Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Peilbesluit De Pleyt 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingPeilbesluit De Pleyt 2013
CiteertitelPeilbesluit De Pleyt 2013
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlageKaart bij partiele herziening Peilbesluit (De Hoekse Molen en) De Pleyt 2013

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit peilbesluit vervangt peilbesliut De Peyt d.d. 7 juli 1988.

Wijziging 17 februari 2016: aanpassing bijlage voor een aantal peilgebiedsgrenzen en aanpassing peil overgangszone Broek en Blokland (samenvoeging van twee peilgebieden).

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Waterwet, art. 5.2
 2. Waterverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009, artt. 4.4 t/m 4.8

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-02-2016Wijziging bijlage en art. 3

16-12-2015

Wsb 2016, 953

872567, 948498
04-04-201317-02-2016Nieuwe regeling

27-02-2013

IJsselbode, Zendernieuws, Lekstreek 27-3-203; Wsb 2013, 1

575147, 578130

Tekst van de regeling

Intitulé

Peilbesluit De Pleyt 2013

Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden;

Op het voorstel van het College van 2 oktober 2012 met nummer 575147;

Overwegende dat een peilbesluit eens in de 10 jaar moet worden herzien en dat voor peilbesluit De Pleyt nog niet is gebeurd.

Gelet op artikel 5.2 van de Waterwet en artikel 4.4 t/m 4.8 van de Waterverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009,

 

Besluit:

Onder intrekking van het peilbesluit De Pleyt d.d. 7 juli 1988 het peilbesluit De Pleyt 2013 vast te stellen zoals hierna is aangegeven.

 

Artikel 1 Gebied

Het gebied is aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart.

Artikel 2 Referentiepeil

Voor de toepassing van dit besluit geldt dat peilen zijn aangegeven ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil 2005 (NAP 2005).

Artikel 3 Peilen
 • 1.

  De na te streven waterstanden in de afzonderlijke peilgebieden binnen de werkingssfeer van dit peilbesluit, worden weergegeven in tabel 1 en 2;

   

  Tabel 1 Overzicht vast te stellen peilen en te voeren peilbeheer in landbouw- en natuurgebieden.

  Nummer

  peilgebied

  Peil 2013 - 2017

  (m t.o.v. NAP)

  Peil 2018 - 2022

  (m t.o.v. NAP)

  Peil 2023 - 2028 (bij

  verlenging, m t.o.v. NAP)

  Peilin-

  dexatie

   

  zomerpeil

  winterpeil

  zomerpeil

  winterpeil

  zomerpeil

  winterpeil

   

  PG0432

  -0,75

  -0,90

  -0,75

  -0,90

  -0,75

  -0,90

  Nee

  PG0435*

  -1,50

  -1,30

  -1,50

  -1,30

  -1,50

  -1,30

  Nee

  PG0436*

  -1,70

  -1,40

  -1,70

  -1,40

  -1,70

  -1,40

  Nee

  PG0437*

  -1,15

  -0,85

  -1,15

  -0,85

  -1,15

  -0,85

  Nee

  PG0438*

  -1,35

  -0,95

  -1,35

  -0,95

  -1,35

  -0,95

  Nee

  PG0439

  -1,15

  -1,25

  -1,15

  -1,25

  -1,15

  -1,25

  Nee

  PG0440

  -1,65

  -1,85

  -1,65

  -1,85

  -1,65

  -1,85

  Nee

  PG0441

  -1,50

  -1,70

  -1,50

  -1,70

  -1,50

  -1,70

  Nee

  PG0442

  -1,20

  -1,38

  -1,20

  -1,38

  -1,20

  -1,38

  Nee

  PG0663

  -1,40

  -1,55

  -1,40

  -1,55

  -1,40

  -1,55

  Nee

  PG0670

  -1,74

  -1,80

  -1,74

  -1,80

  -1,74

  -1,80

  Nee

  PG0717a

  -1,90

  -2,00

  -1,90

  -2,00

  -1,93

  -2,03

  Ja

  PG0767a

  -1,30

  -1,30

  -1,30

  -1,30

  -1,30

  -1,30

  Nee

  PG0913*

  -1,15

  -0,85

  -1,15

  -0,85

  -1,15

  -0,85

  Nee

  PG0914

  -1,50

  -1,70

  -1,50

  -1,70

  -1,50

  -1,70

  Nee

  PG0917

  -1,65

  -1,75

  -1,65

  -1,75

  -1,65

  -1,75

  Nee

  PG0920

  -1,35

  -1,35

  -1,35

  -1,35

  -1,35

  -1,35

  Nee

  PG1250*

  -1,85

  -1,75

  -1,85

  -1,75

  -1,85

  -1,75

  Nee

  PG1251*

  -2,00

  -1,65

  -2,00

  -1,65

  -2,00

  -1,65

  Nee

  * = in deze gebieden wordt flexibel peilbeheer gevoerd.

 • 2.

  Voor de bepaling van de maaiveldhoogte is uitgegaan van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN2), waarin maaiveldhoogtegegevens beschikbaar zijn die met laseraltimetrie zijn verkregen.

 • 3.

