Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Verordening elektronisch bekendmaken Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingVerordening elektronisch bekendmaken Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
CiteertitelVerordening elektronisch bekendmaken Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Waterschapswet, artt. 78 eerste lid, 73 en 56
 2. Algemene wet bestuursrecht, artt. 3:12, 2:14, 3:42

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015nieuwe regeling

17-12-2014

Wsb 2014/8762

861479

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening elektronisch bekendmaken Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Verordening elektronisch bekendmaken

 

Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden,

gelezen het voorstel van het college van dijkgraaf en hoogheemraden d.d. 11-11-2014 (DM 861479);

gelet op de artikelen 3:12, eerste lid in samenhang met artikel 2:14, tweede lid, Algemene wet bestuursrecht en artikel 3:42, tweede lid, Algemene wet bestuursrecht;

mede gelet op de artikelen 56, 73 en 78, eerste lid, Waterschapswet;

B E S L U I T :

vast te stellen de navolgende Verordening elektronisch bekendmaken Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden:

Artikel 1. Begripsomschrijving

Deze verordening verstaat onder:

 • 1.

  Bekendmaking:

  • -

   de wettelijk verplichte bekendmaking van algemeen verbindende voorschriften,

  • -

   de wettelijk verplichte bekendmaking van besluiten die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht,

  • -

   de wettelijk verplichte kennisgeving van ontwerpbesluiten,

  • -

   de wettelijk verplichte kennisgeving van overige besluiten, mededelingen en aankondigingen,

  • -

   alsmede de kennisgeving van overige mededelingen waarvoor geen wettelijke plicht geldt.

 • 2.

  Besluit: een besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, Algemene wet bestuursrecht.

 • 3.

  Ontwerpbesluit: een besluit dat wordt voorbereid met een in de wet verplicht voorgeschreven inspraakprocedure dan wel met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht dan wel met een andere inspraakprocedure.

 • 4.

  Elektronisch waterschapsblad: het waterschapsblad, als bedoeld in artikel 73 Waterschapswet.

Artikel 2. Wijze van bekendmaken

 • 1.

  Iedere bekendmaking vindt plaats in een afzonderlijk elektronisch waterschapsblad, tenzij bij wet of regelgeving een andere wijze van bekendmaken is voorgeschreven.

 • 2.

  Het elektronisch waterschapsblad is voor een ieder te raadplegen op de website van hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden: www.destichtserijnlanden.nl.

 • 3.

  De bekendmaking in het elektronisch waterschapsblad is de rechtsgeldige bekendmaking.

 • 4.

  Onverminderd het bepaalde in het derde lid, kan het college van dijkgraaf en hoogheemraden besluiten een advertentie te plaatsen in een dag-, nieuws-, of huis-aan-huisblad.

Artikel 3. Terinzagelegging

 • 1.

  De terinzagelegging van het (ontwerp)besluit en de bij het (ontwerp)besluit horende bijlage(n) vindt elektronisch plaats op de website van hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, www.destichtserijnlanden.nl.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid, kan het college van dijkgraaf en hoogheemraden besluiten om de stukken fysiek ter inzage te leggen.

Artikel 4. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die van haar bekendmaking op de wettelijk voorgeschreven wijze.

Artikel 5. Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als de ‘Verordening elektronisch bekendmaken Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden’.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur op 17 december 2014

Voorzitter, P.J.M. Poelmann

Secretaris, J. Goedhart

Toelichting bij de Verordening elektronisch bekendmaken hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Algemeen

Besluiten treden niet in werking dan nadat zij zijn bekendgemaakt. Bij het bekendmaken van besluiten wordt een onderscheid gemaakt tussen besluiten die gericht zijn op één of meer belanghebbenden en overige besluiten die niet tot één of meer belanghebbenden zijn gericht. Besluiten die tot één of meer belanghebbenden zijn gericht worden bekendgemaakt door toezending of uitreiking. De overige besluiten worden bekendgemaakt door middel van kennisgeving in een elektronisch waterschapsblad of dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad.

De Wet elektronische bekendmaking (Web) is op 1 juli 2009 in werking getreden. Op basis van deze wet was het al mogelijk om een elektronisch waterschapsblad uit te geven. Dit was echter nog geen officiële bekendmaking. Daarnaast diende ook nog een andere bekendmaking plaats te vinden in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad. Met ingang van 1 januari 2014 is artikel 73 Waterschapswet gewijzigd. Bekendmaken van algemeen verbindende voorschriften kan nu alleen nog maar rechtsgeldig plaatsvinden door plaatsing in het elektronisch waterschapsblad.

