Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap van Rijnland

Algemene regel 4 Meerpalen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap van Rijnland
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingAlgemene regel 4 Meerpalen
CiteertitelAlgemene regel 4 Meerpalen
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpruimtelijke ordening - waterkeringen en waterbeheer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Rijnland stelt eisen aan activiteiten die het watersysteem in het beheergebied kunnen beïnvloeden. De basis hiervoor is de zogenoemde Keur: een set van gebods- en verbodsbepalingen. Deze bepalingen zijn nader uitgewerkt in beleidsregels en algemene regels. Deze notitie betreft de algemene regel voor het verwijderen, vervangen en/of het aanbrengen van meerpalen. Wanneer wordt voldaan aan een algemene regel kan worden volstaan met een melding in plaats van een ontheffing.

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 1-12-2009

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: Witte weekblad

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-12-200910-05-2011nieuwe regeling

01-12-2009

Witte weekblad

09.00650
25-02-200916-12-2009nieuwe regeling

17-02-2009

Witte weekblad, 25-02-09

09.00650

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemene regel 4 Meerpalen

 

 

Algemene regel 4 Meerpalen

1 Inleiding

Rijnland is verantwoordelijk voor het waterbeheer in het gebied tussen Wassenaar, Gouda, Amsterdam en IJmuiden. Via vergunningverlening en handhaving stelt Rijnland eisen aan activiteiten die het watersysteem in dit beheergebied kunnen beïnvloeden. De basis hiervoor is de zogenoemde Keur: een set van gebods- en verbodsbepalingen. Deze bepalingen zijn nader uitgewerkt in beleidsregels en algemene regels.

Deze notitie betreft de algemene regel voor het verwijderen, vervangen en/of het aanbrengen van meerpalen. Na een inhoudelijke toelichting (paragrafen 2 en 3), volgt een overzicht van de formele artikelen uit de algemene regel in kwestie (paragraaf 4). In paragraaf 5 is aangegeven hoe met de meldingsplicht moet worden omgegaan.

Het kan behulpzaam zijn om, naast deze notitie, ook de algemene toelichting op de beleidsregels en algemene regels te raadplegen. Verder is er een begrippenlijst, die uitleg geeft aan de vaktermen. Alle documentatie is te vinden op www.rijnland.net.

2  Kader

2.1  Verbod in de Keur

Op grond van de Keur (artikel 3.1.1, lid 1a en 1b) is het zonder vergunning van het bestuur verboden in, op, onder en/of boven waterstaatswerken en hun beschermingszone werkzaamheden te verrichten en werken of opgaande (hout)beplanting aan te brengen of te hebben, dan wel aanwezige (hout)beplanting te verwijderen. Hieronder is ook begrepen het aanbrengen en hebben meerpalen.

2.2  Toepassingsgebied

Het toepassingsgebied is de kernzone van primaire en overige-oppervlaktewateren. De situering van primaire en overige-oppervlaktewateren met bijbehorende kern- en beschermingszones is in de legger oppervlaktewateren vastgelegd.

2.3 Raakvlakken met ander beleid

 • Beleidsregel kunstwerken.

3 Toelichting van de activiteit

Meerpalen zijn palen met een grote diameter, bedoeld voor het aanmeren van schepen.

Voor de waterstroming in een oppervlaktewater is doorgaans een beperkt verval beschikbaar. Dit verval moet worden verdeeld over het oppervlaktewater en de daarin voorkomende (kunst)werken, zoals meerpalen. Bij het aanleggen van nieuwe (kunst)werken dient te worden getoetst of het maximale toegestane verval in het betreffende oppervlaktewater of het achterliggende watersysteem niet wordt overschreden. Met andere woorden, (kunst)werken mogen geen ontoelaatbare belemmering in de aanvoer en afvoer van water veroorzaken. Daarnaast mag het bergend vermogen van het watersysteem niet afnemen, zie ook de beleidsregel dempingen. Tevens geldt dat het (kunst)werk zodanig moet worden geconstrueerd dat geen ophoping van vuil (belemmering afvoer) plaatsvindt.

De invloed die meerpalen hebben op het stromingsbeeld is vrij gering, mits de afmetingen beperkt zijn en er niet te veel meerpalen op een ‘kluitje’ worden geplaatst.

4  Voorwaarden

Voor het aanbrengen en/of vervangen of verwijderen van meerpalen is geen ontheffing op grond van de Keur (artikel 3.1.1, lid 1a en 1b) vereist indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden.

Artikel 1

Begripsomschrijving. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • a.

  Beschermingszone: Aan een waterstaatswerk grenzende zone, die als zodanig in de legger is opgenomen.

 • b.

  Kernzone: Het centrale gedeelte van het waterstaatswerk, dat als zodanig in de legger is aangegeven.

 • c.

  Meerpaal: Object voor het aanmeren van schepen.

 • d.

  Nat profiel: Onder de waterspiegel gelegen oppervlakte van de dwarsdoorsnede van een oppervlaktewater.

 • e.

  Oeverlijn: De scheidingslijn tussen water en land.

 • f.

  Overige-oppervlaktewateren : Oppervlaktewateren met een voornamelijk lokale transport-functie en/of welke een zekere een zekere drooglegging (ontwatering) dienen te geven.

 • g.

  Primaire-oppervlaktewateren: Oppervlaktewateren met een belangrijke functie (een regionaal belang) in de wateraan- en afvoer en/of waterberging en/of voor de instandhouding van de waterkering.

Artikel 2: vervangen of verwijderen

Het vervangen of verwijderen van een bestaande meerpaal is toegestaan. Bij vervanging dient de nieuwe meerpaal dezelfde vorm en afmetingen te hebben, op dezelfde locatie te worden aangelegd en de te vervangen onderdelen in het geheel te worden verwijderd.

Artikel 3: maatvoering meerpalen

Meerpalen mogen worden toegepast indien:

 • de doorsnede van de meerpalen kleiner of gelijk is dan rond 600 mm of vierkant 500 x 500 mm.

 • er haaks gemeten op de oeverlijn niet meer dan twee meerpalen aanwezig zijn.

 • en de onderlinge afstand tussen meerpalen evenwijdig aan de oeverlijn minimaal drie meter bedraagt.

Artikel 4: materiaal

Bij de aanleg cq. vervanging van de meerpaal mag geen materiaal gebruikt worden met een negatieve invloed op de waterkwaliteit, zie bijlage 2.

5 Meldingsplicht

Artikel 5

 • a.

  Het aanbrengen van een meerpaal dient 2 weken voorafgaand aan de uitvoering schriftelijk te worden gemeld.

 • b.

  Als het werk niet binnen 2 maanden na melding is uitgevoerd komt de melding te vervallen.

 • c.

  Een melding als bedoeld in het eerste lid wordt schriftelijk gedaan via het daartoe bestemde formulier (www.###) en omvat in ieder geval: 

  I. Naam en adres van degene die het werk gaat uitvoeren of daartoe opdracht heeft verstrekt.

  II. Het adres of de locatie waar het betreffende werk uitgevoerd zal worden.

  III.  De gegevens omtrent het aan te leggen werk, zoals:

  De aard van de werkzaamheden.

  Een situatietekening.

  De toe te passen materialen.