Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap van Rijnland

Bezoldigingsverordening hoogheemraden en leden Algemene Vergadering Rijnland 2005

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap van Rijnland
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingBezoldigingsverordening hoogheemraden en leden Algemene Vergadering Rijnland 2005
CiteertitelBezoldigingsverordening hoogheemraden en leden Algemene Vergadering Rijnland 2005
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuur – waterschappen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Bevat regels over de bezoldiging (salaris) van de dijkgraaf, de hoogheemraden en de leden van de Algemene Vergadering.

Een regeling treedt pas in werking na bekendmaking.

De regeling werkt echter terug tot 1 januari 2005.

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 19-1-2005

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: Witte weekblad, 2005-03-23

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-03-200501-01-200519-06-2009nieuwe regeling

19-01-2005

Witte weekblad, 2005-03-23

Nr: 0502252

Tekst van de regeling

Intitulé

Bezoldigingsverordening hoogheemraden en leden Algemene Vergadering Rijnland 2005

De Algemene Vergadering van het hoogheemraadschap van Rijnland ;

Gezien het voorstel van de voorbereidingscommissie d.d. 24 december 2004;

Besluit:

vast te stellen de;

Bezoldingingsverordening hoogheemraden en leden Algemene Vergadering Rijnland 2005

 

Inhoud

Artikel 1  Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  besluit: het besluit van 17 oktober 1991 (Stb. 1991, 560), houdende bepalingen met betrekking tot de rechtspositie van voorzitters van waterschappen, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 13 april 2004 (Stb. 2004, 194);

 • b.

  college: het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland;

 • c.

  dijkgraaf: de dijkgraaf van Rijnland;

 • d.

  hoogheemraad: een ander lid van het college als bedoeld in artikel 11, eerste lid, van het Reglement voor het hoogheemraadschap van Rijnland;

 • e.

  Algemene Vergadering: het algemeen bestuur als bedoeld in artikel 8 van het Reglement voor het hoogheemraadschap van Rijnland.

Artikel 2 Bezoldiging hoogheemraden

De bezoldiging van de hoogheemraden bedraagt 40% van het maximum van de salarisschaal die op grond van artikel 8c juncto artikel 8a en 8b van het besluit geldt voor de dijkgraaf.

Artikel 3 Bezoldiging waarnemend dijkgraaf

De bezoldiging van de hoogheemraad die op grond van het bepaalde in artikel 23, eerste lid, van het Reglement van orde voor het college van dijkgraaf en hoogheemraden Rijnland door het college is aangewezen als waarnemend dijkgraaf, bedraagt 45% van het maximum van de salaris­schaal die op grond van artikel 8c juncto artikel 8a en 8b van het besluit geldt voor de dijkgraaf.

Artikel 4 Bezoldiging leden Algemene Vergadering

De bezoldiging van de leden van de Algemene Vergadering niet tevens zijnde hoogheem­raad, bedraagt 3% van het maximum van de salarisschaal die op grond van artikel 8c juncto artikel 8a en 8b van het besluit geldt voor de dijkgraaf.

Artikel 5 Inwerkingtreding; citeertitel

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2005 en kan worden aangehaald als het “Bezoldigingsverordening hoogheemraden en leden Algemene Vergadering Rijnland 2005

Leiden, 19 januari 2005