Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Peilbesluit Driebruggen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingPeilbesluit Driebruggen
CiteertitelPeilbesluit Driebruggen 2009
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpruimtelijke ordening - waterkeringen en waterbeheer
Externe bijlagenAanvullend detail van de wijziging kaart peilbesluit Driebruggen Kaart peilbesluit Driebruggen (origineel, zie ook aanvullend detail)

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Bij deze wijziging wordt de peilbesluitkaart aangepast, met een aanvullend detail. Per abuis was een gebied/watergang in dit peilbesluit opgenomen. Vanaf nu is dit gebied/deze watergang opgenomen in het nieuwe Peilbesluit Boezems Oude Rijn 2015.

De kaart waarnaar verwezen wordt kunt u als pdf downloaden.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet op de waterhuishouding, art. 16
 2. Verordening waterhuishouding Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2002, hoofdstuk III

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-03-2015wijziging art. 1

18-02-2015

Wsb 2015, 1637

885509
20-01-201012-03-2015nieuwe regeling

20-05-2009

Wsb 2009/06; IJsB 12-01-2010; BoN/WN 14-01-2010

PA/2009.056

Tekst van de regeling

Intitulé

Peilbesluit Driebruggen

Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden;

gelet op het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 7 april 2009 met nummer 09.PA/056;

overwegende dat een peilbesluit eens in de 10 jaar moet worden herzien en dat dit in het geval van dit peilbesluit nog niet is gebeurd;

overwegende dat in het kader van de herinrichting Driebruggen de afgelopen jaren de waterhuishouding is aangepast op de deels gewijzigde gebiedsinrichting en gebiedsfuncties;

overwegende dat voor een groot deel van het gebied de werkzaamheden in het kader van de herinrichting Driebruggen zijn uitgevoerd, zodat de peilen die daarin zijn afgesproken kunnen worden ingesteld;

gelet op artikel 16 van de Wet op de Waterhuishouding en op hoofdstuk III van de Verordening waterhuishouding Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2002,

BESLUIT:

1. De peilbesluiten Barwoutswaarder (1989), Het Westeinder van Waarder (1989), Breeveld en Haanwijk (1989), Papekop en Diemerbroek (1989) en Groot- en Klein-Hekendorp (1989), alle goedgekeurd door het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland, in te trekken

2. het peilbesluit Driebruggen 2009 vast te stellen zoals hierna is aangegeven.

Inhoud

Artikel 1. Gebied

Het gebied is aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart.

Artikel 2. Referentiepeil

Voor de toepassing van dit besluit geldt dat peilen zijn aangegeven ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil 2005 (NAP 2005).

Artikel 3. Peilen

 • 1.

  De na te streven waterstanden in de afzonderlijke peilgebieden binnen de werkingssfeer van dit peilbesluit, zijn gebaseerd op de meest wenselijke peilen behorend bij de gebiedsfunctie, de grondsoort en het grondgebruik. Op basis van de oorspronkelijke peilen uit het landinrichtingsplan (zoals opgenomen in de vorige peilbesluiten) en afspraken tussen provincie, landinrichtingscommissie en waterschap is nieuw beleid doorgevoerd. De peilen die hieruit volgen zijn in dit peilbesluit opgenomen, conform onderstaande tabel.

  Tabel 1. Overzicht vast te stellen peilen

  Overzicht vast te stellen peilen

  polder

  peilgebied-nummer

  peilvoorstel  

  (m t.o.v. NAP)

  peilvoorstel  

  (m t.o.v. NAP)

   

   

              zomer

              winter

  Barwoutswaarder

         PG0756

               -2,01

               -2,11

  Barwoutswaarder

         PG0778

               -1,95

               -2,05

  Barwoutswaarder

         PG0331

               -2,01

               -2,11

  Barwoutswaarder

         PG0754

               -2,00

               -2,00

  Barwoutswaarder

         PG0755

               -2,10

               -2,15

  Breeveld en Haanwijk

         PG0321

               -1,70

               -1,80

  Breeveld en Haanwijk

  (plas Cattenbroek)

