Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Peilbesluit De Tol 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingPeilbesluit De Tol 2019
CiteertitelPeilbesluit de Tol (2019)
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagenWaterhuishoudkundige inrichtingskaart De Tol 2019 Toelichting bij peilbesluit De Tol 2019

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit peilbesluit vervangt peilbesluit De Tol 2007

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 5.2 van de Waterwet
 2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Utrecht/CVDR73978/CVDR73978_4.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-06-2019nieuwe regeling

20-02-2019

wsb-2019-6023

1463592

Tekst van de regeling

Intitulé

Peilbesluit De Tol 2019

Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden,

gelezen het voorstel van het college d.d. 4 december 2018 met nummer DM# 1463592;

overwegende dat:

het waterschap volgens artikel 5.2 van de Waterwet en artikel 4.4 t/m 4.8 van de Waterverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 verplicht is de peilen in het beheergebied vast te leggen in peilbesluiten;

Besluit:

Onder intrekking van peilbesluit de Tol 2007 d.d. 12-12-2007, het peilbesluit De Tol 2019 vast te stellen zoals hierna is aangegeven.

Artikel 1 Gebied

Het gebied is aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart ‘Waterhuishoudkundige inrichtingskaart De Tol 2019’ (DM 1409166).

Artikel 2 Referentiepeil

Voor de toepassing van dit besluit geldt dat peilen zijn aangegeven ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil 2005 (NAP 2005).

Artikel 3 Peilen

 • 1.

  In de peilgebieden genoemd in tabel 1 wordt een vast peil gehanteerd. De na te streven waterstanden zijn:

Tabel 1. Overzicht peilgebieden met een vast peilbeheer

Nummer peilgebied

vast waterpeil

(m t.o.v. NAP)

TOL_002

-1,90

TOL_003

-1,50

TOL_012

-1,60

TOL_013

-0,67

TOL_014

-0,40

TOL_015

-0,70

TOL_016

-1,70

TOL_017

-1,70

TOL_018

-1,85

TOL_019

-1,65

TOL_020

-1,75

 • 2.

  In de peilgebieden genoemd in tabel 2 wordt een zomer- en winterpeil gehanteerd. De na te streven waterstanden zijn:

Tabel 2. Overzicht peilgebied met een zomer- en winter peilbeheer

Nummer peilgebied

Waterpeil

(m t.o.v. NAP)

 

zomerpeil

winterpeil

TOL_001

-1,95

-2,05

TOL_004

-1,85

-1,95

TOL_005

-1,75

-1,85

TOL_006

-1,70

-1,80

TOL_007

-1,50

-1,60

TOL_008

-1,60

-1,70

TOL_009

-1,85

-1,95

TOL_010

-1,80

-1,90

TOL_011

-1,60

-1,70

Artikel 4 Peilbeheer

 • 1.

  In de peilgebieden uit tabel 1 wordt vast peilbeheer gevoerd. De waterstand zal het hele jaar door op één en hetzelfde vaste niveau worden gehandhaafd.

 • 2.

  Het peil in peilgebied TOL_018 gaat in op het moment dat alle benodigde waterhuishoudkundige aanpassingen gereed zijn gekomen. Het moment waarop het nieuwe waterpeil wordt ingesteld zal vooraf bekend worden gemaakt. Tot die tijd blijft in het noordelijk deel van het dorp het huidige peil gehandhaafd van NAP-1,90 m. Voor gebied ter plaatse van het vierde Kwadrant is dit het peil zoals wordt vastgelegd voor peilgebied TOL_001.

 • 3.

  De overgang van zomer- naar winterpeil en van winter- naar zomerpeil zal, al naar gelang de weersomstandigheden en het verloop van de grondwaterstanden, in het algemeen en naar het oordeel van het waterschap, plaatsvinden in de periode:

  • Zomer- naar winterpeil: september tot en met november

  • Winter- naar zomerpeil: april tot en met juni.

 • 4.

  Peilafwijkingen (onderbemalingen en hoogwatervoorzieningen) worden niet als aparte peilgebieden in het peilbesluit vastgelegd. Vigerende vergunningen voor bestaande peilafwijkingen worden niet ingetrokken. Particulieren zijn verantwoordelijk voor de werking en instandhouding van de vergunde peilafwijkingen.

 • 5.

  Beheermarges in dagelijks peilbeheer: de beheermarge is de toegestane afwijking ten opzichte van het aangegeven vaste peil of zomer- en winterpeil. Dit bedraagt onder normale omstandigheden 5 cm boven het voorgestelde peil en 5 cm eronder.

 • 6.

  Het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden is bevoegd om, indien de weersomstandigheden dit naar hun oordeel noodzakelijk maken, bovengenoemde peilen tijdelijk:

  • in droge en zeer droge perioden met 0,10 meter te verhogen; en

  • in natte en zeer natte perioden met 0,10 meter te verlagen.

 • 7.

  Het College van Dijkgraaf en Hoogheemraden is bevoegd om, onder afweging van de betrokken belangen, van het in artikel 3 vermelde peil af te wijken, indien daarvoor op grond van te verwachten of reeds optredende extreme - natte of droge - weersomstandigheden, dan wel in verband met dreigende of reeds optredende calamiteiten, aanleiding bestaat.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Het peilbesluit treedt in werking met ingang van de achtste dag na bekendmaking van de vaststelling van dit peilbesluit door het algemeen bestuur van het waterschap.

Artikel 6 Titel

Dit besluit kan worden aangehaald als “Peilbesluit de Tol (2019)”.

Vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 20 februari 2019.

P.J.M. Poelmann, Voorzitter

J. Goedhart, Secretaris