Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Peilbesluit Eiland van Schalkwijk 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingPeilbesluit Eiland van Schalkwijk 2012
CiteertitelPeilbesluit Eiland van Schalkwijk 2012
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlageKaart bij Peilbesluit Eiland van Schalkwijk, na vierde herziening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Met dit besluit wordt peilbesluit Honswijk ingetrokken.

De eerste wijziging betreft de partiële herziening peilbesluit Eiland van Schalkwijk, Het Klooster. In die wijziging zijn de peilgebieden PG0141 en PG1172 gewijzigd in EVS_001, EVS_002 en EVS_003.

De tweede wijziging betreft de partiële herziening peilbesluit Eiland van Schalkwijk, Kanaalsloot (tracé Schalkwijksebrug-Goyerbrug). Hierin worden de peilgebeiden PG0149, PG0150, PG0151, PG0153, PG0165 gewijzigd en peilgebieden PG0158 en PG1118 vervallen.

De derde wijziging betreft de partiële herziening peilbesluit Eiland van Schalkwijk, Het klooster en weidevogelgebied. De peilgebieden PG0236, PG0050, PG, PG0143 worden gewijzigd en opgesplitst in EVS004, EVS005, EVS006, EVS007, EVS008, EVS009, EVS010.

Deze wijziging betreft de partiële herziening peilbesluit Eiland van Schalkwijk, Inundatieveld polder Blokhoven. Peilgebied PG0154 wordt opgedeeld in PG0154 en PG0154A.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Waterwet, art. 5.2
 2. Waterverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009, art. 4.4-4.8

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-11-2016art. 1, 3:1, 3:3

09-11-2016

Wsb 2016, 9135

1114319
24-08-201622-11-2016art. 1, 3:1, 3:2, 3:3

06-07-2016

Wsb 2016, 6693

1035501
24-08-201624-08-2016art. 1, 3:1, 3:2

06-07-2016

Wsb 2016, 6693

1035501
23-10-201524-08-2016art. 1, 3:2, 3:3

30-09-2015

Wsb 2015, 8074

910581
15-11-201223-10-2015nieuwe regeling

31-10-2012

Wsb 2012, 1; Houtens Nieuws, Wijkse Courant, Molenkruier 7 november 2012

564488

Tekst van de regeling

Intitulé

Peilbesluit Eiland van Schalkwijk 2012

Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden;

Op het voorstel van het college van dijkgraaf en hoogheemraden van 21 augustus 2012 met nummer 564488;

Overwegende dat

 

 • ·

  het huidige peilbesluit Honswijk 2003 tijdig moet worden herzien;

 • ·

  voor het gebied Eiland van Schalkwijk een raamwaterplan in voorbereiding is, waarvan de gewenste inrichting van het gebied in de toekomst pas helder wordt. Mogelijke peilwijzigingen in dat kader zullen in partiële herzieningen van dit peilbesluit worden opgenomen;

 • ·

  het peilbesluit van 30 mei 2012 tot en met 11 juli 2012 ter inzage heeft gelegen en hierop vijf zienswijzen zijn ontvangen;

 • ·

  het peilbesluit naar aanleiding van de zienswijzen niet is aangepast.

Gelet op artikel 5.2 van de Waterwet en artikel 4.4 tot en met artikel 4.8 van de Waterverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009,

Besluit:

 • I.

  het peilbesluit Eiland van Schalkwijk 2012, zoals hierna is aangegeven, vast te stellen;

 • II.

  het peilbesluit Honswijk d.d. 13-01-2003 (goedgekeurd door het college van gedeputeerde staten van Utrecht op 12-12-2002) in te trekken;

Artikel 1 Gebied

Het gebied is aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart. Het gebied ligt in de provincie Utrecht, binnen het grondgebied van de gemeenten Houten, Nieuwegein en Wijk bij Duurstede.

Op de kaart zijn ook de coderingen van de peilgebieden en de locatie van de peilschaal, waarop het peil is af te lezen, aangegeven.

Artikel 2 Referentiepeil

Voor de toepassing van dit besluit geldt dat peilen zijn aangegeven ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil 2005 (NAP 2005).

Artikel 3 Peilen

 • 1.

  In de volgende peilgebieden wordt een zomer- en winterpeil gehanteerd. De na te streven gemiddelde waterstanden zijn:

   