         PG0769

  flexibel tussen

  -1,45 en -1,95

  flexibel tussen

  -1,45 en -1,95

  Breeveld en Haanwijk

         PG0757

               -1,90

               -2,00

  Breeveld en Haanwijk

         PG0265

               -1,80

               -1,90

  Groot en Klein Hekendorp

         PG0758

               -2,10

               -2,15

  Groot en Klein Hekendorp

         PG0759

               -1,85

               -1,65

  Groot en Klein Hekendorp

         PG0760

               -2,00

               -2,00

  Groot en Klein Hekendorp

         PG0290

               -2,00

               -2,00

  Groot en Klein Hekendorp

         PG0761

               -1,65

               -1,65

  Groot en Klein Hekendorp

         PG0774

               -1,91

               -1,91

  Groot en Klein Hekendorp

         PG0288

               -1,90

               -1,95

  Papekop en Diemerbroek

         PG0315

               -2,10

               -2,15

  Papekop en Diemerbroek

         PG0871

               -2,05

               -2,05

  Papekop en Diemerbroek

         PG0939

               -2,15

               -2,20

  Ruige Weide

         PG0777

               -1,80

               -1,80

  Ruige Weide

         PG0289

               -1,70

               -1,80

  Ruige Weide

         PG0286

               -2,38

               -2,38

  Ruige Weide

         PG0870

               -2,20

               -2,20

  Westeinde van Waarder

         PG0798

               -1,40

               -1,40

  Westeinde van Waarder

         PG0775

               -1,37

               -1,37

  Westeinde van Waarder

         PG0776

               -2,36

               -2,36

  Westeinde van Waarder

         PG0945

               -1,80

               -1,80

  Westeinde van Waarder

         PG0267

               -2,08

               -2,19

  Westeinde van Waarder

         PG0271

               -2,38

               -2,38

  Westeinde van Waarder

         PG0795

               -2,30

               -2,30

  Westeinde van Waarder

         PG0838

               -2,30

               -2,30

 • 2.

  Voor de bepaling van de maaiveldhoogte is uitgegaan van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN 2003 en AHN 2005 voor de nieuwe peilgebieden), waarin maaiveldhoogtegegevens beschikbaar zijn die met laseraltimetrie zijn verkregen.

 • 3.

  Binnen 3 jaar na inwerkingtreding van het peilbesluit zal een nieuwe hoogtemeting plaatsvinden van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN). Indien nodig zullen de peilen dan worden aangepast aan de nieuwe gegevens.

Artikel 4. Peilbeheer

 • 1.

  Vast peilbeheer zal worden gevoerd in de peilgebieden waar zomer- en winterpeil gelijk zijn. De waterstand wordt in deze gebieden het hele jaar door op één en hetzelfde vaste niveau gehandhaafd.

 • 2.

  Flexibel peilbeheer zal worden gevoerd in peilgebied PG0769. Peilfluctuatie tussen onder- en bovengrens zal hier zoveel mogelijk natuurlijk plaatsvinden.

 • 3.

  Dynamisch peilbeheer zal worden gevoerd in de peilgebieden PG0265, PG0267, PG0288, PG0289, PG0315, PG0321, PG0331, PG0755, PG0756, PG0757, PG0758, PG0759, PG0778 en PG0939, met hoofdzakelijk de functie “landbouw”. Hierbij kan het waterpeil dynamisch in de tijd fluctueren tussen het vastgestelde zomer- en winterpeil. Afhankelijk van de weersomstandigheden, de groeiomstandigheden voor het gewas en de agrarische bedrijfsvoering kan het peil worden ingesteld op of tussen de in artikel 3, lid 1 vermelde waterpeilen.

  Dynamisch peilbeheer wordt pas toegepast als de uitkomsten van de proef met dynamisch peilbeheer bij Zegveld hiertoe aanleiding geven.

  Het dagelijks bestuur maakt de datum bekend waarop met dynamisch peilbeheer gestart wordt.

 • 4.

  Voor gebieden waar dynamisch peilbeheer nog niet is geëffectueerd, wordt de reguliere cyclus van zomer- en winterpeil aangehouden. De overgang van zomerpeil naar winterpeil zal, al naar gelang de weersomstandigheden en het geschatte grondwaterstandsverloop, in het algemeen en naar oordeel van dijkgraaf en hoogheemraden, plaats vinden in de loop van de maanden september-oktober. De overgang van winterpeil naar zomerpeil zal, al naar gelang de weersomstandigheden en het geschatte grondwaterstandsverloop, in het algemeen en naar oordeel van dijkgraaf en hoogheemraden, plaats vinden in de loop van de maanden april-mei.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Het peilbesluit treedt in werking met ingang van de achtste dag nadat de bekendmaking van de goedkeuring van dit peilbesluit door gedeputeerde staten heeft plaatsgevonden.

Artikel 6. Titel

Dit peilbesluit kan worden aangehaald als 'Peilbesluit Driebruggen 2009'.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 20 mei 2009.

P.J.M. Poelmann, voorzitter.

drs. E.Th. Meuleman, secretaris.