In het Besluit en Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden worden nadere eisen gesteld aan elektronische bekendmaking. De meeste waterschappen zijn aangesloten bij de vanwege het Rijk tegen betaling beschikbaar gestelde centrale publicatievoorziening (Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties-GVOP) die voldoet aan de vereisten in de wet. Het college moet bepalen op welk internetadres het elektronisch waterschapsblad wordt geplaatst. Burgers moeten in staat worden gesteld het elektronisch waterschapsblad kosteloos in te zien. Dit betekent dat op één of meer locaties de mogelijkheid moet worden geboden aan burgers om via het internet kosteloos kennis te nemen van het waterschapsblad. Een papieren afschrift moet verkrijgbaar blijven.

Gevolg van deze wetswijziging is dat ons waterschap met ingang van 1 januari 2014 niet langer een bekendmaking van de vaststelling van algemeen verbindende voorschriften in de kranten moeten plaatsen teneinde een algemeen verbindend voorschrift in werking te laten treden. Mocht er toch gepubliceerd worden op schrift dan moet duidelijk zijn dat dat niet de officiële publicatie is.

Met deze recente wijziging is het gewenst om ook voor de andere (verplichte) bekendmakingen te onderzoeken of uitsluitend de digitale vorm van bekendmaken mogelijk is. Opdat alle verplichte bekendmakingen op dezelfde wijze plaatsvinden en op dezelfde plaats raadpleegbaar zijn.

In de artikelen 2:14, 3:12 en 3:42 Algemene wet bestuursrecht (Awb) zijn verschillende eisen aan (elektronische) bekendmakingen opgenomen. Bekendmakingen moeten in een of meer dag-, nieuws-, of huis-aan-huisbladen of op een andere geschikte wijze plaatsvinden. In de jurisprudentie is uitgemaakt dat elektronisch bekendmaken in een Waterschapsblad voldoet aan de omschrijving als bedoeld in artikel 3:12 en 3:42 Awb “of een andere geschikte wijze”. Een ander belangrijk vereiste ziet op de nevenschikking van de elektronische weg. Dus een bekendmaking zou niet alleen op elektronische wijze mogen plaatsvinden, behoudens wettelijk voorschrift. Op basis van jurisprudentie (zie voetnoot 1) is duidelijk dat een Verordening elektronisch publiceren een “wettelijke voorschrift” kan zijn als bedoeld in artikel 2:14 tweede lid Awb.

 

Artikelsgewijs

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  Deze begripsomschrijving bevat een opsomming van de verschillende soorten bekendmakingen die onder deze verordening vallen:

  - wettelijk verplichte bekendmaking van algemeen verbindende voorschriften

  Het betreft hier de bekendmaking van de vaststelling en de terinzagelegging. Algemeen verbindende voorschriften zijn de verordeningen van het waterschap, zoals de Keur maar ook de belastingverordeningen. De bekendmaking en terinzagelegging voor algemeen verbindende voorschriften is geregeld in artikel 73 van de Waterschapswet. De algemeen verbindende voorschriften worden integraal bekendgemaakt in het elektronisch waterschapsblad.

  - wettelijk verplichte bekendmaking van besluiten die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht

  Artikel 3:40 Awb regelt dat een besluit niet in werking treedt voordat het is bekend gemaakt. Als het gaat om besluiten die niet tot één of meer belanghebbenden zijn gericht en die geen algemeen verbindend voorschrift zijn, bijvoorbeeld beleidsregels, dan is artikel 3:42, tweede lid, Awb van toepassing. Dit artikel maakt het mogelijk om die besluiten rechtsgeldig elektronisch bekend te maken in een van overheidswege uitgegeven blad.

  - wettelijk verplichte kennisgeving van ontwerpbesluiten.

  Besluiten die worden voorbereid met de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 Awb) worden ter inzage gelegd. Hiervan wordt verplicht een kennisgeving gepubliceerd om derden te informeren en de gelegenheid te geven zienswijzen in te dienen (artikel 3:12 Awb). De Web heeft niet geleid tot een aanpassing van artikel 3:12 Awb. Vanwege de samenhang met artikel 2:14, tweede lid, Awb is het niet mogelijk om ontwerpbesluiten uitsluitend elektronisch bekend te maken, tenzij dit bij wettelijk voorschrift is geregeld. Deze verordening voorziet in een regeling bij wettelijk voorschrift om het uitsluitend elektronisch bekendmaken van ontwerpbesluiten mogelijk te maken.