  Code peilgebied

  Polderpeil in meters t.o.v. NAP

  zomerpeil

  winterpeil

  PG0003

  0,15

  -0,15

  PG0006

  1,10

  0,80

  PG0007

  0,90

  0,80

  PG0008

  1,20

  1,00

  PG0009

  1,30

  1,20

  PG0010

  1,65

  1,45

  PG0013

  1,45

  1,25

  PG0014

  2,10

  1,80

  PG0015

  2,40

  2,15

  PG0016

  2,40

  2,15

  PG0020

  2,00

  1,80

  PG0021

  1,40

  1,20

  EVS006

  -0,50

  -0,60

  EVS007

  -0,50

  -0,70

  PG0142

  -0,30

  -0,50

  EVS008

  -0,30

  -0,50

  PG0144

  0,45

  0,30

  PG0146

  0,10

  -0,20

  PG0147

  0,40

  0,20

  PG0148

  0,20

  0,00

  PG0149L

  0,65

  0,50

  PG0150

  1,05

  0,85

  PG0151*

  1,40

  1,20

  PG0152

  0,30

  0,00

  PG0153*

  1,65

  1,45

  PG0154

  -0,10

  -0,25

  PG0155

  0,50

  0,30

  PG0156

  0,15

  -0,15

  PG0157

  0,15

  0,00

  PG0159

  0,60

  0,40

  PG0160

  0,50

  0,30

  PG0161

  0,40

  0,20

  PG0162

  0,50

  0,20

  PG0163

  1,00

  0,80

  PG0164

  0,20

  0,05

  PG0165*

  2,00

  1,80

  PG0166

  2,70

  2,75

  PG0167

  0,40

  0,20

  PG0169

  0,75

  0,55

  PG0170

  0,25

  0,05

  PG0171

  1,10

  1,00

  PG0172

  1,70

  1,50

  PG0234

  0,55

  0,25

  PG0235

  0,80

  0,60

  PG0237

  -0,55

  -0,65

  PG0238

  -0,35

  -0,45

  PG0645

  0,45

  0,25

  PG0654

  0,60

  0,50

  PG0656

  1,30

  1,00

  PG0657

  0,60

  0,50

  PG0658

  0,75

  0,60

  PG1059

  2,20

  1,80

  * Het winterpeil bedraagt nomaliter 0,20m ten opzichte van het zomerpeil. Echter ten behoeve van nachtvorstbestrijding kan in de peilgebieden aangeduid met een * tijdens perioden met een winterpeil het zomerpeil worden ingesteld.

 • 2.

  In de volgende peilgebieden wordt een vast peilbeheer gehanteerd. De na te streven gemiddelde waterstanden zijn:

   

  Code peilgebied

  Vast peil

  in meters t.o.v. NAP

   

  PG0004

  2,50

  PG0012

  2,00

  EVS_001

  0,45

  PG0145

  -0,20

  PG0149H

  0,50

  PG0233

  0,05

  EVS004

  -0,80

  EVS005

  -0,50

  PG0652

  0,20

  PG1083

  -0,40

  EVS_002

  -0,30

  PG1189

  0,30

  PG1191

  1,60

 • 3.

  In de volgende peilgebieden wordt een flexibel peilbeheer gehanteerd. De na te streven gemiddelde waterstanden zijn:

   

  Code peilgebied

  Polderpeil in meters t.o.v. NAP

  bovenpeil

  winterpeil

  PG0005

  2,20

  -

  EVS_003

  -0,50

  0,10

  EVS009

  0,45

  -0,50

  EVS010

  0,45

  -0,50

  PG0154A**

  -0,60 oplopend tot het peil in PG0154

  PG1190

  2,70

  -

  **Het waterpeil wordt tijdens de uitvoering van project "Inundatieveld polder Blokhoven" ingesteld.

 • 4.

  De peilen uit lid 1,2 en 3 zijn gebaseerd op gemeten maaiveldhoogten van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN2).

Artikel 4 Peilbeheer

 • 1.

  Vast peilbeheer zal worden gevoerd in de peilgebieden PG0004, PG0005, PG0012, PG0141, PG0145, PG0151, PG0165, PG0233, PG0236, PG0652, PG1083, PG1118, PG1172, PG1189, PG1190, PG1191. De waterstand wordt in deze gebieden het hele jaar door op één en hetzelfde niveau gehandhaafd.

 • 2.

  Flexibel peilbeheer zal worden gevoerd in de peilgebieden PG0005 en PG1190. Voor deze peilgebieden is alleen een bovengrens vastgesteld. Het waterpeil zal hier zoveel mogelijk natuurlijk fluctueren.

 • 3.

  In de overige gebieden, wordt de reguliere cyclus van zomer- en winterpeil aangehouden. De overgang van zomerpeil naar winterpeil zal, al naar gelang de weersomstandigheden, in het algemeen en naar oordeel van dijkgraaf en hoogheemraden, plaats vinden in de loop van de maanden september tot en met november. De overgang van winterpeil naar zomerpeil zal, al naar gelang de weersomstandigheden, in het algemeen en naar oordeel van dijkgraaf en hoogheemraden, plaats vinden in de loop van de maanden april tot en met juni.

 • 4.

  Dijkgraaf en hoogheemraden zijn bevoegd, indien de weersomstandigheden dit naar oordeel noodzakelijk maken, bovengenoemde peilen tijdelijk:

   

  • ·

   In droge en zeer droge perioden met 0,10 meter te verhogen; en

  • ·

   In natte en zeer natte perioden met 0,10 meter te verlagen.

 • 5.

  Het college van dijkgraaf en hoogheemraden is bevoegd om, onder afweging van de betrokken belangen, van het in artikel 3 vermelde peil af te wijken, indien daarvoor op grond van te verwachten of reeds optredende extreme - natte of droge - weersomstandigheden, dan wel in verband met dreigende of reeds optredende calamiteiten, aanleiding bestaat.

Artikel 5 Nachtvorstpeil

Dijkgraaf en hoogheemraden zijn bevoegd om, indien nachtvorst wordt verwacht, ten behoeve van de nachtvorstschadebestrijding in de fruitteelt, af te wijken van de vermelde waterpeilen.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Het peilbesluit treedt in werking met ingang van de achtste dag nadat de bekendmaking van de goedkeuring door het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft plaatsgevonden.

Artikel 7 Titel

Dit peilbesluit kan worden aangehaald als “Peilbesluit Eiland van Schalkwijk 2012”.

Vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 31 oktober 2012.

voorzitter,

P.J.M. Poelmann

secretaris,

drs. E.Th. Meuleman