  Voor de bepaling van de gemiddelde drooglegging per peilgebied in 2012 is de maaiveldhoogte van 2008 gecorrigeerd. Voor veen is een maaivelddaling van 2 cm in de periode 2008 – 2012 aangehouden (o.b.v. 4 cm/10 jaar). Voor klei-op-veen is uitgegaan van 1,5 cm sinds 2008 (3 cm/10 jaar). De gemiddelde maaiveldhoogten per peilgebied t.o.v. NAP zijn voor veen met 2 cm en voor klei-op-veen met 1,5 cm verlaagd.

   

  Tabel 2 Overzicht vast te stellen peilen in bebouwd gebied.

  Nummer

  peilgebied

  Peil 2013 - 2023

  (m t.o.v. NAP)

   

  zomerpeil

  winterpeil

  PG0431

  0,30

  0,30

  PG0433a

  -1,10

  -1,10

  PG0434

  -0,44

  -0,44

  PG0602

  -1,20

  -1,20

  PG0603

  -0,90

  -0,90

  PG0604

  -0,40

  -0,40

  PG0605

  -0,24

  -0,24

  PG0606

  0,20

  0,20

  PG0608

  0,05

  0,05

  PG0609

  -0,50

  -0,50

  PG0730

  -0,90

  -0,90

  PG0739

  0,10

  0,10

  PG0744

  -0,50

  -0,50

  PG0747

  -0,90

  -0,90

  PG0766

  -0,50

  -0,50

  PG0768

  -1,74

  -1,74

  PG0779

  -0,90

  -0,90

  PG0780

  -0,45

  -0,45

  PG0783

  -0,55

  -0,55

  PG0784

  -0,90

  -0,90

  PG0787

  -0,90

  -0,90

  PG0789

  -0,30

  -0,30

  PG0794

  -0,38

  -0,38

  PG0796

  -0,90

  -0,90

  PG0797

  -0,90

  -0,90

  PG0833

  -0,50

  -0,50

  PG1270

  -0,40

  -0,40

  PG1271

  0,07

  0,07

  PG1272

  -0,20

  -0,20

  PG1273

  -0,30

  -0,30

  PG1274

  -0,05

  -0,05

  PG1275

  -0,80

  -0,80

  PG1276

  0,10

  0,10

  PG1277

  -0,10

  -0,10

Artikel 4 Peilbeheer
 • 1.

  In peilgebieden uit tabel 1 met een zomer- en winterpeil zal de overgang van zomerpeil naar winterpeil, al naar gelang de weersomstandigheden en het geschatte grondwaterstandverloop, in het algemeen en naar oordeel van dijkgraaf en hoogheemraden, plaatsvinden in de loop van de maanden september tot en met november. De overgang van winterpeil naar zomerpeil zal, al naar gelang de weersomstandigheden en het geschatte grondwaterstandverloop, in het algemeen en naar oordeel van dijkgraaf en hoogheemraden, plaatsvinden in de loop van de maanden april tot en met juni.

 • 2.

  In peilgebieden uit tabel 1 met een flexibel peilbeheer (aangegeven met een *) kan peilfluctuatie plaatsvinden tussen de aangegeven onder- en bovengrens. Dit zal hier zoveel mogelijk natuurlijk plaatsvinden.

 • 3.

  In de peilgebieden uit tabel 2 wordt vast peilbeheer gevoerd. De waterstand zal het hele jaar door op één en hetzelfde vaste niveau worden gehandhaafd.

 • 4.

  Dijkgraaf en hoogheemraden zijn bevoegd, indien de weersomstandigheden dit naar hun oordeel noodzakelijk maken, bovengenoemde peilen tijdelijk:

  • ·

   In droge en zeer droge perioden met 0,10 meter te verhogen.

  • ·

   In natte en zeer natte perioden met 0,10 meter te verlagen.

 • 5.

  Het College van Dijkgraaf en Hoogheemraden is bevoegd om, onder afweging van de betrokken belangen, van het in artikel 3 vermelde peil af te wijken, indien daarvoor op grond van te verwachten of reeds optredende extreme - natte of droge - weersomstandigheden, dan wel in verband met dreigende of reeds optredende calamiteiten, aanleiding bestaat.

Artikel 5 Peilfasering
 • 1.

  Voor peilgebieden waar het peil niet wordt aangepast, blijven de huidige praktijkpeilen gehandhaafd.

 • 2.

  Voor peilgebieden waar de peilen met minder dan 0,05 meter naar boven of beneden worden aangepast t.o.v. de huidige praktijkpeilen, zal deze aanpassing in één stap worden gerealiseerd.

 • 3.

  Voor peilgebieden waar de peilen met meer dan 0,05 meter naar beneden worden aangepast t.o.v. de huidige praktijkpeilen, zullen de peilen met 0,05 meter per jaar worden aangepast.

Artikel 6 Peilindexatie
 • 1.

  In de peilgebieden uit tabel 1 waar aangegeven wordt dat peilindexatie plaatsvindt, wordt de maaivelddaling gevolgd door de in tabel 1 weergegeven peilen in te stellen.

 • 2.

  De aanpassing vindt plaats bij de overgang van winter- naar zomerpeil.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Het moment van het instellen van een nieuw peil wordt besloten door het college van dijkgraaf en hoogheemraden en gepubliceerd in dag- en/of weekbladen.

Artikel 8 Titel

Dit peilbesluit kan worden aangehaald als “Peilbesluit De Pleyt 2013”.

Vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 27 februari 2013.

drs. J. Miedema P.J.M. Poelmann

secretaris-algemeen directeur a.i. dijkgraaf