  - wettelijk verplichte kennisgeving van overige besluiten, mededelingen, aankondigingen.

  Een voorbeeld is de aankondiging van een openbare vergadering van het algemeen bestuur.

  Is een besluit voorbereid met de uniforme openbare voorbereidingsprocedure en er zijn geen zienswijzen ingediend, dan dient hiervan op de wijze zoals genoemd in artikel 3:12 Awb mededeling worden gedaan (artikel 3:18, vierde lid Awb). Dat geldt ook voor de mededeling dat er een definitief besluit is genomen (artikel 3:44, eerste lid, Awb).

  In deze verordening wordt geregeld dat deze kennisgevingen elektronisch worden gedaan tenzij bij wet een andere wijze van bekendmaking is voorgeschreven. De elektronische bekendmaking laat onverlet dat bij wet kan zijn geregeld dat belanghebbenden bij een (ontwerp) besluit of degenen die een zienswijze hebben ingediend tegen een besluit rechtstreeks op de hoogte moeten worden gebracht door het waterschap (artikel 3:13 en 3:43 Awb).

  - kennisgeving van overige mededelingen

  Voor deze mededelingen geldt geen wettelijke plicht tot bekendmaken. Omdat de wijze van bekendmaken niet is geregeld, is het mogelijk deze mededelingen elektronisch bekend te maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de openingstijden van het waterschap.

 • 2.

  Een besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, Awb is een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling.

 • 3.

  In dit lid is een omschrijving van een ontwerpbesluit opgenomen.

 • 4.

  In de Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden zijn de technische eisen opgenomen waaraan een elektronisch waterschapsblad moet voldoen voor het elektronisch bekendmaken van besluiten die algemeen verbindende voorschriften inhouden. Wij maken gebruik van de landelijk beschikbare voorziening de G.V.O.P. (Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties), deze voldoet aan de gestelde eisen voor bekendmakingen in een elektronisch waterschapsblad.

   

Artikel 2. Wijze van bekendmaken

 • 1.

  De elektronische bekendmaking vindt plaats door de kennisgeving van het besluit of van de zakelijke inhoud ervan in het elektronisch waterschapsblad. Voor algemeen verbindende voorschriften geldt dat deze integraal in het elektronisch waterschapsblad opgenomen moeten worden. In artikel 73 Waterschapswet is niet geregeld dat volstaan kan worden met het vermelden van de zakelijke inhoud van het algemeen verbindend voorschrift. Dit in tegenstelling tot artikel 3:12 en 3:42 Awb. In bijzondere wet- of regelgeving kan een andere wijze van bekendmaken voorgeschreven zijn zoals dat bijvoorbeeld het geval is bij beslissingen van het stembureau op basis van het Waterschapsbesluit.

 • 2.

  In artikel 3, eerste lid, van het Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden is geregeld dat indien het waterschapsblad elektronisch wordt uitgegeven, dat gebeurt door plaatsing op een door het college te bepalen internetadres. Het internetadres waar het waterschapsblad van hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is te raadplegen is www.destichtserijnlanden.nl.

 • 3.

  De officiële, rechtsgeldige, bekendmaking is de elektronische bekendmaking.

 • 4.

  In bepaalde gevallen kan het wenselijk zijn om naast de elektronische bekendmaking tevens een advertentie in een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad te plaatsen. De advertentie is dan slechts een service aan het publiek. In de advertentie dient te worden verwezen naar de rechtsgeldige bekendmaking in het elektronisch waterschapsblad.

   

Artikel 3. Terinzagelegging

In dit artikel is geregeld dat de terinzagelegging van het (ontwerp)besluit met eventuele bijlage(n) elektronisch plaatsvindt op de website van hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Het is ook mogelijk, om in afwijking en/of aanvulling op de elektronische terinzagelegging, stukken fysiek ter inzage te leggen op het kantoor van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

 

Artikel 4. Inwerkingtreding

In dit artikel is geregeld dat de verordening in werking treedt op de eerste dag na bekendmaking in het elektronisch waterschapsblad.

 

Artikel 5. Citeertitel

Deze verordening heeft als citeertitel: ‘Verordening elektronisch bekendmaken Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden’.