Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Peilbesluit Haarrijn 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingPeilbesluit Haarrijn 2012
CiteertitelPeilbesluit Haarrijn 2012
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagenKaart bij Peilbesluit Haarrijn Kaart bij Peilbesluit Haarrijn, waterhuishoudkundige situatie artikel 3 lid 4

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Waterwet, art. 5.2
 2. Waterverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009, art 4.4 - 4.8

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-11-2012nieuwe regeling

31-10-2012

Wsb 2012, 2; Stadsblad Utrecht, Utrecht Dichtbij en VAR 7 en 8 november 2012

562195

Tekst van de regeling

Intitulé

Peilbesluit Haarrijn 2012

Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden;

Op het voorstel van het college van dijkgraaf en hoogheemraden van 21 augustus 2012 met nummer DM#562188,

Overwegende dat:

 

 • ·

  Met de realisatie van het nieuwe gemaal Haarrijn bij het Amsterdam-Rijnkanaal het waterpeil in de Haarrijn in de zomer 1 meter en in de winter 1,20 meter verlaagd wordt en het waterschap dit dient vast te leggen in een peilbesluit;

 • ·

  Het project “Herinrichting Haarrijn” in voorbereiding is en de uitvoering pas doorgang kan vinden als het peilbesluit genomen is;

 • ·

  Het peilbesluit van 30 mei 2012 tot en met 11 juli 2012 ter inzage heeft gelegen en hierop één zienswijze is ontvangen;

 • ·

  Het peilbesluit naar aanleiding van de zienswijze niet is aangepast.

Gelet op artikel 5.2 van de Waterwet en artikel 4.4 t/m 4.8 van de Waterverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009.

Besluit:

Het Peilbesluit Haarrijn 2012 vast te stellen zoals hierna en op de bij dit besluit behorende kaart is aangegeven.

Artikel 1 Gebied

Het gebied is aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart.

Artikel 2 Referentiepeil

Voor de toepassing van dit besluit geldt dat peilen zijn aangegeven ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil 2005 (NAP 2005).

Artikel 3 Peilen

 • 1.

  De na te streven waterstanden in de watergang Haarrijn (peilvak PG0247) is weergegeven in de onderstaande tabel.

   

  Voorgesteld peil in de Haarrijn

  Peilbesluit

  Peilgebied-code

  Zomerpeil

  Winterpeil

  Haarrijn

  PG0247

  -1,40 m NAP

  -1,60 m NAP

 • 2.

  Voor de bepaling van de maaiveldhoogte is uitgegaan van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN, 2005), waarin maaiveldhoogtegegevens beschikbaar zijn die met laseraltimetrie zijn verkregen en zijn gecorrigeerd aan de hand van controlemetingen.

 • 3.

  Indien nodig worden de waterpeilen aangepast aan nieuwe hoogtemetingen van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN).

 • 4.

  De locatie, begrenzing en aanwezige peilschalen zijn weergegeven op de bij dit besluit behorende waterhuishoudkundige kaart.

Artikel 4 Peilbeheer

 • 1.

  De overgang van zomerpeil naar winterpeil zal, al naar gelang de weersomstandigheden en het geschatte grondwaterstandverloop, in het algemeen en naar oordeel van dijkgraaf en hoogheemraden, plaatsvinden in de loop van de maanden september-oktober. De overgang van winterpeil naar zomerpeil zal, al naar gelang de weersomstandigheden en het geschatte grondwaterstandverloop, in het algemeen en naar oordeel van dijkgraaf en hoogheemraden, plaatsvinden in de loop van de maanden april-mei.

 • 2.

  Dijkgraaf en hoogheemraden zijn bevoegd, indien de weersomstandigheden dit naar hun oordeel noodzakelijk maken, bovengenoemde peilen tijdelijk:

  • In droge en zeer droge perioden met 0,05 meter te verhogen; en

  • In natte en zeer natte perioden met 0,05 meter te verlagen.

 • 3.

  Het dagelijks bestuur is bevoegd om, onder afweging van de betrokken belangen, van het in artikel 3 vermelde peil af te wijken, indien daarvoor op grond van te verwachten of reeds optredende extreme - natte of droge - weersomstandigheden, dan wel in verband met dreigende of reeds optredende calamiteiten, aanleiding bestaat.

Artikel 5 Inwerkingtreding

 • 1.

  Het peilbesluit treedt in werking met ingang van de achtste dag na bekendmaking van de vaststelling van dit peilbesluit door het algemeen bestuur van het waterschap.

 • 2.

  Het waterpeil, zoals opgenomen onder artikel 3.1 eerste lid van dit peilbesluit, wordt op een nader te bepalen datum tijdens de uitvoering van project “Herinrichting Haarrijn” ingesteld. De datum van instelling wordt door het college van dijkgraaf en hoogheemraden bepaald en bekendgemaakt.

Artikel 6 Titel

Dit peilbesluit kan worden aangehaald als “Peilbesluit Haarrijn 2012”.

Vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 31 oktober 2012.

P.J.M. Poelmann

voorzitter

drs. E. Th. Meuleman

secretaris