Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap van Rijnland

Omslagklassenverordening Rijnland 2005

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap van Rijnland
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingOmslagklassenverordening Rijnland 2005
CiteertitelOmslagklassenverordening Rijnland 2005
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinanciën – belastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Een regeling treedt pas in werking na bekendmaking. De regeling werkt echter terug tot 1 januari 2005.

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 3-1-2005

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: Witte Weekblad, 2005-03-23 

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Waterschapswet, 120

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-03-200501-01-200501-01-2009nieuwe regeling

03-01-2005

Witte Weekblad, 2005-03-23 

05.01290

Tekst van de regeling

Intitulé

Omslagklassenverordening Rijnland 2005

De Algemene Vergadering van het hoogheemraadschap van Rijnland;

Gezien het voorstel van de voorbereidingscommissie d.d. 24 december 2004;

Gelet op artikel 120 van de Waterschapswet;

Besluit:

vast te stellen de

Omslagklassenverordening Rijnland 2005

Aanhef

Inhoud

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  beheersgebied:  het gebied zoals wordt bedoeld in artikel 2 van het Reglement van bestuur voor het hoogheemraadschap van Rijnland;

 • b.

  boezemwater: het water zoals nader aangeduid en vastgelegd in de legger, bedoeld in artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet;

 • c.

  grote wateren: plassen, niet zijnde boezemwater, met een grootte van 25 hectaren of meer gemeten op waterpeil.

Artikel 2 Instelling omslagklassen

In het beheersgebied van Rijnland geldt een omslagklasse voor ongebouwde onroerende zaken die tot het boezemwater of de grote wateren behoren.

Artikel 3 Correctiefactor

De volgens artikel 6 van de Omslagverordening Rijnland vastgestelde heffingsmaatstaf van een ongebouwde onroerende zaak die tot het boezemwater of de grote wateren behoort, wordt vermenigvuldigd met 0,25.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Omslagklassenverordening Rijnland 2005”.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2005.

 • 3. De Omslagklassenverordening Rijnland, zoals vastgesteld door de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Rijnland bij besluit van 19 oktober 1994, nr 9412246, en de Omslagklassenverordening Waterschap Wilck en Wiericke, zoals vast­gesteld door de Verenigde Vergadering van genoemd waterschap bij besluit van 21 januari 1999, worden ingetrokken met dien verstande dat zij van toepassing blijven voor de na 1 januari 2005 nog op te leggen aanslagen van voorgaande jaren.

 • Leiden, 3 januari 2005

Algemene toelichting

Op grond van het zevende lid van artikel 120 van de Waterschapswet kan een waterschap omslagklassen instellen om te voorkomen dat verschillen in hoedanigheid of ligging van de onroerende zaak leiden tot onevenredig voor- of nadeel voor de omslagplichtigen.

Hoewel binnen een waterschap vaak belangrijke verschillen in de waterhuishoudkundige inrichting zijn waar te nemen, is het standpunt van de Unie van Waterschappen dat grote terughoudendheid moet worden betracht bij het instellen van omslagklassen. Een van de argumenten onder dit standpunt van de Unie van Waterschappen is dat het, gezien de ontwikkelingen binnen het waterbeheer, steeds moeilijker wordt om de kosten die het waterschap maakt, te relateren aan de hoedanigheid en ligging van de diverse percelen in het waterschapsgebied.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1, onder a

Het beheersgebied is nader aangeduid op de bij het Reglement behorende kaart.

Artikel 1, onder b

Ook gedeelten van een kadastraal perceel kunnen hieronder vallen. Dit betreft met name de situatie waarbij de kadastrale grootte van het perceel is opgedeeld in een gebouwd (meegetaxeerde oppervlakte in de WOZ-waarde) en een ongebouwd gedeelte. De omslagclassificatie voor boezemwater en de grote wateren, is in dat geval uitsluitend van toepassing op het ongebouwde gedeelte.

Artikel 1, onder d

Tot de grote wateren, niet zijnde boezemwater, worden de volgende plassen gerekend:

 • Meerwijkplas;

 • Haarlemmermeerse Bos;

 • Oosterduinse Meer;

 • Klinkenbergseplas;

 • Reeuwijkse Plassen;

 • Nieuwkoopse Plassen

 • Langeraarse plassen;

 • Zoetermeerse Plas.

Artikel 3

Bij de berekeningswijze in het belastingsysteem wordt, met het oog op de herkenbaarheid van de berekende aanslag voor de belastingplichtige en om praktische redenen, geen gecorrigeerde oppervlakte, maar een gecorrigeerd fictief tarief (0,25 x het tarief, zoals vastgesteld in de verordening) gehanteerd. Het resultaat van deze berekeningswijze is hetzelfde als de gecorrigeerde heffingsmaatstaf (aantal hectaren) x het tarief.

Bijlage:

Rapport “Advies indeling omslagklassen” d.d. 24 maart 2004 van Tauw BV