieden zijn af te lezen zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart.

Artikel 3 Instelling peil

De waterstand in het genoemde gebied zal worden ingesteld op de dag van inwerkingtreding van het peilbesluit als bedoeld in artikel 6.

Artikel 4 Referentiepeil

Voor de toepassing van dit besluit geldt dat peilen zijn aangegeven ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil (NAP).

Artikel 5 Titel

Dit peilbesluit kan worden aangehaald als Peilbesluit boezemstelsel Oude Rijn.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Dit peilbesluit treedt in werking met ingang van de achtste dag nadat de bekendmaking heeft plaatsgevonden, als bedoeld in artikel 73 en 74 van de Waterschapswet.

Vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 18 juni 1997.

mr. D. Wijtmans, secretaris.

ir. D. Vergunst, voorzitter